გაკვეთილი № 14

B
გაკვეთილი № 14


 საშინაო დავალების შემოწმება:
 1.
 2.  10,80გ
    XIII ტესტის პასუხები

    1. 3    2. 2    3. 3    4. 1     5. 2

    6. 4    7. 1    8. 4    9. 2     10. 1 სპირტების ქიმიური თვისებები:
 სპირტების ქიმიური თვისებები განვიხილოთ ეთილის სპირტის მაგალითზე.
 ეთილის სპირტის თვისებების უმრავლესობას განაპირობებს მოლეკულაში 
OH ჯგუფის არსებობა.
 ჰიდროქსილის ჯგუფში ელექტრონული ღრუბლის სიმკვრივის გადანაწილებას
იწვევს წყალბადისა და ჟანგბადის ატომების ელექტროუარყოფითობებს შორის დიდი
სხვაობა (2,5 და 3,5), რაც განაპირობებს ჰიდროქსილის ჯგუფის წყალბადატომის
მეტალებით ჩანაცვლების უნარს.


 1.  აქტიური   მეტალები   სპირტებთან   (ალკოჰოლებთან)  წარმოქმნიან
    ალკოჰოლატებს.
-2-


    ალკოჰოლატები ადვილად ჰიდროლიზდებიან


  2.  სპირტები რეაგირებენ ჰალოგენწყალბადებთან
  3.  სპირტები განიცდიან დეჰიდრატაციას (დეჰიდრატაცია – წყლის მოხლეჩა).
    შედარებით   დაბალ   ტემპერატურაზე    მიდის    მოლეკულათშორისი
    დეჰიდრატაცია


    H5C2-O-C2H5 დიეთილის ეთერი მიეკუთვნება მარტივი ეთერების კლასს.
    მარტივი ეთერებია R-O-R ტიპის ნაერთები. დიეთილის ეთერი კარგი
    გამხსნელია ორგანული ნივთიერებების უდიდესი ნაწილისათვის. გამოიყენება
    მედიცინაში ნარკოზისათვის.
    უფრო  მაღალ  ტემპერატურაზე   კი  დეჰიდრატაციის   შედეგად  მიიღება
    ეთილენი.


    გარკვეულ  პირობებში   შეიძლება   ერთდროული    დეჰიდრირებისა  და
    დეჰიდრატაციის შედეგად ეთილის სპირტისგან მივიღოთ ბუტადიენი.


  4.  ეთილის სპირტი, როგორც ყველა ორგანული ნივთიერება იწვის
              C2H6O + 3O2   2CO2 + 3H2O
    (სპირტებისათვის დამახასიათებელ სხვა რეაქციებს შემდგომში გავეცნობით)
 სპირტები შეიძლება იყოს უჯერი აღნაგობისაც. უმარტივესი უჯერი სპირტია, მაგ:


 აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ორმაგ ბმასთან უშუალოდ ჰიდროქსილის ჯგუფის
დაკავშირება  შეუძლებელია.    თუ  წარმოიქმნება  რეაქციის  დროს ის მაშინვე
გარდაიქმნება, ე.ი. არ არსებობს.
-3-

 ამოცანა: 7,4გ რომელიღაც ნაჯერი სპირტის ჭარბ ნატრიუმთან მოქმედებისას
გამოიყო 1,12ლ (ნ.პ.) წყალბადი. დაადგინეთ სპირტის ფორმულა თუ მას ნორმალური
აღნაგობა აქვს და პირველადია.
                   ამოხსნა:
 მოც:   m (სპ) = 7,4გ
      V0 (H2) = 1,12ლ
 ––––––––––––––––––––––––––
 უ.გ.   ფორმულა


 რადგან ნებისმიერი აირის მოლური მოცულობაა (ნ.პ.) 22,4ლ შეგვიძლია
დავადგინოთ, წყალბადის მოლების რიცხვი:
 რეაქციის ტოლობის თანახმად 2 მოლ სპირტს შეესაბამება 1 მოლი H2
                   x “–––––––––––––––––––––––“ 0,05 “–––“
 ნაჯერი სპირტის ზოგადი ფორმულაა CnH2n+1OH. საძიებელი სპირტის ფორმულის
დასადგენად შევადგინოთ განტოლება:
                12n + 2n +1 + 16 + 1 = 74
                    14n = 56
                     n=4
 ე.ი. სპირტის ფორმულაა C4H9OH. ამოცანის პირობის თანახმად ეს სპირტი
ნორმალური ნახშირბადოვანი ჯაჭვის მქონეა და პირველადია აქედან გამომდინარე
სპირტის ფორმულაა:


 პასუხი: ბუტანოლ-1.


