Publicidad
Publicidad

Grefsenlia - den hemmelige hagen

 1. GREFSENLIA - DEN HEMMELIGE HAGEN MULIGHETSSTUDIE FOR ATRIETVED GREFSENLIA NKS Grefsenlia AS
 2. Mulighetsstudie for atriet ved Grefsenlia bo- og behandlingssenter, Grefsenkollen. Rapporten er utarbeidet for ledelsen ved NKS Grefsenlia AS. Ansvarlig for mulighetsstudiet er landskapsarkitekter ved barbakke landskapsarkitekter as, Oslo. 01
 3. GREFSENLIA - EKSISTERENDE FORHOLD EKSISTERENDE SITUASJON NKS Grefsenlia AS ligger som en sammenhengende bygningsstruktur på langs i åssiden. I bakkant av bygget fortsetter åsen å stige. Skråningen i bakkant av bygget består delvis av en fjellskjæring og en til dels grasbevokst skråning med oppslag av diverse lauvfellende busker og trær. Skråningen har nylig blitt rensket for større vegetasjon og vil trenge skjøtsel i de kommende år for å unngå å tettes til med krattvegetasjon igjen. Ovenfor fjellskjæringen er det et flatere parti, som avsluttes med en lindehekk og et flettverksgjerde mot veien. Det er lite innsyn fra veien ned i arealet i bakkant av bygget på sommerstid. Av hensyn til bakenforliggende bebyggelse bør det ikke tillates høyere vegetasjon i skråningen enn 4-6 m. 02 Byggets plassering i skråningen. Rensket fjellskjæring. Adkomst fra Frenningsvei.
 4. EKSISTERENDE UTEAREAL Anlegget ligger høyt oppe på Grefsen og har en fantastisk utsikt ut over byen. De fleste beboere har tilgang på store terrasseareal vendt ut mot utsikten. En avdeling ligger vendt østover og har et eget terrasseareal vendt ut mot baksiden av bygget. Det er etablert en gangforbindelse fra Frenningveien ned til et transparent inngangsparti som binder bygningsfløyene sammen. Denne tilkomsten benyttes i all hovedsak av de ansatte. Utenfor denne inngangen ligger et asfaltert areal og en rømningsvei fra kjøkkenet. Dette arealet har ingen kjøretilkomst i dag, men er rester fra tidligere, før sammenbyggingen av de to fløyene. Ut over en krakelert asfaltflate, en grov steinmur og et skrånende plenareal er området lite tilrettelagt for opphold. Fjellskjæringen i bakkant, terrenget og bygget danner i dag rammen rundt et godt soleksponert og skjermet atrium. Ledelsen ved Grefsenlia har sett et potensial i å utvikle dette til et uteoppholdsareal til gode for beboere og ansatte. Her er vårt forslag til løsning! 03 Transparent inngangsparti med flott utsikt. Kjøkkeninngang. Krakelert asfalt.
 5. GREFSENLIA - DEN HEMMELIGE HAGEN ATRIET I SIN HELHET MED INNLAGT BASSENG OG SOLEPLEN. 04
 6. EKSISTERENDE TERRASSE +190,5 GRUSGANG EKSISTERENDE HEKK SAMLINGSPLASS BELEGG PLEN +189 BASSENG GRUSGANG MED GRANITTHELLER +187 +189 MÅLESTOKK 1:300 GREFSENLIA - NYE GREP Hovedgrepet består i å fjerne eksisterende mur og lage et sammenhengende uteoppholdsareal fra eksisterende terrasse og helt ned til inngangen. Ganglinjene fra veien og ned beholdes som i dag, med mindre justeringer. De fleste beboere har tilgang på terrasser direkte tilknyttet sine avdelinger. For å trekke beboerne ned og ut på terrenget, må det ligge andre kvaliteter og attraksjoner i atriet enn de som finnes på terrassene i dag. Dette står ikke i motsetning til den betydning opprustingen av området har som visuell verdi – at det er noe man ser ovenfra og som også derfra gir gode opplevelser. I forslaget er det lagt vekt på å skape et variert grøntanlegg, som er vakkert og har årstidsvariasjon. Anlegget skal ha flere skjermede sitteplasser, felles terrasse med mulighet for basseng eller jacuzzi,z og en plenflate for opphold og bruk. I tillegg beholder vi en større flate nede i øst for de store anledningene hvor både beboere og ansatte er sammen. 05
 7. DETALJER OGTANKER RUNDT UTFORMING Atriet skjermes for innsyn ved at det etableres et vegetasjonsbelte mot Frenningsvei og indre gangvei. Langs Frenningsvei plantes det busker og trær som blir opp mot 4-6 m for å ta innsynet fra veien og for å lune rommet. Hagerommet deles inn i tre nivåer for å følge terrenget, samt sikre universell adkomst. - Eksisterende terrasse og øvre nivå +190,5 - Bassengplassen +189 - Samlingsplassen +187 Beplantningen i atriet ellers varierer fra store busker som gir le, blomstring og høstfarge. Klatreplanter på espalier og skjermvegger, som gir anlegget frodighet og staudefelt som bugner av blomster. Beplantningen skal gi rom for varierte opplevelser gjennom hele vekstsesongen – sett fra en terrasse eller på en spasertur gjennom anlegget. 06
