გაკვეთილი № 14

B
გაკვეთილი № 14


საშინაო დავალების შემოწმება:
1.

   CH3CH2CH2CH2CH2OH      პენტანოლ-1
   CH3CH2CH2CHCH3        პენტანოლ-2
         
         OH

   CH3CH2CHCH2CH3        პენტანოლ-3
       
       OH

   CH3CH2CHCH2CH3        2-მეთილბუტანოლ-1
         
         CH3

   CH3CHCH2CH2CH3        3-მეთილბუტანოლ-1
      
      CH3

      OH
      
   CH3CCH2CH2           2-მეთილბუტანოლ-2
      
      CH3

      OH
      
   CH3CHCHCH3           3-მეთილბუტანოლ-2
         
         CH3

      CH3
      
   CH3CCH2OH           2,2-დიმეთილპროპანოლ-1
      
      CH3


2.  10,80გ
   XIII ტესტის პასუხები

   1. 3       2. 2   3. 3    4. 1   5. 2

   6. 4       7. 1   8. 4    9. 2   10. 1
-2-

 სპირტების ქიმიური თვისებები:
 სპირტების ქიმიური თვისებები განვიხილოთ ეთილის სპირტის მაგალითზე.
 ეთილის სპირტის თვისებების უმრავლესობას განაპირობებს მოლეკულაში 
OH ჯგუფის არსებობა.
 ჰიდროქსილის ჯგუფში ელექტრონული ღრუბლის სიმკვრივის გადანაწილებას
იწვევს წყალბადისა და ჟანგბადის ატომების ელექტროუარყოფითობებს შორის დიდი
სხვაობა (2,5 და 3,5), რაც განაპირობებს ჰიდროქსილის ჯგუფის წყალბადატომის
მეტალებით ჩანაცვლების უნარს.


            –δ   +δ
          OH    ←H
 1.  აქტიური   მეტალები     სპირტებთან   (ალკოჰოლებთან)  წარმოქმნიან
    ალკოჰოლატებს.
    2CH3CH2OH + 2Na  2CH3CH2ONa + H2
                ნატრიუმის ეთილატი
                  (ალკოჰოლატი)

    ალკოჰოლატები ადვილად ჰიდროლიზდებიან:
    2CH3CH2ONa + H2O  CH3CH2OH + NaOH


 2.  სპირტები რეაგირებენ ჰალოგენწყალბადებთან:
    CH3CH2OH + H Br  CH3CH2Br + H2O
    როგორც ვხედავთ სპირტის მოლეკულაში შესაძლებელია როგორც
    ROH   ისე    ROH გახლეჩა.


 3.  სპირტები განიცდიან დეჰიდრატაციას (დეჰიდრატაცია – წყლის მოხლეჩა).
    შედარებით    დაბალ    ტემპერატურაზე   მიდის  მოლეკულათშორისი
    დეჰიდრატაცია
                      H2SO4
    CH3CH2OH + O HCH2CH3           CH3CH2OCH2CH3 + H2O
                      120oC
                           დიეთილესთერი


    H5C2-O-C2H5 დიეთილის ეთერი მიეკუთვნება მარტივი ეთერების კლასს.
    მარტივი ეთერებია R-O-R ტიპის ნაერთები. დიეთილის ეთერი კარგი
-3-

     გამხსნელია ორგანული ნივთიერებების უდიდესი ნაწილისათვის. გამოიყენება
     მედიცინაში ნარკოზისათვის.
     უფრო   მაღალ  ტემპერატურაზე   კი   დეჰიდრატაციის   შედეგად  მიიღება
     ეთილენი.
              H2SO4
        H2CCH2       H2C=CH2 + H2O
          
         H OH
     გარკვეულ   პირობებში   შეიძლება   ერთდროული     დეჰიდრირებისა  და
     დეჰიდრატაციის შედეგად ეთილის სპირტისგან მივიღოთ ბუტადიენი:
        H2CCH + HCHCH2  H2C=CHCH=CH2 + 2H2O + H2
               