              მრავალატომიანი სპირტები
 ერთი  ჰიდროქსილის    შემცველ  სპირტებს   ერთატომიანი  სპირტები   ქვიათ.
შესაძლებელია მოლეკულა ორ, სამ და კიდევ უფრო მეტ       ჰიდროქსილის ჯგუფს
-4-

შეიცავდეს.   ამ  ნივთიერებებს  ორატომიანი,   სამატომიანი   და  ზოგადად
მრავალატომიანი სპირტები ქვიათ. ორატომიან სპირტებს დიოლები ეწოდებათ (“დი”
– ორს, “ოლი” კი ჰიდროქსილის ჯგუფს აღნიშნავს). დიოლებს სხვაგვარად
გლიკოლებსაც უწოდებენ. უმარტივესი გლიკოლია ეთანდიოლ-1,2


 ზოგადად გლიკოლების სახელწოდება იწარმოება შესაბამის ნახშირწყალბადის
სახელზე დაბოლოება დიოლ-ის დამატებით აქვე ვუთითებთ ეს ორი ჰიდროქსილი
რომელ ნახშირბადატომთანაა დაკავშირებული, მაგ:


 აქვე  ავღნიშნოთ,   რომ  შეუძლებელია  ორივე  ჰიდროქსილი   ერთიდაიგივე
ნახშირბადატომთან იდგეს (ერთ ნახშირბადატომთან მხოლოდ ერთი ჰიდროქსილი).


 უმარტივესი სამატომიანი სპირტია


 გლიკოლი და გლიცერინი შეიძლება მივიღოთ შემდეგი გზებით:
 გლიკოლი შეიძლება ეთილენის დაჟანაგვით მივიღოთ


 გლიცერინი კი ცხიმების ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება (ამ რეაქციას შემდგომში
გავეცნობით).
 გლიცერინის    და  გლიკოლისათვის   –OH   ჯგუფის    ყველა  რეაქციაა
დამახასიათებელი. მათ შორის აქტიურ მეტალებთან ურთიერთექმედება


 აგრეთვე ქლორწყალბადთან ურთიერთქმედება


 მრავალატომიანი სპირტები ახლადდალექილ Cu(OH)2-თან ცისფერი ფერის ხსნარს
იძლევიან. ეს რეაქცია მათი აღმომჩენი რეაქციაა
-5-

 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემდეგი რეაქცია:


 ნიტროგლიცერინი    მძლავრი  ასაფეთქებელი     ნივთიებებაა.   სუფთა
ნიტროგლიცერინი ნემსის ჩხვლეტისგანაც კი ფეთქდება. ნიტროგლიცერინზე (50%)
სხვადასხვა  ინერტული   შემავსებლების  დამატებისას   მიიღება   დინამიტი.
ნიტროგლიცერინი გამოიყენება მედიცინაშიც.
 საშინაო დავალება:
 1.  დაწერეთ პროპანოლ-1-ისათვის ყველა იმ რეაქციის განტოლება, რომელსაც
    გავეცანით ეთანოლის მაგალითზე.
 2.  მესამადი სპირტის მოლეკულური მასაა 88გ/მოლი. დაწერეთ ფორმულა და
    დაარქვით სახელი.
 3.  რამდენი გრამი ბუტანოლ-1 და რამდენი გრამი ნატრიუმია საჭირო 10ლ (ნ.პ.)
    წყალბადის მისაღებად?
 4.  რამდები გრამი ბრომეთანის მიღებაა შესაძლებელი 10გ ეთანოლისგან?
 5.  დაწერეთ ალილის სპირტისათვის CH2=CH-CH2-OH ურთიერთქმედების
    რეაქციები ნატრიუმთან, წყალბადთან, ბრომთან.

