გაკვეთილი № 52

B
გაკვეთილი № 52

 საშინაო დავალების შემოწმება : 1. ა)
     ბ)     გ)
 VII ტესტის პასუხები

 1. 4     2. 1   3. 3   4. 2  5. 2

 6. 3     7. 2   8. 1   9. 4  10. 1
 დისოციაციის ხარისხი როგორც ვთქვით დისოციაცია შექცევადი პროცესია. уელექტროლიტების ხსნარებში
იონებთან ერთად გვხვდება ელექტროლიტის მოლეკულები ან იონური წყვილები.
 ხსნარებში დამყარებული წონასწორობის რაოდენობრივად დასახასიათებლად
შემოტანილია დისოციაციის ხარისხის ცნება. დისოციაციის ხარისხი არის იონებად
2
დაშლილი მოლეკულების რიცხვის (n) შეფარდება გახსნილი მოლეკულების საერთო
რიცხვთან (N). დისოციაციი ხარისხი ბერძნული ასო “ალფა” –თი აღინიშნება.

                    = n/N


 α - დისოციაციის ხარისხის მნიშვნელობები იცვლება 0 – დან 1- მდე ან 0 – დან 100% -
მდე.
 თუ α = 0,7 ეს ნიშნავს, რომ ხსნარში არსებული ყოველი ერთი მოლი ელექტროლიტიდან
დისოცირებულია 0,7 მოლი. (უხეშად ისიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ელექტროლიტის ყოველი 100
მოლეკულიდან 70 არის დისოცირებული. პრაქტიკულად მოლეკულების ბევრად უფრო დიდ
რაოდენობასთან გვაქვს საქმე. (როგორც გვახსოვს, ერთი მოლი ნივთიერება 6,02 . 1023
სტრუქტურულ ერთეულს შეიცავს.)

  დისოციაციის ხარისხის სიდიდე დამოკიდებულია ელექტროლიტის ბუნებაზე,. აგრეთვე
კონცენტრაციაზე – რაც უფრო მცირეა ხსნარის კონცენტრაცია, მით უფრო მაღალა დისოციაციის
ხარისხი. სხვაგვარად, დისოციაციის ხარისხი იზრდება ხსნარის განზავებისას (გავიხსენოთ
ხსნარის გაზავებისას ხსნარს უმატებენ წყალს). დისოციაციის ხარისხი იზრდება ხსნარის
ტემპერატურის გაზრდისას.

 დისოციაციის ხარისხის მიხედვით ელექტროლიტები იყოფა სამ ჯგუფად: ძლიერი, საშუალო
და სუსტი ელექტროლიტები.

 0,1 მოლი/ლიტრი კონცენტრაციისას, თუ ხსნარის t = 150, მაშინ ელექტროლიტი,
რომლის α > 30% ძლიერია. თუ 30% > α > 3% ელექტროლიტი საშუალო სიძლიერისაა და
სუსტია თუ α < 3%.

 ძლიერი ელექტროლიტებია: თითქმის ყველა წყალში ხსნადი მარილი, წყალში ხსნადი
ჰიდროქსიდები – ტუტეები. მჟავებიდან ძლიერი ელექტროლიტებია: HClO4, HClO3, H2SO4,
HNO3 HCl, HBr, HI. საერთოდ რაც უფრო უკეთაა დისოცირებული, მით უფრო ძლიერია
მჟავა.

 საშუალო სიძლიერისაა: H3PO4, H3AsO4, HF, HCOOH (ჭიანჭველმჟავა).

 სუსტია: H2S, H2CO3, H3CCOOH (ძმარმჟავა) და თითქმის ყველა ორგანული მჟავა.

