Publicidad
Publicidad

Mulighetsstudie des 2011

  1. 1 TEKNISK MUSEUM – MULIGHETSSTUDIE OLSSON & LINDER
  2. 2 eksisterende trær mur for å ta opp høydeforskjell på plass utsiktplassen eksisterende trær flyttet opp tilo nytt nivå granittbelegg takoverbygg i farget glass amfi klippet barlind i 2 x 2 kvadrat granittbelegg myk bølget topp belegg grusarmering med sykkelstativ eksisterende takoverbygg i farget glass solur eksisterende utstilling ekjsisterende utluft/innluft eksisterende utstilling asfalt med merking for parkering klippet barlind i 2 x 2 kvadrat myk bølget topp utvidet ganglinje innsnevret kjørebane Skisseutkast til rehabilitering av adkomstområdet og oppholdsareal i vest, målestokk 1:500 A3, dato: 12.12.11 TEKNISK MUSEUM – MULIGHETSSTUDIE – DESEMBER 2011 OLSSON & LINDER
  3. 3 Innledning I dag går hovedentreen inn mot museet langs ’hageareal’ på den ene siden og langs en stor p-plass på den andre. Museumet ønsker å synliggjøres fra veien, samt å ruste opp arealene ved hovedinngangen og for utearealene ved auditoriumene. Vi har valgt å fokusere på belysning og grønne elementer og foreslår også en generell opprusting av belegg. Belsyningsforslaget er diskutert med vår faste samarbeidspartner – Olsson & Linder Ljusdesign och Belysningsplanering. De har kommet opp med ideen om at bygget lyssettes for seg i en farge – for eksempel rødt – mens hvert grønne element – kubene – lysettes med et nøytralt og forsiktig lys slik at de svever over plassen og lyser opp gulvet mellom kubene. MODELLSTUDIE – FUGLEPERSPEKTIV TEKNISK MUSEUM – MULIGHETSSTUDIE – DESEMBER 2011 OLSSON & LINDER
  4. 4 Kort beskrivelse av forplassen: • Plassen avgrenses av 2 overbygde arealer i glass. Glasstaket kan være flerfarget for slik å gi et spill av lys ned på gulvet og på de besøkende • Den venstre fløyen av overbygget tak stikker ut parallelt med glassoverbygget ved hovedinngangen. Under taket ligger et amfi vendt mot den åpne plassen – dette kan fungere som et ventearal for eventuelle besøkende skoleklasser • Glassoverbygget til høyre ligger parallelt med fasaden og danner en overbygget adkomst fra toget. Samtidig separerer glassoverbygget kantinearealet og selve forplassen foran bygget • Forplassen avgrenses mot parkeringen av de samme kubiske, grønne elementene som er langs hovedentreen. • Også her kan de grønne elementene ha stativer for plakater og utstillinger plassert på en eller flere sider slik at plassen aktiviserer de besøkende • De grønne elementene lyser opp plassgulvet og inviterer til utforsking • Soluret er ikke flyttet – men ligger på sin eksisterende plass – denne kan nødvendigvis flyttes ved behov • Overkant av kubene formes som et mykt bølgende gulv og står i kontrast til den geometriske sidene • Belegget langs fasaden og på kantinearealet er det samme og skal skille seg noe ut fra de resterende arealene venstre glassoverbygg kantineareal amfi solur AKSONOMETRISK PERSPEKTIV – FORPLASS høyre glassoverbygg TEKNISK MUSEUM – MULIGHETSSTUDIE – DESEMBER 2011 OLSSON & LINDER
  5. 5 Kort beskrivelse av entreen: • Vi har i vårt forslag tatt 2 m av p-arealene og laget en buffersone mellom fortau og p-plass. I denne buffersonen plasseres formklipte grønne ’kuber’. Kubene kan fungere som bakvegg for utstillingsplakater som kan være utskiftbare • Hver kube markeres med en lyskant slik at den svever over plassen. • Belegget på fortauet skiftes ut slik at det henger sammen med belegget foran ved hovedinngangen • Eksisterende belysning fjernes • P-plassen lyses opp av egne armaturer som står inne på p-plassen – dette er ikke vist på plan MODELLSTUDIER – ADKOMST DAG/NATT TEKNISK MUSEUM – MULIGHETSSTUDIE – DESEMBER 2011 OLSSON & LINDER
  6. 6 MODELLSTUDIE – ADKOMST FRA KJELSÅSVEIEN TEKNISK MUSEUM – MULIGHETSSTUDIE – DESEMBER 2011 OLSSON & LINDER
  7. 7 Belysningsprinsipp Belysning rundt de grønne, kubiske elementene ligger i nedrekant og lyser opp gulvet – ikke plantene. Belysningen kan kombineres med stativer som settes i ytterkant av kuben og som kan være rammene for utskiftbare utstillinger. BELYSNINGSPRINSIPP – EKSEMPEL / IDESKISSE TEKNISK MUSEUM – MULIGHETSSTUDIE – DESEMBER 2011 OLSSON & LINDER
  8. 8 Kort beskrivelse av nedreliggende areal ved auditoriumene: • Rommet ut forbi auditoriumene er i dag dominert av sirkelen med trær • Vi har ønkset å beholde trærne men å ’jevne’ ut plassen -dette kan medfører at 2 av trærne må felles og at 3 av trærne må ’løftes’ opp til plassens nye nivå • Det etableres en mur i bakkant av de 3 trærne som beholdes • Muren sikres med et rekkverk og blir en flott utsiktsplass for de besøkende • Belegget - skal ha samme karakter som ved hovedinngangen – må være overkjørbart – området skal fortsatt fungere som losseareal eksist. trær mur med rekkverk utsiktspunkt eksist. trær løftes opp til nytt nivå amfi TEKNISK MUSEUM – MULIGHETSSTUDIE – DESEMBER 2011 OLSSON & LINDER
Publicidad