         H OH   H OH


  4.  ეთილის სპირტი, როგორც ყველა ორგანული ნივთიერება იწვის
                 C2H6O + 3O2  2CO2 + 3H2O
     (სპირტებისათვის დამახასიათებელ სხვა რეაქციებს შემდგომში გავეცნობით)
 სპირტები შეიძლება იყოს უჯერი აღნაგობისაც. უმარტივესი უჯერი სპირტია, მაგ:
          H2C=CHCH2OH ალილის სპირტი ანუ პროპენ-2-ოლ-1
 აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ორმაგ ბმასთან უშუალოდ ჰიდროქსილის ჯგუფის
დაკავშირება   შეუძლებელია. თუ     წარმოიქმნება  რეაქციის  დროს  ის  მაშინვე
გარდაიქმნება, ე.ი. არ არსებობს.
                  H2C=CHOH ვინილის სპირტი
 ამოცანა: 7,4გ რომელიღაც ნაჯერი სპირტის ჭარბ ნატრიუმთან მოქმედებისას
გამოიყო 1,12ლ (ნ.პ.) წყალბადი. დაადგინეთ სპირტის ფორმულა თუ მას ნორმალური
აღნაგობა აქვს და პირველადია.
                     ამოხსნა:
 მოც:     m (სპ) = 7,4გ
        V0 (H2) = 1,12ლ
 ––––––––––––––––––––––––––
 უ.გ.     ფორმულა


 რადგან ნებისმიერი აირის მოლური მოცულობაა (ნ.პ.) 22,4ლ შეგვიძლია
დავადგინოთ, წყალბადის მოლების რიცხვი:
-4-
                   1,12
              n(H2)=     = 0,05 მოლი
                   22,4

             2ROH + 2Na  2RONa + H2


 რეაქციის ტოლობის თანახმად 2 მოლ სპირტს შეესაბამება 1 მოლი H2
                   x “–––––––––––––––––––––––“ 0,05 “–––“
                       0,05∙2
                    x=      =0,1 მოლი
                         1
          m
 ფორმულიდან n=     შეგვიძლია დავადგინოთ სპირტის მოლიური მასა
          M
                m      7,4
              M=     M=     =74 გ/მოლი
                n      0,1

 ნაჯერი სპირტის ზოგადი ფორმულაა CnH2n+1OH. საძიებელი სპირტის ფორმულის
დასადგენად შევადგინოთ განტოლება:
               12n + 2n +1 + 16 + 1 = 74
                    14n = 56
                      n=4
 ე.ი. სპირტის ფორმულაა C4H9OH. ამოცანის პირობის თანახმად ეს სპირტი
ნორმალური ნახშირბადოვანი ჯაჭვის მქონეა და პირველადია აქედან გამომდინარე
სპირტის ფორმულაა:
         H3CCH2CH2CH2OH          ბუტანოლ-1
 პასუხი: ბუტანოლ-1.


       ზოგიერთი ნაჯერი სპირტის ფიზიკური თვისებები

                    ლღობის დუღილის სიმკვრივე წყალში
 ფორმულა    სახელწოდება      ტემპ. oC ტემპ. oC გ/სმ3 ხსნადობა
                                გ/100გ-ში
 CH3OH   მეთანოლი,         -97,1  64,7   0,791 ერევა
      ხის სპირტი
 C2H5OH   ეთანოლი,          -114,1     78,4    0,780  ერევა
      ღვინის სპირტი
 C3H7OH   პროპანოლ-1         -127      97,2    0,804  ერევა
      პროპანოლ-2         -88,5     82,3    0,785  ერევა
 C4H9OH   ბუტანოლ-1         -89,5     117,7    0,809  9,0
      ბუტანოლ-2         -89      100     0,808  12,5
      2-მეთილპროპანოლ-1     -108      108     0,801  1,0
      2-მეთილპროპანოლ-2     +25      83     0,788  ერევა
 C5H11OH  პენტანოლ-1         -78,5     137,8    0,814  2,3
-5-

              მრავალატომიანი სპირტები
 ერთი    ჰიდროქსილის    შემცველ   სპირტებს   ერთატომიანი   სპირტები  ქვიათ.
შესაძლებელია მოლეკულა ორ, სამ და კიდევ უფრო მეტ          ჰიდროქსილის ჯგუფს
შეიცავდეს.    ამ  ნივთიერებებს     ორატომიანი,   სამატომიანი   და  ზოგადად
მრავალატომიანი სპირტები ქვიათ. ორატომიან სპირტებს დიოლები ეწოდებათ (“დი”
– ორს, “ოლი” კი ჰიდროქსილის ჯგუფს აღნიშნავს). დიოლებს სხვაგვარად
გლიკოლებსაც უწოდებენ. უმარტივესი გლიკოლია ეთანდიოლ-1,2:
         HOCH2CH2OH ეთანდიოლ-1,2 ანუ ეთილენგლიკოლი
 ზოგადად გლიკოლების სახელწოდება იწარმოება შესაბამის ნახშირწყალბადის
სახელზე დაბოლოება დიოლ-ის დამატებით აქვე ვუთითებთ ეს ორი ჰიდროქსილი
რომელ ნახშირბადატომთანაა დაკავშირებული, მაგ:

                CH3
                
        CH3CHCHCHCH2CH3      4-მეთილჰექსადიოლ-2,3
           
          OH OH

 აქვე    ავღნიშნოთ,  რომ    შეუძლებელია  ორივე   ჰიდროქსილი   ერთიდაიგივე
ნახშირბადატომთან იდგეს (ერთ ნახშირბადატომთან მხოლოდ ერთი ჰიდროქსილი).


                   OH
 ასე რომ არ არსებობს    H2C
              OH
 უმარტივესი სამატომიანი სპირტია:
   CH2OH
     
   CH  OH გლიცერინი ანუ პროპანტრიოლ-1,2,3(ტრისამი ტრიოლი ე.ი. სამატომიანი სპირტი)
     
   CH2OH
 გლიკოლი და გლიცერინი შეიძლება მივიღოთ შემდეგი გზებით:
   CH2Cl + H OH          CH2OH
                         + 2HCl
   CH2Cl + H OH          CH2OH


   CH2Cl + H OH          CH2OH
                    
   CH2Cl + H OH          CH2OH    + 3HCl
                    
   CH2Cl + H OH          CH2OH
-6-

  გლიკოლი შეიძლება ეთილენის დაჟანაგვით მივიღოთ:
        CH2 [H O+O]     CH2OH
           2       
        CH2 KMnO4      CH2OH
  გლიცერინი კი ცხიმების ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება (ამ რეაქციას შემდგომში
გავეცნობით).
  გლიცერინის    და      გლიკოლისათვის          –OH     ჯგუფის   ყველა  რეაქციაა
დამახასიათებელი. მათ შორის აქტიურ მეტალებთან ურთიერთექმედება:
             CH2OH                  CH2ONa
                       + 2Na               + H2
             CH2OH                  CH2ONa
  აგრეთვე ქლორწყალბადთან ურთიერთქმედება
             CH2OH              CH2Cl
                             
             CH  OH + 3HCl  CH  Cl + H2O
                             
             CH2OH              CH2Cl
  მრავალატომიანი სპირტები ახლადდალექილ Cu(OH)2-თან ცისფერი ფერის ხსნარს
იძლევიან. ეს რეაქცია მათი აღმომჩენი რეაქციაა:
                                    H
                                    
CH2O H HOONa  HOCH2              CH2O        OCH2
   +  Cu  +                         Cu       + 2H2O
CH2OH    OH H OCH2              CH2O        OCH2
                              
                             H ცისფერი ხსნარი


                            ისრით დონორულ-აქცეპტორული ბმებია აღნიშნულიCH2O H    HO              HOCH2       CH2O       OCH2
          Cu                           Cu   
CH  OH  +       OH +       H OCH       CH O       OCH + 2H2O
                                         
CH2OH                   HOCH2    H2COH         HOCH2
                            კოვალენტური
                             ბმებია

  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემდეგი რეაქცია:
CH2OH     HONO2       CH2ONO2
                    
CH  OH  +  HONO2  CH  ONO2 + 3H2O
                    
CH2OH     HONO2       CH2ONO2
                 ნიტროგლიცერინი
                 (უფრო სწორი იქნებოდა
                 გლიცერინის ტრინიტრატი)
-7-

 ნიტროგლიცერინი    მძლავრი  ასაფეთქებელი     ნივთიებებაა.   სუფთა
ნიტროგლიცერინი ნემსის ჩხვლეტისგანაც კი ფეთქდება. ნიტროგლიცერინზე (50%)
სხვადასხვა  ინერტული   შემავსებლების  დამატებისას   მიიღება   დინამიტი.
ნიტროგლიცერინი გამოიყენება მედიცინაშიც.
 საშინაო დავალება:
 1.  დაწერეთ პროპანოლ-1-ისათვის ყველა იმ რეაქციის განტოლება, რომელსაც
    გავეცანით ეთანოლის მაგალითზე.
 2.  მესამადი სპირტის მოლეკულური მასაა 88გ/მოლი. დაწერეთ ფორმულა და
    დაარქვით სახელი.
 3.  რამდენი გრამი ბუტანოლ-1 და რამდენი გრამი ნატრიუმია საჭირო 10ლ (ნ.პ.)
    წყალბადის მისაღებად?
 4.  რამდები გრამი ბრომეთანის მიღებაა შესაძლებელი 10გ ეთანოლისგან?
 5.  დაწერეთ ალილის სპირტისათვის CH2=CH-CH2-OH ურთიერთქმედების
    რეაქციები ნატრიუმთან, წყალბადთან, ბრომთან.