 სუსტ ელექტროლიტებს მიეკუთვნება წყალიც. ის დისოცირდება შემდეგი გზით: მაგრამ მისი დისოციაციის ხარისხი იმდენად მცირეა (α = 10-7) , რომ შეიძლება ითქვას,
რომ წყალი პრაქტიკულად არადისოცირებადია.
 იონური მიმოცვლის რეაქციები :
3


 განვიხილოთ რეაქცია:

      HCl + NaOH → NaCl + H2O  ეს რეაქცია წყალხსნარებში მიმდინარეობს.ხსნარებში მორეაგირე ნივთიერე ბე ბი (HCl და
NaOH) დისოცირებულნი არიან. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქიმიური რეაქცია იონებს შორის
მიმდინარეობს. მიღებული ნივთიერებებიდან ერთი დისოცირებულია (NaCl), ხოლო მეორე (H2O)
ძალიან სუსტი ელექტროლიტია და ამიტომ დისოცირებული არ არის.      HCl + NaOH → NaCl + H2O ეს ქიმიური რეაქციის მოლეკულური ტოლობაა. ამ რეაქციაში თუ ყველა ძლიერ ელექტროლიტს
ჩავწერთ დისოცირებული სახით მივიღებთ:      H+ + Cl- + Na+ + OH- → Na+ + Cl- + HOH ეს ქიმიური რეაქციის სრული იონური ტოლობაა. (H2O და HOH ერთი და იგივეა)

 შევკვეცოთ ორივე მხარეში ერთი და იგივე იონები:
 მივიღებთ იონური რეაქციის შემოკლებულ ტოლობას:
 ცხადია, რომ პრაქტიკულად რეაქციაში მხოლოდ ეს ორი იონი შედის.

 იგივე საბოლოო შემოკლებულ იონურ ტოლობას მივიღებთ სხვა მჟავისა და სხვა ტუტის
ურთიერთქმედებისას:
 შევკვეცოთ კოეფიციენტები
4 იონური მიმოცვლის რეაქციები მიმდინარეობენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც რეაქციის
შედეგად მიიღება არადისოცირებული ნივთიერება, უხსნადი ან აირადი ნივთიერება.
 მაგ:       ხ  ხ  ხ  უ

 იონურად:


 როგორც გვახსოვს, ელექტროლიტური დისოციაცია წყალში გახსნისას მიმდინარეობს. რადგან
Cu(OH)2 წყალში უხსნადია, ის დისოცირებული არ იქნება. შევკვეცოთ ერთნაირი წევრები
მარჯვენა და მარცხენა მხარეში:

      (შემოკლებული

                                     იონური
                               ტოლობა)
 როგორც ვხედავთ, შემოკლებული იონური ტოლობა გვიჩვენებს პრაქტიკულად რომელი
იონები რეაგირებენ ერთმანეთთან.

 განვიხილოთ მომდევნო მაგალითი: იონურად:


 შემოკლებულად:


 როგორც გვახსოვს, მიმოცვლის რეაქციები არ მიმდინარეობს მაშინ, როცა ორ ხსნად
ნივთიერებას (ტუტე და ხსნადი მარილი ან ორი ხსნადი მარილი) შორის მიმოცვლისას
ორი ახალი ხსნადი ნივთიერება მიიღება.
 მაგ: იონურად:

 აშკარაა, რომ ასეთი მიმოცვლისას ახალი არაფერი მიიღება.

 ცხადია, ამ შემთხვევაში შემოკლებული იონური ტოლობა არ შეიძლება დაიწეროს.
 ე.ი. იონებს შორის ურთიერთქმედება არ მიმდინარეობს.
 განვიხილოთ კიდევ რამოდენიმე მაგალითი:

 Al2O3 ოქსიდია. ეს ოქსიდი წყალში არ იხსნება და ამიტომაც ის არადისოცირებულია.
ამიტომ იონურ რაქციას შემდეგი სახე ექნება:

 შემოკლებული ტოლობა:
5
 კიდევ ერთი მაგალითი:

 Fe(OH)3 წყალში უხსნადია, ე.ი. არადისოცირებულია.

