Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Forprosjekt oppegård aktivitetspark skjerm

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Forprosjekt oppegård aktivitetspark skjerm (20)

Anuncio

Forprosjekt oppegård aktivitetspark skjerm

 1. 1. F O R P R O S J E K T A kt i v i tetsp l ass ko l b ot n se n tr u m v est O ppe g å r d KO MMUN E m ars 2 0 1 1
 2. 2. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 2 I n n h o l d Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Fra skisseprosjekt til forprosjekt – evaluering og foredling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Redegjørelse for forprosjektet – Landskapstilpasning og design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Landskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14 Utforming av aktivitetsanlegget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18 Betongkonstruksjoner, sprengning, graving, oppfylling – RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tilknytningspunkt for vann/toalettanlegg, vasking, drenering, overvann – RIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tilknytningspunkt for EL, belysning for aktivitetsanlegg, belysning for portal for Kolbotn – RIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Støyskjerming, tiltak og begrensninger – RIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kostnadsoverslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Universell utforming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Brukermedvirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-27 Materialbruk og detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29 Vedlegg: Betongarbeider, teknisk beskrivelse utarbeidet av NOBR (Norsk organisasjon for rullebrett) og kvalitetsikret av Haug & Blom-Bakke AS Aku-01 R 101201 Oppegård aktivitetsplass - Lydteknisk vurdering utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS
 3. 3. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 3 F oror d Forprosjektet ’Aktivitetsparken, Oppegård’ er utarbeidet på oppdrag fra Oppegård Eiendomsforvaltning ved Peter Bostrøm. Oppdraget har bestått av å videreutvikle tidligere innlevert skisseprosjekt, utarbeidet av Link landskap as, til et fullverdig forprosjekt som ivaretar fremtidige brukere og eksisterende naboer. Forprosjektet er utarbeidet i perioden september – mars 2011. Prosjektgruppen som står bak innlevert forprosjekt er bestående av: bar bakke landskapsarkitekter as, Landskapsarkitekter og prosjektansvarlige Haug & Blom-Bakke AS, rådgivende ingeniører byggeteknikk (RIB) Foyn Consult AS, rådgivende ingeniører elektro (RIE) Unionconsult BoroVVS og Miljø AS, rådgivende ingeniører ventilasjon (RIV) Brekke & Strand Akustikk AS, rådgivende ingeniører akustikk (RIA) Asgeir Ljøen, skatekompetanse I prosessen har det vært viktig å involvere fremtidige brukerne. Det har derfor vært avholdt en befaring hvor brukerne var invitert med.Turen gikk til skateanlegg i Drammen, på Bekkestua og i Gamlebyen i Oslo. I etterkant av befaringen er det også avholdt et informasjonsmøte i regi av en av fritidsklubbene i kommunen. Koordinator for arrangementet ved Tårnåsen fritidsklubb var Christoffer Dale Laabak. Alle fritidsklubbene i kommunen var invitert til presentasjonen. Forprosjektet presenteres her gjennom plantegninger, eksempelbilder, tekst og visualiseringer. Kostnadsberegningen er på tosifret nivå og alle fag er medtatt for komplett anlegg. 110 105 105 100 105 105 100 105 Solbakken Holteveien Kapellveien 105 Rådhus Liaveien Liaveien Kapellveien sør Kolbotnveien Fv 152 TOMT FOR AKTIVITETSPARK Areal ca 2,4 daa 0 5 10 Tegnforklaring Agrensing reguleringsplan Agrensing aktivitetspark ihht reguleringsplan 20
 4. 4. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 4 Skisseprosjektet utarbeidet av Link landskap as er et gjennomarbeidet og spenstig dokument. Det redegjør for tomtens beskaffenhet og utfordrende plassering, samt løfter frem mulighetene et aktivitetsanlegg har til å bidra positivt for ungdommen på i Oppegård kommune. Kommunenes egen gjennomgang av skisseprosjektet resulterte i et dokument som heter ’Tillegg og forandringer i Skisseprosjektet, datert 11.06.2010. Dokumentet lå som vedlegg 5A i tilbudsdokumentene og var et ytterligere premiss for det videre arbeidet med aktivitetsanlegget. Skisseprosjektet lister opp en rekke elementer i aktivitetsanlegget – skate- og sykkelelementer, klatreelementer, nye gangforbindelser i bro over Kapellveien, scene- og byportskulptur. Kommunen har i sin avklaring gått bort fra gangbroen, men ellers behold de andre elementene for videre bearbeiding inn i forprosjektet. Arbeidet med omregulering av arealet har pågått samtidig med videreutvikling av ’Aktivitetsparken’. ROS analysen har i hovedsak konkludert med at prosjektet må ivareta støyproblematikk for brukere og naboer, sikre fjellskråning for fallulykker og sikre brukerne av gang og sykkelveien mot kryssende trafikk fra aktivitetsanlegget. I forbindelse med undersøkelsene for ROS har det vært holdt møter med statens vegvesen for å avklare krav til frisikt, eiendomsforholdene og støyskjerming. Konklusjonen var at frisiktlinjen som lå inne i gjeldende regulering er i samsvar med dagens krav, eiendomsforholdet stopper ved rundkjøringen inn mot Liaveien og at en eventuell støyskjerm mot Fv.152 må godkjennes av Statens vegvesen.Vegvesenet kommentert også at eventuelle endrede støyforhold for beboerne på motsatt side må undersøkes. Ved oppstart av prosjekteringen gikk gruppen gjennom skisseprosjekt, kommunens kommentarer, tilgjengelige støyrapport fra SWECO, kommunens retningslinjer for universell utforming og andre grunnlagsdokumenter. Resultatet har blitt et prosjekt som har lagt vekt på å beholde den karakteristiske knausen på tomta – samtidig som skateanlegget er bygget ned i terrenget for å maksimalt skjerme for støy både inn i og ut av anlegget. Som følge av støyproblematikk er sceneanlegget tatt ut av prosjektet. F ra sk i sseprosjekt t i l forprosjekt – eva luerin g o g fore d lin g
