ტესტები

B
ნაწილი V


                  ტესტები
 საკონტროლო ტესტების განხილვას ვიწყებთ თემით „არაორგანულ ნაერთთა კლასები“
შეარჩიე სწორი პასუხი

1. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს მჟავებთან:
 ა) K2O   ბ)ZnO გ) BaO დ) CO2
   CaO   MgO   SO2   Al2O3
   P2O5   FeO   BeO   CuO

2. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს წყალთან
 ა) Na2O   ბ) CaO გ)AI2O3 დ)BaO
  ZnO     SO2  NO   P2O5
  SiO2    CO  SO3   K2O

3. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს ტუტეებთან
 ა) Na2O  ბ) P2O5 გ) SO3 დ) NO2
   CaO    Al2O3 CO2   P2O5
   SiO2   K2O  Al2O3  CaO

4. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს როგორც მჟავებთან
ისე ტუტეებთან:
  ა) Na2O  ბ)ZnO გ) Fe2O3 დ) BeO
   CaO   Al2O3 CuO    ZnO
   P2O5   CrO3  SO3    Al2O3

5 რომელი ნივთიერება არ არის მჟავა ოქსიდი:
 ა)CrO3  ბ)MnO   გ)As2O5    დ)P2O5

6. რომელი ნივთიერება არ არის ნ. პ.-ში აირად მდგომარეობაში:
  ა) CO2    ბ) SO2   გ)CO    დ) SiO2

7. რომელი ოქსიდის წყალთან ურთიერთქმედების რეაქცია      არის შექცევადი ოთახის
ტემპერატურაზე:
ა) CO2  ბ) Cl2O7 გ) SO3 დ) P2O5

8. რომელი ელემენტი წარმოქმნის როგორც ფუძე ისე მჟავა ოქსიდს:
ა) C    ბ) Mn   გ) Ba  დ) S

9. რომელი ელემენტი წარმოქმნის მხოლოდ ფუძე ოქსიდს:
ა) Mn  ბ) Cr  გ) Mg  დ) P

10. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს ნატრიუმის ტუტესთან:
 ა) Mn2O7  ბ) SiO2  გ)CrO3  დ) MnO
-2-

11. ნივთიერებათა რომელი წყვილი არ ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან:
 ა) H2SO4 და KCl ბ) H2O და CuO გ) HNO3 და Ba(OH)2
დ) MgCl2 და KOH

12. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Fe(OH)2-თან:

  ა) HNO3 ბ) NaCl გ)SO3 დ)HCl

13. რომელი ფუძე რეაგირებს მარილმჟავასთან ფუძე მარილის წარმოქმნით:

  ა) KOH ბ)NaOH გ)Cu(OH)2 დ)NH4OH

14. კრისტალური მესრის რომელი ტიპი ახასიათებს მყარ ნატრიუმის ტუტეს:

  ა)მოლეკულური    ბ)იონური გ)ატომური გ) მყარი ტუტე ამორფულია

15. რომელი რეაქციის პროდუქტია სპილენძის ჰიდროქსიდი:

ა) CuSO4 +2KOH=

ბ) CuO+ H2O =

გ) CuSO4 -ის წყალხსნარის ელექტროლიზი

დ) CuCl2 + H2O =

16. ტუტის ხსნარში ლაკმუსი:

ა) წითლდება   ბ)ჟოლოსფერია გ)ლურჯდება დ) უფეროა

17. მჟავას ხსნარში ლაკმუსი:

ა)წითლდება   ბ)ჟოლოსფერია გ)ლურჯდება დ) უფეროა

18. რომელ მჟავას შეესაბამება N2O3:
ა) HN3  ბ) HNO3 გ) HNO2 დ) HNO4

19. რომელ მჟავას შეესაბამება Cl2O7:
ა) HClO3  ბ) HClO   გ) HClO2 დ ) HClO4

20. 0,4 მოლი NaOH-ის შემცველ ხსნარს დაამატეს 8ლ (ნ.პ.)HBr, როგორ შეიფერება მიღებულ
ხსნარში ლაკმუსი:
ა)გავარდისფრდება   ბ)გალურჯდება გ)გაყვითლდება
დ)გაწითლდება

21. რომელი მჟავა წარმოქმნის მჟავა მარილებს:
ა) HPO3  ბ)HNO3   გ)H2CO3 დ)CH3COOH
-3-

22. რომელია კალციუმის დიჰიდროფოსფატის ფორმულა:
ა) CaHPO4  ბ) Ca3(PO4)2 გ) Ca(H2PO4)2 დ) Ca2P2O7

23. რკინა(III)-ის ჰიდროქსოსულფატის ფორმულაა:
 ა)Fe2(OH) 2SO4   ბ )FeOHSO4 გ) [Fe(OH)2]2SO4 დ) Fe(HS) 2

24. რომელია რკინა(II)-ის ჰიდროორთოფოსფატის ფორმულა:
ა) Fe(H2PO4)2 ბ) Fe(H2PO4)3 გ) FeHPO4 დ) Fe2(HPO4)3

25. კალციუმის ჰიდროსულფიდის ფორმულაა:
ა) Ca(HS)2 ბ) Ca(HSO4)2 გ) Ca(HSO3)2 დ) CaS

26.რომელი მჟავა წარმოქმნის ორი ტიპის მჟავა მარილს:
ა) H2SO4  ბ) H2CO3 გ) H2SO3 დ) H3PO4

27. ტუტის ხსნართან ურთიერთქმედებისას რომელი ოქსიდი ვერ წარმოქმნის მჟავა მარილს:
ა) P2O5 ბ) SO2 გ) SO3 დ) N2O5

28. მაგნიუმის ჰიდროქსოქლორიდის ფორმულაა:
ა) MgCl2  ბ) MgOHCl გ) Mg(ClO)2 დ) Mg(ClO3)2

29. როგორი მოლური თანაფარდობით უნდა ავიღოთ Ca(OH)2      და H3PO4 რომ მივიღოთ
Ca(H2PO4)2 ?
ა) 2:3 ბ)1:2 გ) 1:1 დ) 1:3

30. რომელი მარილის თერმული დაშლის შედეგად მიიღება ფუძე ოქსიდი:
ა) Zn(NO3)2 ბ)AgNO3 გ)Cu(NO3)2 დ) KNO3

31. რომელი ელემენტი წარმოქმნის როგორც ფუძე, ისე მჟავა და ამფოტერულ ოქსიდს:
ა) Al ბ) Ba გ)S დ)Cr

32. ცინკატიონში     თუთიის ჟანგვითი რიცხვია:
 ა) +2 ბ) +1 გ) -1   დ) -2

33. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს ნატრიუმის ტუტის განზავებულ ხსნართან?
ა) CH3COOH ბ) N2O3 გ) Al2O3 დ) FeO

34. ამფოტერული ოქსიდია:
ა) CaO ბ) CO2 გ)CrO3 დ) Cr2O3

35. ტეტრაჰიდროქსოალუმინატიონში [Al(OH)4]- ალუმინის ჟანგვითი რიცხვია:
ა)+2   ბ) +1 გ) +3 დ) +4

36. Mg(OH)2-ის და Al(OH)3-ის ახლად დალექილი ნალექები შეიძლება ერთმანეთისაგან
განვასხვავოთ:
ა) მარილმჟავაში გახსნით
ბ) ნატრიუმის ტუტის ხსნართან ურთიერთქმედებით
გ) გოგირდჟავაში გახსნით
-4-

დ) სუფრის მარილის დამატებით

37. რომელია ის ნივთიერება რომელიც რეაგირებს ცინკის ჰიდროქსიდთან და არ
რეაგირებს მაგნიუმის ჰიდროქსიდთან?
ა) H2SO4  ბ) NaCl გ) Ba(OH)2 დ)HNO3

38. რომელია მჟავური ბუნების ოქსიდი, რომელიც წყალში არ იხსნება, ძნელადლღობადია,
გაცხელებისას აძევებს მჟავა ოქსიდებს მათი მარილებიდან?
ა) Al2O3 ბ) CuO გ) SiO2 დ) P2O5

39. რომელი რეაგენტი რეაგირებს FeO-სთან 250 C-ზე?
ა) წყალი ბ)HCl-ის ხსნარი გ)NaNO3  დ)KOH-ის განზავებულიხსნარი

40. რომელი ნივთიერება შეიძლება გამოვიყენოთ ტენიანი ნახშირორჟანგის „გასაშრობად“?
ა) NaOH ბ) P2O5 გ) CaO დ) Ca(OH) 2

41. სველი ლაკმუსის ქაღალდი წითლდება ჭურჭელში რომელშიც მოთავსებულია:
 ა) NO ბ) CO გ) NH3 დ) NO2

42. 0,4 მოლი NaOH-ის შემცველ ხსნარს გაატარეს 8ლ(ნ.პ.) HCl. მიღებულ ხსნარში ლაკმუსი
შეიფერება:
ა)წითლად ბ)ყვითლად გ)ლურჯად დ) ნარინჯისფრად

43. რომელი მარილის თერმული დაშლის შედეგად მიიღება ფუძე ოქსიდი:
ა) Na2CO3  ბ ) CaCO3 გ ) NaNO3 დ )KHCO 3

44. რა მასის გოგირდმჟავა შეიცავს 16გ გოგირდს:
ა)98გ   ბ)49გ გ)196გ დ)24,5გ

45. ნატრიუმის ბრომიდის და ორთოფოსფატის ხსნარების გარჩევა ერთმანეთისაგან
შესაძლებელია:
ა) გოგირდმჟავით
ბ) ძმარმჟავით
გ) კალიუმის კარბონატით
დ) ვერცხლის ნიტრატით
ახლა განვიხილოთ ტესტები თემაზე; ხსნარები და ელექტროლიტური დისოციაცია.
შეარჩიე სწორი პასუხი

1. ელექტრულ დენს გაატარებს:
 ა) შაქრის ნალღობი
 ბ) მყარი ნატრიუმის ტუტე
 გ) ნატრიუმის ტუტის ნალღობი
 დ) სუფრის მარილის კრისტალები
-5-


2. სუსტი ელექტროლიტია:
ა) H2O ბ) HCl გ) Na2SO4 დ) Na2CO3

3. ძლიერი ელექტროლიტია:
ა )H2CO3  ბ) CH3COOH გ)KI დ) NH4OH

4. არაელექტროლიტია:
ა) HCl ბ) KCl გ) C12H22O11 დ)KOH

5. უცნობი ელექტროლიტის ხსნარში კათიონებიდან მხოლოდ H+ იონი აღმოჩნდა. ეს
ნივთიერება არის:
ა)ტუტე ბ)მჟავა გ) მჟავა მარილი დ)შერეული მარილი

6. უცნობი ელექტროლიტის ხსნარში კათიონებიდან მხოლოდ OH- იონი აღმოჩნდა. ეს
ნივთიერება არის:
ა)ტუტე ბ) ფუძე მარილი გ)ორმაგი მარილი დ)მჟავა

7. შეურიეს 2 მოლი ნატრიუმის ტუტე და1მოლი გოგირდმჟავა. მიღებულ ხსნარში იონების
საერთო რაოდენობაა:
ა) 5მოლი ბ)4მოლი გ) 7მოლი დ) 3მოლი

8. ქიმიური რეაქცია მიდის ბოლომდე, თუ Na2SO4-ის ხსნარს დავამატებთ:
  ა)BaCl2  ბ)KNO3  გ)K2CO3   დ) KOH
9. ქიმიური რეაქცია მიდის ბოლომდე, თუ Na2CO3 -ის ხსნარს დავამატებთ:
  ა)HCl   ბ)NaNO3   გ) K2SO4  დ)KOH

10. სპილენძის (II) ოქსიდისა და გოგირდმჟავას ხსნარის ურთიერთქმედების რეაქციის
შეკვეცილ იონურ ტოლობაში კოეფიციენტთა ჯამია:
 ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6

11. რომელი მარილის წყალხსნარს აქვს მჟავე რეაქცია:
 ა) FeCl3 ბ)(NH4)2CO3 გ)Al2S3 დ)K2SO3

12. რომელი მარილის წყალხსნარს აქვს ტუტე რეაქცია:
  ა) FeCl2 ბ)KCl  გ)Na2CO3 დ)Cu(NO3)2

13. შეკვეცილ იონურ ტოლობას:     + 2H+ = H2O +CO2
შეესაბამება ურთიერთქმედება:
  ა) ტუტესა და მჟავას შორის
  ბ)მარილსა და მჟავას შორის
  გ) ფუძესა და მარილს შორის
  დ) მჟავასა და ოქსიდს შორის

14. წყალში გახსნეს 0,2მოლი Na2SO4. მიღებულ ხსნარში იონების საერთო რაოდენობაა:
 ა) 0,2მოლი ბ)0.6 მოლი გ)0,8 მოლი დ) 1მოლი
-6-


15. ელექტროდენს არ ატარებს:
 ა) ქლორწყალბადის წყალხსნარი
 ბ)ნატრიუმის ნიტრატის წყალხსნარი
 გ) 20%-იანი გოგირდმჟავა
 დ) 100%-იანი გოგირდმჟავა

16.მოცემული ხსნარებიდან H+ იონების რაოდენობა მეტი იქნება:
 ა)მწიფე ვაშლის წვენში
 ბ)სასმელი სოდის წყალხსნარში
 გ) ალუბლის წვენში
 დ) ლიმონის წვენში

17. მჟავა რეაქცია ექნება იმ მარილის წყალხსნარს, რომელიც წარმოქმნილია:
 ა) ძლიერი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან
 ბ) ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან
 გ) სუსტი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან
 დ)სუსტი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან

18. ტუტე რეაქცია ექნება იმ მარილის წყალხსნარს, რომელიც წარმოქმნილია:
 ა) ძლიერი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან
 ბ) ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან
 გ) სუსტი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან
 დ)სუსტი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან

19. სრულ ჰიდროლიზს განიცდის მარილი, რომელიც წარმოქმნილია:
  ა) ძლიერი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან
 ბ) ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან
 გ) სუსტი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან
 დ)სუსტი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან

20. 100გ წყალში გახსნეს 20გ სუფრის მარილი. ხსნარში სუფრის მარილის მასური წილია:
 ა)20% ბ) 16,67% გ)33,2% დ)10%

21. ვერცხლის ქლორიდის ხსნადობა მოცემულ ტემპერატურაზე არის 0,0015გ/ლიტრი.
ხსნარში . ვერცხლის ქლორიდის მასური წილია:
  ა)0,00014% ბ)0,14% გ)0,0014% დ)0,002%

22. რამდენ გრამ ნატრიუმის ტუტეს შეიცავს 50გ 32%-იანი ხსნარი?
  ა)20გ ბ)16გ გ) 25გ დ)30გ

23. რამდენ გრამ ქლორწყალბადს შეიცავს 150მლ 10%-იანი მარილმჟავა რომლის სიმკვრივეა
1,1გ/მლ?
  ა) 16,5 ბ)19 გ)5,7 დ) 12
-7-

24. 150გ 10%-იან სუფრის მარილის ხსნარს დაამატეს 50გ სუფრის მარილი და იმდენივე
წყალი. მიღებულ ხსნარში გახსნილი ნივთიერების მასური წილია:
 ა) 20% ბ)26% გ) 17% დ)30%

25. 100გ 10%-იანი და 50გ 5%-იანი ნატრიუმის ტუტის ხსნარები შეურიეს ერთმანეთს.
როგორია მიღებულ ხსნარში ტუტის მასური წილი?
 ა) 8,3% ბ) 9,7% გ)5,6% დ) 12%

26. 400C-ზე ნატრიუმის ქლორიდის ხსნადობაა350 გ/ლ. ნაჯერ ხსნარში NaCl-ის მასური
წილია:
  ა)20,8% ბ) 25,9% გ)30,7% დ)19,7%

27. 6,5გ თუთია გაიხსნა 100გ მარილმჟავაში. როგორია ZnCl2-ის
მასური წილი მიღებულ ხსნარში?
 ა)18% ბ)28% გ) 12,79% დ)10,23%

28. ბარიუმის ქლორიდის კრისტალჰიდრატში წყლის მასური წილია14,8%.
კრისტალჰიდრატის ფორმულაა:
 ა) BaCl2·5H2O ბ) BaCl2 ·7H2O ა) BaCl2 · 9H2O ბ) BaCl2 · 2H2O

29. შაქრის რაფინადის ერთი ნატეხის მასაა 5,6გ. როგორი იქნება შაქრის მასური წილი ჩაიში
თუ ერთ ჭიქა ჩაიში(200მლ) ხსნით სამ ნატეხ შაქარს?
 ა)7,75% ბ)8,5% გ)9,4% დ)4,6%

30. კიტრის წნილის ხსნარის მოსამზადებლად ერთ ვედრო(10ლ) წყალში გახსნეს 600გ
სუფრის მარილი. მიღებულ ხსნარში გახსნილი ნივთიერების მასური წილია:
 ა)3,4% ბ)5,66% გ)4,8% დ) 6,7%
 ახლა განვიხილოთ ტესტები, რომლებიც მოიცავენ ქიმიის სრულ კურსს.

                 პირველი ვარიანტი

1. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მარტივ
ნივთიერებებს:
  ა) Mg Al O3   H2O
  ბ) Cl2  S Fe  NaH
  გ) K  P4 Au  Ag
  დ) CH4 O2 N2 Ca

2. CO2-ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა:
  ა) 44 ბ)44 მ.ა.ე. გ)44 გ/მოლი დ) 44გ
-8-

3. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მეტალთა
ჰიდროქსიდებს (ფუძეებს):
   ა) KOH   Fe(OH)3 CaSO4  Al(OH)3
   ბ) NaOH  Mg(OH)2 Fe(OH)3 LiOH
   გ) Ba(OH)2 NaCl  Cr(OH)2 H3BO3
   დ) Be(OH)2 KNO3  H2SO4  Sr(OH)2

4. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,
რომელიც არ შედის რეაქციაში ნატრიუმის ტუტესთან:
  ა) CO2 H3PO4 FeCl2    FeCl3
  ბ) SO3 MgO CuSO4     HNO3
  გ ) P2O5 HCl  Zn(NO3)2 HBr
  დ) SO2 H2SO4 Fe(NO3)2 HI

5. რეაქციის ტოლობაში Fe(OH)3+ H2SO4 =
   კოეფიციენტების ჯამია:
   ა) 5 ბ) 14 გ)6  დ) 12

6. რომელი დებულებაა სწორი: ელემენტთა პერიოდულ
  სისტემაში ელემენტის მეტალური ბუნება იზრდება:
  ა) ატომური მასის ზრდასთან ერთად
  ბ) ჯგუფებში ქვემოდან ზემოთ
  გ) მთავარ ქვეჯგუფებში ზემოდან ქვემოთ
  დ) კანონზომიერება არ შეიმჩნევა

7. პერიოდში მარცხნიდან მარჯვნივ გადაადგილებისას თანდათანობით      იზრდება
ელემენტის
  ა)მეტალური ბუნება
  ბ)არამეტალური ბუნება
  გ)ელემენტის შესაბამისი მარტივი ნივთიერების ლღობის ტემპერატურა
  დ) შესაბამისი ოქსიდის ფუძე ბუნება.

8. ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის და აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულებია R2O5 და
RH3. რომელ ქვეჯგუფში იქნება მოთავსებული ეს ელემენტი?
  ა) V-A ბ) VII-B გ) V-B დ) I-A

9. ელემენტის აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულაა RH4
 როგორი იქნება შესაბამისი უმაღლესი ოქსიდის ფორმულა?
 ა) R2O5 ბ) RO გ)RO2 დ)RO4

10. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 11, მასური რიცხვია 23 რამდენ პროტონს და ნეიტრონს
შეიცავს ამ ელემენტის ატომგული (ბირთვი)?
 ა) 11 და13 ბ) 11და 12 გ)10 და 13 დ) 11 და15
-9-

11. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 13. როგორ იქნება შესაბამისი ატომის ელექტრონულ
შრეებზე განაწილებული ელექტრონები:
 ა)2,8,3 ბ)2,7,4 გ) 2,6,5 დ)2,8,2,1

12.რომელი ელემენტის ატომის ელექტრონული გარსის აღნაგობას შეესაბამება ჩანაწერი:
1s22s22p6 3s23p1
        ა) Mg ბ) Al გ) Si დ)P

13. როგორია მარილის მასური წილი ხსნარში, რომელიც მიღებულია 30გ მარილის 200გ
წყალში გახსნის შედეგად?
 ა) 13% ბ)25% გ)30% დ)5%

14. რეაქცია მიდის სქემით: 2A+B=C როგორ შეიცვლება ქიმიური რეაქციის სიჩქარე თუ A
ნივთიერების კონცენტრაციას გავზრდით ორჯერ და B ნივთიერების კონცენტრაციას
უცვლელად დავტოვებთ:
 ა) გაიზრდება ორჯერ
 ბ) გაიზრდება ოთხჯერ
 გ) არ შეიცვლება
 დ)შემცირდება ორჯერ

15. CuCl2 + NaOH = ••• რეაქციის სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებში კოეფიციენტების
ჯამია:
 ა) 16 და6 ბ)14 და 4 გ) 12 და 4 დ) 12 და 6

16. Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2   რეაქციაში რომელი ატომები განიცდიან დაჟანგვასა და
აღდგენას:
ა) Zn დაჟანგვას, H+ აღდგენას
ბ) S+6 დაჟანგვას, H+ აღდგენას
გ) O-2 დაჟანგვას, Zn აღდგენას
დ) არცერთი

17. C +H2SO4 = CO2 +SO2+ H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტთა ჯამია:
ა) 6 ბ) 8 გ)10 დ)12


18. რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება მჟავე რეაქცია:
ა) NaCl   ბ)KNO3  გ) NH4Cl დ)BaCl2

19. რომელ ტემპერატურაზე აქვს წყალს ყველაზე დიდი სიმკვრივე:
 ა) 00 C ბ) 40 C გ)1000 C დ)-100 C

20. რომელი მეტალი შეიძლება აღვადგინოთ წყალბადით შესაბამისი ოქსიდიდან:
 ა) K  ბ) Li გ) Sr დ) Fe

21. რომელი მარილი არ იხსნება წყალში:
- 10 -

ა) NaCl   ბ) KCl  გ) FeCl3 დ) AgCl

22. რომელი მეტალი არ „იხსნება“ მარილმჟავაში:
ა) Al ბ) Mn გ) Cu დ) Sn

23. ბოსტნეულის მარინადის დასამზადებლად გამოიყენება:
ა) FeCl3 ბ)NaCl გ) ZnCl2 დ) KCl

24. გოგირდის ატომმა (S0) შეიძლება განიცადოს:
ა)დაჟანგვა
ბ)აღდგენა
გ) დისპროპორციონირება (ერთდროულად დაჟანგვა და აღდგენა)
დ) სამივე პასუხი სწორია

25. გოგირდი შეიძლება მივიღოთ:
ა) გოგირდის (S) ოქსიდისა და ნახშირის ურთიერთქმედებით
ბ) პირიტის უჰაეროდ გახურებისას
გ) გოგირდის (IV) ოქსიდისა და გოგირდწყალბადის ურთიერთქმედებით
დ) სამივე პასუხი სწორია

26. კონცენტრირებული გოგირდმჟავა „აძევებს“ შესაბამისი მარილებიდან:
ა) აზოტმჟავას
ბ) მარილმჟავას
გ) ფტორწყალბადმჟავას
დ) სამივე პასუხი სწორია

27. რეაქციის ტოლობაში: Hg + H2SO4 = HgSO4 + SO2+H2O
კოეფიციენტების ჯამია:
ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ)8

28. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,
რომელიც არ შედის რეაქციაში განზავებულ გოგირდმჟავასთან:
ა) NaOH    Mg   KCl  FeO
ბ) Ba(OH)2  Cu   Na2S  ZnO
გ) KOH    Fe   Na2CO3 CuO
დ) Mg(OH)2 Sn    CaSO4 HgO

29. რომელ ნივთიერებასთან არ რეაგირებს ჟანგბადი:
ა) SiO2 ბ) C2H6 გ ) S დ) H2

30. როგორია 1ლ (ნ.პ.) N2-ის მასა?
ა) 2გ ბ) 1,25გ გ)0,85გ დ)2,5გ

31.ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ აზოტმჟავა:
ა) KNO3 და H2O
- 11 -

ბ) NH4Cl და H2SO4
გ) NaNO3 და H2SO4
დ) N2O დ ა H2O

32. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ ამიაკი?
ა) (NH4)2CO3 და HCl
ბ) NaNO3 და KOH
გ) Ba(NO3)2 და H 2SO4
დ) NH4Cl და KOH

33. როგორია P + HNO3 +H2O = H3PO4 +NO  რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტების ჯამი?
ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 20

34. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,
რომელიც არ შედის რეაქციაში აზოტმჟავასთან:
ა) CuO    Ag    NaOH   K2CO3
ბ) Fe2O3    Cu   BaSO3  Zn(OH)2
გ) Au     HgO   Ca(OH)2 Na2S
დ) Mg     BaO   Pb(OH)2 Al(OH)3

35. კალციუმის ფოსფატის ფორმულაა:
ა) Ca(H2PO4)2 ბ) Ca3(PO4)2 გ) Ca2P2O7  დ) CaHPO4

36. რომელი მეტალის აღდგენაა შეუძლებელი შესაბამისი ოქსიდიდან ნახშირბადის
საშუალებით:
ა) Ni ბ) Sn გ) Ca დ)Fe

37. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს CO2 -თან
ა) KOH  ბ) CaO  გ) SiO2 დ)H2O

38. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Si-თან
 ა) Ba(OH)2 ბ) Cl2 გ) C დ) H2SO4

39. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს SiO2-თან
 ა) Na2CO3 ბ) C   გ) CaO დ)H2O

40.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს NaOH -თან
 ა) H3PO4 ბ) KNO3 გ) Al(OH)3 დ) Fe2(SO 4)3

41. კალციუმის კარბიდის (CaC2) ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება:
ა) მეთანი ბ)ეთილენი გ) ბენზოლი დ)აცეტილენი

42. მეტალური ალუმინი არ რეაგირებს:
ა) მარილმჟავასთან
ბ)განზავებულ გოგირდმჟავასთან
- 12 -

გ) ცივ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან
დ) ნატრიუმის ტუტის ხსნართან

43. ალუმინის ჰიდროქსიდი არ გაიხსნება:
ა)ნატრიუმის ტუტის ხსნარში
ბ) ცხელ წყალში
გ)მარილმჟავაში
დ)გოგირდმჟავას ხსნარში

44. რკინა არ რეაგირებს:
ა)მარილმჟავასთან
ბ)ცხელ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან
გ)ცივ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან
დ) განზავებულ გოგირდმჟავასთან

45. როგორია მეთანის სიმკვრივე(გ/ლ) ნ.პ.-ში
ა) 0,65 ბ)0,71 გ) 0,97 დ) 1,08

46. როგორია C-C ბმის სიგრძე?
 ა) 0,145ნმ ბ)0,154 ნმ გ)0,160 ნმ დ)0,134ნმ

47. რომელ რეაქციაში არ შედის ბუთანი:
ა) C4H10 + H2 →
ბ) C4H10 + O2 →
გ) C4H10 → C2H4 +C2H6
დ) C4H10 + Cl2 →

48. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნახშირწყალბადს:
  H3C–CH=CH–CH2–CH2–CH3
    │ │
    CH3 CH2–CH3
ა)ნონანი ბ)4-ეთილ-3-მეთილჰექსანი გ)2-მეთილ-3-ეთილჰექსანი დ) 4-ეთილ-5-
მეთილჰექსანი

49.მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია იზომერები:
 H3C–CH–CH–CH3 (I)   H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 (II)
   │ │
   CH3 CH3
                 CH3
                 │
H3C–CH2–CH2–CH–CH3 (III) H3C–CH2–C–CH2–CH2–CH2–CH3 (IV)
       │         │
       CH3        CH3

ა)  I და III  ბ) I დაIV გ)II დაIII დ) IIIდა IV
- 13 -

50. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია ჰომოლოგები:
 C2H6 (I) C3H6 (II) C3H4 (III) C3H8(IV)
ა) I და III ბ) IIდა III გ) II და IV დ) Iდა IV

51. რომელი ნივთიერება აუფერულებს ბრომიან წყალს:
ა) C2H6 ბ) C2H4 გ) C3H8 დ) C4H10

52 .რომელი ნივთიერება განიცდის პოლიმერიზაციას:
ა)2-მეთილბუთანი     ბ) 2,2-დიმეთილჰექსანი
გ)1,4-დიმეთილბენზოლი დ)პროპენი

53. რომელი ნივთიერება რეაგირებს ვერცხლის ოქსიდის ამიაკიან ხსნართან:
ა) C2 H2 ბ) H3C–CH=CH–CH3 გ) CH4 დ) C5H10

54.ეთანის მოლეკულაში ნახშირბადატომებს შორის განხორციელებულია:
ა) ერთი სიგმა ბმა
ბ)ერთი სიგმა და ერთი პი ბმა
გ) ერთი სიგმა და ორი პი ბმა
დ) ორი სიგმა და ერთი პი ბმა

55. რომელი ნახშირწყალბადის მოლეკულაში არის განხორციელებული ყველაზე მოკლე C–C
ბმა?
ა) C2H4 ბ) C2H2 გ)C6H6 დ) C2H6

56. როგორია ნახშირბადატომის ელექტრული გარსის გარე შრის ელექტრონების
ჰიბრიდიზაცია მეთანის მოლეკულაში:
ა) sp2 ბ)sp გ)sp3 დ) sp3d2

57. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნაერთს:
      H3C–CH(CH3)–CH(C2H5)–CH2–CH2–OH
ა) 2-მეთილ-3-ეთილპენტანოლ-5
ბ)იზოოქტილის სპირტი
გ) 4-მეთილ-3-ეთილპენტანოლ-1
დ)ოქტანოლი

58. რომელი ტოლობაა არასწორი
ა) 2H3C-OH +2Na → 2H3C-ONa + H2
ბ) H3C-CH2-OH + HBr → H3C-CH2-Br +H2O
გ) H3C-CH2-OH → C2H4 +H2O
დ) H3C-CH2-OH + NaOH → H3C-CH2-ONa +H2O

59. რომელი ტოლობაა არასწორი:
ა) H3C-CHO + Ag2O → H3C-COOH + 2Ag
ბ) H3C-CHO +2Cu(OH)2 → H3C-COOH +Cu2O +2H2O
გ) H3C-CHO + H2 → H3C-CH2-OH
- 14 -

დ) H3C-CHO +NaOH → H3C-COONa +H2


60. რომელი მჟავაა ყველაზე ძლიერი?
ა) H3C-COOH ბ) ClCH2-COOH გ) Cl2CH-COOH დ) Cl3C-COOH

61. რომელი ტოლობაა არასწორი:
ა) H3C-COOH + H3C-OH → H3C-COOCH3 +H2O
ბ) 2H3C-COOH + CaO → (H3C-COO)2Ca +H2O
გ) 2H3C-COOH + Cu → (H3C-COO)2Cu +H2
დ) H3C-COOH + Cl2 → Cl-H2C-COOH+ Cl2

62. რომელი მჟავა შედის(ესტერის სახით) ცხიმის შემადგენლობაში:
ა) სტეარინის მჟავა
ბ) ძმარმჟავა
გ) პროპიონის მჟავა
დ) გოგირდმჟავა

63. რომელი მჟავა განიცდის პოლიმერიზაციას
ა)ძმარმჟავა H3C-COOH
ბ) პროპიონის მჟავა H3C-CH2-COOH
გ) პალმიტინის მჟავა C15H31-COOH
დ) აკრილის მჟავა H2C=CH-COOH

64. რომელი მცენარეული ზეთი არის მყარი:
ა) ზეითუნის
ბ) ქოქოსის
გ) ბამბის
დ) მზესუმზირის

65. როგორია პოლიპროპილენის პოლიმერიზაციის ხარისხი თუ M(პოლიმერი)=84000გ/მოლი
ა) 2000 ბ) 3000 გ)3500 დ)20000

66. რომელია გლუკოზის ფორმულა:
 ა) C5H10O5 ბ ) C6H12O6 გ)C4H8O4 დ) C12H22O11

67. როგორია აზოტის მასური წილი ალანინის
(α-ამინოპროპიონმჟავა) მოლეკულაში:
ა) 15,73%  ბ) 13,87% გ) 25,05% დ)23,68%

68. რომელი ტოლობაა არასწორი
ა) 2H2N-CH2-COOH + Ca(OH)2 → (H2N-CH2-COO)2Ca + 2H2O
ბ) nH2N-CH2-COOH → (-NH-CH2-CO-)n +n H2O
გ) H2N-CH2-COOH + CH3OH → H2N-CH2-COOCH3 + H2O
დ) H2N-CH2-COOH + CH3OH → H2N-CH2-OCH3 + HCOOH
- 15 -


69. რომელია ყველაზე ძლიერი ფუძე:
 ა) NH3 ბ) H3C-NH2 გ)(CH3)2NH დ) (CH3)3N

70. რომელი პოლიმერი მიიღება პოლიკონდენსაციის რეაქციის შედეგად:
ა)კაპრონი
ბ)პოლიეთილენი
გ) იზოპრენის კაუჩუკი
დ)ბუტადიენის კაუჩუკი


               მეორე ვარიანტი

1. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მარტივ
ნივთიერებებს:
ა) HCl O2 Ca MgCO3
ბ) H2   N2 O3  I2
გ) S8   Cl2 Fe H2O
დ) C   Ba Ni  NO

2. H2SO4-ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა:
  ა) 98 ბ)98 მ.ა.ე. გ)98 გ/მოლი დ) 98გ

3.ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მჟავებს:
ა) H2CO3 K2SO4 HCl    H2SO4
ბ) HNO3 HBr    HI  H2SO3
გ) H3PO4 KOH   HClO4 HClO
დ) NaCl  H3BO3 H3AsO4 HClO3

4. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,
რომელიც არ შედის რეაქციაში HCl-თან:
ა) Fe  K2CO3  MgO   Ba(OH)2
ბ) Al  CuO   NaOH  Na2S
გ) Cu  FeO   Fe(OH)3 K2SO3
დ) SnO Zn(OH)2 Mg    CaS

5. რეაქციის ტოლობაში Fe(OH)3 + HCl =
კოეფიციენტების ჯამია:
ა) 5 ბ) 8  გ)6 დ) 12

6. რომელი დებულებაა სწორი: ელემენტთა პერიოდულ
  სისტემაში ელემენტის არამეტალური ბუნება იზრდება:
  ა) ატომური მასის ზრდასთან ერთად
  ბ) მთავარ ქვეჯგუფებში ქვემოდან ზემოთ
  გ) მთავარ ქვეჯუფებში ზემოდან ქვემოთ
- 16 -

 დ) ყოველგვარი კანონზომიერების გარეშე

7. ელემენტთა პერიოდულ სისტემაშიში ელემენტის რიგობრივი ნომრის სიდიდე
რიცხობრივად ემთხვევა ელემენტის
  ა) ატომურ მასას
  ბ) ატომგულში პროტონებისა და აგრეთვე ელექტრონულ გარსში ელექტრონების
რაოდენობას
  გ) ატომგულში ნეიტრონების რაოდენობას
  დ) ატომგულში ნეიტრონებისა და პროტონების საერთო რაოდენობას
8. ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის და აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულებია RO3 და
RH2. რომელ ქვეჯგუფში იქნება მოთავსებული ეს ელემენტი?
 ა) V I -A ბ) VII-B გ) V-B დ) I-A

9. ელემენტი მოთავსებულია მეორე ჯგუფში. მისი უმაღლესი ოქსიდი შეიცავს 28,57%
ჟანგბადს. ეს ელემენტია:
  ა) Be ბ) Mg გ) Ca დ) Sr

10. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 17, ამ ელემენტის ერთერთი იზოტოპის მასური რიცხვია
35. რამდენ პროტონს და ნეიტრონს შეიცავს ამ იზოტოპის ატომგული (ბირთვი)
ა) 17 და18 ბ) 17და 20 გ)16 და 20 დ) 18 და19

11. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 14. როგორ იქნება შესაბამისი ატომის ელექტრონულ
შრეებზე განაწილებული ელექტრონები:
ა)2,9,3 ბ)2,8,4 გ) 2,7,5 დ)2,10,2

12.რომელი ელემენტის ატომის ელექტრონული გარსის აღნაგობას შეესაბამება ჩანაწერი:
1s22s22p6 3s23p3
 ა) Mg ბ) Al გ) Si დ)P

13.როგორია ნატრიუმის ტუტის მასური წილი ხსნარში, რომელიც მიღებულია 20გ ტუტის
150გ წყალში გახსნის შედეგად?
ა) 13% ბ)25% გ)11,75% დ)5,98%

14.რეაქცია მიდის სქემით: 2A+B=C როგორ შეიცვლება ქიმიური რეაქციის სიჩქარე თუ A
და B ნივთიერებების კონცენტრაციას გავზრდით ორჯერ?
ა) გაიზრდება რვაჯერ
ბ) გაიზრდება ოთხჯერ
გ) არ შეიცვლება
დ) შემცირდება ორჯერ

15. AlCl3 + AgNO3= ••• რეაქციის სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებში კოეფიციენტების
ჯამია:
ა) 16 და 6 ბ) 17 და 3 გ) 12 და 4 დ) 12 და 6

16. KClO3 = KCl + O2 რეაქციაში რომელი ატომები განიცდიან დაჟანგვასა და აღდგენას:
- 17 -

ა) O-2 დაჟანგვას, Cl+5 აღდგენას
ბ) O-2 დაჟანგვას, K+ აღდგენას
გ) O-2 დაჟანგვას, Cl0 აღდგენას
დ) არცერთი