 შემოკლებულად:

 ყველა კოეფიციენტი ლუწია, ამიტომ შევკვეცოთ ორზე:
 იონურად:

 შემოკლებულად:
 იონურად:

 შემოკლებულად:
 იონურად:

 შემოკლებულად:

 შესაძლებელია შემოკლებული იონური ტოლობის შესაბამისი რეაქციის მოლეკულური
ტოლობის შედგენა.
 მაგ:   Ba2+ + SO42- → BaSO4
 ამ შემოკლებულ განტოლობას შეესაბამება ნებისმიერი წყალში ხსნადი ბარიუმის
მარილისა და SO42--ის შემცველი ნაერთის ურთიერთქმედება. ხსნადობის ცხრილში
მოვძებნოთ ასეთი და დავწეროთ მათი ურთიერთქმედება.
 მაგ: შეიძლება ავიღოთ Ba(OH)2, BaCl2, BaBr2, Ba(NO3)2 და ა.შ.
 და მათ შეიძლება დავუმატოთ: H2SO4, Na2SO4, K2SO4, FeSO4, Fe2(SO4)3, CuSO4 და ა.შ.
      3Ba(NO3)2 + Fe2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2Fe(NO3)3
 იონურად:

 შემოკლებულად:

 შეკვეცილი: ასევეა:
6
საშინაო დავალება :

1. რას გვიჩვენებს დისოციაციის ხარისხი?
2. დაასრულეთ რეაქციების მოლეკულური განტოლობები და შეადგინეთ შესაბამისი
 იონური განტოლობები:

 HClO4 + NaOH →      AgNO3 + K3PO4 →
 HMnO4 + KOH →      AgNO3 + AlCl3 →
 H2SO4 + LiOH →      K2S + Pb(NO3)2 →
 KOH + CuSO4 →      Na2SO3 + HCl →
 NaOH + Fe2(SO4)3 →       CaCO3 + HNO3 →
 Na3PO4 + CaCl2 →        Na2S + H2SO4 →
 Cu(OH)2 + HCl →     FeS + HCl →
                 KOH + SO2 →
3. შეადგინეთ შემოკლებული იონური განტოლების

        Ag+ + Cl- → AgCl

  შესაბამისი იონური და მოლეკულური განტოლებები.

4. განიხილეთმჟავების, ფუძეების  და  მარილების  ქიმიური  თვისებები
 ელექტროლიტური დისოციაცის თეორიის თვალსაზრისით. DA

Recomendados

გაკვეთილი №4 por
გაკვეთილი №4გაკვეთილი №4
გაკვეთილი №4datiko43
11.7K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 44 por
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44datiko43
19.7K vistas6 diapositivas
ამოცანა 33-42 por
ამოცანა 33-42ამოცანა 33-42
ამოცანა 33-42barambo
7.3K vistas15 diapositivas
G 007.docx por
G 007.docxG 007.docx
G 007.docxqimia
6.5K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 36 por
გაკვეთილი № 36გაკვეთილი № 36
გაკვეთილი № 36datiko43
3.6K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 18 por
გაკვეთილი № 18გაკვეთილი № 18
გაკვეთილი № 18datiko43
2.3K vistas3 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

გაკვეთილი № 13 por
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13datiko43
11K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 8 por
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8datiko43
3.9K vistas8 diapositivas
გაკვეთილი № 47 por
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47datiko43
9.6K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 15 por
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15datiko43
3.5K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 12 por
გაკვეთილი № 12გაკვეთილი № 12
გაკვეთილი № 12datiko43
5K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 20 por
გაკვეთილი № 20გაკვეთილი № 20
გაკვეთილი № 20datiko43
6.4K vistas6 diapositivas

La actualidad más candente(20)