 5. 5. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 5 Eksisterende forhold Tomten, som aktivitetsparken er foreslått lagt på, ligger mellom Fv. 152, innkjøringen fra Fv. 152 inn til sentrum, gangveien fra Mastemyr og Kapellveien Arealet vi disponerer mellom Fv 152 og gangveien er ca 30 m bredt og 95 m langt. Aktivitetsparken omfatter også arealet under broa for Fv152 og sideterrenget til gang og sykkelveien. Terrenget stiger opp i en fjellknaus i øst og faller ned mot undergangen under Liaveien. Fjellknausen er sprengt gjennom for fremføring av Kapellveien og har en bratt fjellskjæring mot sør. Mot øst og nord har knausen skurte gule svaberg og en bestand av furu som vokser rett opp av steingrunn. Generell landskapstilpasning Et skate- og sykkelanlegg krever flyt for å fungere. Flyt i denne forbindelse betyr at start og stoppunkt må ha samme utgangshøyde. For å sikre universell utforming av adkomsten til anlegget og for å sikre maksimal støyreduksjon fra anlegget og ut til omkransende boliger har det vært fokusert på å senke skate- og sykkelanlegget i forhold til Fv152. Terrenget mellom rundkjøringen og aktivitetsanlegget/støyskjermene er arealer avsatt til sikt og for grøft.Vi hever terrenget opp og inn mot støyskjermene maksimalt i tråd med retningslinjene fra StatensVegvesen. Fjellknaus beholdes uendret og ryddes for rester av tidligere bebyggelse. R e d e g j ø re l se for forprosjektet La n d skapst i l pas n i n g o g d es i g n Tomta for aktivitetsparken, målestokk = 1:200 (Norge i bilder) Konvallveien sør Fv 152 Liaveien Konvallveien
 6. 6. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 6 Eksisterende anlegg På eldre kart er det tydelig at arealet tidligere huset tre mindre boligeiendommer. Rester av grunnmurer og forstøtninger finnes.Alle betongrester og remenisenser fra de gamle eiendommene fjernes og det etableres ny sikring langs fjellskjæring mot sør. Eksisterende mast fjernes og alle rør og kabelanlegg legges i grunnen. Før etablering av veianlegget lå en mindre innsjø i området for dagens rundkjøring. Bortsett fra fjellknausen er dagens terreng oppfylt og sprengt ut for å etablere veianlegget. Det er grunn for å anta at terreng under oppfylling for det meste har bestått av fjell med mindre overdekning av jord. Det vil bli foretatt grunnundersøkelser for å bekrefte kvaliteten og stabiliteten på oppfylling og for å avdekke mulig forurensning i oppfylte masser. Oppegård Aktivitetspark historisk Oppegård Aktivitetspark historisk Historisk kart fra før veiutbyggingen av Fv 152 og Liaveien. Blå farge markerer en tidligere dam, dvs et lavpunkt i terrenget på ca kote 103. Rødt markerer dagens hustufter på toppen av kollen. Historisk kart lagt sammen med ekisterende kart for dagens veianlegg
 7. 7. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 7 AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – oPPEGÅRD KOMMUNE – mars 2011 7
 8. 8. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 8 Støyskjerming av aktivitetsanlegg og omkransende boliger Aktivitetsanlegget må skjermes mot veistøy, men støyskjermingen vil også være viktig for skjerming av støy fra aktivitetsanlegget. Støyskjermen som vender ut mot Fv152 er skrå, beplantet med villvin og bygget opp med en sterkt absorberende kjerne. Den absorberende kjernen gjør skjermen lite reflekterende. Støyskjermen ut mot Liaveien (mellom Fv152 og adkomsten til sentrum) er en pileskjerm. Flettingen av pil i ytterfeltene bryter ned lyden. Også disse skjermene har en sterkt absorberende kjerne av steinull. l a n d skap Klatreveggene - vendt mot sør-vest - er i betong og er hevet over den generelle støyskjermingen langs riksveien. Betongveggen har en dobbelt funksjon som klatreelement og som støyskjerming for boligene i vest. Adkomst Adkomsten til anlegget går via gang- og sykkelveien i sør. I dette området vil det bli lagt fremføringer for en fremtidig tilkobling av vann/kloakk til et mindre toalettbygg – fremtidig bygg er vist med stiplet linje på landskapsplanen. Overgangen mellom gang- og sykkelveien og adkomstområdet for aktivitetsparken etableres med en beleggsovergang av brostein. Dette er for å sikre en sone mellom gangveien og aktivitetsanlegget som reduserer fart og brått kryssende trafikk. Tilsvarende beleggsløsning gjøres i overgangen fra minirampene under broa og mot gang- og sykkelveien. Adkomstveien inn til selve skateanlegget gjøres i plass-støpt betong. Se illustrasjon fra Botanisk hage i Barcelona under ‘Detaljer og Materialbruk’., Gang og sykkelvei Eksisterende gangvei blir liggende i eksisterende trase og med uendrede høydeforhold. Uteopphold Eksisterende fjellknaus gir gode utkikksforhold over skateparken. Plasstøpte benker for foreldre og andre besøkende etableres i området rundt fjellknausen. PARKMESSIG BEPLANTNING Selve aktivitetsanlegget består for det meste av harde flater.Vi ønsker at områdene fra før undergangen under Liaveien og helt ned til rundkjøringen i Kapellveien forsterkes med store treplantinger. Dette kan sees i sammenheng med å gjøre området mer inviterende og få en portalvirkning men vil også bidra til at opplevelsen av aktivitetsparken dempes sett utenfra. Luftforurensing Aktivitetsparken er omgitt av veier som til tider er sterkt trafikkert. Fv 152 har en ÅDT på 8100, Liaveien 6600 ÅDT og Kapellveien 2400 ÅDT. Parken vil ikke være i bruk om vinteren når luftforurensingen er størst. Støyskjermene vil skjerme mot støy, støv og sprut. De er absorberende (ikke-reflekterende) når det gjelder støy, men er i tillegg utformet med tanke på å absorbere svevestøv. Lauvverket i vegetasjonen binder opp støvet vha. behåringen på bladene og medvirker til å begrense plagene fra svevestøvet. Støyskjermen langs Fv 152 er beplantet på begge sider slik at det også er lauvverk på innsiden av skjermen, dvs inn mot aktivitetsanlegget. Også pileskjermen mot Liaveien vil være kledd med klatreplanter, men her vil det beplantes kun ut mot veien. Betonggulvet i anlegget er enkelt å vedlikeholde. Støv og annet nedfall fjernes med spyling i kombinasjon med kosting, slik at støvet kan fjernes uten at det hvirvles opp. Det er ført fram et vannuttak for spyling ved området satt av til framtidig WC. Det tilrettelegges slik at brukerne selv har tilgang til spyling og kosting. I forbindelse med igangsetting må søknaden også rettes til kommunehelsetjenesten med henblikk på luftforurensing. Materialbruk Aktivitetsanlegget bygges i betong med kanting i innstøpt stål. Klatreveggene utformes i betong og med klatregrep i støpt plast. Støyskjerming langs Fv152 bygges med absorberende kjerne og plantes til med villvin. Støyskjermene ut mot Liaveien beises i ulike grå- og blånyanser. Universell Utforming Anlegget har fått en adkomst som er tilpasset kravene til universell utforming, 1:20. Ledelinjer i fluoriserende hvitt markeres på kanten av betongdekket i gangbanen. Stripene vil ha både kontrast til betong og taktil utforming. (Se også eget punkt s 23) Perspektiv av aktivitetsparken sett fra ‘baksiden’ av leilighetene i Liaveien. Tegningen er basert på en 3D modell med innlagte reelle høyder. Perspektivet viser treplantingen i forkant av aktivitetsparken, og støyskjerming samt bevart eksisterende vegetasjon på kollen.