17. P + H2SO4 = H3PO4 +SO2+ H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტთა ჯამია:
ა) 16 ბ) 8 გ)10 დ)12

18.რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება ტუტე რეაქცია:
ა) Na2CO3  ბ)FeCl3 გ ) Al2(SO4)3 დ )CuCl2

19. რამდენჯერ მსუბუქია წყალბადი ჰაერზე?
 ა) 2-ჯერ ბ) 14,5-ჯერ გ)10-ჯერ დ)5-ჯერ

20. რომელი მეტალი შეიძლება აღვადგინოთ წყალბადით შესაბამისი ოქსიდიდან:
 ა)Na ბ) Cu გ) Ca დ) Al

21. რომელი ჰალოგენის სპირტხსნარი გამოიყენება ჭრილობების დასამუშავებლად:
ა) Cl2  ბ) Br2 გ) I2 დ)F2

22. რომელი მეტალი არ „იხსნება“ მარილმჟავაში:
ა) Fe ბ) Zn გ) Mg დ) Ag

23. ხორცის „დასამარილებლად“ გამოიყენება:
ა) FeCl 3 ბ)NaCl გ) ZnCl2 დ) KCl
24. მარტივი ნივთიერება გოგირდი გამოიყენება:
ა) კაუჩუკის ვულკანიზაციისათვის
ბ) სოფლის მეურნეობაში -- ინსექტიციდად
გ) კანის დავადებების სამკურნალოდ
დ) სამივე პასუხი სწორია

25 . ბუნებაში გავრცელებული მინერალებიდან გოგირდმჟავას მისაღებად არ გამოიყენება:
ა) თვითნაბადი გოგირდი (S)
ბ) პირიტი (FeS2)
გ) ბარიტი (BaSO4)
დ) თუთიის კრიალა (ZnS)

26. კონცენტრირებულ გოგირდმჟავას შეუძლია დაჟანგოს:
ა) ნახშირი
ბ) ფოსფორი
გ) სპილენძი
დ) სამივე პასუხი სწორია

27. რეაქციის ტოლობაში: Cu+ H2SO4 = Cu SO4 + SO2+H2O
კოეფიციენტების ჯამია:
- 18 -

ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ)8

28. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,
რომელიც არ შედის რეაქციაში განზავებულ გოგირდმჟავასთან:
ა) KOH    Zn    Fe2 O3 NaCl
ბ) LiOH    Fe   CaCO3  CuO
გ) SiO2    Fe(OH)3 Na2SO3  Al
დ) Ca(OH)2 Al2O3    Na2SO4  MgO

29. რომელ ნივთიერებასთან არ რეაგირებს ჟანგბადი(O2):
ა) Ag  ბ) CH4 გ ) H2S დ) C
30. დაახლოებით როგორია აზოტის მოცულობითი წილი ჰაერში?
ა) 76% ბ) 78% გ) 65% დ) 50%

31.ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ აზოტმჟავა:
ა) Ca(NO3)2 და H2O
ბ) (NH4)2CO3 და H2SO4
გ) NaNO3 და Ca(OH)2
დ) Ba(NO3)2 და H2SO4

32. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ ამიაკი?
ა) NH4Cl და H2O
ბ) KNO3 და Ca(OH)2
გ) N2O და H2O
დ) (NH4)2SO4 და Ba(OH)2

33. როგორია P + HNO3 = H3PO4 +NO2 + H2O   რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტების ჯამი?
ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 13

34. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,
რომელიც არ შედის რეაქციაში აზოტმჟავასთან:
ა) SiO2    LiOH   Na2CO3  Cr2O3
ბ) FeO     Cu   FeS   Sn(OH)2
გ) C     Fe3O4   Mg(OH)2 CaCO3
დ) Zn     BeO   Mn(OH)2 PbO

35. ნატრიუმის ფოსფატის ფორმულაა:
ა) NaH2PO4  ბ) Na3PO4 გ)N a4P2O7 დ) Na2HPO4

36. რომელი მეტალის აღდგენაა შეუძლებელი შესაბამისი ოქსიდიდან ნახშირბადის
საშუალებით:
ა) K ბ) Pb გ) Mn დ) Cu
37. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს CO -თან
ა) Fe2 O3 ბ) CuO  გ) Cl2 დ)N2

38.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს SiO2-თან
- 19 -

ა) BaO  ბ)K2CO3  გ) C  დ) HCl

39.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Si-თან
ა) NaOH ბ) C   გ) HBr დ)HF

40.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს NaOH -თან
ა) H3AsO4  ბ) Cl2 გ) Cr(OH)3 დ) K2SO 4

41. კალციუმის ნიტრიდის (Ca3N2) ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება:
 ა) აზოტი ბ)აზოტის(I) ოქსიდი გ) ამიაკი დ)ბ)აზოტის(II) ოქსიდი

42. მეტალური ალუმინი არ რეაგირებს:
ა) სპილენძის (II) ოქსიდთან
ბ)განზავებულ აზოტმჟავასთან
გ) ცივ კონცენტრირებულ აზოტმჟავასთან
დ) ბრომთან

43. ალუმინის ჰიდროქსიდი არ გაიხსნება:
ა)კალიუმის ტუტის ხსნარში
ბ) ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარში
გ)აზოტმჟავაში
დ)გოგირდმჟავას ხსნარში

44. რკინა არ რეაგირებს:
ა) წყალთან მაღალ ტემპერატურაზე
ბ) ტუტის ხსნართან
გ)ცხელ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან
დ)ცივ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან

45. როგორია ეთანის სიმკვრივე(გ/ლ) ნ.პ.-ში
ა) 1,65  ბ)1,34 გ) 0,97 დ) 1,58
46. როგორია C=C ბმის სიგრძე?
 ა) 0,134ნმ ბ)0,154 ნმ გ)0,160 ნმ დ)0,124ნმ

47. რომელ რეაქციაში არ შედის ეთანი:
ა) C2H6+ Cl2 →
ბ ) C2H6 + H2 →
გ) C2H6 → C 2H4+H2
გ) C2H6 + O2 →

48. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნახშირწყალბადს:
    CH3
    │
 H3C–CH–CH–CH2–CH2–CH3
      │
      CH3
ა) ოქტანი ბ) 2,3-დიმეთილჰექსანი გ)4,5-დიმეთილჰექსანი
- 20 -

დ) იზოოქტანი

49. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია იზომერები:
  H3C-CH(CH3)-CH2-CH3 (I) H3C-CH2-CH2-CH2-CH3 (II)

 H3C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 (III) H3C-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3 (IV)
ა) I და II ბ) I დაIV გ)II დაIII დ) IIIდა IV

50. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია ჰომოლოგები:
 C6H14 (I) C20H40 (II) C18H38 (III) C2H2(IV)
ა) I და III ბ) IIდა III გ) II და IV დ) Iდა IV

51. რომელი ნივთიერება აუფერულებს ბრომიან წყალს:
ა) H2C=CH-CH3 ბ) C4H10 გ) C6H6 დ) C6H14

52 .რომელი ნივთიერება განიცდის პოლიმერიზაციას:
ა)2-მეთილბუთენ-1     ბ) 2,2-დიმეთილპენტანი
გ)1,2-დიმეთილბენზოლი დ) პროპანი
53. რომელი ნივთიერება რეაგირებს ვერცხლის ოქსიდის ამიაკიან ხსნართან:
ა) C2 H4 ბ) C2H2 გ) CH4 დ) C5H10

54. აცეტილენის მოლეკულაში ნახშირბადატომებს შორის განხორციელებულია:
ა) ერთი სიგმა და ერთი პი ბმა
ბ)ორი სიგმა და ერთი პი ბმა
გ) ერთი სიგმა და ორი პი ბმა
დ) სამი სიგმა ბმა

55.რომელი ნახშირწყალბადის მოლეკულაში არის განხორციელებული ყველაზე გრძელი C-C
ბმა?
ა) C2H4 ბ) C2H2 გ) C6H6 დ) C2H6

56. როგორია ნახშირბადატომის ელექტრული გარსის გარე შრის ელექტრონების
ჰიბრიდიზაცია აცეტილენის მოლეკულაში:
ა) sp2 ბ) sp გ) sp3 დ) sp3d2

57. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნაერთს:
   H3C-CH2-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH(OH)-CH3
ა) ნონილის სპირტი
ბ)იზონონილის სპირტი
გ) 4-მეთილ-3-ეთილჰექსანოლ-2
დ)3-მეთილ-4-ეთილპენტანოლ-5

58. რომელი ტოლობაა არასწორი
ა) H3C-OH +HO-CH3 → H3C-O-CH3 + H2O
ბ) 2H3C-CH2-OH + 2Na → H3C-CH2-ONa +H2
გ) H3C-CH(OH)-CH3 → H3C-CH2-CHO+H2O
დ) H3C-CH2-OH + H3C-COOH → H3C-COOCH2CH3 +H2O
- 21 -
59. რომელი ტოლობაა არასწორი:
ა) H3C-CH2-CHO +NaOH → H3C-CH2-COONa + H2
ბ) H3C-CH2CHO +2Cu(OH)2 → H3C-CH2 -COOH +Cu2O +2H2O
გ) H3C-CH2-CHO + H2 → H3C-CH2-CH2OH
დ) H3C-CH 2 -CHO +Ag2O → H3C-CH2- COOH +2Ag

60. რომელი მჟავაა ყველაზე ძლიერი?
ა) H3C-COOH ბ) ClCH2-COOH გ) FCH2-COOH დ)ICH2-COOH

61. რომელი ტოლობაა არასწორი:
 ა) H-COOH + H3C-OH → H-COOCH3 +H2O
 ბ) 2H-COOH + CaO → (H-COO)2Ca +H2O
გ) 2H-COOH + Cu → (H-COO)2Cu +H2
დ) H3C-COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O

62. რომელი მჟავა შედის(ესტერის სახით) ცხიმის შემადგენლობაში:
ა) აზოტმჟავა
ბ) ჭიანჭველმჟავა
გ) პროპიონის მჟავა
დ)პალმიტინისმჟავა

63. რომელი მჟავა განიცდის პოლიმერიზაციას
ა)ვალერიანისმჟავა H9C4-COOH
ბ) პროპიონის მჟავა H3C-CH2-COOH
გ) კაპრონის მჟავა C11H5-COOH
დ) აკრილის მჟავა H2C=CH-COOH

64. რომელი ცხოველური ცხიმი არის თხევადი:
ა) ღორის ქონი
ბ) კარაქი
გ)თევზის ქონი
დ) ცხვრის ქონი

65. როგორია ბუტადიენური კაუჩუკის მოლური მასა(გ/მოლი) თუ პოლიმერიზაციის
ხარისხი არის 15000
ა) 810000 ბ) 3000000 გ)35000 დ)2000000

66. რომელია ფრუქტოზის ფორმულა:
 ა) C5H10O5 ბ ) C6H12O6 გ)C4H8O4 დ) C12H22O11

67. როგორია აზოტის მასური წილი გლიცინის (ამინოძმარმჟავა) მოლეკულაში:
ა) 19,73%  ბ) 23,87% გ) 15,05% დ)18,67%

68. რომელი ტოლობაა არასწორი
- 22 -

ა) 2H2N-CH2-COOH +2Na → H2N-CH2-COONa +H2
ბ) H2N-CH2-COOH +HO-CH3 → H2N-CH2-COCH3 + H2O
გ) H2N-CH2-COOH + HBr → (H3N+-CH2-COOH)Cl-
დ) H2N-CH2-COOH + HCl →H2N-CH2Cl+ HCOOH

69. რომელია ყველაზე სუსტი ფუძე:
 ა) C6H5-NH2 ბ) H3C-NH2 გ)(CH3)2NH დ) (CH3)3N

70. რომელი პოლიმერი მიიღება პოლიმერიზაციის რეაქციის შედეგად:
ა) კაპრონი
ბ) პოლიეთილენი
გ) ფენოლფორმალდეჰიდური ფისი
დ) ნეილონი

                მესამე ვარიანტი

1. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ რთულ
ნივთიერებებს:
  ა) H2SO4 MgO   (NH4)2CO3  O2
  ბ) KOH   Cl2   MgCl2   FeO
  გ) K    NaOH  KClO3   ZnSO4
  დ) CaO   NH3   CO    CO2

2. HNO3-ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა:
  ა) 63 ბ)63 მ.ა.ე. გ)63 გ/მოლი დ) 63გ

3. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ ოქსიდებს:
 ა) CO2    CO  Mg(NO3)2 BaO
 ბ) Al2O3   Fe2O3 FeO   CaO
 გ) SiO2   SO2  NaOH   ZnO
 დ) BeO    N2O  CO2   Cl2O7

4. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,
რომელიც არ შედის რეაქციაში გოგირდმჟავასთან:
ა) Mg   Al2O3 LiOH  CuO
ბ) Fe    SiO2 KOH   NaCl
გ ) Zn   MgO  Ca(OH)2 FeS
დ ) Al   FeO  Zn(OH)2 CaCO3

5. რეაქციის ტოლობაში Al2(SO4)3 + BaCl2 =
კოეფიციენტების ჯამია:
ა) 5 ბ) 9  გ)6 დ) 8

6.რომელი დებულებაა სწორი: ელემენტთა პერიოდული სისტემა შეიცავს
  ა) 5 პერიოდს
  ბ) 6 პერიოდს
- 23 -

  გ) 7 პერიოდს
  დ) 8 პერიოდს

7. ელემენტის მაქსიმალური ვალენტობის სიდიდე რიცხობრივად ემთხვევა:
  ა) ელემენტის რიგობრივი ნომრის სიდიდეს
  ბ) იმ პერიოდისა და ჯგუფის ნომრების ჯამს რომელშიც ეს ელემენტია მოთავსებული
  გ) იმ ჯგუფის ნომრის სიდიდეს რომელშიც ეს ელემენტია მოთავსებული
  დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

8. ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის და აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულებია R2O7 და
RH. რომელ ქვეჯგუფში იქნება მოთავსებული ეს ელემენტი?
 ა) VII-A ბ) VII-B გ) V-B დ) I-A

9. ელემენტი მოთავსებულია III ჯგუფში.მისი ოქსიდის შეიცავს 47,06% ჟანგბადს. ეს
ელემენტია:
 ა) B ბ) Al  გ) Ga დ)In

10. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 15, მასური რიცხვია 31
რამდენ პროტონს და ნეიტრონს შეიცავს ამ ელემენტის ატომგული (ბირთვი)
ა) 14 და17 ბ) 15და 16 გ)16 და 15 დ) 17 და14

11. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 17. როგორ იქნება შესაბამისი ატომის ელექტრონულ
შრეებზე განაწილებული ელექტრონები:
ა)2,8,7 ბ)2,9,6 გ) 2,6,7 დ)2,8,2,5

12. რომელი ელემენტის ატომის ელექტრონული გარსის აღნაგობას შეესაბამება ჩანაწერი:
1s22s22p6 3s23p4
 ა) Mg ბ)S    გ) Si დ)P

13. რამდენ გრამ შაქარს შეიცავს 300გ 15%-იანი შაქრის ხსნარი?,
ა) 63 ბ) 45 გ)30 დ)50

14. რეაქცია მიდის სქემით: 2A+B=C როგორ შეიცვლება ქიმიური რეაქციის სიჩქარე თუ A
ნივთიერების კონცენტრაციას უცვლელად დავტოვებთ და B ნივთიერების კონცენტრაციას
ორჯერ შევამცირებთ?:
ა) გაიზრდება ორჯერ
ბ) გაიზრდება ოთხჯერ
გ) არ შეიცვლება
დ)შემცირდება ორჯერ

15. FeCl3 + NaOH = ••• რეაქციის სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებში კოეფიციენტების
ჯამია:
ა) 16 და6 ბ)14 და 4 გ) 12 და 4 დ) 17 და 5
- 24 -

16. H2S + O2 = SO2 + H2O რეაქციაში რომელი ატომები განიცდიან დაჟანგვასა და
აღდგენას:
ა) S-2 დაჟანგვას , O20 აღდგენას
ბ) S-2 დაჟანგვას , H+ აღდგენას
გ) O-2 დაჟანგვას, H+ აღდგენას
დ) ჟანგვა-აღდგენას აქ ადგილი არ აქვს.

17. C +HNO3 = CO2 +NO+ H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტთა ჯამია:
ა) 16 ბ) 18 გ)14 დ)12

18. რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება ტუტე რეაქცია:
ა) NaCl  ბ) K2CO3 გ) NH4Cl   დ)BaCl2

19. რამდენჯერ „მსუბუქია“ წყალბადი ჟანგბადზე :
 ა) 16-ჯერ ბ) 8-ჯერ გ)10-ჯერ დ) 6-ჯერ

20. რომელი მეტალი არ შეიძლება აღვადგინოთ წყალბადით შესაბამისი ოქსიდიდან:
 ა) K ბ) Sn გ) Cu დ) Fe

21. რომელი ჰალოგენია ყველაზე აქტიური:
ა) F2  ბ) Cl2 გ) Br2 დ) I2


22. რომელი მეტალი „იხსნება“ მარილმჟავაში:
ა) Au ბ) Ag გ) Cu დ) Fe

23. „ფიზიოლოგიური ხსნარის დასამზადებლად გამოიყენება:
ა) FeCl 3 ბ)NaCl გ) ZnCl2 დ) KCl

24. ელემენტი გოგირდი ნაერთებში ავლენს:
ა) ორვალენტიანობას
ბ) ოთხვალენტიანობას
გ) ექვსვალენტიანობას
დ) სამივე პასუხი სწორია

25. კონცენტრირებულ გოგირდმჟავას შეუძლია დაჟანგოს:
ა) გოგირდი (S)
ბ) ვერცხლი
გ) რკინის (II) სულფატი
დ) სამივე პასუხი სწორია

26. თბილისის ტერიტორიაძე არსებულ „გოგირდის წყაროების"
 არასასიამოვნო სუნს განაპირობებს:
ა) S ბ) SO2 გ) H2S დ) Na2SO4
- 25 -

27. რეაქციის ტოლობაში: C + H2SO4 = CO2 + SO2+H2O
კოეფიციენტების ჯამია:
ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ)8

28. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,
რომელიც არ შედის რეაქციაში განზავებულ გოგირდმჟავასთან:
ა) Al(OH)3  Ag   CuO  K2SO4
ბ) Cr(OH)2  Mg   Na2O  FeCl2
გ) Fe(OH)3  Fe   Feo  K2CO3
დ) Mg(OH)2 Al     BaO  CaSO3

29. რომელ ნივთიერებასთან არ რეაგირებს ჟანგბადი:
ა) ZnS   ბ) Au გ )Al დ) C2H2

30. როგორია 1ლ (ნ.პ.) N2O-ის მასა?
ა) 1,96გ ბ) 1,25გ გ)0,85გ დ)2,5გ

31. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ აზოტმჟავა:
ა) NaNO3 და H2O
ბ) (NH4)SO4 და NaOH
გ) Ca(NO3)2 და H2SO4
დ) N2 და H2O

32. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ ამიაკი?
ა) (NH4)2 HPO4 და H2SO4
ბ) NO და H2O
გ) NH4Cl და KOH
დ) (NH4 )2 SO4 და BaCl2