გაკვეთილი № 13 por datiko43
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
datiko4311K vistas
გაკვეთილი № 8 por datiko43
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი № 47 por datiko43
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47
datiko439.6K vistas
გაკვეთილი № 15 por datiko43
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15
datiko433.5K vistas
გაკვეთილი № 12 por datiko43
გაკვეთილი № 12გაკვეთილი № 12
გაკვეთილი № 12
datiko435K vistas
გაკვეთილი № 20 por datiko43
გაკვეთილი № 20გაკვეთილი № 20
გაკვეთილი № 20
datiko436.4K vistas
გაკვეთილი № 48 por datiko43
გაკვეთილი № 48გაკვეთილი № 48
გაკვეთილი № 48
datiko436.2K vistas
გაკვეთილი № 43 por datiko43
გაკვეთილი № 43გაკვეთილი № 43
გაკვეთილი № 43
datiko434.7K vistas
გაკვეთილი № 21 por datiko43
გაკვეთილი № 21გაკვეთილი № 21
გაკვეთილი № 21
datiko433.3K vistas
გაკვეთილი III por qimia
გაკვეთილი IIIგაკვეთილი III
გაკვეთილი III
qimia9.8K vistas
გაკვეთილი № 29 por datiko43
გაკვეთილი № 29გაკვეთილი № 29
გაკვეთილი № 29
datiko433.8K vistas
გაკვეთილი № 42 por datiko43
გაკვეთილი № 42გაკვეთილი № 42
გაკვეთილი № 42
datiko4318.9K vistas
გაკვეთილი № 3 por datiko43
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
datiko4315.4K vistas
დისოციაციის ხარისხი და მუდმივა por marinarusadze
დისოციაციის ხარისხი და მუდმივადისოციაციის ხარისხი და მუდმივა
დისოციაციის ხარისხი და მუდმივა
marinarusadze2.7K vistas
გაკვეთილი № 14 por datiko43
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14
datiko435.4K vistas
გაკვეთილი № 10 por datiko43
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი № 38 por datiko43
გაკვეთილი № 38გაკვეთილი № 38
გაკვეთილი № 38
datiko437.2K vistas
გაკვეთილი № 14 por barambo
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14
barambo3.2K vistas
გაკვეთილი № 7 por datiko43
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი № 27 por datiko43
გაკვეთილი № 27გაკვეთილი № 27
გაკვეთილი № 27
datiko433.3K vistas

Destacado

ელექტროლიტური დისოციაცია por
ელექტროლიტური დისოციაციაელექტროლიტური დისოციაცია
ელექტროლიტური დისოციაციაmarinarusadze
2.4K vistas11 diapositivas
იონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებები por
იონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებებიიონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებები
იონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებებიmarinarusadze
1.9K vistas5 diapositivas
G052 120708075806-phpapp01 por
G052 120708075806-phpapp01G052 120708075806-phpapp01
G052 120708075806-phpapp01barambo
492 vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 51 por
გაკვეთილი № 51გაკვეთილი № 51
გაკვეთილი № 51barambo
2K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 32 por
გაკვეთილი № 32გაკვეთილი № 32
გაკვეთილი № 32datiko43
6.3K vistas10 diapositivas
მანანა კაკაშვილი por
მანანა კაკაშვილიმანანა კაკაშვილი
მანანა კაკაშვილიeberiashvili
1K vistas8 diapositivas

Destacado(12)

ელექტროლიტური დისოციაცია por marinarusadze
ელექტროლიტური დისოციაციაელექტროლიტური დისოციაცია
ელექტროლიტური დისოციაცია
marinarusadze2.4K vistas
იონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებები por marinarusadze
იონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებებიიონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებები
იონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებები
marinarusadze1.9K vistas
G052 120708075806-phpapp01 por barambo
G052 120708075806-phpapp01G052 120708075806-phpapp01
G052 120708075806-phpapp01
barambo492 vistas
გაკვეთილი № 51 por barambo
გაკვეთილი № 51გაკვეთილი № 51
გაკვეთილი № 51
barambo2K vistas
გაკვეთილი № 32 por datiko43
გაკვეთილი № 32გაკვეთილი № 32
გაკვეთილი № 32
datiko436.3K vistas
მანანა კაკაშვილი por eberiashvili
მანანა კაკაშვილიმანანა კაკაშვილი
მანანა კაკაშვილი
eberiashvili1K vistas
კარბონმჟავები და მისი ესტერები ბუნებაში por eberiashvili
კარბონმჟავები და მისი ესტერები ბუნებაშიკარბონმჟავები და მისი ესტერები ბუნებაში
კარბონმჟავები და მისი ესტერები ბუნებაში
eberiashvili4K vistas
მარილების ელექტროლიზი.02 por nonakalandadze70
მარილების ელექტროლიზი.02მარილების ელექტროლიზი.02
მარილების ელექტროლიზი.02
nonakalandadze703.5K vistas
გაკვეთილი № 25 por datiko43
გაკვეთილი № 25გაკვეთილი № 25
გაკვეთილი № 25
datiko432.3K vistas
გაკვეთილი № 9 por datiko43
გაკვეთილი № 9გაკვეთილი № 9
გაკვეთილი № 9
datiko432K vistas
გაკვეთილი № 41 por datiko43
გაკვეთილი № 41გაკვეთილი № 41
გაკვეთილი № 41
datiko434K vistas
გაკვეთილი № 33 por datiko43
გაკვეთილი № 33გაკვეთილი № 33
გაკვეთილი № 33
datiko437.3K vistas