 9. 9. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 9 105 105 106.71 103.39 103.01 104.29 104.27 108.44 107.13 104.54 104.59 103.49 104.18 109.24 109.85 111.78 110.11 104.57 107.27 Solbakken Kapellveien Liaveien Kapellveien sør Kolbotnveien Fv 152 +105,3 +105,3 +103,9 +104,6 +104,6 +103,85 105 106 +106,7 +106,53 +104,6 +104,0 +103,9 +103,1 +102,6 +103,3 støyskjerm wc AA' BB' C C' 0 5 10 20 Landskapsplan målestokk 1:500 parkmessig opparbeidelse rundt Liaveien og undergangen parkmessig opparbeidelse av området rundt kollen og frem til rundkjøringen i Kapellveien størst mulig grad av eksisterende treplanting på kolle og mot Kapellveien bevares støyskjerm beplantet med rådhusvillvin støyskjerm av flettet pil beiset i grå- og blåtoner klatrevegger i betong adkomst i 1:20, plasstøpt betong og område for sykkelparkering publikumsområde med benker i betong Gang-/sykkelvei under brua rustes opp
 10. 10. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 10 105 105 103.01 104.29 104.27 104.54 104.59 109.85 111.78 110.11 104.57 Solbakken apellveien Liaveien Kapellveien sør Fv 152 nytt gjerde nytt gjerde grønn støyskjerm +105,3 +105,3 +103,9 +104,6 +104,6+103,85 105 106 +106,7 +104,6 +104,0 +103,9 +103,1 +102,6 +103,3 grønn støyskjerm kledd med klatreplanter +104,8 klatre/buldrevegg aktivitetsanlegg i betong betongbelegg fall 1:20 eks. gang-/sykkelvei istandsettes sti/tråkk eks murer rives eks terrasser rives eks fjell bevares sitteelement fallunderlag +104,0 framtidig wc/bod sitteelementer sykkelparkering i grusforsterket gress AA' BB' C C' OK +106,5 OK +107,5 OK +108,0 5 brosteinsrekker eks gangveg saneres opparbeides på nytt som sti/tråkk OK +108,0 OK +108,0 OK +108,0 eks. gang-/sykkelvei istandsettes brostein pullertrekke pullertrekke trespilevegg 0 5 10 20 Landskapsplan IKKE I målestoKK, illustrerende
 11. 11. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 11 3,0m støyskjerm m ed klatreplanter eks.støyskjerm lysm astm ed spotlys aktivitetsanlegg skate - sykle - inline - klatre Fv 152Kapellveien Gang-/sykkelvei absorberende støyskjerm klatre-/buldrevegg m ed varierende helning +108,0 +107,0 +108,5 +105,3 +104,0 OPPRISS A-A’ - målestokk = 1:200
 12. 12. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 12 aktivitetsanlegg skate - sykle - inline - klatre lysm astm ed spotlys sitteelem enter fjellknattbevares adkom stvei sykkelparkering OPPRISS B-B’- målestokk = 1:200 +103,9 støyskjerm m ed klatreplanter eks.støyskjerm Fv 152 KapellveienGang-/sykkelvei +108,0 eks. terreng 3,0m
 13. 13. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 13 aktivitetsanlegg skate - sykle - inline - klatre kollen og vegetasjonen bevares eksisterende terrasse og murer fjernes gangvei 1:20 lysm astm ed spotlys fjellknattbevares fram tidig w c/bod klatre-/buldrevegg OPPRISS C-C’ - målestokk = 1:200 m ed varierende helning og høyde nye oppstam m ede træ r utm otLiaveien og Fv152 +108,0 +106,5 +103,9
 14. 14. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 14 Perspektiv av aktivitetsparken sett fra fotgjengerovergangen i Kapellveien.Tegningen er basert på en 3-D modell med innlagte reelle høyder. Perspektivet viser treplantingen ned mot undergangen under Liaveien og skjermingen mot rundkjøringen.Vi ser også bevart fjellknatt som skjermer for innsynet inn i aktivitetsanlegget.
 15. 15. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 15 Tekniske brukerfunksjoner for BMX, inline og skateboard Et betonganlegg, er langt på vei vedlikeholdsfritt. Betongens formbarhet gir variasjon og god estetisk og arkitektonisk frihet.Valg av betong gir et permanent anlegg som ikke gir mulighet for endring, så fokus på videre detaljprosjektering rundt dekke skjøter og overganger mellom dekket og rampene er svært viktig. Selve street- anlegget har fått ca 90% av brukerarealet - hvor rampene er plassert som tilfartsramper og uthoppsramper mot noen sentrale drapunkt i aktivitetsparken. Rampene er plassert med tydelige kjørelinjer som gir brukerne god oversiktlig og sikkerhet i bruken av anlegget Man alltid lander rettet mot en ny rampe, benk eller kvarterpipe. Dette gjør at man enkelt kan snu eller ta flere triks etter hverandre og lage lange og sammenhengende kjørelinjer. Street- anlegget er utformet som et gatelandskap med railer og ledger (rekkverk og kanter) gaps og benker som man bruker som hopp Brukertilpasning ogvanskelighetsgrad Ettersom det er stor forskjell på hvor erfarne brukerne er har vi prosjektert et fleksibelt anlegg med et medium vanskelighetsnivå som både er tilpasset eldre/høyere brukere og yngre/lavere brukere. Anlegget gir mulighet for at brukerne kan selv bestemme valg av triks og triksenes vanskelighetsgrad. Samtidig anlegget spennende utfordringer på ett internasjonalt nivå for de flinkeste brukerne. Alle brukergruppene kan øve inn nye triks på de mindre hoppene og railene for så å ta det videre til de større hoppene. Her trenger man større fart for å få store lange hopp og lenger mellomrom mellom rampene slik at utøverne får konsentrert seg før hoppet. Bowl Bowlen er bygget opp av runde organiske former som består av horisontale flater som er forbundet med krumme og dobbeltkrumme flater. Bowlen har fått ca 10% av brukerarealet og er prosjektert med en 8 tallsform med middels høyde og vanskelighetsgrad. Her kan kjørerne kjøre sammenhengende 8-talls linjer. Toppen av bowlen omkranses av en koping (stålrør 60 mm) i syrefast stål. Plasseringen av kopingen er helt essensiell for bruken av bowlen. Kopingen er lagt inn for at man skal skli på den med brettet og truckerne. Oversiktsbilde av aktivitestanlegget Nærbilde av bowl Utfor m i n g av akt i v i tetsa n l e g g et