Recomendados

გაკვეთილი № 14 por
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14barambo
3.2K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 13 por
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13barambo
1.3K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 13 por
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13barambo
1.3K vistas6 diapositivas
O 015 por
O 015O 015
O 015barambo
396 vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 16 por
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16barambo
5.7K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 1 por
გაკვეთილი № 1გაკვეთილი № 1
გაკვეთილი № 1barambo
2.3K vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

გაკვეთილი № 11 por
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11barambo
1.6K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 17 por
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17barambo
1.2K vistas8 diapositivas
Ara 001 por
Ara 001Ara 001
Ara 001barambo
726 vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 15 por
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15barambo
169 vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 10 por
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10datiko43
3.9K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 8 por
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8barambo
2.7K vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(13)

გაკვეთილი № 11 por barambo
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11
barambo1.6K vistas
გაკვეთილი № 17 por barambo
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
barambo1.2K vistas
Ara 001 por barambo
Ara 001Ara 001
Ara 001
barambo726 vistas
გაკვეთილი № 15 por barambo
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15
barambo169 vistas
გაკვეთილი № 10 por datiko43
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი № 8 por barambo
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8
barambo2.7K vistas
გაკვეთილი № 25 por datiko43
გაკვეთილი № 25გაკვეთილი № 25
გაკვეთილი № 25
datiko432.3K vistas
გაკვეთილი № 1 por barambo
გაკვეთილი № 1გაკვეთილი № 1
გაკვეთილი № 1
barambo1.5K vistas
გაკვეთილი № 1 por barambo
გაკვეთილი № 1გაკვეთილი № 1
გაკვეთილი № 1
barambo2.3K vistas
გაკვეთილი № 8 por datiko43
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი № 11 por barambo
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11
barambo302 vistas
გაკვეთილი № 4 por barambo
გაკვეთილი № 4გაკვეთილი № 4
გაკვეთილი № 4
barambo2.5K vistas
გაკვეთილი № 16 por barambo
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
barambo885 vistas

Destacado

Eka por
EkaEka
Ekatreningi09
650 vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 12 por
გაკვეთილი № 12გაკვეთილი № 12
გაკვეთილი № 12barambo
778 vistas5 diapositivas
Ara 013 por
Ara 013Ara 013
Ara 013barambo
708 vistas6 diapositivas
G 012.doc por
G 012.docG 012.doc
G 012.docqimia
4K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 12 por
გაკვეთილი № 12გაკვეთილი № 12
გაკვეთილი № 12datiko43
5K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 11 por
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11datiko43
5.8K vistas8 diapositivas

Destacado(10)

გაკვეთილი № 12 por barambo
გაკვეთილი № 12გაკვეთილი № 12
გაკვეთილი № 12
barambo778 vistas
Ara 013 por barambo
Ara 013Ara 013
Ara 013
barambo708 vistas
G 012.doc por qimia
G 012.docG 012.doc
G 012.doc
qimia4K vistas
გაკვეთილი № 12 por datiko43
გაკვეთილი № 12გაკვეთილი № 12
გაკვეთილი № 12
datiko435K vistas
გაკვეთილი № 11 por datiko43
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 13 por datiko43
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
datiko4311K vistas
გაკვეთილი № 14 por datiko43
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14
datiko435.4K vistas
გაკვეთილი № 7 por datiko43
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი №1 por datiko43
გაკვეთილი №1გაკვეთილი №1
გაკვეთილი №1
datiko4311.9K vistas

Similar a გაკვეთილი № 14

გაკვეთილი № 17 por
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17barambo
361 vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 17 por
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17barambo
840 vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 15 por
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15barambo
521 vistas5 diapositivas
O 015 por
O 015O 015
O 015barambo
255 vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 1 por
გაკვეთილი № 1გაკვეთილი № 1
გაკვეთილი № 1barambo
616 vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 13 por
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13barambo
1.2K vistas8 diapositivas

Similar a გაკვეთილი № 14(20)