Similar a გაკვეთილი № 52

G 052 por
G 052G 052
G 052barambo
630 vistas7 diapositivas
G 054 ახალი por
G 054 ახალიG 054 ახალი
G 054 ახალიbarambo
616 vistas10 diapositivas
გაკვეთილი № 54 por
გაკვეთილი № 54გაკვეთილი № 54
გაკვეთილი № 54barambo
1.4K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 51 por
გაკვეთილი № 51გაკვეთილი № 51
გაკვეთილი № 51barambo
1K vistas6 diapositivas
G 054 por
G 054G 054
G 054datiko43
819 vistas9 diapositivas
გაკვეთილი № 14 por
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14barambo
1.2K vistas5 diapositivas

Similar a გაკვეთილი № 52(20)

G 052 por barambo
G 052G 052
G 052
barambo630 vistas
G 054 ახალი por barambo
G 054 ახალიG 054 ახალი
G 054 ახალი
barambo616 vistas
გაკვეთილი № 54 por barambo
გაკვეთილი № 54გაკვეთილი № 54
გაკვეთილი № 54
barambo1.4K vistas
გაკვეთილი № 51 por barambo
გაკვეთილი № 51გაკვეთილი № 51
გაკვეთილი № 51
barambo1K vistas
G 054 por datiko43
G 054G 054
G 054
datiko43819 vistas
გაკვეთილი № 14 por barambo
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14
barambo1.2K vistas
გაკვეთილი № 6 por barambo
გაკვეთილი № 6გაკვეთილი № 6
გაკვეთილი № 6
barambo105 vistas
გაკვეთილი № 6 por barambo
გაკვეთილი № 6გაკვეთილი № 6
გაკვეთილი № 6
barambo699 vistas
გაკვეთილი № 6 por barambo
გაკვეთილი № 6გაკვეთილი № 6
გაკვეთილი № 6
barambo89 vistas
გაკვეთილი № 3 por barambo
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
barambo1.5K vistas
გაკვეთილი № 3 por barambo
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
barambo442 vistas
გაკვეთილი № 4 por barambo
გაკვეთილი № 4გაკვეთილი № 4
გაკვეთილი № 4
barambo2.5K vistas
გაკვეთილი № 4 por barambo
გაკვეთილი № 4გაკვეთილი № 4
გაკვეთილი № 4
barambo650 vistas
G015 110926065817-phpapp01 por barambo
G015 110926065817-phpapp01G015 110926065817-phpapp01
G015 110926065817-phpapp01
barambo706 vistas
გაკვეთილი V por qimia
გაკვეთილი Vგაკვეთილი V
გაკვეთილი V
qimia1.8K vistas
გაკვეთილი № 17 por barambo
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
barambo361 vistas
გაკვეთილი № 17 por barambo
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
barambo840 vistas
გაკვეთილი № 17 por barambo
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
barambo1.2K vistas
გაკვეთილი № 13 por barambo
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
barambo1.3K vistas
G036 110928062138-phpapp02 por barambo
G036 110928062138-phpapp02G036 110928062138-phpapp02
G036 110928062138-phpapp02
barambo193 vistas