 16. 16. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 16 Brukere ogtilpasningtil skating og syklister Et bowlanlegg er en kreativ blanding av mini og vertramp-kategoriene men bør ha lavere prioritet enn street-anlegget ettersom flertallet bruker denne delen mest. Generelt liker mini-ramp skaterne best buede hopp, mens street- skaterne liker best rette hopp. • Den største og mest populære skatekategorien er street-skaterne som utgjør cirka 90% av de besøkende i slike anlegg. Street- skating er ofte utformet som et gatelandskap og foregår alle steder hvor det er jevnt og glatt underlag uten småstein og rusk, slik at man unngår wheelbite. • Mini- ramp skaterne og bmx-syklistene utgjør cirka 9% og liker bua hopp og ramper. • Vert- skaterne utgjør cirka 1% av skaterne og foretrekker store buede skateboardramper som er fra 3 m høye og oppover. Det er stor forskjell på hvor erfarne brukerne er og man bør derfor satse på et fleksibelt anlegg som er tilpasset både eldre, høyere brukere, yngre lavere brukere og brukernes valg av triks og triksenes vanskelighets grad. Brukernes erfaring vil variere og det er viktig at anlegget både er sikkert nok så vel som at det gir spennende utfordringer for de flinke skaterene. Alle brukergruppene vil øve inn nye triks på de mindre hoppene og railene for så å ta det videre til de større hoppene. Her trenger man større fart for å få store lange hopp og lenger mellomrom mellom rampene slik at man får stilt beinstillingen i riktig posisjon før hoppet. Det samme gjelder for inline- skatere og triksesykkel brukere. Det er viktig å presisere at alle brukerne både skatere, inline og BMX brukere kommer til å benytte seg av hele anlegget og alle rampene om hverandre i både street- og bowl-delen. Aktivitetsparken er tilrettelagt med hovedvekt mot skatere siden de representerer den største brukergruppen på Kolbotn. Skatere vil foretrekker aktivitetsparken fordi de fleste rampene er gitt et gjennomsnittlig avstands, høyde, bueradie, fall og lengdeforhold som er tilpasset til dem men samtidig er aktivitetsparken også fullt ut brukelig for både Inline og BMX-ere. Aktivitetsparken er også utformet med tanke på brukernes alder, høydeforskjeller og hvor godt brukerne behersker sporten de utøver. På bakgrunn av dette blir fordelingsprosenten på hvor stor del av aktivitetsparken de forskjellige brukerne kan bruke cirka slik. • skatere 80% av aktivitetsparken • inline 60% ” • BMX 50% ” Denne fordelingen gjør aktivitetsparken fleksibel for alle brukergruppene. Ulike funksjoners plassering: Oversikt og sikkerheten i anlegget er veldig viktig for alle brukere av anlegget. En gjennomtenkt planlegging er nødvendig for å tilpasse så mange aktiviteter som mulig innenfor de gitte rammene. Dato: Tegn.: Kontr.: Godkj.: Ansv.: Rev.dato: IndeksTegn.nr IDA arkitekter as Drammensveien 126A 0277 Oslo 01.11.10 A.L A.L A.L --.--.-- 03.5 3D perspektiv Plottet01.11.10 00 Telefon: 48145697 E-post al@ida-arkitekter.no www.ida-arkitekter.no Org. Nr: 994 806 602 Ganglinjer Skateboard linjer Inline og sykkel linjer Figur som viser de mest typiske bevegelseslinjene for ulike brukere av aktivitetsanlegget. Figuren er fra et tidligere stadie i prosjektet og utformingen er noe annerledes enn vist over
 17. 17. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 17 Betong, sluk og avretting De krumme flatene kan avrettes med vanlig rettholt, mens de dobbeltkrumme flatene bør avrettes med en spesialdesignet bueholt som må holdes i et punkt og dreies rundt. For å oppnå en tilfredsstillende overflate skal alle dekkene brettskures og stålglattes i minimum to omganger. Store deler av anleggene skal glattes for hånd med stålsverd rett etter støping. Slukristene må ligge helt flush med øvrig betong. Alle overflater og skjøter må tilpasses så man unngår hang-ups. Rails (rekkverk) For rails og flatbars er det mulig å høydejustere noen av de. Dette er viktig for allsidigheten og justering mot brukernes alders og høydeforskjell. Det er også viktig at man bruker harde stål/ jernsorter, for eksempel syrefast stål (ikke aluminium). Det er for at brettet og truckerne skal gli jevnt bort over railen og ikke lugge eller gi ujevnheter i friksjonsfarten noe som vil forstyrre utøvernes balanse. Railene må festes godt så de ikke vingler eller kan løsne, så utøverne påføres unødvendige skader. Curbs (kanter) For curbs bør man bruker marmor, granitt eller vinkeljern i samme stålkvaliteter og innfestningsmetode som beskrevet over. I tillegg må skruer bolter og festemidler forsenkes ned i overflaten på curben så brettet eller truckene ikke låses i festematerialet. Festematerialet kan rive opp klær og hud om man skulle henge seg opp på et spisst skruehode som stikker ut fra curben. Mål: Dato: Tegn.: Kontr.: Godkj.: Ansv.: Rev.dato: IndeksTegn.nr A.L A.L A.L --.