 8. TERRASSEN OG ØVRE NIVÅ Eksisterende terrasse får en ny utgang ut til atriet – direkte mot sør. Terrenget rundt terrassen heves opp slik at forbindelsen er trinnfri. Fjellskjæringen tilplantes og/eller det etableres ’espalier’ foran deler av fjellskjæringen for å få vegetert skråningen og gjort den hyggeligere som en bakvegg i rommet. Grusgang langs fjellskjæring danner ganglinje bort mot bassengområdet. Benker plasseres langs ganglinja slik at man sitter vendt mot utsikten og blomsterfloret inn mot bygget i øst. 07
 9. SAMLINGSPLASSEN Det etableres et plassbelegg nede foran gjennomgangen som kan nyttes hvis alle skal samles til bespisning eller annen hygge. Tråkkheller i grus fører fra kjøkkenutgang og frem til plassen. Det etableres en mur rundt kjøkkeninngangen slik at terrenget mellom øvre og nedre nivå kan slakes ut. Plassen omkranses av et større busk -og staudefelt. Plantefeltet skal fremstå som frodig, med duft og farger. 08
 10. BEPLANTNING - STAUDEFELT FARGER HALVSKYGGE VARIASJONInspirasjonsbilde av staudebed. Staudene vil innramme hagerommet som en fargerik krans, som både skaper liv og duft. Staudebeddene vil myke opp overgangen fra fasade til gårdsrom og gi rommet ett mykere, livligere preg. 09
 11. BASSENGPLASSEN Et tredekke skjermes av en levegg – som skjermer atriet fra innsyn fra de som ankommer på gangveien. I tredekket kan det bygges et basseng eller en nedsenket jacuzzi. Bassenget får trinn ned under vann fra terrasseside. Tredekket etableres ca 1,5 m over det nedre nivå – slik at man kan ligge i vannet og se ut gjennom inngangspartiet på utsikten. På treterrassen sitter man skjermet vekk fra sitteplassene langs fjellskjæringen. 10
 12. ADKOMSTVEI FRA FRENNINGSVEI Den omkransende beplantningen skjermer gangadkomsten for direkte innsyn til i atriet. Dermed skjermes både ansatte som kommer og går - og beboerne. Store busker/små trær skaper le og danner mindre romforløp langs stien. Det settes benker foran plantefeltet på nedsiden av bassenget vendt mot utsikten slik at man kan se ut gjennom utbygget. 11
 13. BEPLANTNING - MOT SYDVED DEN NYE STI SKOGBUNN SKYGGE FRODIGInspirasjonsbilde av et frodigt bunndekke. På grunn av den frodige vegetasjonen i området ved den nye stien vil man oppleve en skogsstemning, både i duft, lys og skjerming. På varme dager kan skogstien være et svalende tilfluktssted, mens på høsten vil stien by på et fargespill og tydelig vise sesongendringene. Fra stien kan man kun skimte hva som skjer i atriet før man trer inn i hagerommet, som byr på et stemningsskift. 12
 14. KOSTNADSBEREGNING - BASSENG, JACCUZI ELLER PLATTING ENTREPRISEKOSTNADER - GREFSENLIA BELEGGSAREALER SAMMENDRAG Kto Spesifikasjon Pris 11 RIGG OG DRIFT CA. 10% kr 120 000,00 7 UTENDØRS 71 GRUNN- OG TERRENGARBEIDER kr 126 000,00 72 KONSTRUKSJONER kr 179 000,00 76 VEIER OG PLASSER kr 228 000,00 77 GRØNTANLEGG/VEDLIKEHOLD kr 67 000,00 SUM EKS. MVA kr 720 000,00 UFORUTSETT CA. 10% kr 72 000,00 25% MVA kr 198 000,00 ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVA INKL. UFORUTSETT kr 990 000,00 ENTREPRISEKOSTNADER - GREFSENLIA JACCUZI SAMMENDRAG Kto Spesifikasjon Pris 11 RIGG OG DRIFT CA. 10% kr 120 000,00 7 UTENDØRS 71 GRUNN- OG TERRENGARBEIDER kr 126 000,00 72 KONSTRUKSJONER kr 687 000,00 76 VEIER OG PLASSER kr 228 000,00 77 GRØNTANLEGG/VEDLIKEHOLD kr 67 000,00 SUM EKS. MVA kr 1 228 000,00 UFORUTSETT CA. 10% kr 122 800,00 25% MVA kr 337 700,00 ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVA INKL. UFORUTSETT kr 1 688 500,00 ENTREPRISEKOSTNADER - GREFSENLIA BASSENG 3 X 6 M SAMMENDRAG Kto Spesifikasjon Pris 11 RIGG OG DRIFT CA. 10% kr 120 000,00 7 UTENDØRS 71 GRUNN- OG TERRENGARBEIDER kr 126 000,00 72 KONSTRUKSJONER kr 861 000,00 76 VEIER OG PLASSER kr 228 000,00 77 GRØNTANLEGG/VEDLIKEHOLD kr 67 000,00 SUM EKS. MVA kr 1 402 000,00 UFORUTSETT CA. 10% kr 140 200,00 25% MVA kr 385 550,00 ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVA INKL. UFORUTSETT kr 1 927 750,00 13
Publicidad