Más de barambo

G008 2 por
G008 2G008 2
G008 2barambo
2.2K vistas9 diapositivas
G007 1 por
G007 1G007 1
G007 1barambo
1.3K vistas8 diapositivas
G006 1 por
G006 1G006 1
G006 1barambo
1.2K vistas7 diapositivas
G010 1 por
G010 1G010 1
G010 1barambo
1.1K vistas4 diapositivas
G009 1 por
G009 1G009 1
G009 1barambo
752 vistas4 diapositivas
G042 111031003556-phpapp02 por
G042 111031003556-phpapp02G042 111031003556-phpapp02
G042 111031003556-phpapp02barambo
514 vistas4 diapositivas

Más de barambo(20)

G008 2 por barambo
G008 2G008 2
G008 2
barambo2.2K vistas
G007 1 por barambo
G007 1G007 1
G007 1
barambo1.3K vistas
G006 1 por barambo
G006 1G006 1
G006 1
barambo1.2K vistas
G010 1 por barambo
G010 1G010 1
G010 1
barambo1.1K vistas
G009 1 por barambo
G009 1G009 1
G009 1
barambo752 vistas
G042 111031003556-phpapp02 por barambo
G042 111031003556-phpapp02G042 111031003556-phpapp02
G042 111031003556-phpapp02
barambo514 vistas
G 011 1 por barambo
G 011 1G 011 1
G 011 1
barambo772 vistas
Ara 021 por barambo
Ara 021Ara 021
Ara 021
barambo559 vistas
Ara 022 por barambo
Ara 022Ara 022
Ara 022
barambo643 vistas
Ara 018 por barambo
Ara 018Ara 018
Ara 018
barambo775 vistas
Ara 017 por barambo
Ara 017Ara 017
Ara 017
barambo533 vistas
Ara 016 por barambo
Ara 016Ara 016
Ara 016
barambo506 vistas
Ara 020 por barambo
Ara 020Ara 020
Ara 020
barambo604 vistas
Ara 019 por barambo
Ara 019Ara 019
Ara 019
barambo539 vistas
Ara 011 por barambo
Ara 011Ara 011
Ara 011
barambo418 vistas
Ara 014 por barambo
Ara 014Ara 014
Ara 014
barambo818 vistas
Ara 013 por barambo
Ara 013Ara 013
Ara 013
barambo978 vistas
Ara 012 por barambo
Ara 012Ara 012
Ara 012
barambo772 vistas
Ara 011 por barambo
Ara 011Ara 011
Ara 011
barambo458 vistas
Ara 015 por barambo
Ara 015Ara 015
Ara 015
barambo422 vistas