--.--Asgeir Ljøen 01.1Oppegård aktivitetspark Arealer og prinsippdetaljer IDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_Aktive Planer 00 1:200 st 3 alternative gt bruker Kouping Alle metalloverganger sveises i topp og på siden og ujevnhet files bort Bua overganger 23.11.10 Koping og festestag støpes fast 2 430 mm 320 mm 1 450 mm Dobbeltkrumme flater støpes med bueradius som vist og stålglattes rett etter støping. Stålglatting repiteres minst 3 ganger Mål: Dato: Tegn.: Kontr.: Godkj.: Ansv.: Rev.dato: IndeksTegn.nr A.L A.L A.L --.--.--Asgeir Ljøen 01.1Oppegård aktivitetspark Arealer og prinsippdetaljer IDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_Aktivetegninger:XXXXX_Modell:1010-170Skatepark.pln Planer 00 1:200 med minst 3 alternative g av valgt bruker Kouping Kurb med vinkeljern Alle metalloverganger sveises i topp og på siden og ujevnhet files bort Bua overganger b 23.11.10 (C+ 105.6) +0.7 4 298,7 8,23 m² 2,15 m² 4 4,0 60 Koping og festestag støpes fast Koping fylles med sand 2000 2 430 mm 320 mm 1 450 mm Dobbeltkrumme flater støpes med bueradius som vist og stålglattes rett etter støping. Stålglatting repiteres minst 3 ganger Godkj.: Ansv.: Rev.dato: IndeksTegn.nr L A.L --.--.--Asgeir Ljøen 01.1 IDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_Aktivetegninger:XXXXX_Modell:1010-170Skatepark.pln 00 Kouping Kurb med vinkeljern Alle metalloverganger sveises i topp og på siden og ujevnhet files bort 4 4,0 60 Koping og festestag støpes fast Koping fylles med sand 4 60 70 som vist piteres IDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_Aktivetegninger:XXXXX_Modell:1010-170Skatepark.pln r Plottet23.11.10 Prinsippdetaljer for Innfesting Kouping Kurb med vinkeljern Rail Alle metalloverganger sveises i topp og på siden og ujevnhet files bort anger 4 298,8 2 545,0 (C+ 106.7) +2.8 (C+ 105.6) +0.7 (C+ 105.3) +1.4 17,60 m² 4,83 m² 6,19 m² 12,43 m² 9,70 m² 4 4,0 60 Koping og festestag støpes fast Koping fylles med sand 2000 80 171 8 Rail fylles med sand 4 60 70 2 430 mm 320 mm 1 450 mm mme flater støpes med bueradius som vist es rett etter støping. Stålglatting repiteres nger Mål: Dato: Tegn.: Kontr.: Godkj.: Ansv.: Rev.dato: IndeksTegn.nr A.L A.L A.L --.--.--Asgeir Ljøen 01.1Oppegård aktivitetspark Arealer og prinsippdetaljer IDA_arkitekter:03Prosjekter:1010-170Oppegårdskatepark:xxxxx_Tegninger:XXXXX_Aktivetegninger:XXXXX_Modell:1010-170Skatepark.pln Planer Plottet23.11.10 00 1:200 Snitt4B-B Snitt5B-B d minst 3 alternative v valgt bruker Prinsippdetaljer for Innfesting Kouping Kurb med vinkeljern Rail Alle metalloverganger sveises i topp og på siden og ujevnhet files bort Bua overganger Skyvbar benk 23.11.10 2 299,7 1 999,7 2 401,4 1 999,7 4 298,8 2 545,0 40/892 (C+ 104.6) +0.7 (C+ 106.0) +1.1 (C+ 106.7) +2.8 (C+ 105.6) +0.7 (C+ 105.3) +1.4 11,77 m² 2 401,0 1 766,7 2 401,0 1 766,7 2 401,0 1 766,7 4 298,7 4 298,7 9,76 m² 6,21 m² 17,60 m² 8,23 m² 4,83 m² 6,19 m² 3,57 m² 12,43 m² 9,70 m² 3,02 m² 2,15 m² 1,20 m² 0,88 m² 1,21 m² 1,01 m² 1,20 m² 0,88 m² 0,18 m² 0,19 m² 4 4,0 60 Koping og festestag støpes fast Koping fylles med sand 2000 80 171 8 Rail fylles med sand 4 60 70 2 430 mm 320 mm 1 450 mm Dobbeltkrumme flater støpes med bueradius som vist og stålglattes rett etter støping. Stålglatting repiteres minst 3 ganger Dobbeltkrumme flater støpes med bueradius som vist og stålglattes rett etter støping. Stålglatting repeteres minst 3 ganger Koping Alle metalloverganger sveises i topp og på siden og ujevnheter files bort Rail Curb med vinkeljern Detaljer på curbs og rails fra Drammen brupark
 18. 18. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 18 Engasjering av brukergruppa: Under brukerinnvolveringen inviterer vi brukergruppa til flere egnede skateparker. I parken gikk vi igjennom skisseprosjektet med dem og presenterte muligheter og løsninger ved å gå rundt i 3D-modellen av aktivitesparken, slik at de fikk romfølelsen for hvordan aktivitetsparken kunne bli. De fikk også simulere skating i 3D-modellen for å prøve ut dimensjoneringen. Dette engasjerte brukerne, og de kom med innspill vedrørende utforming og sine brukerbehov. Brukerbehovene er integrert i anlegget. Et vellykket anlegg vil gi Kolbotn et samfunnsnyttig område, hvor det legges til rette for brukere, tilskuere, forbipasserende og publikum til konkurranser som kan finne sted i en godt planlagt flerbrukspark. Ulike helninger på buene tilpasset fortrinnsvis syklister og skatere. De dristigste benytter curb’ene uavhengig av hvem de er designet for. Bank er de solide kassene i betong - skapt for å skli langs med undersiden av brettet. Rail’ene i stål (fylt med sand for å dempe lyd) er justerbare i høyde slik at de enkelte brukerne kan tilpasse dem sitt nivå. Ulike bank’er og railer’er åpner for variert kjøring tilpasset mange ulike alders- og ferdighetsnivåer.