Recomendados

გაკვეთილი № 44 por
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44datiko43
19.8K vistas6 diapositivas
ამოცანა 11-15 por
ამოცანა 11-15ამოცანა 11-15
ამოცანა 11-15barambo
2.8K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 8 por
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8datiko43
3.9K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 53 por
გაკვეთილი № 53გაკვეთილი № 53
გაკვეთილი № 53barambo
1.9K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 24 por
გაკვეთილი № 24გაკვეთილი № 24
გაკვეთილი № 24datiko43
3.7K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 32 por
გაკვეთილი № 32გაკვეთილი № 32
გაკვეთილი № 32datiko43
6.3K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

გაკვეთილი № 3 por
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3datiko43
15.4K vistas5 diapositivas
G 007.docx por
G 007.docxG 007.docx
G 007.docxqimia
6.5K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 17 por
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17datiko43
2.3K vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 16 por
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16datiko43
1.8K vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 52 por
გაკვეთილი № 52გაკვეთილი № 52
გაკვეთილი № 52barambo
4.6K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 7 por
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7datiko43
3.6K vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(20)

გაკვეთილი № 3 por datiko43
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
datiko4315.4K vistas
G 007.docx por qimia
G 007.docxG 007.docx
G 007.docx
qimia6.5K vistas
გაკვეთილი № 17 por datiko43
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
datiko432.3K vistas
გაკვეთილი № 16 por datiko43
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
datiko431.8K vistas
გაკვეთილი № 52 por barambo
გაკვეთილი № 52გაკვეთილი № 52
გაკვეთილი № 52
barambo4.6K vistas
გაკვეთილი № 7 por datiko43
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
datiko433.6K vistas
გაკვეთილი № 10 por datiko43
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი № 43 por datiko43
გაკვეთილი № 43გაკვეთილი № 43
გაკვეთილი № 43
datiko434.7K vistas
გაკვეთილი № 38 por datiko43
გაკვეთილი № 38გაკვეთილი № 38
გაკვეთილი № 38
datiko437.2K vistas
გაკვეთილი №4 por datiko43
გაკვეთილი №4გაკვეთილი №4
გაკვეთილი №4
datiko4311.7K vistas
გაკვეთილი № 18 por datiko43
გაკვეთილი № 18გაკვეთილი № 18
გაკვეთილი № 18
datiko432.3K vistas
გაკვეთილი № 37 por datiko43
გაკვეთილი № 37გაკვეთილი № 37
გაკვეთილი № 37
datiko435.8K vistas
ტესტები por barambo
ტესტებიტესტები
ტესტები
barambo11.8K vistas
გაკვეთილი № 48 por datiko43
გაკვეთილი № 48გაკვეთილი № 48
გაკვეთილი № 48
datiko436.2K vistas
ამოცანა 33-42 por barambo
ამოცანა 33-42ამოცანა 33-42
ამოცანა 33-42
barambo7.3K vistas
გაკვეთილი № 20 por datiko43
გაკვეთილი № 20გაკვეთილი № 20
გაკვეთილი № 20
datiko436.5K vistas
გაკვეთილი № 47 por datiko43
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47
datiko439.6K vistas
გაკვეთილი № 45 por datiko43
გაკვეთილი № 45გაკვეთილი № 45
გაკვეთილი № 45
datiko431.2K vistas
ამოცანა 33-42 por barambo
ამოცანა 33-42ამოცანა 33-42
ამოცანა 33-42
barambo2.3K vistas
გაკვეთილი № 26 por datiko43
გაკვეთილი № 26გაკვეთილი № 26
გაკვეთილი № 26
datiko434.5K vistas

Similar a გაკვეთილი № 14

გაკვეთილი № 13 por
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13barambo
1.2K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 13 por
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13barambo
1.3K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 16 por
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16barambo
5.7K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 14 por
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14barambo
1.2K vistas5 diapositivas
O 015 por
O 015O 015
O 015barambo
255 vistas7 diapositivas
O 015 por
O 015O 015
O 015barambo
396 vistas7 diapositivas