გაკვეთილი № 17 por barambo
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
barambo361 vistas
გაკვეთილი № 17 por barambo
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
barambo840 vistas
გაკვეთილი № 15 por barambo
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15
barambo521 vistas
O 015 por barambo
O 015O 015
O 015
barambo255 vistas
გაკვეთილი № 1 por barambo
გაკვეთილი № 1გაკვეთილი № 1
გაკვეთილი № 1
barambo616 vistas
გაკვეთილი № 13 por barambo
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
barambo1.2K vistas
გაკვეთილი № 16 por barambo
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
barambo479 vistas
გაკვეთილი № 16 por barambo
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
barambo213 vistas
გაკვეთილი № 4 por barambo
გაკვეთილი № 4გაკვეთილი № 4
გაკვეთილი № 4
barambo650 vistas
გაკვეთილი № 5 por barambo
გაკვეთილი № 5გაკვეთილი № 5
გაკვეთილი № 5
barambo593 vistas
გაკვეთილი № 5 por barambo
გაკვეთილი № 5გაკვეთილი № 5
გაკვეთილი № 5
barambo623 vistas
გაკვეთილი № 54 por barambo
გაკვეთილი № 54გაკვეთილი № 54
გაკვეთილი № 54
barambo1.4K vistas
გაკვეთილი № 52 por barambo
გაკვეთილი № 52გაკვეთილი № 52
გაკვეთილი № 52
barambo247 vistas
გაკვეთილი № 52 por barambo
გაკვეთილი № 52გაკვეთილი № 52
გაკვეთილი № 52
barambo840 vistas
გაკვეთილი № 52 por barambo
გაკვეთილი № 52გაკვეთილი № 52
გაკვეთილი № 52
barambo4.6K vistas
გაკვეთილი № 19 por barambo
გაკვეთილი № 19გაკვეთილი № 19
გაკვეთილი № 19
barambo1K vistas
გაკვეთილი № 3 por barambo
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
barambo1.5K vistas
გაკვეთილი № 3 por barambo
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
barambo442 vistas
გაკვეთილი № 7 por barambo
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
barambo336 vistas
გაკვეთილი № 7 por barambo
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
barambo362 vistas

Más de barambo

G008 2 por
G008 2G008 2
G008 2barambo
2.2K vistas9 diapositivas
G007 1 por
G007 1G007 1
G007 1barambo
1.3K vistas8 diapositivas
G006 1 por
G006 1G006 1
G006 1barambo
1.2K vistas7 diapositivas
G010 1 por
G010 1G010 1
G010 1barambo
1.1K vistas4 diapositivas
G009 1 por
G009 1G009 1
G009 1barambo
752 vistas4 diapositivas
G042 111031003556-phpapp02 por
G042 111031003556-phpapp02G042 111031003556-phpapp02
G042 111031003556-phpapp02barambo
514 vistas4 diapositivas

Más de barambo(20)

G008 2 por barambo
G008 2G008 2
G008 2
barambo2.2K vistas
G007 1 por barambo
G007 1G007 1
G007 1
barambo1.3K vistas
G006 1 por barambo
G006 1G006 1
G006 1
barambo1.2K vistas
G010 1 por barambo
G010 1G010 1
G010 1
barambo1.1K vistas
G009 1 por barambo
G009 1G009 1
G009 1
barambo752 vistas
G042 111031003556-phpapp02 por barambo
G042 111031003556-phpapp02G042 111031003556-phpapp02
G042 111031003556-phpapp02
barambo514 vistas
G015 110926065817-phpapp01 por barambo
G015 110926065817-phpapp01G015 110926065817-phpapp01
G015 110926065817-phpapp01
barambo706 vistas
G 011 1 por barambo
G 011 1G 011 1
G 011 1
barambo773 vistas
Ara 021 por barambo
Ara 021Ara 021
Ara 021
barambo559 vistas
Ara 022 por barambo
Ara 022Ara 022
Ara 022
barambo643 vistas
Ara 018 por barambo
Ara 018Ara 018
Ara 018
barambo775 vistas
Ara 017 por barambo
Ara 017Ara 017
Ara 017
barambo533 vistas
Ara 016 por barambo
Ara 016Ara 016
Ara 016
barambo507 vistas
Ara 020 por barambo
Ara 020Ara 020
Ara 020
barambo604 vistas
Ara 019 por barambo
Ara 019Ara 019
Ara 019
barambo539 vistas
Ara 011 por barambo
Ara 011Ara 011
Ara 011
barambo418 vistas
Ara 014 por barambo
Ara 014Ara 014
Ara 014
barambo820 vistas
Ara 013 por barambo
Ara 013Ara 013
Ara 013
barambo978 vistas
Ara 012 por barambo
Ara 012Ara 012
Ara 012
barambo772 vistas
Ara 011 por barambo
Ara 011Ara 011
Ara 011
barambo458 vistas