 19. 19. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 19 Grunnarbeider Det forutsettes i størst mulig grad benyttet eksisterende masser for etablering av riktige terrengnivåer for anlegget. Det må dog tas høyde for at en del masser må skiftes ut og overskuddsmasser kjøres bort. Når det gjelder krav til masser for bruk i slike anlegg må det i forbindelse med detaljprosjekt gjennomføres noen undersøkelser på stedet: • i forhold til evt. telefare graves 2-3 groper for undersøkelse av brukbarhet. I forprosjektet er det medtatt både grunnisolering og en del masseutskifting. • 1-2 prøver for miljøundersøkelse i forhold forurensing av massene og i hvilken grad disse kan benyttes til oppfylling. Som bærelag for betongplatene er det medtatt oppfylling med steinmasser som anbefalt av NOBR Betongarbeider Arbeidene utføres i prinsippet i hht. veileder fra NOBR som er vedlagt. Vi anbefaler dog at armeringstetthet endres fra 250mm til 100-150mm slik at riss reduseres til et minimum. Stålarbeider Alle stålforsterkninger og rails utføres som kontinuerlige sammensveisede elementer.Alle sveiser glattslipes . Delene leveres varmforsinket i så store sammenhengende deler som mulig. Sammensveising av deler på stedet glattslipes og påføres kaldgalvanisering. Beto n g ko n str u ksjo n er , spre n g n i n g , g rav i n g , oppf y l l i n g – R I B     Vedlegg til forprosjekt for Oppegård Aktivitetspark.    BETONGVEILEDER FOR RULLEBRETTANLEGG  Utarb. for NORB av Ingeniør og skater Eirin Aaseth               
 20. 20. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 20 T i l k n y t n i n g sp u n kt for va n n / toa l etta n l e g g , vask i n g , d re n er i n g , ov erva n n – R I V Utendørs installasjoner skal utføres basert på de stedlige myndigheters krav. RIV prosjekterer alle utvendige ledningsanlegg for å tilfredsstille de krav og funksjoner som blir stillet til prosjektet Dette gjelder levering av vann og til område samt fjerning av overvann, avløpsvann ogVVS-teknisk tilrettelegging for fremtidig servicebygg. Avløpsanlegget fra område til hovedledning utføres som separatledninger for spillvann og overvann. Det etableres gatesluk og/eller avløpsrenner for gangveier og alle områder med fast dekke. I bunn av ramper og konstruksjoner som det skal skates på, må sluk legges slik at det blir en jevnest mulig bane. Alle sluk føres via sandfang med god oppsamlingsevne. Avløpsledninger legges frostfritt. Mulighet for grunn forlegning vurderes basert på de stedlige masser og klimaforhold. Det vises til NBI publikasjoner i denne sammenheng. Vannledninger Det skal etableres kummer i henhold til myndighetenes krav. Ledninger fram til kommunalt avløps- og forsyningsnett er avklart med de lokale, kommunale etater.All legging av rør, skjøting, utforming av kummer osv. utføres ihht. de lokale myndigheters bestemmelser. Stedlige forhold Det ligger eksisterende spillvann og overvannsledninger inn på område. Disse vil bli tilkoblingspunkter forVVS anleggene. Høyder for overvann er kontrollert, og kan gi gode fallforhold i skateparken. Det skal også tilrettelegges for fremtidig servicebygg som kan inneholde kiosk, toaletter, lager og andre relevante funksjoner. Vannuttak for spyling av ramper og skate konstruksjoner er et ønske. Dette kan løses, men det vil være en utfordring å finne egnet plassering med tanke på vedlikehold og frost. Mulig løsninger må avklares i detaljprosjektet. +103,85 Rev Dato Rettelsen gjelder Kontroll Innhold Prosjekt Tiltakshaver Medvirkende Oppegård kommune Aktivitetsparken for ungdom, Kolbotn vest Ansvarlig målestokk 1:500
 21. 21. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 21 T i l k n y t n i n g sp u n kt for E L , b e lys n i n g for akt i v i tetsa n l e g g , b e lys n i n g for porta l for Ko l b ot n – R I E • Den elektriske installasjonen skal dimensjoneres ihht NEK 400: 2010 • Det medtas tilførselskabel som forsyner aktivitetsparken med strøm, tiltak koordineres med Hafslund nett, prosjektet er varslet av Foyn Consult AS 24.11.10. • Spenningssystem er 400V TN-S. • Komplett jordingsanlegg skal leveres og dokumenteres. • Det skal leveres utvendig fordelingskap montert på eget betongfundament mot/inntil fremtidig WC/Bod, plassering må koordineres. Skapet skal være tilpasset aktuelle ytrepåvirkninger og det skal legges stor vekt på mekaniskbeskyttelse og vandalsikkerhet. Fordelingen leveres for usakkyndig betjening. • Det medtas fremføring av el- rør til fremtidig WC/ Bod ihht skisser fra ark • Det medtas komplett kursopplegg for alminnelig forbruk, som musikk anlegg og strøm til vedlikeholds rutiner. • Det medtas komplett kursopplegg for belysningsanlegg, lysmaster, pullerter samt belysning av gangvei og undergang under RV 152. • Belysningsanlegget skal ha lav blendingsfaktor • Belysningsanlegget skal baseres på LED- lyskilder for energiøkonomisk gevinst og lang levetid
 22. 22. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 22 S t ø yskjer m i n g , t i ltak o g b e g re n s n i n g er – R I A   Postboks 1024 Hoff, 0218 Oslo • Hovfaret 17B, Oslo • Tel: +47 24 12 64 40 • Fax: +47 24 12 64 41 • Org.nr. 959 138 923 MVA www.brekkestrand.no RAPPORT Oppegård Aktivitetspark Lydtekniske forhold  Kunde:  Oppegård kommune v/ Peter Bostrøm    Sammendrag: Forventede lydnivåer fra anlegget på nærmeste boliger, selv med skjerming, vil kunne bli høyere enn  anbefalingene angitt i TA‐2115 og Helsedirektoratets veileder for støy fra nærmiljøanlegg.  • Vi kjenner til to skjermede betonganlegg som ligger nærmere boliger enn ca 50 m.  Erfaringsgrunnlaget fra disse relativt nye anleggene tilsier lite støyplager fra skateaktiviteten  i Norge.  • Dersom aktivitetsparken bygges vil det likevel være risiko for berettigede støyklager.  • Det gjøres en rekke avbøtende tiltak: Det bygges et betonganlegg, anlegget graves ned 2 m,  det planlegges høye og lyddempende skjermer, den skjermende kollen og vegetasjonen  beholdes og det tas med noe ny vegetasjon.   • Ikke alle de planlagte aktivitetene støyer like mye. Rulleskøyter og sykkel (BMX) støyer  generelt langt mindre enn rullebrett  • Øvrig avbøtende tiltak vil kunne være tidsbegrensinger av aktiviteten  • Støybelastningen på fasadene vil bli dokumentert nøyere i 3D støyutbredelsesmodell etter  at målinger på lydnivå fra aktivitet på betonganlegg gjennomføres i sommerhalvåret.        