გაკვეთილი № 52

 • 1. გაკვეთილი № 52 საშინაო დავალების შემოწმება : 1. ა) ბ) გ) VII ტესტის პასუხები 1. 4 2. 1 3. 3 4. 2 5. 2 6. 3 7. 2 8. 1 9. 4 10. 1 დისოციაციის ხარისხი როგორც ვთქვით დისოციაცია შექცევადი პროცესია. уელექტროლიტების ხსნარებში იონებთან ერთად გვხვდება ელექტროლიტის მოლეკულები ან იონური წყვილები. ხსნარებში დამყარებული წონასწორობის რაოდენობრივად დასახასიათებლად შემოტანილია დისოციაციის ხარისხის ცნება. დისოციაციის ხარისხი არის იონებად
 • 2. 2 დაშლილი მოლეკულების რიცხვის (n) შეფარდება გახსნილი მოლეკულების საერთო რიცხვთან (N). დისოციაციი ხარისხი ბერძნული ასო “ალფა” –თი აღინიშნება. = n/N α - დისოციაციის ხარისხის მნიშვნელობები იცვლება 0 – დან 1- მდე ან 0 – დან 100% - მდე. თუ α = 0,7 ეს ნიშნავს, რომ ხსნარში არსებული ყოველი ერთი მოლი ელექტროლიტიდან დისოცირებულია 0,7 მოლი. (უხეშად ისიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ელექტროლიტის ყოველი 100 მოლეკულიდან 70 არის დისოცირებული. პრაქტიკულად მოლეკულების ბევრად უფრო დიდ რაოდენობასთან გვაქვს საქმე. (როგორც გვახსოვს, ერთი მოლი ნივთიერება 6,02 . 1023 სტრუქტურულ ერთეულს შეიცავს.) დისოციაციის ხარისხის სიდიდე დამოკიდებულია ელექტროლიტის ბუნებაზე,. აგრეთვე კონცენტრაციაზე – რაც უფრო მცირეა ხსნარის კონცენტრაცია, მით უფრო მაღალა დისოციაციის ხარისხი. სხვაგვარად, დისოციაციის ხარისხი იზრდება ხსნარის განზავებისას (გავიხსენოთ ხსნარის გაზავებისას ხსნარს უმატებენ წყალს). დისოციაციის ხარისხი იზრდება ხსნარის ტემპერატურის გაზრდისას. დისოციაციის ხარისხის მიხედვით ელექტროლიტები იყოფა სამ ჯგუფად: ძლიერი, საშუალო და სუსტი ელექტროლიტები. 0,1 მოლი/ლიტრი კონცენტრაციისას, თუ ხსნარის t = 150, მაშინ ელექტროლიტი, რომლის α > 30% ძლიერია. თუ 30% > α > 3% ელექტროლიტი საშუალო სიძლიერისაა და სუსტია თუ α < 3%. ძლიერი ელექტროლიტებია: თითქმის ყველა წყალში ხსნადი მარილი, წყალში ხსნადი ჰიდროქსიდები – ტუტეები. მჟავებიდან ძლიერი ელექტროლიტებია: HClO4, HClO3, H2SO4, HNO3 HCl, HBr, HI. საერთოდ რაც უფრო უკეთაა დისოცირებული, მით უფრო ძლიერია მჟავა. საშუალო სიძლიერისაა: H3PO4, H3AsO4, HF, HCOOH (ჭიანჭველმჟავა). სუსტია: H2S, H2CO3, H3CCOOH (ძმარმჟავა) და თითქმის ყველა ორგანული მჟავა. სუსტ ელექტროლიტებს მიეკუთვნება წყალიც. ის დისოცირდება შემდეგი გზით: მაგრამ მისი დისოციაციის ხარისხი იმდენად მცირეა (α = 10-7) , რომ შეიძლება ითქვას, რომ წყალი პრაქტიკულად არადისოცირებადია. იონური მიმოცვლის რეაქციები :
 • 3. 3 განვიხილოთ რეაქცია: HCl + NaOH → NaCl + H2O ეს რეაქცია წყალხსნარებში მიმდინარეობს.ხსნარებში მორეაგირე ნივთიერე ბე ბი (HCl და NaOH) დისოცირებულნი არიან. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქიმიური რეაქცია იონებს შორის მიმდინარეობს. მიღებული ნივთიერებებიდან ერთი დისოცირებულია (NaCl), ხოლო მეორე (H2O) ძალიან სუსტი ელექტროლიტია და ამიტომ დისოცირებული არ არის. HCl + NaOH → NaCl + H2O ეს ქიმიური რეაქციის მოლეკულური ტოლობაა. ამ რეაქციაში თუ ყველა ძლიერ ელექტროლიტს ჩავწერთ დისოცირებული სახით მივიღებთ: H+ + Cl- + Na+ + OH- → Na+ + Cl- + HOH ეს ქიმიური რეაქციის სრული იონური ტოლობაა. (H2O და HOH ერთი და იგივეა) შევკვეცოთ ორივე მხარეში ერთი და იგივე იონები: მივიღებთ იონური რეაქციის შემოკლებულ ტოლობას: ცხადია, რომ პრაქტიკულად რეაქციაში მხოლოდ ეს ორი იონი შედის. იგივე საბოლოო შემოკლებულ იონურ ტოლობას მივიღებთ სხვა მჟავისა და სხვა ტუტის ურთიერთქმედებისას: შევკვეცოთ კოეფიციენტები