Similar a გაკვეთილი № 14(20)

გაკვეთილი № 13 por barambo
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
barambo1.2K vistas
გაკვეთილი № 13 por barambo
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
barambo1.3K vistas
გაკვეთილი № 16 por barambo
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
barambo5.7K vistas
გაკვეთილი № 14 por barambo
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14
barambo1.2K vistas
O 015 por barambo
O 015O 015
O 015
barambo255 vistas
O 015 por barambo
O 015O 015
O 015
barambo396 vistas
გაკვეთილი № 22 por barambo
გაკვეთილი № 22გაკვეთილი № 22
გაკვეთილი № 22
barambo469 vistas
გაკვეთილი № 11 por barambo
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11
barambo1.6K vistas
გაკვეთილი № 18 por barambo
გაკვეთილი № 18გაკვეთილი № 18
გაკვეთილი № 18
barambo1.6K vistas
გაკვეთილი № 13 por barambo
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
barambo1.3K vistas
გაკვეთილი № 9 por barambo
გაკვეთილი № 9გაკვეთილი № 9
გაკვეთილი № 9
barambo1.7K vistas
გაკვეთილი № 19 3 por barambo
გაკვეთილი № 19 3გაკვეთილი № 19 3
გაკვეთილი № 19 3
barambo4.5K vistas
გაკვეთილი № 19 3 por barambo
გაკვეთილი № 19 3გაკვეთილი № 19 3
გაკვეთილი № 19 3
barambo556 vistas
გაკვეთილი № 17 2 por barambo
გაკვეთილი № 17 2გაკვეთილი № 17 2
გაკვეთილი № 17 2
barambo3.2K vistas
გაკვეთილი № 8 por barambo
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8
barambo2.7K vistas
გაკვეთილი № 8 por barambo
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8
barambo586 vistas
გაკვეთილი № 21 por barambo
გაკვეთილი № 21გაკვეთილი № 21
გაკვეთილი № 21
barambo1.4K vistas
გაკვეთილი № 21 por barambo
გაკვეთილი № 21გაკვეთილი № 21
გაკვეთილი № 21
barambo1.3K vistas
გაკვეთილი № 3 por barambo
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
barambo289 vistas
გაკვეთილი № 3 por barambo
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
barambo1K vistas

Más de barambo

G008 2 por
G008 2G008 2
G008 2barambo
2.2K vistas9 diapositivas
G007 1 por
G007 1G007 1
G007 1barambo
1.3K vistas8 diapositivas
G006 1 por
G006 1G006 1
G006 1barambo
1.2K vistas7 diapositivas
G010 1 por
G010 1G010 1
G010 1barambo
1.1K vistas4 diapositivas
G009 1 por
G009 1G009 1
G009 1barambo
752 vistas4 diapositivas
G042 111031003556-phpapp02 por
G042 111031003556-phpapp02G042 111031003556-phpapp02
G042 111031003556-phpapp02barambo
514 vistas4 diapositivas

Más de barambo(20)

G008 2 por barambo
G008 2G008 2
G008 2
barambo2.2K vistas
G007 1 por barambo
G007 1G007 1
G007 1
barambo1.3K vistas
G006 1 por barambo
G006 1G006 1
G006 1
barambo1.2K vistas
G010 1 por barambo
G010 1G010 1
G010 1
barambo1.1K vistas
G009 1 por barambo
G009 1G009 1
G009 1
barambo752 vistas
G042 111031003556-phpapp02 por barambo
G042 111031003556-phpapp02G042 111031003556-phpapp02
G042 111031003556-phpapp02
barambo514 vistas
G015 110926065817-phpapp01 por barambo
G015 110926065817-phpapp01G015 110926065817-phpapp01
G015 110926065817-phpapp01
barambo706 vistas
G 011 1 por barambo
G 011 1G 011 1
G 011 1
barambo773 vistas
Ara 021 por barambo
Ara 021Ara 021
Ara 021
barambo559 vistas
Ara 022 por barambo
Ara 022Ara 022
Ara 022
barambo643 vistas
Ara 018 por barambo
Ara 018Ara 018
Ara 018
barambo775 vistas
Ara 017 por barambo
Ara 017Ara 017
Ara 017
barambo533 vistas
Ara 016 por barambo
Ara 016Ara 016
Ara 016
barambo507 vistas
Ara 020 por barambo
Ara 020Ara 020
Ara 020
barambo604 vistas
Ara 019 por barambo
Ara 019Ara 019
Ara 019
barambo539 vistas
Ara 011 por barambo
Ara 011Ara 011
Ara 011
barambo418 vistas
Ara 014 por barambo
Ara 014Ara 014
Ara 014
barambo820 vistas
Ara 013 por barambo
Ara 013Ara 013
Ara 013
barambo978 vistas
Ara 012 por barambo
Ara 012Ara 012
Ara 012
barambo772 vistas
Ara 011 por barambo
Ara 011Ara 011
Ara 011
barambo458 vistas