33. როგორია S + HNO3 = H2SO4 +NO   რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტების ჯამი?
ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 6

34. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას,
რომელიც არ შედის რეაქციაში აზოტმჟავასთან:
ა) Hg   CuO   S   Mn(OH)2
ბ) Cu   Na2SO4 Fe3O4 Fe(OH) 3
გ) Au   HgO  Cr2O3 Al(OH)3
დ) Ni   MgCO3  NaOH BaO

35. ლითიუმის ფოსფატის ფორმულაა:
ა) LiH2PO4 ბ) Li3PO4 გ) Li4P2O7 დ) Li2HPO4
36. რომელი მეტალის აღდგენაა შეუძლებელი შესაბამისი ოქსიდიდან ნახშირბადის
საშუალებით:
ა) Na ბ) Pb გ) Cu დ) Fe
- 26 -

37. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს C -თან:
ა) Ca  ბ) S გ) O2 დ)Cl2

38.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Si-თან
 ა) NaOH ბ) HF გ) Cl2 დ) HCl

39.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს SiO2-თან
 ა) CaCO3 ბ) C გ) NaO დ)H2SO4

40.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს NaOH -თან
 ა) Cl2 ბ) Al გ) MgO დ) FeSO4

41. ალუმინის კარბიდის (Al4C3) ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება:
ა) მეთანი ბ)ეთილენი გ) ბენზოლი დ)აცეტილენი

42. მეტალური ალუმინი არ რეაგირებს:
ა) რკინის ოქსიდებთან (გაცხელებისას)
ბ) ქლორთან
გ) წყალთან (ოქსიდური ფენის შემოცლამდე)
დ) ნატრიუმის ტუტის ხსნართან

43. ალუმინის ჰიდროქსიდი არ გაიხსნება:
ა) კალიუმის ტუტის ხსნარში
ბ) ცხელ წყალში
გ) მარილმჟავაში
დ) ბრომწყალბადმჟავას ხსნარში

44. რკინა არ რეაგირებს:
ა) განზავებულ გოგირდმჟავასთან
ბ) გოგირდთან (გაცხელებისას)
გ) განზავებულ აზოტმჟავასთან
დ) ცინკის სულფატის ხსნართან

45. როგორია პროპანის სიმკვრივე(გ/ლ) ნ.პ.-ში
ა) 2,65 ბ)1,71 გ) 1,96 დ) 1,08

46. როგორია C=C ბმის სიგრძე?
 ა) 0,145ნმ ბ)0,154 ნმ გ)0,160 ნმ დ)0,134ნმ

47. რომელ რეაქციაში არ შედის ბუთანი:
ა) C4H10 + H2 →
ბ ) C4H10 + O2 →
გ) C4H10 → C2H4 + C2H6
დ) C4H10 + Cl2 →
- 27 -

48. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნახშირწყალბადს:
  H3C–CH–CH–CH2–CH2–CH3
     │ │
     CH3 CH2–CH3
ა)ნონანი ბ)4-ეთილ-3-მეთილჰექსანი გ)2-მეთილ-3-ეთილჰექსანი დ) 4-ეთილ-5-
მეთილჰექსანი

49.მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია იზომერები:
 (H3C)2C=CH-CH3 (I)   (H3C)2C=CH-CH2-CH3 (II)

H3C-HC=CH-CH2-CH3 (III)    H3C-HC=C(CH2-CH3)2 (IV)
ა) I და III ბ) I დაIV გ)II დაIII დ) IIIდა IV

50. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია ჰომოლოგები:
 C2H6 (I) C3H6 (II) C3H4 (III) C3H8(IV)
ა) I და III ბ) IIდა III გ) II და IV დ) Iდა IV

51.რომელი ნივთიერება აუფერულებს ბრომიან წყალს:
ა) C2H6 ბ) C2H4 გ) C3H8 დ) C4H10
52. რომელი ნივთიერება განიცდის პოლიმერიზაციას:
ა)2-მეთილ-3-ეთილჰექსანი    ბ) 2,2-დიმეთილპენტანი
გ)1,4-დიმეთილბენზოლი      დ)ეთენი

53. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს ვერცხლის ოქსიდის ამიაკიან ხსნართან:
ა) C2 H2 ბ) H3C-CH=O  გ)HCOOH დ) C5H10

54. ეთილენის მოლეკულაში ნახშირბადატომებს შორის განხორციელებულია:
ა) ერთი სიგმა ბმა
ბ)ერთი სიგმა და ერთი პი ბმა
გ) ერთი სიგმა და ორი პი ბმა
დ) ორი სიგმა და ერთი პი ბმა

55. რომელი ნახშირწყალბადის მოლეკულაში არის განხორციელებული ყველაზე მოკლე C-C
ბმა?
ა) C2H6 ბ) C2H4 გ) C6H6 დ) C3H8

56. როგორია ნახშირბადატომის ელექტრული გარსის გარე შრის ელექტრონების
ჰიბრიდიზაცია ბენზოლის მოლეკულაში:
ა) sp2 ბ) sp გ) sp3 დ) sp3d2

57. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნაერთს:
     OH
     │
   H3C–C–CH2–CH–CH2–CH3
     │   │
     CH3  C2H5
- 28 -

ა) 2-მეთილ-4-ეთილჰექსანოლ-2
ბ)იზონონილის სპირტი
გ) 5-მეთილ-3-ეთილჰექსანოლ-5
დ)ნონანოლი
58. რომელი ტოლობაა არასწორი
ა) 2H3C-CH2-OH +2Na → 2H3C-CH2-ONa + H2
ბ) H3C-CH2-OH + CuO → H3C-CH=O +H2O+ Cu
გ) H3C-CH2-OH +3O2 → 2CO2 +3H2O
დ) H3C-OH + NaOH → H3C-ONa +H2O

59. რომელი ტოლობაა არასწორი:
ა) H-CHO +2 Ag2O → H2O+CO2 + 4Ag
ბ) nH2C=O → -(CH2-O-)n
გ) 2H3C-CH=O + O2 → 2H3C-COOH
დ) H2C=O +NaOH → HCOONa +H2

60. რომელი მჟავაა ყველაზე ძლიერი?
ა) H3C-COOH ბ)H3C-CH2-COOH გ)H3C-CH2-CH2-COOH დ)HCOOH

61. რომელი ტოლობაა არასწორი:
ა) 2H3C-COOH + CuO → (H3C-COO)2Cu + H2O
ბ) H3C-COOH +NaOH → H3C-COONa +H2O
გ) H3C-CH2-COOH + Cl2 → H3C-CHCl-COOH +HCl
დ) 2H3C-COOH +2Ag → 2H3C-COOAg +H2

62. რომელი მჟავა შედის(ესტერის სახით) ცხიმის შემადგენლობაში:
ა) ოლეინის მჟავა
ბ) ძმარმჟავა
გ) ბენზოის მჟავა
დ) გოგირდმჟავა

63. რომელი მჟავა განიცდის პოლიმერიზაციას
ა) ერბოსმჟავა H7C3-COOH
ბ) ბენზოის მჟავა C6H5-COOH
გ) პალმიტინის მჟავა C15H31-COOH
დ) მეთაკრილის მჟავა H2C=C(CH3)-COOH


64. რომელი ცხიმია თხევადი:
ა) თევზის ქონი
ბ) ქოქოსის ზეთი
გ) თხის ქონი
დ) ღორის ქონი

65. როგორია ეთილენის პოლიმერიზაციის ხარისხი თუ M(პოლიმერი)=56000გ/მოლი
- 29 -

ა) 2000 ბ) 3000  გ)3500 დ)20000

66. რომელია საქაროზის ფორმულა:
 ა) C5H10O5 ბ ) C6H12O6 გ)C4H8O4 დ) C12H22O11

67. როგორია აზოტის მასური წილი ამინოკაპრონის მჟავას

 H2N-[(CH2-)]5-COOH მოლეკულაში:
ა) 10,69%   ბ) 13,87% გ) 15,05% დ)23,68%

68. რომელი ტოლობაა არასწორი
ა) H2N-CH2-COOH +KOH → H2N-CH2-COOK +H2O
ბ) H2N-CH2-COOH+CH3OH → H2 N-CH2-COOCH3 + H2O
გ) H2N-CH2-COOH +Cl2 → H2N-CH2-COOCl+ HCl
დ) H2N-CH2-COOH + HCl → (H3N-CH2-COOH)+ Cl-

69. რომელია ყველაზე სუსტი ფუძე:
 ა) NH3 ბ) H3C-NH2 გ)C6H5NH2 დ) (C6H5)2NH2

70. რომელი პოლიმერი მიიღება პოლიკონდენსაციის რეაქციის შედეგად:
ა) ბუტადიენური კაუჩუკი
ბ)პოლიეთილენი
გ) იზოპრენის კაუჩუკი
დ) ფენოლფორმალდეჰიდური ფისი
- 30 -

                   პასუხები:

არაორგანულ ნაერთთა კლასები:
1-ბ 2-დ 3-გ 4-დ 5-ბ 6-დ 7-ა 8-ბ 9-გ 10-დ 11-ბ 12-ბ 13-გ
14-ბ 15-ა 16-გ 17-ა 18-გ 19-დ 20-ბ 21-გ 22-გ 23-ბ 24-გ 25-ა
26-დ 27-დ 28-ბ 29-ბ 30-გ 31-დ 32-ა 33-დ 34-დ 35-გ 36-ბ
 37-გ 38-გ 39-ბ 40-ბ 41-დ 42-გ 43-ბ 44-ბ 45-ა

ხსნარები და ელექტროლიტური დისოციაცია:
1-ბ 2- ა 3-გ 4-გ 5-ბ 6-ა 7-დ 8-ა 9-ა 10-გ 11-ა 12-გ 13-ბ 14-ბ
15-დ 16-დ 17-გ 18-ბ 19-დ 20-ბ 21-ა 22-ბ 23-ა 24-ბ 25-ა 26-ბ
 27-გ 28-დ 29-ა 30-ბ

ქიმიის სრული კურსი:
პირველი ვარიანტი
1-გ 2-ა 3-ბ 4-ბ 5-დ 6-გ 7-ბ 8-ა 9-გ 10-ბ 11-ა 12-ბ 13-ა 14-ბ
15-გ 16-ა 17-ბ 18-გ 19-ბ 20-დ 21-დ 22-გ 23-ბ 24-დ 25-დ
26-დ 27-გ 28-ბ 29-ა 30-ბ 31-გ 32-დ 33-გ 34-გ 35-ბ 36-გ 37-გ 38-დ 39- დ 40-ბ 41-დ 42-გ
43-ბ 44-გ 45-ბ 46-ბ 47-ა 48-გ 49-ა 50-დ 51-ბ 52-დ 53-ა 54-ბ 55-ბ 56-გ 57-გ 58-დ 59-დ
60-დ 61-გ 62-ა 63-დ 64-ბ 65-ა 66-ბ 67-ა 68-დ 69-დ 70-ა

მეორე ვარიანტი
1-ბ 2-ა 3-ბ 4-გ 5-ბ 6-ბ 7-ბ 8-ა 9-გ 10-ა 11-ბ 12-დ 13-გ 14-ა 15-ბ 16-ა 17-ა 18-ა 19-ბ 20-ბ
21-გ 22-დ 23-ბ 24-დ 25-გ 26-დ 27-გ 28-გ 29-ა 30-ბ 31-დ 32-დ 33-დ 34-ა 35-ბ 36-ა 37-დ
38-დ 39-გ 40-დ 41-გ 42-გ 43-ბ 44-დ 45-ბ 46-ა 47-ბ 48-ბ 49-ა 50-ა 51-ა 52-ა 53-ბ 54-გ 55-
დ 56-ბ 57-გ 58-გ 59-ა 60-გ 61-გ 62-დ 63-დ 64-გ 65-ა 66-ბ 67-დ 68-დ 69-ა 70-ბ

მესამე ვარიანტი
1-დ 2-ა 3-დ 4-ბ 5-ბ 6-გ 7-გ 8-ა 9-ბ 10-ბ 11-ა 12-ბ 13-ბ 14-დ 15-დ 16-ა 17-ა 18-ბ 19-ა 20-ა
21-ა 22-დ 23-ბ 24-დ 25-დ 26-გ 27-დ 28-ა 29-ბ 30-ა 31-გ 32-გ 33-დ 34-გ 35-ბ 36-ა 37-დ
38-დ 39-დ 40-გ 41-ა 42-გ 43-ბ 44-დ 45-გ 46-დ 47-ა 48-გ 49-ა 50-დ 51-ბ 52-დ 53-დ 54-ბ
55-ბ 56-ა 57-ა 58-დ 59-დ 60-დ 61-დ
62-ა 63-დ 64-ა 65-ა 66-დ 67-ა 68-გ 69-დ 70-დ

Recomendados

ამოცანა 11-15 por
ამოცანა 11-15ამოცანა 11-15
ამოცანა 11-15barambo
2.7K vistas5 diapositivas
G 007.docx por
G 007.docxG 007.docx
G 007.docxqimia
6.5K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 18 por
გაკვეთილი № 18გაკვეთილი № 18
გაკვეთილი № 18datiko43
2.3K vistas3 diapositivas
ამოცანა 33-42 por
ამოცანა 33-42ამოცანა 33-42
ამოცანა 33-42barambo
7.3K vistas15 diapositivas
გაკვეთილი №4 por
გაკვეთილი №4გაკვეთილი №4
გაკვეთილი №4datiko43
11.7K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 14 por
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14datiko43
5.4K vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

გაკვეთილი № 44 por
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44datiko43
19.7K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი I por
გაკვეთილი Iგაკვეთილი I
გაკვეთილი Iqimia
15.6K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 15 por
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15datiko43
3.5K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 13 por
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13datiko43
11K vistas7 diapositivas
გაკვეთილი № 20 por
გაკვეთილი № 20გაკვეთილი № 20
გაკვეთილი № 20datiko43
6.4K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 8 por
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8datiko43
3.9K vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(20)

გაკვეთილი № 44 por datiko43
გაკვეთილი № 44გაკვეთილი № 44
გაკვეთილი № 44
datiko4319.7K vistas
გაკვეთილი I por qimia
გაკვეთილი Iგაკვეთილი I
გაკვეთილი I
qimia15.6K vistas
გაკვეთილი № 15 por datiko43
გაკვეთილი № 15გაკვეთილი № 15
გაკვეთილი № 15
datiko433.5K vistas
გაკვეთილი № 13 por datiko43
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13
datiko4311K vistas
გაკვეთილი № 20 por datiko43
გაკვეთილი № 20გაკვეთილი № 20
გაკვეთილი № 20
datiko436.4K vistas
გაკვეთილი № 8 por datiko43
გაკვეთილი № 8გაკვეთილი № 8
გაკვეთილი № 8
datiko433.9K vistas
გაკვეთილი № 3 por datiko43
გაკვეთილი № 3გაკვეთილი № 3
გაკვეთილი № 3
datiko4315.4K vistas
გაკვეთილი № 32 por datiko43
გაკვეთილი № 32გაკვეთილი № 32
გაკვეთილი № 32
datiko436.3K vistas
გაკვეთილი № 29 por datiko43
გაკვეთილი № 29გაკვეთილი № 29
გაკვეთილი № 29
datiko433.8K vistas
გაკვეთილი № 11 por datiko43
გაკვეთილი № 11გაკვეთილი № 11
გაკვეთილი № 11
datiko435.8K vistas
გაკვეთილი № 12 por datiko43
გაკვეთილი № 12გაკვეთილი № 12
გაკვეთილი № 12
datiko435K vistas
გაკვეთილი № 16 por barambo
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
barambo5.7K vistas
გაკვეთილი № 7 por datiko43
გაკვეთილი № 7გაკვეთილი № 7
გაკვეთილი № 7
datiko433.6K vistas
გაკვეთილი № 16 por datiko43
გაკვეთილი № 16გაკვეთილი № 16
გაკვეთილი № 16
datiko431.8K vistas
გაკვეთილი № 41 por datiko43
გაკვეთილი № 41გაკვეთილი № 41
გაკვეთილი № 41
datiko434K vistas
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია por lika_86
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაციაარაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია
არაორგანული ქიმიის საგამოცდო ტესტის იმიტაცია
lika_866.5K vistas
გაკვეთილი N 2 por datiko43
გაკვეთილი N 2გაკვეთილი N 2
გაკვეთილი N 2
datiko438K vistas
G 017.doc por qimia
G 017.docG 017.doc
G 017.doc
qimia1.1K vistas
გაკვეთილი № 17 por datiko43
გაკვეთილი № 17გაკვეთილი № 17
გაკვეთილი № 17
datiko432.3K vistas

Destacado

მარილების ელექტროლიზი.02 por
მარილების ელექტროლიზი.02მარილების ელექტროლიზი.02
მარილების ელექტროლიზი.02nonakalandadze70
3.5K vistas15 diapositivas
ელექტროლიტური დისოციაცია por
ელექტროლიტური დისოციაციაელექტროლიტური დისოციაცია
ელექტროლიტური დისოციაციაmarinarusadze
2.4K vistas11 diapositivas
G 014.doc por
G 014.docG 014.doc
G 014.docqimia
1.4K vistas5 diapositivas
გაკვეთილი № 48 por
გაკვეთილი № 48გაკვეთილი № 48
გაკვეთილი № 48datiko43
6.2K vistas8 diapositivas
დისოციაციის ხარისხი და მუდმივა por
დისოციაციის ხარისხი და მუდმივადისოციაციის ხარისხი და მუდმივა
დისოციაციის ხარისხი და მუდმივაmarinarusadze
2.7K vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 51 por
გაკვეთილი № 51გაკვეთილი № 51
გაკვეთილი № 51barambo
1K vistas6 diapositivas

Destacado(17)

მარილების ელექტროლიზი.02 por nonakalandadze70
მარილების ელექტროლიზი.02მარილების ელექტროლიზი.02
მარილების ელექტროლიზი.02
nonakalandadze703.5K vistas
ელექტროლიტური დისოციაცია por marinarusadze
ელექტროლიტური დისოციაციაელექტროლიტური დისოციაცია
ელექტროლიტური დისოციაცია
marinarusadze2.4K vistas
G 014.doc por qimia
G 014.docG 014.doc
G 014.doc
qimia1.4K vistas
გაკვეთილი № 48 por datiko43
გაკვეთილი № 48გაკვეთილი № 48
გაკვეთილი № 48
datiko436.2K vistas
დისოციაციის ხარისხი და მუდმივა por marinarusadze
დისოციაციის ხარისხი და მუდმივადისოციაციის ხარისხი და მუდმივა
დისოციაციის ხარისხი და მუდმივა
marinarusadze2.7K vistas
გაკვეთილი № 51 por barambo
გაკვეთილი № 51გაკვეთილი № 51
გაკვეთილი № 51
barambo1K vistas
Ara 002 por barambo
Ara 002Ara 002
Ara 002
barambo174 vistas
არხილოსკალოს საჯარო სკოლის22 por eberiashvili
არხილოსკალოს საჯარო სკოლის22არხილოსკალოს საჯარო სკოლის22
არხილოსკალოს საჯარო სკოლის22
eberiashvili603 vistas
გაკვეთილი № 14 por barambo
გაკვეთილი № 14გაკვეთილი № 14
გაკვეთილი № 14
barambo2.9K vistas
გაკვეთილი № 46 por datiko43
გაკვეთილი № 46გაკვეთილი № 46
გაკვეთილი № 46
datiko431.9K vistas
გაკვეთილი № 39 por datiko43
გაკვეთილი № 39გაკვეთილი № 39
გაკვეთილი № 39
datiko432.6K vistas
გაკვეთილი № 47 por datiko43
გაკვეთილი № 47გაკვეთილი № 47
გაკვეთილი № 47
datiko439.6K vistas
პროექტის შაბლონი por Lela Chaava
პროექტის შაბლონიპროექტის შაბლონი
პროექტის შაბლონი
Lela Chaava18.4K vistas
მცენარეები მჟავა და ტუტე ნიადაგში por marinarusadze
მცენარეები მჟავა და ტუტე ნიადაგშიმცენარეები მჟავა და ტუტე ნიადაგში
მცენარეები მჟავა და ტუტე ნიადაგში
marinarusadze733 vistas
იონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებები por marinarusadze
იონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებებიიონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებები
იონური მიმოცვლის რეაქციების განტოლებები
marinarusadze1.9K vistas