 • 4. 4 იონური მიმოცვლის რეაქციები მიმდინარეობენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც რეაქციის შედეგად მიიღება არადისოცირებული ნივთიერება, უხსნადი ან აირადი ნივთიერება. მაგ: ხ ხ ხ უ იონურად: როგორც გვახსოვს, ელექტროლიტური დისოციაცია წყალში გახსნისას მიმდინარეობს. რადგან Cu(OH)2 წყალში უხსნადია, ის დისოცირებული არ იქნება. შევკვეცოთ ერთნაირი წევრები მარჯვენა და მარცხენა მხარეში: (შემოკლებული იონური ტოლობა) როგორც ვხედავთ, შემოკლებული იონური ტოლობა გვიჩვენებს პრაქტიკულად რომელი იონები რეაგირებენ ერთმანეთთან. განვიხილოთ მომდევნო მაგალითი: იონურად: შემოკლებულად: როგორც გვახსოვს, მიმოცვლის რეაქციები არ მიმდინარეობს მაშინ, როცა ორ ხსნად ნივთიერებას (ტუტე და ხსნადი მარილი ან ორი ხსნადი მარილი) შორის მიმოცვლისას ორი ახალი ხსნადი ნივთიერება მიიღება. მაგ: იონურად: აშკარაა, რომ ასეთი მიმოცვლისას ახალი არაფერი მიიღება. ცხადია, ამ შემთხვევაში შემოკლებული იონური ტოლობა არ შეიძლება დაიწეროს. ე.ი. იონებს შორის ურთიერთქმედება არ მიმდინარეობს. განვიხილოთ კიდევ რამოდენიმე მაგალითი: Al2O3 ოქსიდია. ეს ოქსიდი წყალში არ იხსნება და ამიტომაც ის არადისოცირებულია. ამიტომ იონურ რაქციას შემდეგი სახე ექნება: შემოკლებული ტოლობა:
 • 5. 5 კიდევ ერთი მაგალითი: Fe(OH)3 წყალში უხსნადია, ე.ი. არადისოცირებულია. შემოკლებულად: ყველა კოეფიციენტი ლუწია, ამიტომ შევკვეცოთ ორზე: იონურად: შემოკლებულად: იონურად: შემოკლებულად: იონურად: შემოკლებულად: შესაძლებელია შემოკლებული იონური ტოლობის შესაბამისი რეაქციის მოლეკულური ტოლობის შედგენა. მაგ: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ამ შემოკლებულ განტოლობას შეესაბამება ნებისმიერი წყალში ხსნადი ბარიუმის მარილისა და SO42--ის შემცველი ნაერთის ურთიერთქმედება. ხსნადობის ცხრილში მოვძებნოთ ასეთი და დავწეროთ მათი ურთიერთქმედება. მაგ: შეიძლება ავიღოთ Ba(OH)2, BaCl2, BaBr2, Ba(NO3)2 და ა.შ. და მათ შეიძლება დავუმატოთ: H2SO4, Na2SO4, K2SO4, FeSO4, Fe2(SO4)3, CuSO4 და ა.შ. 3Ba(NO3)2 + Fe2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2Fe(NO3)3 იონურად: შემოკლებულად: შეკვეცილი: ასევეა:
 • 6. 6 საშინაო დავალება : 1. რას გვიჩვენებს დისოციაციის ხარისხი? 2. დაასრულეთ რეაქციების მოლეკულური განტოლობები და შეადგინეთ შესაბამისი იონური განტოლობები: HClO4 + NaOH → AgNO3 + K3PO4 → HMnO4 + KOH → AgNO3 + AlCl3 → H2SO4 + LiOH → K2S + Pb(NO3)2 → KOH + CuSO4 → Na2SO3 + HCl → NaOH + Fe2(SO4)3 → CaCO3 + HNO3 → Na3PO4 + CaCl2 → Na2S + H2SO4 → Cu(OH)2 + HCl → FeS + HCl → KOH + SO2 → 3. შეადგინეთ შემოკლებული იონური განტოლების Ag+ + Cl- → AgCl შესაბამისი იონური და მოლეკულური განტოლებები. 4. განიხილეთმჟავების, ფუძეების და მარილების ქიმიური თვისებები ელექტროლიტური დისოციაცის თეორიის თვალსაზრისით. DA