გაკვეთილი № 14

 • 1. გაკვეთილი № 14 საშინაო დავალების შემოწმება: 1. 2. 10,80გ XIII ტესტის პასუხები 1. 3 2. 2 3. 3 4. 1 5. 2 6. 4 7. 1 8. 4 9. 2 10. 1 სპირტების ქიმიური თვისებები: სპირტების ქიმიური თვისებები განვიხილოთ ეთილის სპირტის მაგალითზე. ეთილის სპირტის თვისებების უმრავლესობას განაპირობებს მოლეკულაში OH ჯგუფის არსებობა. ჰიდროქსილის ჯგუფში ელექტრონული ღრუბლის სიმკვრივის გადანაწილებას იწვევს წყალბადისა და ჟანგბადის ატომების ელექტროუარყოფითობებს შორის დიდი სხვაობა (2,5 და 3,5), რაც განაპირობებს ჰიდროქსილის ჯგუფის წყალბადატომის მეტალებით ჩანაცვლების უნარს. 1. აქტიური მეტალები სპირტებთან (ალკოჰოლებთან) წარმოქმნიან ალკოჰოლატებს.
 • 2. -2- ალკოჰოლატები ადვილად ჰიდროლიზდებიან 2. სპირტები რეაგირებენ ჰალოგენწყალბადებთან 3. სპირტები განიცდიან დეჰიდრატაციას (დეჰიდრატაცია – წყლის მოხლეჩა). შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე მიდის მოლეკულათშორისი დეჰიდრატაცია H5C2-O-C2H5 დიეთილის ეთერი მიეკუთვნება მარტივი ეთერების კლასს. მარტივი ეთერებია R-O-R ტიპის ნაერთები. დიეთილის ეთერი კარგი გამხსნელია ორგანული ნივთიერებების უდიდესი ნაწილისათვის. გამოიყენება მედიცინაში ნარკოზისათვის. უფრო მაღალ ტემპერატურაზე კი დეჰიდრატაციის შედეგად მიიღება ეთილენი. გარკვეულ პირობებში შეიძლება ერთდროული დეჰიდრირებისა და დეჰიდრატაციის შედეგად ეთილის სპირტისგან მივიღოთ ბუტადიენი. 4. ეთილის სპირტი, როგორც ყველა ორგანული ნივთიერება იწვის C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O (სპირტებისათვის დამახასიათებელ სხვა რეაქციებს შემდგომში გავეცნობით) სპირტები შეიძლება იყოს უჯერი აღნაგობისაც. უმარტივესი უჯერი სპირტია, მაგ: აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ორმაგ ბმასთან უშუალოდ ჰიდროქსილის ჯგუფის დაკავშირება შეუძლებელია. თუ წარმოიქმნება რეაქციის დროს ის მაშინვე გარდაიქმნება, ე.ი. არ არსებობს.
 • 3. -3- ამოცანა: 7,4გ რომელიღაც ნაჯერი სპირტის ჭარბ ნატრიუმთან მოქმედებისას გამოიყო 1,12ლ (ნ.პ.) წყალბადი. დაადგინეთ სპირტის ფორმულა თუ მას ნორმალური აღნაგობა აქვს და პირველადია. ამოხსნა: მოც: m (სპ) = 7,4გ V0 (H2) = 1,12ლ –––––––––––––––––––––––––– უ.გ. ფორმულა რადგან ნებისმიერი აირის მოლური მოცულობაა (ნ.პ.) 22,4ლ შეგვიძლია დავადგინოთ, წყალბადის მოლების რიცხვი: რეაქციის ტოლობის თანახმად 2 მოლ სპირტს შეესაბამება 1 მოლი H2 x “–––––––––––––––––––––––“ 0,05 “–––“ ნაჯერი სპირტის ზოგადი ფორმულაა CnH2n+1OH. საძიებელი სპირტის ფორმულის დასადგენად შევადგინოთ განტოლება: 12n + 2n +1 + 16 + 1 = 74 14n = 56 n=4 ე.