Oppdragsnr:  24300‐00    Dato:  1. mars 2011    Rapportnr:  AKU – 01  Revisjon: 2  Revisjonsdato:  1.03.2011  Oppdragsansvarlig:  Anders Buen          Utført av:    Kontrollert av:        Anders Buen    Ingjerd Aaraas      Oppegård Aktivitetspark  Lydtekniske forhold    Rapportnr: AKU – 01   Revisjon: 2  Revisjonsdato: 1.03.2011  Side: 21 av 28 Men fra Drammen kommune melder de om en støyklagesak på Bruparken. Det har vært en klage på støy  fra musikk og aktivitet på kvelds‐ og nattetid. Det var ikke støyen fra brettkjøring som var problemet, men  lyden fra stemmer og musikk (ungdommer som ”festet” på området).  De har etter klagen på skilt anmodet brukerne om ikke å skate etter kl 2130 – kl 2200 med henvisning til  politivedtektene.   Det nye betonganlegget på Koigen på Hamar ligger i 200‐300m avstand fra nærmeste boliger. Det er  skjermet med voller og det går både jernbane og vei i mellom anlegget og boligene. I følge servicekontoret i  Hamar kommune er det ikke kommet støyklager på dette nye anlegget.  I Porsgrunn ligger betonganlegget ved en idretthall med fotballbaner omkring. Det er minst 150m til  nærmeste boliger. Anlegget ble åpnet høsten i år og det foreligger ikke støyklager.   6 Konklusjon  Anlegget planlegges på ei tomt der ungdommene i Kolbotn selv har fått velge ut i samarbeid med  kommunen.  I aktivitetsparken forventes lydnivået fra veitrafikk å ligge omkring LA, eq = 60 dB. Egenstøyen fra  rullebrettaktivitetene forventes å bli omtrent på samme nivå som fra veitrafikken.  Beregnede lydnivåer på fasader fra aktiviteten på anlegget med skjerming, som vist i Tabell 7 og i Figurene  9‐15, vil for noen boliger gi høyere lydnivåer enn anbefalingene angitt i TA‐2115 og Helsedirektoratets  veileder for nærmiljøanlegg, henholdsvis L5AF ≤ 60 dB og LA max ≤ 60 dB. Overskridelsene vil kunne bli i  størrelsesorden 3 – 10 dB for enkelthendelser, se Tabell 7. Der det er fri sikt kan overskridelsene bli i  størrelsesorden 13 – 15 dB. Skjermene vil redusere antall hendelser med de høyeste nivåene på alle fasader  selv om de ikke nødvendigvis hindrer fri sikt til rullebrettene fra enkelte områder av banen.   Skjermer vil dempe lydnivået ca 10 dB, men effekten kan bli større når kilden er nær skjermen. Lufta vil  også dempe noe diskantlyd. Sjenansen fra en betongbane forventes å være mindre enn fra en finerbane.  Skjermene vil også gjøre området mer egnet som utendørs oppholdsareal, også utenom skatesesongen.   De nye betonganleggene i Gamlebyen i Oslo og Bruparken under Drammensbrua ligger 10‐40m nærmere  boliger enn den planlagte Aktivitetsparken på Kolbotn. Begge disse stedene er det høye trafikkstøynivå i  omgivelsene som trolig maskerer støyen fra anleggene en god del. Vi har en tilsvarende situasjon på  Kolbotn.  I Oslo er det ikke kjente støyklager på det nye anlegget, mens det i Drammen har vært klaget på annen  aktivitet på området på kvelds‐ og nattetid (festing). Det er hengt opp anmodninger om å avslutte  aktiviteten kl 21:30 – 22:00 med henvisning til politivedtektene på området.  Støyen fra aktiviteten på anlegget i Kolbotn til de mest trafikkstøyutsatte nabofasadene forventes å bli  lavere i snitt og sammenlignbart med maksimalverdiene fra veitrafikken.   7 Videre arbeider  • Det skal i skatesesongen gjennomføres målinger av skateaktivitet på betonganlegg for å samle mer  statistisk erfaring med typiske støynivåer og støyspektra fra slike anlegg.  • Det skal også utføres en grundigere støyvurdering av lydnivåene på nærliggende fasader fra  aktivitetsparken i et 3D verktøy. Lydnivåene fra anlegget vises da fordelt på fasadene, samt på  utendørs oppholdsarealer på bakkenivå, evt på tak.  • Det skal også beregnes lydnivåer inne på anlegget fra veitrafikk og bane. Eventuell effekt av ny  skjerm langs FV 152 mot naboer på nordsiden av veien skal også dokumenteres. 
 23. 23. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 23 Kost n a d sov ers l ag på 2-sifret nivå – NS3453 SAMMENDRAG Kto Spesifikasjon Pris 11 RIGG OG DRIFT CA. 10% kr 780 000 7 UTENDØRS 71 GRUNN OG TERRENG kr 1 478 000 72 KONSTRUKSJONER kr 3 494 000 73 UTENDØRSVA kr 440 000 74 UTENDØRS ELKRAFT kr 195 000 76 VEIER OG PLASSER kr 490 000 77 GRØNTANLEGG/VEDLIKEHOLD kr 880 500 78 UTSTYR kr 138 000 Ombygging av gang- og sykkelvei under bru kr 571 400 Reasfaltering av eksisterende gang- og sykkelvei mot sør kr 61 200 Drift og vedlikehold av aktivitetspark og grøntanlegg, årsbasis kr 117 500 SUM EKS. MVA kr 8 645 600 25% MVA kr 2 161 400 ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVA INKL. RIGG & DRIFT kr 10 807 000 Kostnadsberegningen er basert på tegninger fra forprosjekt, datert 03.12.2010, og priser i Oslo-området pr. november 2010, og omfatter opparbeidelse av Oppegård aktivitetspark. Entreprisen omfatter i hovedsak opparbeidelse av anlegg for skating, sykling og klatring. I tillegg omfatter enterprisen riving av eksisterende anlegg i grunnen, justering av underlaget med stedlige masser, utlegging av fundamenter for opparbeidelse av veier og gangaraler, utlegging av vekstjord for ny beplantning, møblering og belysning. Det regulerte arealet til aktivitetsparken er 2,4daa stort.Arealet som omfattes av kostnadsoverslaget, 3,2daa, omfatter i tillegg areal som naturlig må opparbeides som følge av etableringen av aktivitetsparken. Kostanden for reasfaltering av eksisterende gang- og sykkelvei, samt for ombygging av gang- og sykkelveien under brua, er skilt ut som egne prosjekt.Arealene er henholdsvis på 340 m² og 380 m². Det totale areal som er medtatt på plan gang- og sykkelveiarealer, omfatter ca. 4,0 daa. 05 105 100 105 105 100 Solbakken Holteveien Kapellveien 105 Rådhus Liaveien Liaveien Kapellveien sør Kolbotnveien Fv 152 ca 3200 m2 ca 340 m2 ca 380 m2 201050 Tegnforklaring Aktivitetsparken Gang-/sykkelvei under bru Gang-/sykkelvei mot sør