Similar a ტესტები

Monitoringi x iqartuli por
Monitoringi x iqartuliMonitoringi x iqartuli
Monitoringi x iqartuliLela Chaava
371 vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 9 por
გაკვეთილი № 9გაკვეთილი № 9
გაკვეთილი № 9datiko43
2K vistas4 diapositivas
G009 110926063614-phpapp01 por
G009 110926063614-phpapp01G009 110926063614-phpapp01
G009 110926063614-phpapp01barambo
122 vistas4 diapositivas
G 009.docx por
G 009.docxG 009.docx
G 009.docxqimia
418 vistas4 diapositivas
Monitoringi xi i iwera por
Monitoringi xi i iweraMonitoringi xi i iwera
Monitoringi xi i iweraLela Chaava
348 vistas3 diapositivas
გაკვეთილი № 25 por
გაკვეთილი № 25გაკვეთილი № 25
გაკვეთილი № 25datiko43
2.3K vistas8 diapositivas

Similar a ტესტები(20)

Monitoringi x iqartuli por Lela Chaava
Monitoringi x iqartuliMonitoringi x iqartuli
Monitoringi x iqartuli
Lela Chaava371 vistas
გაკვეთილი № 9 por datiko43
გაკვეთილი № 9გაკვეთილი № 9
გაკვეთილი № 9
datiko432K vistas
G009 110926063614-phpapp01 por barambo
G009 110926063614-phpapp01G009 110926063614-phpapp01
G009 110926063614-phpapp01
barambo122 vistas
G 009.docx por qimia
G 009.docxG 009.docx
G 009.docx
qimia418 vistas
Monitoringi xi i iwera por Lela Chaava
Monitoringi xi i iweraMonitoringi xi i iwera
Monitoringi xi i iwera
Lela Chaava348 vistas
გაკვეთილი № 25 por datiko43
გაკვეთილი № 25გაკვეთილი № 25
გაკვეთილი № 25
datiko432.3K vistas
G 016.doc por qimia
G 016.docG 016.doc
G 016.doc
qimia525 vistas
G025 110928021137-phpapp01 por barambo
G025 110928021137-phpapp01G025 110928021137-phpapp01
G025 110928021137-phpapp01
barambo226 vistas
G010 110926064001-phpapp02 por barambo
G010 110926064001-phpapp02G010 110926064001-phpapp02
G010 110926064001-phpapp02
barambo174 vistas
გაკვეთილი № 10 por datiko43
გაკვეთილი № 10გაკვეთილი № 10
გაკვეთილი № 10
datiko433.9K vistas
G019 110926073413-phpapp01 por barambo
G019 110926073413-phpapp01G019 110926073413-phpapp01
G019 110926073413-phpapp01
barambo693 vistas
გაკვეთილი № 19 por datiko43
გაკვეთილი № 19გაკვეთილი № 19
გაკვეთილი № 19
datiko436K vistas
G009 1 por barambo
G009 1G009 1
G009 1
barambo752 vistas
G024 110926074256-phpapp02 por barambo
G024 110926074256-phpapp02G024 110926074256-phpapp02
G024 110926074256-phpapp02
barambo306 vistas
G 019.doc por qimia
G 019.docG 019.doc
G 019.doc
qimia601 vistas
გაკვეთილი № 24 por datiko43
გაკვეთილი № 24გაკვეთილი № 24
გაკვეთილი № 24
datiko433.7K vistas
G 020.doc por qimia
G 020.docG 020.doc
G 020.doc
qimia752 vistas
G 018.doc por qimia
G 018.docG 018.doc
G 018.doc
qimia483 vistas
G 010.docx por qimia
G 010.docxG 010.docx
G 010.docx
qimia570 vistas
Xklasis i semestri por Lela Chaava
Xklasis i semestriXklasis i semestri
Xklasis i semestri
Lela Chaava1.1K vistas

Más de barambo

G008 2 por
G008 2G008 2
G008 2barambo
2.2K vistas9 diapositivas
G007 1 por
G007 1G007 1
G007 1barambo
1.3K vistas8 diapositivas
G006 1 por
G006 1G006 1
G006 1barambo
1.2K vistas7 diapositivas
G010 1 por
G010 1G010 1
G010 1barambo
1.1K vistas4 diapositivas
G042 111031003556-phpapp02 por
G042 111031003556-phpapp02G042 111031003556-phpapp02
G042 111031003556-phpapp02barambo
514 vistas4 diapositivas
G015 110926065817-phpapp01 por
G015 110926065817-phpapp01G015 110926065817-phpapp01
G015 110926065817-phpapp01barambo
706 vistas4 diapositivas

Más de barambo(20)

G008 2 por barambo
G008 2G008 2
G008 2
barambo2.2K vistas
G007 1 por barambo
G007 1G007 1
G007 1
barambo1.3K vistas
G006 1 por barambo
G006 1G006 1
G006 1
barambo1.2K vistas
G010 1 por barambo
G010 1G010 1
G010 1
barambo1.1K vistas
G042 111031003556-phpapp02 por barambo
G042 111031003556-phpapp02G042 111031003556-phpapp02
G042 111031003556-phpapp02
barambo514 vistas
G015 110926065817-phpapp01 por barambo
G015 110926065817-phpapp01G015 110926065817-phpapp01
G015 110926065817-phpapp01
barambo706 vistas
G 011 1 por barambo
G 011 1G 011 1
G 011 1
barambo772 vistas
Ara 021 por barambo
Ara 021Ara 021
Ara 021
barambo559 vistas
Ara 022 por barambo
Ara 022Ara 022
Ara 022
barambo643 vistas
Ara 018 por barambo
Ara 018Ara 018
Ara 018
barambo775 vistas
Ara 017 por barambo
Ara 017Ara 017
Ara 017
barambo533 vistas
Ara 016 por barambo
Ara 016Ara 016
Ara 016
barambo506 vistas
Ara 020 por barambo
Ara 020Ara 020
Ara 020
barambo604 vistas
Ara 019 por barambo
Ara 019Ara 019
Ara 019
barambo539 vistas
Ara 011 por barambo
Ara 011Ara 011
Ara 011
barambo418 vistas
Ara 014 por barambo
Ara 014Ara 014
Ara 014
barambo818 vistas
Ara 013 por barambo
Ara 013Ara 013
Ara 013
barambo978 vistas
Ara 012 por barambo
Ara 012Ara 012
Ara 012
barambo772 vistas
Ara 011 por barambo
Ara 011Ara 011
Ara 011
barambo458 vistas
Ara 015 por barambo
Ara 015Ara 015
Ara 015
barambo422 vistas