ი. სპირტის ფორმულაა C4H9OH. ამოცანის პირობის თანახმად ეს სპირტი ნორმალური ნახშირბადოვანი ჯაჭვის მქონეა და პირველადია აქედან გამომდინარე სპირტის ფორმულაა: პასუხი: ბუტანოლ-1. მრავალატომიანი სპირტები ერთი ჰიდროქსილის შემცველ სპირტებს ერთატომიანი სპირტები ქვიათ. შესაძლებელია მოლეკულა ორ, სამ და კიდევ უფრო მეტ ჰიდროქსილის ჯგუფს
 • 4. -4- შეიცავდეს. ამ ნივთიერებებს ორატომიანი, სამატომიანი და ზოგადად მრავალატომიანი სპირტები ქვიათ. ორატომიან სპირტებს დიოლები ეწოდებათ (“დი” – ორს, “ოლი” კი ჰიდროქსილის ჯგუფს აღნიშნავს). დიოლებს სხვაგვარად გლიკოლებსაც უწოდებენ. უმარტივესი გლიკოლია ეთანდიოლ-1,2 ზოგადად გლიკოლების სახელწოდება იწარმოება შესაბამის ნახშირწყალბადის სახელზე დაბოლოება დიოლ-ის დამატებით აქვე ვუთითებთ ეს ორი ჰიდროქსილი რომელ ნახშირბადატომთანაა დაკავშირებული, მაგ: აქვე ავღნიშნოთ, რომ შეუძლებელია ორივე ჰიდროქსილი ერთიდაიგივე ნახშირბადატომთან იდგეს (ერთ ნახშირბადატომთან მხოლოდ ერთი ჰიდროქსილი). უმარტივესი სამატომიანი სპირტია გლიკოლი და გლიცერინი შეიძლება მივიღოთ შემდეგი გზებით: გლიკოლი შეიძლება ეთილენის დაჟანაგვით მივიღოთ გლიცერინი კი ცხიმების ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება (ამ რეაქციას შემდგომში გავეცნობით). გლიცერინის და გლიკოლისათვის –OH ჯგუფის ყველა რეაქციაა დამახასიათებელი. მათ შორის აქტიურ მეტალებთან ურთიერთექმედება აგრეთვე ქლორწყალბადთან ურთიერთქმედება მრავალატომიანი სპირტები ახლადდალექილ Cu(OH)2-თან ცისფერი ფერის ხსნარს იძლევიან. ეს რეაქცია მათი აღმომჩენი რეაქციაა
 • 5. -5- განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემდეგი რეაქცია: ნიტროგლიცერინი მძლავრი ასაფეთქებელი ნივთიებებაა. სუფთა ნიტროგლიცერინი ნემსის ჩხვლეტისგანაც კი ფეთქდება. ნიტროგლიცერინზე (50%) სხვადასხვა ინერტული შემავსებლების დამატებისას მიიღება დინამიტი. ნიტროგლიცერინი გამოიყენება მედიცინაშიც. საშინაო დავალება: 1. დაწერეთ პროპანოლ-1-ისათვის ყველა იმ რეაქციის განტოლება, რომელსაც გავეცანით ეთანოლის მაგალითზე. 2. მესამადი სპირტის მოლეკულური მასაა 88გ/მოლი. დაწერეთ ფორმულა და დაარქვით სახელი. 3. რამდენი გრამი ბუტანოლ-1 და რამდენი გრამი ნატრიუმია საჭირო 10ლ (ნ.პ.) წყალბადის მისაღებად? 4. რამდები გრამი ბრომეთანის მიღებაა შესაძლებელი 10გ ეთანოლისგან? 5. დაწერეთ ალილის სპირტისათვის CH2=CH-CH2-OH ურთიერთქმედების რეაქციები ნატრიუმთან, წყალბადთან, ბრომთან.