გაკვეთილი № 14

 • 1. გაკვეთილი № 14 საშინაო დავალების შემოწმება: 1. CH3CH2CH2CH2CH2OH პენტანოლ-1 CH3CH2CH2CHCH3 პენტანოლ-2  OH CH3CH2CHCH2CH3 პენტანოლ-3  OH CH3CH2CHCH2CH3 2-მეთილბუტანოლ-1  CH3 CH3CHCH2CH2CH3 3-მეთილბუტანოლ-1  CH3 OH  CH3CCH2CH2 2-მეთილბუტანოლ-2  CH3 OH  CH3CHCHCH3 3-მეთილბუტანოლ-2  CH3 CH3  CH3CCH2OH 2,2-დიმეთილპროპანოლ-1  CH3 2. 10,80გ XIII ტესტის პასუხები 1. 3 2. 2 3. 3 4. 1 5. 2 6. 4 7. 1 8. 4 9. 2 10. 1
 • 2. -2- სპირტების ქიმიური თვისებები: სპირტების ქიმიური თვისებები განვიხილოთ ეთილის სპირტის მაგალითზე. ეთილის სპირტის თვისებების უმრავლესობას განაპირობებს მოლეკულაში OH ჯგუფის არსებობა. ჰიდროქსილის ჯგუფში ელექტრონული ღრუბლის სიმკვრივის გადანაწილებას იწვევს წყალბადისა და ჟანგბადის ატომების ელექტროუარყოფითობებს შორის დიდი სხვაობა (2,5 და 3,5), რაც განაპირობებს ჰიდროქსილის ჯგუფის წყალბადატომის მეტალებით ჩანაცვლების უნარს. –δ +δ OH ←H 1. აქტიური მეტალები სპირტებთან (ალკოჰოლებთან) წარმოქმნიან ალკოჰოლატებს. 2CH3CH2OH + 2Na  2CH3CH2ONa + H2 ნატრიუმის ეთილატი (ალკოჰოლატი) ალკოჰოლატები ადვილად ჰიდროლიზდებიან: 2CH3CH2ONa + H2O  CH3CH2OH + NaOH 2. სპირტები რეაგირებენ ჰალოგენწყალბადებთან: CH3CH2OH + H Br  CH3CH2Br + H2O როგორც ვხედავთ სპირტის მოლეკულაში შესაძლებელია როგორც ROH ისე ROH გახლეჩა. 3. სპირტები განიცდიან დეჰიდრატაციას (დეჰიდრატაცია – წყლის მოხლეჩა). შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე მიდის მოლეკულათშორისი დეჰიდრატაცია H2SO4 CH3CH2OH + O HCH2CH3 CH3CH2OCH2CH3 + H2O 120oC დიეთილესთერი H5C2-O-C2H5 დიეთილის ეთერი მიეკუთვნება მარტივი ეთერების კლასს. მარტივი ეთერებია R-O-R ტიპის ნაერთები. დიეთილის ეთერი კარგი
 • 3. -3- გამხსნელია ორგანული ნივთიერებების უდიდესი ნაწილისათვის. გამოიყენება მედიცინაში ნარკოზისათვის. უფრო მაღალ ტემპერატურაზე კი დეჰიდრატაციის შედეგად მიიღება ეთილენი. H2SO4 H2CCH2 H2C=CH2 + H2O   H OH გარკვეულ პირობებში შეიძლება ერთდროული დეჰიდრირებისა და დეჰიდრატაციის შედეგად ეთილის სპირტისგან მივიღოთ ბუტადიენი: H2CCH + HCHCH2  H2C=CHCH=CH2 + 2H2O + H2     H OH H OH 4. ეთილის სპირტი, როგორც ყველა ორგანული ნივთიერება იწვის C2H6O + 3O2  2CO2 + 3H2O (სპირტებისათვის დამახასიათებელ სხვა რეაქციებს შემდგომში გავეცნობით) სპირტები შეიძლება იყოს უჯერი აღნაგობისაც. უმარტივესი უჯერი სპირტია, მაგ: H2C=CHCH2OH ალილის სპირტი ანუ პროპენ-2-ოლ-1 აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ორმაგ ბმასთან უშუალოდ ჰიდროქსილის ჯგუფის დაკავშირება შეუძლებელია. თუ წარმოიქმნება რეაქციის დროს ის მაშინვე გარდაიქმნება, ე.