ტესტები

 • 1. ნაწილი V ტესტები საკონტროლო ტესტების განხილვას ვიწყებთ თემით „არაორგანულ ნაერთთა კლასები“ შეარჩიე სწორი პასუხი 1. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს მჟავებთან: ა) K2O ბ)ZnO გ) BaO დ) CO2 CaO MgO SO2 Al2O3 P2O5 FeO BeO CuO 2. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს წყალთან ა) Na2O ბ) CaO გ)AI2O3 დ)BaO ZnO SO2 NO P2O5 SiO2 CO SO3 K2O 3. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს ტუტეებთან ა) Na2O ბ) P2O5 გ) SO3 დ) NO2 CaO Al2O3 CO2 P2O5 SiO2 K2O Al2O3 CaO 4. შეარჩიე ჯგუფი რომლის შემადგენელი ყველა ნივთიერება რეაგირებს როგორც მჟავებთან ისე ტუტეებთან: ა) Na2O ბ)ZnO გ) Fe2O3 დ) BeO CaO Al2O3 CuO ZnO P2O5 CrO3 SO3 Al2O3 5 რომელი ნივთიერება არ არის მჟავა ოქსიდი: ა)CrO3 ბ)MnO გ)As2O5 დ)P2O5 6. რომელი ნივთიერება არ არის ნ. პ.-ში აირად მდგომარეობაში: ა) CO2 ბ) SO2 გ)CO დ) SiO2 7. რომელი ოქსიდის წყალთან ურთიერთქმედების რეაქცია არის შექცევადი ოთახის ტემპერატურაზე: ა) CO2 ბ) Cl2O7 გ) SO3 დ) P2O5 8. რომელი ელემენტი წარმოქმნის როგორც ფუძე ისე მჟავა ოქსიდს: ა) C ბ) Mn გ) Ba დ) S 9. რომელი ელემენტი წარმოქმნის მხოლოდ ფუძე ოქსიდს: ა) Mn ბ) Cr გ) Mg დ) P 10. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს ნატრიუმის ტუტესთან: ა) Mn2O7 ბ) SiO2 გ)CrO3 დ) MnO
 • 2. -2- 11. ნივთიერებათა რომელი წყვილი არ ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან: ა) H2SO4 და KCl ბ) H2O და CuO გ) HNO3 და Ba(OH)2 დ) MgCl2 და KOH 12. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Fe(OH)2-თან: ა) HNO3 ბ) NaCl გ)SO3 დ)HCl 13. რომელი ფუძე რეაგირებს მარილმჟავასთან ფუძე მარილის წარმოქმნით: ა) KOH ბ)NaOH გ)Cu(OH)2 დ)NH4OH 14. კრისტალური მესრის რომელი ტიპი ახასიათებს მყარ ნატრიუმის ტუტეს: ა)მოლეკულური ბ)იონური გ)ატომური გ) მყარი ტუტე ამორფულია 15. რომელი რეაქციის პროდუქტია სპილენძის ჰიდროქსიდი: ა) CuSO4 +2KOH= ბ) CuO+ H2O = გ) CuSO4 -ის წყალხსნარის ელექტროლიზი დ) CuCl2 + H2O = 16. ტუტის ხსნარში ლაკმუსი: ა) წითლდება ბ)ჟოლოსფერია გ)ლურჯდება დ) უფეროა 17. მჟავას ხსნარში ლაკმუსი: ა)წითლდება ბ)ჟოლოსფერია გ)ლურჯდება დ) უფეროა 18. რომელ მჟავას შეესაბამება N2O3: ა) HN3 ბ) HNO3 გ) HNO2 დ) HNO4 19. რომელ მჟავას შეესაბამება Cl2O7: ა) HClO3 ბ) HClO გ) HClO2 დ ) HClO4 20. 0,4 მოლი NaOH-ის შემცველ ხსნარს დაამატეს 8ლ (ნ.პ.)HBr, როგორ შეიფერება მიღებულ ხსნარში ლაკმუსი: ა)გავარდისფრდება ბ)გალურჯდება გ)გაყვითლდება დ)გაწითლდება 21. რომელი მჟავა წარმოქმნის მჟავა მარილებს: ა) HPO3 ბ)HNO3 გ)H2CO3 დ)CH3COOH
 • 3. -3- 22. რომელია კალციუმის დიჰიდროფოსფატის ფორმულა: ა) CaHPO4 ბ) Ca3(PO4)2 გ) Ca(H2PO4)2 დ) Ca2P2O7 23. რკინა(III)-ის ჰიდროქსოსულფატის ფორმულაა: ა)Fe2(OH) 2SO4 ბ )FeOHSO4 გ) [Fe(OH)2]2SO4 დ) Fe(HS) 2 24. რომელია რკინა(II)-ის ჰიდროორთოფოსფატის ფორმულა: ა) Fe(H2PO4)2 ბ) Fe(H2PO4)3 გ) FeHPO4 დ) Fe2(HPO4)3 25. კალციუმის ჰიდროსულფიდის ფორმულაა: ა) Ca(HS)2 ბ) Ca(HSO4)2 გ) Ca(HSO3)2 დ) CaS 26.რომელი მჟავა წარმოქმნის ორი ტიპის მჟავა მარილს: ა) H2SO4 ბ) H2CO3 გ) H2SO3 დ) H3PO4 27. ტუტის ხსნართან ურთიერთქმედებისას რომელი ოქსიდი ვერ წარმოქმნის მჟავა მარილს: ა) P2O5 ბ) SO2 გ) SO3 დ) N2O5 28. მაგნიუმის ჰიდროქსოქლორიდის ფორმულაა: ა) MgCl2 ბ) MgOHCl გ) Mg(ClO)2 დ) Mg(ClO3)2 29. როგორი მოლური თანაფარდობით უნდა ავიღოთ Ca(OH)2 და H3PO4 რომ მივიღოთ Ca(H2PO4)2 ? ა) 2:3 ბ)1:2 გ) 1:1 დ) 1:3 30. რომელი მარილის თერმული დაშლის შედეგად მიიღება ფუძე ოქსიდი: ა) Zn(NO3)2 ბ)AgNO3 გ)Cu(NO3)2 დ) KNO3 31. რომელი ელემენტი წარმოქმნის როგორც ფუძე, ისე მჟავა და ამფოტერულ ოქსიდს: ა) Al ბ) Ba გ)S დ)Cr 32. ცინკატიონში თუთიის ჟანგვითი რიცხვია: ა) +2 ბ) +1 გ) -1 დ) -2 33. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს ნატრიუმის ტუტის განზავებულ ხსნართან? ა) CH3COOH ბ) N2O3 გ) Al2O3 დ) FeO 34. ამფოტერული ოქსიდია: ა) CaO ბ) CO2 გ)CrO3 დ) Cr2O3 35. ტეტრაჰიდროქსოალუმინატიონში [Al(OH)4]- ალუმინის ჟანგვითი რიცხვია: ა)+2 ბ) +1 გ) +3 დ) +4 36. Mg(OH)2-ის და Al(OH)3-ის ახლად დალექილი ნალექები შეიძლება ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ: ა) მარილმჟავაში გახსნით ბ) ნატრიუმის ტუტის ხსნართან ურთიერთქმედებით გ) გოგირდჟავაში გახსნით
 • 4. -4- დ) სუფრის მარილის დამატებით 37. რომელია ის ნივთიერება რომელიც რეაგირებს ცინკის ჰიდროქსიდთან და არ რეაგირებს მაგნიუმის ჰიდროქსიდთან? ა) H2SO4 ბ) NaCl გ) Ba(OH)2 დ)HNO3 38. რომელია მჟავური ბუნების ოქსიდი, რომელიც წყალში არ იხსნება, ძნელადლღობადია, გაცხელებისას აძევებს მჟავა ოქსიდებს მათი მარილებიდან? ა) Al2O3 ბ) CuO გ) SiO2 დ) P2O5 39. რომელი რეაგენტი რეაგირებს FeO-სთან 250 C-ზე? ა) წყალი ბ)HCl-ის ხსნარი გ)NaNO3 დ)KOH-ის განზავებულიხსნარი 40. რომელი ნივთიერება შეიძლება გამოვიყენოთ ტენიანი ნახშირორჟანგის „გასაშრობად“? ა) NaOH ბ) P2O5 გ) CaO დ) Ca(OH) 2 41. სველი ლაკმუსის ქაღალდი წითლდება ჭურჭელში რომელშიც მოთავსებულია: ა) NO ბ) CO გ) NH3 დ) NO2 42. 0,4 მოლი NaOH-ის შემცველ ხსნარს გაატარეს 8ლ(ნ.პ.) HCl. მიღებულ ხსნარში ლაკმუსი შეიფერება: ა)წითლად ბ)ყვითლად გ)ლურჯად დ) ნარინჯისფრად 43. რომელი მარილის თერმული დაშლის შედეგად მიიღება ფუძე ოქსიდი: ა) Na2CO3 ბ ) CaCO3 გ ) NaNO3 დ )KHCO 3 44. რა მასის გოგირდმჟავა შეიცავს 16გ გოგირდს: ა)98გ ბ)49გ გ)196გ დ)24,5გ 45. ნატრიუმის ბრომიდის და ორთოფოსფატის ხსნარების გარჩევა ერთმანეთისაგან შესაძლებელია: ა) გოგირდმჟავით ბ) ძმარმჟავით გ) კალიუმის კარბონატით დ) ვერცხლის ნიტრატით ახლა განვიხილოთ ტესტები თემაზე; ხსნარები და ელექტროლიტური დისოციაცია. შეარჩიე სწორი პასუხი 1. ელექტრულ დენს გაატარებს: ა) შაქრის ნალღობი ბ) მყარი ნატრიუმის ტუტე გ) ნატრიუმის ტუტის ნალღობი დ) სუფრის მარილის კრისტალები
 • 5. -5- 2. სუსტი ელექტროლიტია: ა) H2O ბ) HCl გ) Na2SO4 დ) Na2CO3 3. ძლიერი ელექტროლიტია: ა )H2CO3 ბ) CH3COOH გ)KI დ) NH4OH 4. არაელექტროლიტია: ა) HCl ბ) KCl გ) C12H22O11 დ)KOH 5. უცნობი ელექტროლიტის ხსნარში კათიონებიდან მხოლოდ H+ იონი აღმოჩნდა. ეს ნივთიერება არის: ა)ტუტე ბ)მჟავა გ) მჟავა მარილი დ)შერეული მარილი 6. უცნობი ელექტროლიტის ხსნარში კათიონებიდან მხოლოდ OH- იონი აღმოჩნდა. ეს ნივთიერება არის: ა)ტუტე ბ) ფუძე მარილი გ)ორმაგი მარილი დ)მჟავა 7. შეურიეს 2 მოლი ნატრიუმის ტუტე და1მოლი გოგირდმჟავა. მიღებულ ხსნარში იონების საერთო რაოდენობაა: ა) 5მოლი ბ)4მოლი გ) 7მოლი დ) 3მოლი 8. ქიმიური რეაქცია მიდის ბოლომდე, თუ Na2SO4-ის ხსნარს დავამატებთ: ა)BaCl2 ბ)KNO3 გ)K2CO3 დ) KOH 9. ქიმიური რეაქცია მიდის ბოლომდე, თუ Na2CO3 -ის ხსნარს დავამატებთ: ა)HCl ბ)NaNO3 გ) K2SO4 დ)KOH 10. სპილენძის (II) ოქსიდისა და გოგირდმჟავას ხსნარის ურთიერთქმედების რეაქციის შეკვეცილ იონურ ტოლობაში კოეფიციენტთა ჯამია: ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 11. რომელი მარილის წყალხსნარს აქვს მჟავე რეაქცია: ა) FeCl3 ბ)(NH4)2CO3 გ)Al2S3 დ)K2SO3 12. რომელი მარილის წყალხსნარს აქვს ტუტე რეაქცია: ა) FeCl2 ბ)KCl გ)Na2CO3 დ)Cu(NO3)2 13. შეკვეცილ იონურ ტოლობას: + 2H+ = H2O +CO2 შეესაბამება ურთიერთქმედება: ა) ტუტესა და მჟავას შორის ბ)მარილსა და მჟავას შორის გ) ფუძესა და მარილს შორის დ) მჟავასა და ოქსიდს შორის 14. წყალში გახსნეს 0,2მოლი Na2SO4. მიღებულ ხსნარში იონების საერთო რაოდენობაა: ა) 0,2მოლი ბ)0.6 მოლი გ)0,8 მოლი დ) 1მოლი
 • 6. -6- 15. ელექტროდენს არ ატარებს: ა) ქლორწყალბადის წყალხსნარი ბ)ნატრიუმის ნიტრატის წყალხსნარი გ) 20%-იანი გოგირდმჟავა დ) 100%-იანი გოგირდმჟავა 16.მოცემული ხსნარებიდან H+ იონების რაოდენობა მეტი იქნება: ა)მწიფე ვაშლის წვენში ბ)სასმელი სოდის წყალხსნარში გ) ალუბლის წვენში დ) ლიმონის წვენში 17. მჟავა რეაქცია ექნება იმ მარილის წყალხსნარს, რომელიც წარმოქმნილია: ა) ძლიერი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან ბ) ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან გ) სუსტი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან დ)სუსტი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან 18. ტუტე რეაქცია ექნება იმ მარილის წყალხსნარს, რომელიც წარმოქმნილია: ა) ძლიერი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან ბ) ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან გ) სუსტი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან დ)სუსტი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან 19. სრულ ჰიდროლიზს განიცდის მარილი, რომელიც წარმოქმნილია: ა) ძლიერი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან ბ) ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან გ) სუსტი ფუძისა და ძლიერი მჟავისაგან დ)სუსტი ფუძისა და სუსტი მჟავისაგან 20. 100გ წყალში გახსნეს 20გ სუფრის მარილი. ხსნარში სუფრის მარილის მასური წილია: ა)20% ბ) 16,67% გ)33,2% დ)10% 21. ვერცხლის ქლორიდის ხსნადობა მოცემულ ტემპერატურაზე არის 0,0015გ/ლიტრი. ხსნარში . ვერცხლის ქლორიდის მასური წილია: ა)0,00014% ბ)0,14% გ)0,0014% დ)0,002% 22. რამდენ გრამ ნატრიუმის ტუტეს შეიცავს 50გ 32%-იანი ხსნარი? ა)20გ ბ)16გ გ) 25გ დ)30გ 23. რამდენ გრამ ქლორწყალბადს შეიცავს 150მლ 10%-იანი მარილმჟავა რომლის სიმკვრივეა 1,1გ/მლ? ა) 16,5 ბ)19 გ)5,7 დ) 12
 • 7. -7- 24. 150გ 10%-იან სუფრის მარილის ხსნარს დაამატეს 50გ სუფრის მარილი და იმდენივე წყალი. მიღებულ ხსნარში გახსნილი ნივთიერების მასური წილია: ა) 20% ბ)26% გ) 17% დ)30% 25. 100გ 10%-იანი და 50გ 5%-იანი ნატრიუმის ტუტის ხსნარები შეურიეს ერთმანეთს. როგორია მიღებულ ხსნარში ტუტის მასური წილი? ა) 8,3% ბ) 9,7% გ)5,6% დ) 12% 26. 400C-ზე ნატრიუმის ქლორიდის ხსნადობაა350 გ/ლ. ნაჯერ ხსნარში NaCl-ის მასური წილია: ა)20,8% ბ) 25,9% გ)30,7% დ)19,7% 27. 6,5გ თუთია გაიხსნა 100გ მარილმჟავაში. როგორია ZnCl2-ის მასური წილი მიღებულ ხსნარში? ა)18% ბ)28% გ) 12,79% დ)10,23% 28. ბარიუმის ქლორიდის კრისტალჰიდრატში წყლის მასური წილია14,8%. კრისტალჰიდრატის ფორმულაა: ა) BaCl2·5H2O ბ) BaCl2 ·7H2O ა) BaCl2 · 9H2O ბ) BaCl2 · 2H2O 29. შაქრის რაფინადის ერთი ნატეხის მასაა 5,6გ. როგორი იქნება შაქრის მასური წილი ჩაიში თუ ერთ ჭიქა ჩაიში(200მლ) ხსნით სამ ნატეხ შაქარს? ა)7,75% ბ)8,5% გ)9,4% დ)4,6% 30. კიტრის წნილის ხსნარის მოსამზადებლად ერთ ვედრო(10ლ) წყალში გახსნეს 600გ სუფრის მარილი. მიღებულ ხსნარში გახსნილი ნივთიერების მასური წილია: ა)3,4% ბ)5,66% გ)4,8% დ) 6,7% ახლა განვიხილოთ ტესტები, რომლებიც მოიცავენ ქიმიის სრულ კურსს. პირველი ვარიანტი 1. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მარტივ ნივთიერებებს: ა) Mg Al O3 H2O ბ) Cl2 S Fe NaH გ) K P4 Au Ag დ) CH4 O2 N2 Ca 2. CO2-ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა: ა) 44 ბ)44 მ.ა.ე. გ)44 გ/მოლი დ) 44გ
 • 8. -8- 3. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მეტალთა ჰიდროქსიდებს (ფუძეებს): ა) KOH Fe(OH)3 CaSO4 Al(OH)3 ბ) NaOH Mg(OH)2 Fe(OH)3 LiOH გ) Ba(OH)2 NaCl Cr(OH)2 H3BO3 დ) Be(OH)2 KNO3 H2SO4 Sr(OH)2 4. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც არ შედის რეაქციაში ნატრიუმის ტუტესთან: ა) CO2 H3PO4 FeCl2 FeCl3 ბ) SO3 MgO CuSO4 HNO3 გ ) P2O5 HCl Zn(NO3)2 HBr დ) SO2 H2SO4 Fe(NO3)2 HI 5. რეაქციის ტოლობაში Fe(OH)3+ H2SO4 = კოეფიციენტების ჯამია: ა) 5 ბ) 14 გ)6 დ) 12 6. რომელი დებულებაა სწორი: ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში ელემენტის მეტალური ბუნება იზრდება: ა) ატომური მასის ზრდასთან ერთად ბ) ჯგუფებში ქვემოდან ზემოთ გ) მთავარ ქვეჯგუფებში ზემოდან ქვემოთ დ) კანონზომიერება არ შეიმჩნევა 7. პერიოდში მარცხნიდან მარჯვნივ გადაადგილებისას თანდათანობით იზრდება ელემენტის ა)მეტალური ბუნება ბ)არამეტალური ბუნება გ)ელემენტის შესაბამისი მარტივი ნივთიერების ლღობის ტემპერატურა დ) შესაბამისი ოქსიდის ფუძე ბუნება. 8. ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის და აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულებია R2O5 და RH3. რომელ ქვეჯგუფში იქნება მოთავსებული ეს ელემენტი? ა) V-A ბ) VII-B გ) V-B დ) I-A 9. ელემენტის აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულაა RH4 როგორი იქნება შესაბამისი უმაღლესი ოქსიდის ფორმულა? ა) R2O5 ბ) RO გ)RO2 დ)RO4 10. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 11, მასური რიცხვია 23 რამდენ პროტონს და ნეიტრონს შეიცავს ამ ელემენტის ატომგული (ბირთვი)? ა) 11 და13 ბ) 11და 12 გ)10 და 13 დ) 11 და15
 • 9. -9- 11. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 13. როგორ იქნება შესაბამისი ატომის ელექტრონულ შრეებზე განაწილებული ელექტრონები: ა)2,8,3 ბ)2,7,4 გ) 2,6,5 დ)2,8,2,1 12.რომელი ელემენტის ატომის ელექტრონული გარსის აღნაგობას შეესაბამება ჩანაწერი: 1s22s22p6 3s23p1 ა) Mg ბ) Al გ) Si დ)P 13. როგორია მარილის მასური წილი ხსნარში, რომელიც მიღებულია 30გ მარილის 200გ წყალში გახსნის შედეგად? ა) 13% ბ)25% გ)30% დ)5% 14. რეაქცია მიდის სქემით: 2A+B=C როგორ შეიცვლება ქიმიური რეაქციის სიჩქარე თუ A ნივთიერების კონცენტრაციას გავზრდით ორჯერ და B ნივთიერების კონცენტრაციას უცვლელად დავტოვებთ: ა) გაიზრდება ორჯერ ბ) გაიზრდება ოთხჯერ გ) არ შეიცვლება დ)შემცირდება ორჯერ 15. CuCl2 + NaOH = ••• რეაქციის სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებში კოეფიციენტების ჯამია: ა) 16 და6 ბ)14 და 4 გ) 12 და 4 დ) 12 და 6 16. Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 რეაქციაში რომელი ატომები განიცდიან დაჟანგვასა და აღდგენას: ა) Zn დაჟანგვას, H+ აღდგენას ბ) S+6 დაჟანგვას, H+ აღდგენას გ) O-2 დაჟანგვას, Zn აღდგენას დ) არცერთი 17. C +H2SO4 = CO2 +SO2+ H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტთა ჯამია: ა) 6 ბ) 8 გ)10 დ)12 18. რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება მჟავე რეაქცია: ა) NaCl ბ)KNO3 გ) NH4Cl დ)BaCl2 19. რომელ ტემპერატურაზე აქვს წყალს ყველაზე დიდი სიმკვრივე: ა) 00 C ბ) 40 C გ)1000 C დ)-100 C 20. რომელი მეტალი შეიძლება აღვადგინოთ წყალბადით შესაბამისი ოქსიდიდან: ა) K ბ) Li გ) Sr დ) Fe 21. რომელი მარილი არ იხსნება წყალში:
 • 10. - 10 - ა) NaCl ბ) KCl გ) FeCl3 დ) AgCl 22. რომელი მეტალი არ „იხსნება“ მარილმჟავაში: ა) Al ბ) Mn გ) Cu დ) Sn 23. ბოსტნეულის მარინადის დასამზადებლად გამოიყენება: ა) FeCl3 ბ)NaCl გ) ZnCl2 დ) KCl 24. გოგირდის ატომმა (S0) შეიძლება განიცადოს: ა)დაჟანგვა ბ)აღდგენა გ) დისპროპორციონირება (ერთდროულად დაჟანგვა და აღდგენა) დ) სამივე პასუხი სწორია 25. გოგირდი შეიძლება მივიღოთ: ა) გოგირდის (S) ოქსიდისა და ნახშირის ურთიერთქმედებით ბ) პირიტის უჰაეროდ გახურებისას გ) გოგირდის (IV) ოქსიდისა და გოგირდწყალბადის ურთიერთქმედებით დ) სამივე პასუხი სწორია 26. კონცენტრირებული გოგირდმჟავა „აძევებს“ შესაბამისი მარილებიდან: ა) აზოტმჟავას ბ) მარილმჟავას გ) ფტორწყალბადმჟავას დ) სამივე პასუხი სწორია 27. რეაქციის ტოლობაში: Hg + H2SO4 = HgSO4 + SO2+H2O კოეფიციენტების ჯამია: ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ)8 28. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც არ შედის რეაქციაში განზავებულ გოგირდმჟავასთან: ა) NaOH Mg KCl FeO ბ) Ba(OH)2 Cu Na2S ZnO გ) KOH Fe Na2CO3 CuO დ) Mg(OH)2 Sn CaSO4 HgO 29. რომელ ნივთიერებასთან არ რეაგირებს ჟანგბადი: ა) SiO2 ბ) C2H6 გ ) S დ) H2 30. როგორია 1ლ (ნ.პ.) N2-ის მასა? ა) 2გ ბ) 1,25გ გ)0,85გ დ)2,5გ 31.ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ აზოტმჟავა: ა) KNO3 და H2O
 • 11. - 11 - ბ) NH4Cl და H2SO4 გ) NaNO3 და H2SO4 დ) N2O დ ა H2O 32. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ ამიაკი? ა) (NH4)2CO3 და HCl ბ) NaNO3 და KOH გ) Ba(NO3)2 და H 2SO4 დ) NH4Cl და KOH 33. როგორია P + HNO3 +H2O = H3PO4 +NO რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტების ჯამი? ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 20 34. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც არ შედის რეაქციაში აზოტმჟავასთან: ა) CuO Ag NaOH K2CO3 ბ) Fe2O3 Cu BaSO3 Zn(OH)2 გ) Au HgO Ca(OH)2 Na2S დ) Mg BaO Pb(OH)2 Al(OH)3 35. კალციუმის ფოსფატის ფორმულაა: ა) Ca(H2PO4)2 ბ) Ca3(PO4)2 გ) Ca2P2O7 დ) CaHPO4 36. რომელი მეტალის აღდგენაა შეუძლებელი შესაბამისი ოქსიდიდან ნახშირბადის საშუალებით: ა) Ni ბ) Sn გ) Ca დ)Fe 37. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს CO2 -თან ა) KOH ბ) CaO გ) SiO2 დ)H2O 38. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Si-თან ა) Ba(OH)2 ბ) Cl2 გ) C დ) H2SO4 39. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს SiO2-თან ა) Na2CO3 ბ) C გ) CaO დ)H2O 40.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს NaOH -თან ა) H3PO4 ბ) KNO3 გ) Al(OH)3 დ) Fe2(SO 4)3 41. კალციუმის კარბიდის (CaC2) ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება: ა) მეთანი ბ)ეთილენი გ) ბენზოლი დ)აცეტილენი 42. მეტალური ალუმინი არ რეაგირებს: ა) მარილმჟავასთან ბ)განზავებულ გოგირდმჟავასთან
 • 12. - 12 - გ) ცივ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან დ) ნატრიუმის ტუტის ხსნართან 43. ალუმინის ჰიდროქსიდი არ გაიხსნება: ა)ნატრიუმის ტუტის ხსნარში ბ) ცხელ წყალში გ)მარილმჟავაში დ)გოგირდმჟავას ხსნარში 44. რკინა არ რეაგირებს: ა)მარილმჟავასთან ბ)ცხელ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან გ)ცივ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან დ) განზავებულ გოგირდმჟავასთან 45. როგორია მეთანის სიმკვრივე(გ/ლ) ნ.პ.-ში ა) 0,65 ბ)0,71 გ) 0,97 დ) 1,08 46. როგორია C-C ბმის სიგრძე? ა) 0,145ნმ ბ)0,154 ნმ გ)0,160 ნმ დ)0,134ნმ 47. რომელ რეაქციაში არ შედის ბუთანი: ა) C4H10 + H2 → ბ) C4H10 + O2 → გ) C4H10 → C2H4 +C2H6 დ) C4H10 + Cl2 → 48. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნახშირწყალბადს: H3C–CH=CH–CH2–CH2–CH3 │ │ CH3 CH2–CH3 ა)ნონანი ბ)4-ეთილ-3-მეთილჰექსანი გ)2-მეთილ-3-ეთილჰექსანი დ) 4-ეთილ-5- მეთილჰექსანი 49.მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია იზომერები: H3C–CH–CH–CH3 (I) H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 (II) │ │ CH3 CH3 CH3 │ H3C–CH2–CH2–CH–CH3 (III) H3C–CH2–C–CH2–CH2–CH2–CH3 (IV) │ │ CH3 CH3 ა) I და III ბ) I დაIV გ)II დაIII დ) IIIდა IV
 • 13. - 13 - 50. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია ჰომოლოგები: C2H6 (I) C3H6 (II) C3H4 (III) C3H8(IV) ა) I და III ბ) IIდა III გ) II და IV დ) Iდა IV 51. რომელი ნივთიერება აუფერულებს ბრომიან წყალს: ა) C2H6 ბ) C2H4 გ) C3H8 დ) C4H10 52 .რომელი ნივთიერება განიცდის პოლიმერიზაციას: ა)2-მეთილბუთანი ბ) 2,2-დიმეთილჰექსანი გ)1,4-დიმეთილბენზოლი დ)პროპენი 53. რომელი ნივთიერება რეაგირებს ვერცხლის ოქსიდის ამიაკიან ხსნართან: ა) C2 H2 ბ) H3C–CH=CH–CH3 გ) CH4 დ) C5H10 54.ეთანის მოლეკულაში ნახშირბადატომებს შორის განხორციელებულია: ა) ერთი სიგმა ბმა ბ)ერთი სიგმა და ერთი პი ბმა გ) ერთი სიგმა და ორი პი ბმა დ) ორი სიგმა და ერთი პი ბმა 55. რომელი ნახშირწყალბადის მოლეკულაში არის განხორციელებული ყველაზე მოკლე C–C ბმა? ა) C2H4 ბ) C2H2 გ)C6H6 დ) C2H6 56. როგორია ნახშირბადატომის ელექტრული გარსის გარე შრის ელექტრონების ჰიბრიდიზაცია მეთანის მოლეკულაში: ა) sp2 ბ)sp გ)sp3 დ) sp3d2 57. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნაერთს: H3C–CH(CH3)–CH(C2H5)–CH2–CH2–OH ა) 2-მეთილ-3-ეთილპენტანოლ-5 ბ)იზოოქტილის სპირტი გ) 4-მეთილ-3-ეთილპენტანოლ-1 დ)ოქტანოლი 58. რომელი ტოლობაა არასწორი ა) 2H3C-OH +2Na → 2H3C-ONa + H2 ბ) H3C-CH2-OH + HBr → H3C-CH2-Br +H2O გ) H3C-CH2-OH → C2H4 +H2O დ) H3C-CH2-OH + NaOH → H3C-CH2-ONa +H2O 59. რომელი ტოლობაა არასწორი: ა) H3C-CHO + Ag2O → H3C-COOH + 2Ag ბ) H3C-CHO +2Cu(OH)2 → H3C-COOH +Cu2O +2H2O გ) H3C-CHO + H2 → H3C-CH2-OH
 • 14. - 14 - დ) H3C-CHO +NaOH → H3C-COONa +H2 60. რომელი მჟავაა ყველაზე ძლიერი? ა) H3C-COOH ბ) ClCH2-COOH გ) Cl2CH-COOH დ) Cl3C-COOH 61. რომელი ტოლობაა არასწორი: ა) H3C-COOH + H3C-OH → H3C-COOCH3 +H2O ბ) 2H3C-COOH + CaO → (H3C-COO)2Ca +H2O გ) 2H3C-COOH + Cu → (H3C-COO)2Cu +H2 დ) H3C-COOH + Cl2 → Cl-H2C-COOH+ Cl2 62. რომელი მჟავა შედის(ესტერის სახით) ცხიმის შემადგენლობაში: ა) სტეარინის მჟავა ბ) ძმარმჟავა გ) პროპიონის მჟავა დ) გოგირდმჟავა 63. რომელი მჟავა განიცდის პოლიმერიზაციას ა)ძმარმჟავა H3C-COOH ბ) პროპიონის მჟავა H3C-CH2-COOH გ) პალმიტინის მჟავა C15H31-COOH დ) აკრილის მჟავა H2C=CH-COOH 64. რომელი მცენარეული ზეთი არის მყარი: ა) ზეითუნის ბ) ქოქოსის გ) ბამბის დ) მზესუმზირის 65. როგორია პოლიპროპილენის პოლიმერიზაციის ხარისხი თუ M(პოლიმერი)=84000გ/მოლი ა) 2000 ბ) 3000 გ)3500 დ)20000 66. რომელია გლუკოზის ფორმულა: ა) C5H10O5 ბ ) C6H12O6 გ)C4H8O4 დ) C12H22O11 67. როგორია აზოტის მასური წილი ალანინის (α-ამინოპროპიონმჟავა) მოლეკულაში: ა) 15,73% ბ) 13,87% გ) 25,05% დ)23,68% 68. რომელი ტოლობაა არასწორი ა) 2H2N-CH2-COOH + Ca(OH)2 → (H2N-CH2-COO)2Ca + 2H2O ბ) nH2N-CH2-COOH → (-NH-CH2-CO-)n +n H2O გ) H2N-CH2-COOH + CH3OH → H2N-CH2-COOCH3 + H2O დ) H2N-CH2-COOH + CH3OH → H2N-CH2-OCH3 + HCOOH
 • 15. - 15 - 69. რომელია ყველაზე ძლიერი ფუძე: ა) NH3 ბ) H3C-NH2 გ)(CH3)2NH დ) (CH3)3N 70. რომელი პოლიმერი მიიღება პოლიკონდენსაციის რეაქციის შედეგად: ა)კაპრონი ბ)პოლიეთილენი გ) იზოპრენის კაუჩუკი დ)ბუტადიენის კაუჩუკი მეორე ვარიანტი 1. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მარტივ ნივთიერებებს: ა) HCl O2 Ca MgCO3 ბ) H2 N2 O3 I2 გ) S8 Cl2 Fe H2O დ) C Ba Ni NO 2. H2SO4-ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა: ა) 98 ბ)98 მ.ა.ე. გ)98 გ/მოლი დ) 98გ 3.ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ მჟავებს: ა) H2CO3 K2SO4 HCl H2SO4 ბ) HNO3 HBr HI H2SO3 გ) H3PO4 KOH HClO4 HClO დ) NaCl H3BO3 H3AsO4 HClO3 4. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც არ შედის რეაქციაში HCl-თან: ა) Fe K2CO3 MgO Ba(OH)2 ბ) Al CuO NaOH Na2S გ) Cu FeO Fe(OH)3 K2SO3 დ) SnO Zn(OH)2 Mg CaS 5. რეაქციის ტოლობაში Fe(OH)3 + HCl = კოეფიციენტების ჯამია: ა) 5 ბ) 8 გ)6 დ) 12 6. რომელი დებულებაა სწორი: ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში ელემენტის არამეტალური ბუნება იზრდება: ა) ატომური მასის ზრდასთან ერთად ბ) მთავარ ქვეჯგუფებში ქვემოდან ზემოთ გ) მთავარ ქვეჯუფებში ზემოდან ქვემოთ
 • 16. - 16 - დ) ყოველგვარი კანონზომიერების გარეშე 7. ელემენტთა პერიოდულ სისტემაშიში ელემენტის რიგობრივი ნომრის სიდიდე რიცხობრივად ემთხვევა ელემენტის ა) ატომურ მასას ბ) ატომგულში პროტონებისა და აგრეთვე ელექტრონულ გარსში ელექტრონების რაოდენობას გ) ატომგულში ნეიტრონების რაოდენობას დ) ატომგულში ნეიტრონებისა და პროტონების საერთო რაოდენობას 8. ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის და აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულებია RO3 და RH2. რომელ ქვეჯგუფში იქნება მოთავსებული ეს ელემენტი? ა) V I -A ბ) VII-B გ) V-B დ) I-A 9. ელემენტი მოთავსებულია მეორე ჯგუფში. მისი უმაღლესი ოქსიდი შეიცავს 28,57% ჟანგბადს. ეს ელემენტია: ა) Be ბ) Mg გ) Ca დ) Sr 10. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 17, ამ ელემენტის ერთერთი იზოტოპის მასური რიცხვია 35. რამდენ პროტონს და ნეიტრონს შეიცავს ამ იზოტოპის ატომგული (ბირთვი) ა) 17 და18 ბ) 17და 20 გ)16 და 20 დ) 18 და19 11. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 14. როგორ იქნება შესაბამისი ატომის ელექტრონულ შრეებზე განაწილებული ელექტრონები: ა)2,9,3 ბ)2,8,4 გ) 2,7,5 დ)2,10,2 12.რომელი ელემენტის ატომის ელექტრონული გარსის აღნაგობას შეესაბამება ჩანაწერი: 1s22s22p6 3s23p3 ა) Mg ბ) Al გ) Si დ)P 13.როგორია ნატრიუმის ტუტის მასური წილი ხსნარში, რომელიც მიღებულია 20გ ტუტის 150გ წყალში გახსნის შედეგად? ა) 13% ბ)25% გ)11,75% დ)5,98% 14.რეაქცია მიდის სქემით: 2A+B=C როგორ შეიცვლება ქიმიური რეაქციის სიჩქარე თუ A და B ნივთიერებების კონცენტრაციას გავზრდით ორჯერ? ა) გაიზრდება რვაჯერ ბ) გაიზრდება ოთხჯერ გ) არ შეიცვლება დ) შემცირდება ორჯერ 15. AlCl3 + AgNO3= ••• რეაქციის სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებში კოეფიციენტების ჯამია: ა) 16 და 6 ბ) 17 და 3 გ) 12 და 4 დ) 12 და 6 16. KClO3 = KCl + O2 რეაქციაში რომელი ატომები განიცდიან დაჟანგვასა და აღდგენას:
 • 17. - 17 - ა) O-2 დაჟანგვას, Cl+5 აღდგენას ბ) O-2 დაჟანგვას, K+ აღდგენას გ) O-2 დაჟანგვას, Cl0 აღდგენას დ) არცერთი 17. P + H2SO4 = H3PO4 +SO2+ H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტთა ჯამია: ა) 16 ბ) 8 გ)10 დ)12 18.რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება ტუტე რეაქცია: ა) Na2CO3 ბ)FeCl3 გ ) Al2(SO4)3 დ )CuCl2 19. რამდენჯერ მსუბუქია წყალბადი ჰაერზე? ა) 2-ჯერ ბ) 14,5-ჯერ გ)10-ჯერ დ)5-ჯერ 20. რომელი მეტალი შეიძლება აღვადგინოთ წყალბადით შესაბამისი ოქსიდიდან: ა)Na ბ) Cu გ) Ca დ) Al 21. რომელი ჰალოგენის სპირტხსნარი გამოიყენება ჭრილობების დასამუშავებლად: ა) Cl2 ბ) Br2 გ) I2 დ)F2 22. რომელი მეტალი არ „იხსნება“ მარილმჟავაში: ა) Fe ბ) Zn გ) Mg დ) Ag 23. ხორცის „დასამარილებლად“ გამოიყენება: ა) FeCl 3 ბ)NaCl გ) ZnCl2 დ) KCl 24. მარტივი ნივთიერება გოგირდი გამოიყენება: ა) კაუჩუკის ვულკანიზაციისათვის ბ) სოფლის მეურნეობაში -- ინსექტიციდად გ) კანის დავადებების სამკურნალოდ დ) სამივე პასუხი სწორია 25 . ბუნებაში გავრცელებული მინერალებიდან გოგირდმჟავას მისაღებად არ გამოიყენება: ა) თვითნაბადი გოგირდი (S) ბ) პირიტი (FeS2) გ) ბარიტი (BaSO4) დ) თუთიის კრიალა (ZnS) 26. კონცენტრირებულ გოგირდმჟავას შეუძლია დაჟანგოს: ა) ნახშირი ბ) ფოსფორი გ) სპილენძი დ) სამივე პასუხი სწორია 27. რეაქციის ტოლობაში: Cu+ H2SO4 = Cu SO4 + SO2+H2O კოეფიციენტების ჯამია:
 • 18. - 18 - ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ)8 28. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც არ შედის რეაქციაში განზავებულ გოგირდმჟავასთან: ა) KOH Zn Fe2 O3 NaCl ბ) LiOH Fe CaCO3 CuO გ) SiO2 Fe(OH)3 Na2SO3 Al დ) Ca(OH)2 Al2O3 Na2SO4 MgO 29. რომელ ნივთიერებასთან არ რეაგირებს ჟანგბადი(O2): ა) Ag ბ) CH4 გ ) H2S დ) C 30. დაახლოებით როგორია აზოტის მოცულობითი წილი ჰაერში? ა) 76% ბ) 78% გ) 65% დ) 50% 31.ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ აზოტმჟავა: ა) Ca(NO3)2 და H2O ბ) (NH4)2CO3 და H2SO4 გ) NaNO3 და Ca(OH)2 დ) Ba(NO3)2 და H2SO4 32. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ ამიაკი? ა) NH4Cl და H2O ბ) KNO3 და Ca(OH)2 გ) N2O და H2O დ) (NH4)2SO4 და Ba(OH)2 33. როგორია P + HNO3 = H3PO4 +NO2 + H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტების ჯამი? ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 13 34. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც არ შედის რეაქციაში აზოტმჟავასთან: ა) SiO2 LiOH Na2CO3 Cr2O3 ბ) FeO Cu FeS Sn(OH)2 გ) C Fe3O4 Mg(OH)2 CaCO3 დ) Zn BeO Mn(OH)2 PbO 35. ნატრიუმის ფოსფატის ფორმულაა: ა) NaH2PO4 ბ) Na3PO4 გ)N a4P2O7 დ) Na2HPO4 36. რომელი მეტალის აღდგენაა შეუძლებელი შესაბამისი ოქსიდიდან ნახშირბადის საშუალებით: ა) K ბ) Pb გ) Mn დ) Cu 37. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს CO -თან ა) Fe2 O3 ბ) CuO გ) Cl2 დ)N2 38.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს SiO2-თან
 • 19. - 19 - ა) BaO ბ)K2CO3 გ) C დ) HCl 39.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Si-თან ა) NaOH ბ) C გ) HBr დ)HF 40.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს NaOH -თან ა) H3AsO4 ბ) Cl2 გ) Cr(OH)3 დ) K2SO 4 41. კალციუმის ნიტრიდის (Ca3N2) ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება: ა) აზოტი ბ)აზოტის(I) ოქსიდი გ) ამიაკი დ)ბ)აზოტის(II) ოქსიდი 42. მეტალური ალუმინი არ რეაგირებს: ა) სპილენძის (II) ოქსიდთან ბ)განზავებულ აზოტმჟავასთან გ) ცივ კონცენტრირებულ აზოტმჟავასთან დ) ბრომთან 43. ალუმინის ჰიდროქსიდი არ გაიხსნება: ა)კალიუმის ტუტის ხსნარში ბ) ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარში გ)აზოტმჟავაში დ)გოგირდმჟავას ხსნარში 44. რკინა არ რეაგირებს: ა) წყალთან მაღალ ტემპერატურაზე ბ) ტუტის ხსნართან გ)ცხელ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან დ)ცივ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავასთან 45. როგორია ეთანის სიმკვრივე(გ/ლ) ნ.პ.-ში ა) 1,65 ბ)1,34 გ) 0,97 დ) 1,58 46. როგორია C=C ბმის სიგრძე? ა) 0,134ნმ ბ)0,154 ნმ გ)0,160 ნმ დ)0,124ნმ 47. რომელ რეაქციაში არ შედის ეთანი: ა) C2H6+ Cl2 → ბ ) C2H6 + H2 → გ) C2H6 → C 2H4+H2 გ) C2H6 + O2 → 48. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნახშირწყალბადს: CH3 │ H3C–CH–CH–CH2–CH2–CH3 │ CH3 ა) ოქტანი ბ) 2,3-დიმეთილჰექსანი გ)4,5-დიმეთილჰექსანი