 24. 24. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 24 Anlegget har fått en adkomst som er tilpasset kravene til universell utforming, 1:20. Ledelinjer i fluoriserende hvitt markeres på kanten av betongdekket i gangbanen. Stripene vil ha både kontrast til betong og taktil utforming. Beskrivelse av universell utforming (UU) i uteanlegg Tilgjengelighet i utomhusmiljøer er å forstå som: • terskelfrie adkomster med et fall som kan håndteres av besøkende med bevegelseshemninger • at det benyttes belegg med en viss jevnhet • at det i anlegg uten naturlige ledelinjer skal det etableres tydelig taktile og visuelt markerte ledelinjer for besøkende med synshemninger • at gang- og oppholdsareal får et godt vedlikehold året rundt, uansett årstid Orientering forstås som: • tilrettelegging av møblering og belegg for å tydeliggjøre hovedinngangene • etablering av visuelle og taktile ledelinjer fra parkeringsareal eller gangsoner frem til bygget eller oppholdsarealene Møblering må gjøres etter prinsipper om: • skilting for flere lesehøyder • skilting for svaksynte • benker med rygg og armlener • plassering av sykkelstativ og andre møbleringselement utenfor gangsonene Lekeareal skal ivareta: • motorisk utvikling for barn på alle nivåer • utfordringer for alle barn • tilgjengelighet på fast dekke frem til apparatene • at apparatene må være plassert ’der det skjer’ • riktig bruk av plantemateriale U n i v erse l l u tfor m i n g
 25. 25. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 25 BAKGRUNN Oppegård kommune har sentrale areal de ønsker å utvikle videre til en aktivitetspark for barn og unge. PLASSEN SKISSEPROSJEKT Området som skal bygges ut ligger mellom hovedveianlegget inn til Kolbotn sentrum og sentrum- sområdet rundt Rådhuset. Kommunen har høye ambisjoner og ønsker å tilrettelegge for et anlegg som er viktig i et regionalt perspektiv. HVEM ER VI Vi er en prosjektgruppe, sammensatt av arkitekter, ulike ingeniørfag og skatekompetanse repre- sentert ved Asgeir Ljøen, som skal bidra med vår tverrfaglighet i byggingen av dette anlegget. TILNÆRMING/PROSESS Vi tar utgangspunkt i eksisterende skisseprosjekt og en vurderinger av tomten og omgivelser for å avdekke kvaliteter og strukturer det vil være meningsfylt å ta med seg videre i prosjektet. Samtal- er og medvirkning fra de ulike brukergruppene er viktige for å skape bredde i prosjektet og for å sikre brukernes eierskap til anlegget. Arbeidet med aktivitetsparken krever innsats på flere nivå og man vil være avhengig av å spille ball med mange aktører underveis. Underveis er vår jobb å hjelpe til med å strukturere oppgaven, skape en felles diskusjonsplattform for deltagerne og løfte frem alle ønskene og mulige visjoner for plassen. Dette ønsker vi å gjennomføre ved å gjennomføre en felles befaring 28 oktober. Vi kjører i buss rundt til forskjellige anlegg og har felels diskusjoner underveis om utformingen av skateparken. Underveis på befaringen kan vi gå igjennom skisseprosjektet og presentere muligheter og løsninger ved å bevege oss fysisk rundt i tilsvarende anlegg. Slik kan de få en følelse av hvordan den nye parken kan bli og bruksmuligheter. Dette tror vi vil engasjere brukerne og gjøre det lettere for dem å komme med innspill vedrørende utforming og behov. Målet er at vi sammen skal utvikle et sterkt og tydelig designgrep som danner grunnlag for en levende og attraktiv aktivitetspark. HVEM ER BRUKERNE OG HVA FORETREKKER DE- DETTE VET VI: De ulike skategrener og syklister foretrekker ulike fasiliteter. Den største og mest populære skatekategorien er street-skaterne som utgjør cirka 90% av de besøkende i slike anlegg. Street- skating er ofte utformet som et gatelandskap og foregår alle steder hvor det er jevnt og glatt underlag uten småstein og rusk, slik at man unngår weelbite. Mini- ramp skaterne og bmx-syklistene utgjør cirka 9% og liker bua hopp og ramper. Vert- skaterne utgjør cirka 1% av skaterne og foretrekker store buede skateboardramper som er fra 3 m høye og oppover. Et bowlanlegg er en kreativ blanding av mini og vertramp-kategoriene men bør ha lavere prioritet en street- anlegget ettersom flertallet bruker denne delen mest. Generelt liker mini- ramp skat- erne best buede hopp, mens street- skaterne liker best rette hopp. BRUKERE OG TILPASNING TIL SKATING OG SYKLISTER Det er stor forskjell på hvor erfarne brukerne er og man bør derfor satse på et fleksibelt anlegg som er tilpasset både eldre, høyere brukere, yngre lavere brukere og brukernes valg av triks og triksenes vanskelighets grad. Brukernes erfaring vil variere og det er viktig at anlegget både er sikkert nok så vel som at det gir spennende utfordringer for de flinke skaterene. Alle brukergruppene vil øve inn nye triks på de mindre hoppene og railene for så å ta det videre til de større hoppene. Her trenger man større fart for å få store lange hopp og lenger mellomrom mellom rampene så man får stilt beinstillingen i riktig posisjon før hoppet. Det samme gjelder for Innline- skatere og triksesykkel brukere. Kan du bidra med mer? Påmelding før 22.10 - ring eller send mail til: Kjersti: Kjersti@barbakke.no | 41 90 89 37 Knut Hallgeir ko l b ot n Hvis du har ønsker for utforming av parken - bli med på befaring til drammen, bekkestua og andre skatean- legg - torsdag den 28.10.10 - kl.10.00. A k t i v i t e t s p l A s s s k A t i n g - s y k l i n g - k l A t r i n g k o l b o t n s n y e . . . . Foreløpig skisse til forprosjekt blir presentert avlandskapsarkitekt Knut Hallgeir Wik og skater ogarkitekt Asgeir Ljøen.Plassen har enda ikke fåttnavn, kom med ditt navneforslag! Tirsdag 2. november kl.19.00. på Tårnåsen fritidssenter Informasjonsmøte Br u ker m e dv i rk n i n g
 26. 26. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 26 Befaring med brukernetil skateanlegg Befaring med brukere fra Kolbotn og representanter fra prosjekteringsgruppa, oppdragsgivere samt ungdomsrepresentanter fra Oppegård kommune.Turen ble avholdt 28.10.2010 og gikk til 3 anlegg i Oslo- området: 1. Bruparken Drammen 2. Bekkestua Arena 3. Gamlebyen Sport & Fritid Bekkestua ArenaGamlebyen Sport & Fritid Bruparken Drammen
 27. 27. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 27 Gamlebyen Sport & FritidBekkestua ArenaBruparken Drammen Sammenligning av størrelser Størrelsen på de beøkte parkene sammenlignet med størrelsen på tomta på for Aktivitetsparken på Kolbotn (kilde: Norge i bilder)
 28. 28. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 28 Mater i a l b ru k o g Deta l jer Botanisk hage, Barcelona
 29. 29. AKTIVITETSPLASS KOLBOTN SENTRUMVEST – FORPROSJEKT – Oppegård KOMMUNE – mars 2011 29

×