ი. არ არსებობს. H2C=CHOH ვინილის სპირტი ამოცანა: 7,4გ რომელიღაც ნაჯერი სპირტის ჭარბ ნატრიუმთან მოქმედებისას გამოიყო 1,12ლ (ნ.პ.) წყალბადი. დაადგინეთ სპირტის ფორმულა თუ მას ნორმალური აღნაგობა აქვს და პირველადია. ამოხსნა: მოც: m (სპ) = 7,4გ V0 (H2) = 1,12ლ –––––––––––––––––––––––––– უ.გ. ფორმულა რადგან ნებისმიერი აირის მოლური მოცულობაა (ნ.პ.) 22,4ლ შეგვიძლია დავადგინოთ, წყალბადის მოლების რიცხვი:
 • 4. -4- 1,12 n(H2)= = 0,05 მოლი 22,4 2ROH + 2Na  2RONa + H2 რეაქციის ტოლობის თანახმად 2 მოლ სპირტს შეესაბამება 1 მოლი H2 x “–––––––––––––––––––––––“ 0,05 “–––“ 0,05∙2 x= =0,1 მოლი 1 m ფორმულიდან n= შეგვიძლია დავადგინოთ სპირტის მოლიური მასა M m 7,4 M= M= =74 გ/მოლი n 0,1 ნაჯერი სპირტის ზოგადი ფორმულაა CnH2n+1OH. საძიებელი სპირტის ფორმულის დასადგენად შევადგინოთ განტოლება: 12n + 2n +1 + 16 + 1 = 74 14n = 56 n=4 ე.ი. სპირტის ფორმულაა C4H9OH. ამოცანის პირობის თანახმად ეს სპირტი ნორმალური ნახშირბადოვანი ჯაჭვის მქონეა და პირველადია აქედან გამომდინარე სპირტის ფორმულაა: H3CCH2CH2CH2OH ბუტანოლ-1 პასუხი: ბუტანოლ-1. ზოგიერთი ნაჯერი სპირტის ფიზიკური თვისებები ლღობის დუღილის სიმკვრივე წყალში ფორმულა სახელწოდება ტემპ. oC ტემპ. oC გ/სმ3 ხსნადობა გ/100გ-ში CH3OH მეთანოლი, -97,1 64,7 0,791 ერევა ხის სპირტი C2H5OH ეთანოლი, -114,1 78,4 0,780 ერევა ღვინის სპირტი C3H7OH პროპანოლ-1 -127 97,2 0,804 ერევა პროპანოლ-2 -88,5 82,3 0,785 ერევა C4H9OH ბუტანოლ-1 -89,5 117,7 0,809 9,0 ბუტანოლ-2 -89 100 0,808 12,5 2-მეთილპროპანოლ-1 -108 108 0,801 1,0 2-მეთილპროპანოლ-2 +25 83 0,788 ერევა C5H11OH პენტანოლ-1 -78,5 137,8 0,814 2,3
 • 5. -5- მრავალატომიანი სპირტები ერთი ჰიდროქსილის შემცველ სპირტებს ერთატომიანი სპირტები ქვიათ. შესაძლებელია მოლეკულა ორ, სამ და კიდევ უფრო მეტ ჰიდროქსილის ჯგუფს შეიცავდეს. ამ ნივთიერებებს ორატომიანი, სამატომიანი და ზოგადად მრავალატომიანი სპირტები ქვიათ. ორატომიან სპირტებს დიოლები ეწოდებათ (“დი” – ორს, “ოლი” კი ჰიდროქსილის ჯგუფს აღნიშნავს). დიოლებს სხვაგვარად გლიკოლებსაც უწოდებენ. უმარტივესი გლიკოლია ეთანდიოლ-1,2: HOCH2CH2OH ეთანდიოლ-1,2 ანუ ეთილენგლიკოლი ზოგადად გლიკოლების სახელწოდება იწარმოება შესაბამის ნახშირწყალბადის სახელზე დაბოლოება დიოლ-ის დამატებით აქვე ვუთითებთ ეს ორი ჰიდროქსილი რომელ ნახშირბადატომთანაა დაკავშირებული, მაგ: CH3  CH3CHCHCHCH2CH3 4-მეთილჰექსადიოლ-2,3   OH OH აქვე ავღნიშნოთ, რომ შეუძლებელია ორივე ჰიდროქსილი ერთიდაიგივე ნახშირბადატომთან იდგეს (ერთ ნახშირბადატომთან მხოლოდ ერთი ჰიდროქსილი). OH ასე რომ არ არსებობს H2C OH უმარტივესი სამატომიანი სპირტია: CH2OH  CH  OH გლიცერინი ანუ პროპანტრიოლ-1,2,3(ტრისამი ტრიოლი ე.