 • 20. - 20 - დ) იზოოქტანი 49. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია იზომერები: H3C-CH(CH3)-CH2-CH3 (I) H3C-CH2-CH2-CH2-CH3 (II) H3C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 (III) H3C-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3 (IV) ა) I და II ბ) I დაIV გ)II დაIII დ) IIIდა IV 50. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია ჰომოლოგები: C6H14 (I) C20H40 (II) C18H38 (III) C2H2(IV) ა) I და III ბ) IIდა III გ) II და IV დ) Iდა IV 51. რომელი ნივთიერება აუფერულებს ბრომიან წყალს: ა) H2C=CH-CH3 ბ) C4H10 გ) C6H6 დ) C6H14 52 .რომელი ნივთიერება განიცდის პოლიმერიზაციას: ა)2-მეთილბუთენ-1 ბ) 2,2-დიმეთილპენტანი გ)1,2-დიმეთილბენზოლი დ) პროპანი 53. რომელი ნივთიერება რეაგირებს ვერცხლის ოქსიდის ამიაკიან ხსნართან: ა) C2 H4 ბ) C2H2 გ) CH4 დ) C5H10 54. აცეტილენის მოლეკულაში ნახშირბადატომებს შორის განხორციელებულია: ა) ერთი სიგმა და ერთი პი ბმა ბ)ორი სიგმა და ერთი პი ბმა გ) ერთი სიგმა და ორი პი ბმა დ) სამი სიგმა ბმა 55.რომელი ნახშირწყალბადის მოლეკულაში არის განხორციელებული ყველაზე გრძელი C-C ბმა? ა) C2H4 ბ) C2H2 გ) C6H6 დ) C2H6 56. როგორია ნახშირბადატომის ელექტრული გარსის გარე შრის ელექტრონების ჰიბრიდიზაცია აცეტილენის მოლეკულაში: ა) sp2 ბ) sp გ) sp3 დ) sp3d2 57. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნაერთს: H3C-CH2-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH(OH)-CH3 ა) ნონილის სპირტი ბ)იზონონილის სპირტი გ) 4-მეთილ-3-ეთილჰექსანოლ-2 დ)3-მეთილ-4-ეთილპენტანოლ-5 58. რომელი ტოლობაა არასწორი ა) H3C-OH +HO-CH3 → H3C-O-CH3 + H2O ბ) 2H3C-CH2-OH + 2Na → H3C-CH2-ONa +H2 გ) H3C-CH(OH)-CH3 → H3C-CH2-CHO+H2O დ) H3C-CH2-OH + H3C-COOH → H3C-COOCH2CH3 +H2O
 • 21. - 21 - 59. რომელი ტოლობაა არასწორი: ა) H3C-CH2-CHO +NaOH → H3C-CH2-COONa + H2 ბ) H3C-CH2CHO +2Cu(OH)2 → H3C-CH2 -COOH +Cu2O +2H2O გ) H3C-CH2-CHO + H2 → H3C-CH2-CH2OH დ) H3C-CH 2 -CHO +Ag2O → H3C-CH2- COOH +2Ag 60. რომელი მჟავაა ყველაზე ძლიერი? ა) H3C-COOH ბ) ClCH2-COOH გ) FCH2-COOH დ)ICH2-COOH 61. რომელი ტოლობაა არასწორი: ა) H-COOH + H3C-OH → H-COOCH3 +H2O ბ) 2H-COOH + CaO → (H-COO)2Ca +H2O გ) 2H-COOH + Cu → (H-COO)2Cu +H2 დ) H3C-COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O 62. რომელი მჟავა შედის(ესტერის სახით) ცხიმის შემადგენლობაში: ა) აზოტმჟავა ბ) ჭიანჭველმჟავა გ) პროპიონის მჟავა დ)პალმიტინისმჟავა 63. რომელი მჟავა განიცდის პოლიმერიზაციას ა)ვალერიანისმჟავა H9C4-COOH ბ) პროპიონის მჟავა H3C-CH2-COOH გ) კაპრონის მჟავა C11H5-COOH დ) აკრილის მჟავა H2C=CH-COOH 64. რომელი ცხოველური ცხიმი არის თხევადი: ა) ღორის ქონი ბ) კარაქი გ)თევზის ქონი დ) ცხვრის ქონი 65. როგორია ბუტადიენური კაუჩუკის მოლური მასა(გ/მოლი) თუ პოლიმერიზაციის ხარისხი არის 15000 ა) 810000 ბ) 3000000 გ)35000 დ)2000000 66. რომელია ფრუქტოზის ფორმულა: ა) C5H10O5 ბ ) C6H12O6 გ)C4H8O4 დ) C12H22O11 67. როგორია აზოტის მასური წილი გლიცინის (ამინოძმარმჟავა) მოლეკულაში: ა) 19,73% ბ) 23,87% გ) 15,05% დ)18,67% 68. რომელი ტოლობაა არასწორი
 • 22. - 22 - ა) 2H2N-CH2-COOH +2Na → H2N-CH2-COONa +H2 ბ) H2N-CH2-COOH +HO-CH3 → H2N-CH2-COCH3 + H2O გ) H2N-CH2-COOH + HBr → (H3N+-CH2-COOH)Cl- დ) H2N-CH2-COOH + HCl →H2N-CH2Cl+ HCOOH 69. რომელია ყველაზე სუსტი ფუძე: ა) C6H5-NH2 ბ) H3C-NH2 გ)(CH3)2NH დ) (CH3)3N 70. რომელი პოლიმერი მიიღება პოლიმერიზაციის რეაქციის შედეგად: ა) კაპრონი ბ) პოლიეთილენი გ) ფენოლფორმალდეჰიდური ფისი დ) ნეილონი მესამე ვარიანტი 1. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ რთულ ნივთიერებებს: ა) H2SO4 MgO (NH4)2CO3 O2 ბ) KOH Cl2 MgCl2 FeO გ) K NaOH KClO3 ZnSO4 დ) CaO NH3 CO CO2 2. HNO3-ის ფარდობითი მოლეკულური მასაა: ა) 63 ბ)63 მ.ა.ე. გ)63 გ/მოლი დ) 63გ 3. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს მხოლოდ ოქსიდებს: ა) CO2 CO Mg(NO3)2 BaO ბ) Al2O3 Fe2O3 FeO CaO გ) SiO2 SO2 NaOH ZnO დ) BeO N2O CO2 Cl2O7 4. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც არ შედის რეაქციაში გოგირდმჟავასთან: ა) Mg Al2O3 LiOH CuO ბ) Fe SiO2 KOH NaCl გ ) Zn MgO Ca(OH)2 FeS დ ) Al FeO Zn(OH)2 CaCO3 5. რეაქციის ტოლობაში Al2(SO4)3 + BaCl2 = კოეფიციენტების ჯამია: ა) 5 ბ) 9 გ)6 დ) 8 6.რომელი დებულებაა სწორი: ელემენტთა პერიოდული სისტემა შეიცავს ა) 5 პერიოდს ბ) 6 პერიოდს
 • 23. - 23 - გ) 7 პერიოდს დ) 8 პერიოდს 7. ელემენტის მაქსიმალური ვალენტობის სიდიდე რიცხობრივად ემთხვევა: ა) ელემენტის რიგობრივი ნომრის სიდიდეს ბ) იმ პერიოდისა და ჯგუფის ნომრების ჯამს რომელშიც ეს ელემენტია მოთავსებული გ) იმ ჯგუფის ნომრის სიდიდეს რომელშიც ეს ელემენტია მოთავსებული დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 8. ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის და აქროლადი წყალბადნაერთის ფორმულებია R2O7 და RH. რომელ ქვეჯგუფში იქნება მოთავსებული ეს ელემენტი? ა) VII-A ბ) VII-B გ) V-B დ) I-A 9. ელემენტი მოთავსებულია III ჯგუფში.მისი ოქსიდის შეიცავს 47,06% ჟანგბადს. ეს ელემენტია: ა) B ბ) Al გ) Ga დ)In 10. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 15, მასური რიცხვია 31 რამდენ პროტონს და ნეიტრონს შეიცავს ამ ელემენტის ატომგული (ბირთვი) ა) 14 და17 ბ) 15და 16 გ)16 და 15 დ) 17 და14 11. ელემენტის რიგობრივი ნომერია 17. როგორ იქნება შესაბამისი ატომის ელექტრონულ შრეებზე განაწილებული ელექტრონები: ა)2,8,7 ბ)2,9,6 გ) 2,6,7 დ)2,8,2,5 12. რომელი ელემენტის ატომის ელექტრონული გარსის აღნაგობას შეესაბამება ჩანაწერი: 1s22s22p6 3s23p4 ა) Mg ბ)S გ) Si დ)P 13. რამდენ გრამ შაქარს შეიცავს 300გ 15%-იანი შაქრის ხსნარი?, ა) 63 ბ) 45 გ)30 დ)50 14. რეაქცია მიდის სქემით: 2A+B=C როგორ შეიცვლება ქიმიური რეაქციის სიჩქარე თუ A ნივთიერების კონცენტრაციას უცვლელად დავტოვებთ და B ნივთიერების კონცენტრაციას ორჯერ შევამცირებთ?: ა) გაიზრდება ორჯერ ბ) გაიზრდება ოთხჯერ გ) არ შეიცვლება დ)შემცირდება ორჯერ 15. FeCl3 + NaOH = ••• რეაქციის სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებში კოეფიციენტების ჯამია: ა) 16 და6 ბ)14 და 4 გ) 12 და 4 დ) 17 და 5
 • 24. - 24 - 16. H2S + O2 = SO2 + H2O რეაქციაში რომელი ატომები განიცდიან დაჟანგვასა და აღდგენას: ა) S-2 დაჟანგვას , O20 აღდგენას ბ) S-2 დაჟანგვას , H+ აღდგენას გ) O-2 დაჟანგვას, H+ აღდგენას დ) ჟანგვა-აღდგენას აქ ადგილი არ აქვს. 17. C +HNO3 = CO2 +NO+ H2O რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტთა ჯამია: ა) 16 ბ) 18 გ)14 დ)12 18. რომელი მარილის წყალხსნარს ექნება ტუტე რეაქცია: ა) NaCl ბ) K2CO3 გ) NH4Cl დ)BaCl2 19. რამდენჯერ „მსუბუქია“ წყალბადი ჟანგბადზე : ა) 16-ჯერ ბ) 8-ჯერ გ)10-ჯერ დ) 6-ჯერ 20. რომელი მეტალი არ შეიძლება აღვადგინოთ წყალბადით შესაბამისი ოქსიდიდან: ა) K ბ) Sn გ) Cu დ) Fe 21. რომელი ჰალოგენია ყველაზე აქტიური: ა) F2 ბ) Cl2 გ) Br2 დ) I2 22. რომელი მეტალი „იხსნება“ მარილმჟავაში: ა) Au ბ) Ag გ) Cu დ) Fe 23. „ფიზიოლოგიური ხსნარის დასამზადებლად გამოიყენება: ა) FeCl 3 ბ)NaCl გ) ZnCl2 დ) KCl 24. ელემენტი გოგირდი ნაერთებში ავლენს: ა) ორვალენტიანობას ბ) ოთხვალენტიანობას გ) ექვსვალენტიანობას დ) სამივე პასუხი სწორია 25. კონცენტრირებულ გოგირდმჟავას შეუძლია დაჟანგოს: ა) გოგირდი (S) ბ) ვერცხლი გ) რკინის (II) სულფატი დ) სამივე პასუხი სწორია 26. თბილისის ტერიტორიაძე არსებულ „გოგირდის წყაროების" არასასიამოვნო სუნს განაპირობებს: ა) S ბ) SO2 გ) H2S დ) Na2SO4
 • 25. - 25 - 27. რეაქციის ტოლობაში: C + H2SO4 = CO2 + SO2+H2O კოეფიციენტების ჯამია: ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ)8 28. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც არ შედის რეაქციაში განზავებულ გოგირდმჟავასთან: ა) Al(OH)3 Ag CuO K2SO4 ბ) Cr(OH)2 Mg Na2O FeCl2 გ) Fe(OH)3 Fe Feo K2CO3 დ) Mg(OH)2 Al BaO CaSO3 29. რომელ ნივთიერებასთან არ რეაგირებს ჟანგბადი: ა) ZnS ბ) Au გ )Al დ) C2H2 30. როგორია 1ლ (ნ.პ.) N2O-ის მასა? ა) 1,96გ ბ) 1,25გ გ)0,85გ დ)2,5გ 31. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ აზოტმჟავა: ა) NaNO3 და H2O ბ) (NH4)SO4 და NaOH გ) Ca(NO3)2 და H2SO4 დ) N2 და H2O 32. ნივთიერებათა რომელი წყვილის ურთიერთქმედებით შეიძლება მივიღოთ ამიაკი? ა) (NH4)2 HPO4 და H2SO4 ბ) NO და H2O გ) NH4Cl და KOH დ) (NH4 )2 SO4 და BaCl2 33. როგორია S + HNO3 = H2SO4 +NO რეაქციის ტოლობის კოეფიციენტების ჯამი? ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 6 34. ქვემოთ მოტანილი ნივთიერებების ჯგუფებიდან, რომელი შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, რომელიც არ შედის რეაქციაში აზოტმჟავასთან: ა) Hg CuO S Mn(OH)2 ბ) Cu Na2SO4 Fe3O4 Fe(OH) 3 გ) Au HgO Cr2O3 Al(OH)3 დ) Ni MgCO3 NaOH BaO 35. ლითიუმის ფოსფატის ფორმულაა: ა) LiH2PO4 ბ) Li3PO4 გ) Li4P2O7 დ) Li2HPO4 36. რომელი მეტალის აღდგენაა შეუძლებელი შესაბამისი ოქსიდიდან ნახშირბადის საშუალებით: ა) Na ბ) Pb გ) Cu დ) Fe
 • 26. - 26 - 37. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს C -თან: ა) Ca ბ) S გ) O2 დ)Cl2 38.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს Si-თან ა) NaOH ბ) HF გ) Cl2 დ) HCl 39.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს SiO2-თან ა) CaCO3 ბ) C გ) NaO დ)H2SO4 40.რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს NaOH -თან ა) Cl2 ბ) Al გ) MgO დ) FeSO4 41. ალუმინის კარბიდის (Al4C3) ჰიდროლიზის შედეგად მიიღება: ა) მეთანი ბ)ეთილენი გ) ბენზოლი დ)აცეტილენი 42. მეტალური ალუმინი არ რეაგირებს: ა) რკინის ოქსიდებთან (გაცხელებისას) ბ) ქლორთან გ) წყალთან (ოქსიდური ფენის შემოცლამდე) დ) ნატრიუმის ტუტის ხსნართან 43. ალუმინის ჰიდროქსიდი არ გაიხსნება: ა) კალიუმის ტუტის ხსნარში ბ) ცხელ წყალში გ) მარილმჟავაში დ) ბრომწყალბადმჟავას ხსნარში 44. რკინა არ რეაგირებს: ა) განზავებულ გოგირდმჟავასთან ბ) გოგირდთან (გაცხელებისას) გ) განზავებულ აზოტმჟავასთან დ) ცინკის სულფატის ხსნართან 45. როგორია პროპანის სიმკვრივე(გ/ლ) ნ.პ.-ში ა) 2,65 ბ)1,71 გ) 1,96 დ) 1,08 46. როგორია C=C ბმის სიგრძე? ა) 0,145ნმ ბ)0,154 ნმ გ)0,160 ნმ დ)0,134ნმ 47. რომელ რეაქციაში არ შედის ბუთანი: ა) C4H10 + H2 → ბ ) C4H10 + O2 → გ) C4H10 → C2H4 + C2H6 დ) C4H10 + Cl2 →
 • 27. - 27 - 48. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნახშირწყალბადს: H3C–CH–CH–CH2–CH2–CH3 │ │ CH3 CH2–CH3 ა)ნონანი ბ)4-ეთილ-3-მეთილჰექსანი გ)2-მეთილ-3-ეთილჰექსანი დ) 4-ეთილ-5- მეთილჰექსანი 49.მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია იზომერები: (H3C)2C=CH-CH3 (I) (H3C)2C=CH-CH2-CH3 (II) H3C-HC=CH-CH2-CH3 (III) H3C-HC=C(CH2-CH3)2 (IV) ა) I და III ბ) I დაIV გ)II დაIII დ) IIIდა IV 50. მოცემული ნივთიერებებიდან რომლებია ჰომოლოგები: C2H6 (I) C3H6 (II) C3H4 (III) C3H8(IV) ა) I და III ბ) IIდა III გ) II და IV დ) Iდა IV 51.რომელი ნივთიერება აუფერულებს ბრომიან წყალს: ა) C2H6 ბ) C2H4 გ) C3H8 დ) C4H10 52. რომელი ნივთიერება განიცდის პოლიმერიზაციას: ა)2-მეთილ-3-ეთილჰექსანი ბ) 2,2-დიმეთილპენტანი გ)1,4-დიმეთილბენზოლი დ)ეთენი 53. რომელი ნივთიერება არ რეაგირებს ვერცხლის ოქსიდის ამიაკიან ხსნართან: ა) C2 H2 ბ) H3C-CH=O გ)HCOOH დ) C5H10 54. ეთილენის მოლეკულაში ნახშირბადატომებს შორის განხორციელებულია: ა) ერთი სიგმა ბმა ბ)ერთი სიგმა და ერთი პი ბმა გ) ერთი სიგმა და ორი პი ბმა დ) ორი სიგმა და ერთი პი ბმა 55. რომელი ნახშირწყალბადის მოლეკულაში არის განხორციელებული ყველაზე მოკლე C-C ბმა? ა) C2H6 ბ) C2H4 გ) C6H6 დ) C3H8 56. როგორია ნახშირბადატომის ელექტრული გარსის გარე შრის ელექტრონების ჰიბრიდიზაცია ბენზოლის მოლეკულაში: ა) sp2 ბ) sp გ) sp3 დ) sp3d2 57. რა ჰქვია სისტემატური ნომენკლატურის მიხედვით შემდეგ ნაერთს: OH │ H3C–C–CH2–CH–CH2–CH3 │ │ CH3 C2H5
 • 28. - 28 - ა) 2-მეთილ-4-ეთილჰექსანოლ-2 ბ)იზონონილის სპირტი გ) 5-მეთილ-3-ეთილჰექსანოლ-5 დ)ნონანოლი 58. რომელი ტოლობაა არასწორი ა) 2H3C-CH2-OH +2Na → 2H3C-CH2-ONa + H2 ბ) H3C-CH2-OH + CuO → H3C-CH=O +H2O+ Cu გ) H3C-CH2-OH +3O2 → 2CO2 +3H2O დ) H3C-OH + NaOH → H3C-ONa +H2O 59. რომელი ტოლობაა არასწორი: ა) H-CHO +2 Ag2O → H2O+CO2 + 4Ag ბ) nH2C=O → -(CH2-O-)n გ) 2H3C-CH=O + O2 → 2H3C-COOH დ) H2C=O +NaOH → HCOONa +H2 60. რომელი მჟავაა ყველაზე ძლიერი? ა) H3C-COOH ბ)H3C-CH2-COOH გ)H3C-CH2-CH2-COOH დ)HCOOH 61. რომელი ტოლობაა არასწორი: ა) 2H3C-COOH + CuO → (H3C-COO)2Cu + H2O ბ) H3C-COOH +NaOH → H3C-COONa +H2O გ) H3C-CH2-COOH + Cl2 → H3C-CHCl-COOH +HCl დ) 2H3C-COOH +2Ag → 2H3C-COOAg +H2 62. რომელი მჟავა შედის(ესტერის სახით) ცხიმის შემადგენლობაში: ა) ოლეინის მჟავა ბ) ძმარმჟავა გ) ბენზოის მჟავა დ) გოგირდმჟავა 63. რომელი მჟავა განიცდის პოლიმერიზაციას ა) ერბოსმჟავა H7C3-COOH ბ) ბენზოის მჟავა C6H5-COOH გ) პალმიტინის მჟავა C15H31-COOH დ) მეთაკრილის მჟავა H2C=C(CH3)-COOH 64. რომელი ცხიმია თხევადი: ა) თევზის ქონი ბ) ქოქოსის ზეთი გ) თხის ქონი დ) ღორის ქონი 65. როგორია ეთილენის პოლიმერიზაციის ხარისხი თუ M(პოლიმერი)=56000გ/მოლი
 • 29. - 29 - ა) 2000 ბ) 3000 გ)3500 დ)20000 66. რომელია საქაროზის ფორმულა: ა) C5H10O5 ბ ) C6H12O6 გ)C4H8O4 დ) C12H22O11 67. როგორია აზოტის მასური წილი ამინოკაპრონის მჟავას H2N-[(CH2-)]5-COOH მოლეკულაში: ა) 10,69% ბ) 13,87% გ) 15,05% დ)23,68% 68. რომელი ტოლობაა არასწორი ა) H2N-CH2-COOH +KOH → H2N-CH2-COOK +H2O ბ) H2N-CH2-COOH+CH3OH → H2 N-CH2-COOCH3 + H2O გ) H2N-CH2-COOH +Cl2 → H2N-CH2-COOCl+ HCl დ) H2N-CH2-COOH + HCl → (H3N-CH2-COOH)+ Cl- 69. რომელია ყველაზე სუსტი ფუძე: ა) NH3 ბ) H3C-NH2 გ)C6H5NH2 დ) (C6H5)2NH2 70. რომელი პოლიმერი მიიღება პოლიკონდენსაციის რეაქციის შედეგად: ა) ბუტადიენური კაუჩუკი ბ)პოლიეთილენი გ) იზოპრენის კაუჩუკი დ) ფენოლფორმალდეჰიდური ფისი
 • 30. - 30 - პასუხები: არაორგანულ ნაერთთა კლასები: 1-ბ 2-დ 3-გ 4-დ 5-ბ 6-დ 7-ა 8-ბ 9-გ 10-დ 11-ბ 12-ბ 13-გ 14-ბ 15-ა 16-გ 17-ა 18-გ 19-დ 20-ბ 21-გ 22-გ 23-ბ 24-გ 25-ა 26-დ 27-დ 28-ბ 29-ბ 30-გ 31-დ 32-ა 33-დ 34-დ 35-გ 36-ბ 37-გ 38-გ 39-ბ 40-ბ 41-დ 42-გ 43-ბ 44-ბ 45-ა ხსნარები და ელექტროლიტური დისოციაცია: 1-ბ 2- ა 3-გ 4-გ 5-ბ 6-ა 7-დ 8-ა 9-ა 10-გ 11-ა 12-გ 13-ბ 14-ბ 15-დ 16-დ 17-გ 18-ბ 19-დ 20-ბ 21-ა 22-ბ 23-ა 24-ბ 25-ა 26-ბ 27-გ 28-დ 29-ა 30-ბ ქიმიის სრული კურსი: პირველი ვარიანტი 1-გ 2-ა 3-ბ 4-ბ 5-დ 6-გ 7-ბ 8-ა 9-გ 10-ბ 11-ა 12-ბ 13-ა 14-ბ 15-გ 16-ა 17-ბ 18-გ 19-ბ 20-დ 21-დ 22-გ 23-ბ 24-დ 25-დ 26-დ 27-გ 28-ბ 29-ა 30-ბ 31-გ 32-დ 33-გ 34-გ 35-ბ 36-გ 37-გ 38-დ 39- დ 40-ბ 41-დ 42-გ 43-ბ 44-გ 45-ბ 46-ბ 47-ა 48-გ 49-ა 50-დ 51-ბ 52-დ 53-ა 54-ბ 55-ბ 56-გ 57-გ 58-დ 59-დ 60-დ 61-გ 62-ა 63-დ 64-ბ 65-ა 66-ბ 67-ა 68-დ 69-დ 70-ა მეორე ვარიანტი 1-ბ 2-ა 3-ბ 4-გ 5-ბ 6-ბ 7-ბ 8-ა 9-გ 10-ა 11-ბ 12-დ 13-გ 14-ა 15-ბ 16-ა 17-ა 18-ა 19-ბ 20-ბ 21-გ 22-დ 23-ბ 24-დ 25-გ 26-დ 27-გ 28-გ 29-ა 30-ბ 31-დ 32-დ 33-დ 34-ა 35-ბ 36-ა 37-დ 38-დ 39-გ 40-დ 41-გ 42-გ 43-ბ 44-დ 45-ბ 46-ა 47-ბ 48-ბ 49-ა 50-ა 51-ა 52-ა 53-ბ 54-გ 55- დ 56-ბ 57-გ 58-გ 59-ა 60-გ 61-გ 62-დ 63-დ 64-გ 65-ა 66-ბ 67-დ 68-დ 69-ა 70-ბ მესამე ვარიანტი 1-დ 2-ა 3-დ 4-ბ 5-ბ 6-გ 7-გ 8-ა 9-ბ 10-ბ 11-ა 12-ბ 13-ბ 14-დ 15-დ 16-ა 17-ა 18-ბ 19-ა 20-ა 21-ა 22-დ 23-ბ 24-დ 25-დ 26-გ 27-დ 28-ა 29-ბ 30-ა 31-გ 32-გ 33-დ 34-გ 35-ბ 36-ა 37-დ 38-დ 39-დ 40-გ 41-ა 42-გ 43-ბ 44-დ 45-გ 46-დ 47-ა 48-გ 49-ა 50-დ 51-ბ 52-დ 53-დ 54-ბ 55-ბ 56-ა 57-ა 58-დ 59-დ 60-დ 61-დ 62-ა 63-დ 64-ა 65-ა 66-დ 67-ა 68-გ 69-დ 70-დ