ი. სამატომიანი სპირტი)  CH2OH გლიკოლი და გლიცერინი შეიძლება მივიღოთ შემდეგი გზებით: CH2Cl + H OH CH2OH   + 2HCl CH2Cl + H OH CH2OH CH2Cl + H OH CH2OH   CH2Cl + H OH CH2OH + 3HCl   CH2Cl + H OH CH2OH
 • 6. -6- გლიკოლი შეიძლება ეთილენის დაჟანაგვით მივიღოთ: CH2 [H O+O] CH2OH 2  CH2 KMnO4 CH2OH გლიცერინი კი ცხიმების ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება (ამ რეაქციას შემდგომში გავეცნობით). გლიცერინის და გლიკოლისათვის –OH ჯგუფის ყველა რეაქციაა დამახასიათებელი. მათ შორის აქტიურ მეტალებთან ურთიერთექმედება: CH2OH CH2ONa  + 2Na   + H2 CH2OH CH2ONa აგრეთვე ქლორწყალბადთან ურთიერთქმედება CH2OH CH2Cl   CH  OH + 3HCl  CH  Cl + H2O   CH2OH CH2Cl მრავალატომიანი სპირტები ახლადდალექილ Cu(OH)2-თან ცისფერი ფერის ხსნარს იძლევიან. ეს რეაქცია მათი აღმომჩენი რეაქციაა: H  CH2O H HOONa HOCH2 CH2O OCH2  + Cu +   Cu  + 2H2O CH2OH OH H OCH2 CH2O OCH2  H ცისფერი ხსნარი ისრით დონორულ-აქცეპტორული ბმებია აღნიშნული CH2O H HO HOCH2 CH2O OCH2  Cu   Cu  CH  OH + OH + H OCH  CH O OCH + 2H2O     CH2OH HOCH2 H2COH HOCH2 კოვალენტური ბმებია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემდეგი რეაქცია: CH2OH HONO2 CH2ONO2   CH  OH + HONO2  CH  ONO2 + 3H2O   CH2OH HONO2 CH2ONO2 ნიტროგლიცერინი (უფრო სწორი იქნებოდა გლიცერინის ტრინიტრატი)
 • 7. -7- ნიტროგლიცერინი მძლავრი ასაფეთქებელი ნივთიებებაა. სუფთა ნიტროგლიცერინი ნემსის ჩხვლეტისგანაც კი ფეთქდება. ნიტროგლიცერინზე (50%) სხვადასხვა ინერტული შემავსებლების დამატებისას მიიღება დინამიტი. ნიტროგლიცერინი გამოიყენება მედიცინაშიც. საშინაო დავალება: 1. დაწერეთ პროპანოლ-1-ისათვის ყველა იმ რეაქციის განტოლება, რომელსაც გავეცანით ეთანოლის მაგალითზე. 2. მესამადი სპირტის მოლეკულური მასაა 88გ/მოლი. დაწერეთ ფორმულა და დაარქვით სახელი. 3. რამდენი გრამი ბუტანოლ-1 და რამდენი გრამი ნატრიუმია საჭირო 10ლ (ნ.პ.) წყალბადის მისაღებად? 4. რამდები გრამი ბრომეთანის მიღებაა შესაძლებელი 10გ ეთანოლისგან? 5. დაწერეთ ალილის სპირტისათვის CH2=CH-CH2-OH ურთიერთქმედების რეაქციები ნატრიუმთან, წყალბადთან, ბრომთან.