Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Management Drives Introductie Brochure

Management Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten. Wij zijn een organisatie adviesbureau met een unieke methode om naar mensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u heel snel inzien dat mensen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Management Drives Introductie Brochure

 1. 1. Verbeter de performance vanuit de kracht van uw mensen
 2. 2. welkomOnze filosofie .................................................................................. 1Management Drives als gezonde partner ....................................... 3Businesslines en klanten ................................................................. 5Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren ....................... 7Zes stijlen van leiderschap ............................................................. 9Meerwaarde Management Drives ...................................................11Casus ........................................................................................12/13De Management Drives Test ...........................................................15De 360° feeDBaCk Test ..................................................................17Wat anderen zeggen over Management Drives .......................18/19Partners ...........................................................................................20Contactgegevens.............................................................................21
 3. 3. onze filosofieManagement Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van demedewerkers te vergroten. Wij zijn een organisatie adviesbureau met een unieke methode om naarmensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u heel snel inzien dat mensen en ook organisatiesbepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben.Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedtgeeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen immers in hoge mate hoe een individu,team en organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijnmotivatie om dingen wel of niet te doen.Goede leiders weten dat je drijfveren van mensen niet kan veranderen. Het bijhorende gedrag kanwel worden onwikkeld. Goede leiders weten ook welke stijl van leiderschap past bij de verschillendedrijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren! Zo komen mensen in hunkracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt.Management Drives helpt mensen en teams in de verbetering van de performance. Hiernaast helpen MISSION VISION STRATEGY FOCUS PEOPLE STRUCTUREwij bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een helderestrategie en door de mensen ‘gedragen’ jaarplannen. Management Drives meet al ruim 12 jaar lang drijfveren van Raden van Bestuur, directies, management teams en hun medewerkers. Van 200.000 mensen zijn de profielen geanalyseerd. klanten zijn loyaal omdat hun doelstellingen met de inzet van Management Drives eerder en effectiever worden bereikt. 1
 4. 4. Management Drives heeft de performance vanonze organisatie verbeterd door de effectiviteit van onzemensen te vergroten. Zij bieden hoogwaardige en vooralpraktisch toepasbare programma’s aan waarin hetpersoonlijk leiderschap van onze mensen centraal staat.Hierdoor wordt het potentieel van onze organisatieoptimaal benut en zijn onze doelstellingen bereikt. 2
 5. 5. management Drives is een gezonDe partner met een uniek business moDel business moDel strategie kengetallen • Management Drives is een uniek adviesbureau dat zowel met 1. Consultancy op verbetering • Team: 20 fte eigen als met externe consultants werkt 2. Testen drijfveren naar inzicht • 350 actieve partners • Uitgangspunt is het versterken van persoonlijk leiderschap 3. Certificeringsopleiding • Test in 14 talen beschikbaar vanuit de inzichten in drijfveren van individuen, teams en in het gebruik van • Werken vanuit 6 organisaties Management Drives Business Lines: Zakelijke • alle externe partners waar wij mee werken zijn door ons Dienstverlening, Sport, Zorg, opgeleid en gecertificeerd om te kunnen werken met zowel de Onderwijs, Non-profit en Management Drives test als de 360º feedback test Overheid • Management Drives leidt ook incompany HRM-teams op in het business attituDe • Gestructureerde aanpak gebruik van Management Drives. achterliggende gedachte hierbij • Bedrijven verder helpen vanuit programma’s is dat organisaties daarmee advies-uren kunnen voorkomen • Oprecht zaken doen • 200.000 profielen in systeem doordat eigen mensen zijn opgeleid • Geïnteresseerd in de mens • Solvabiliteit >50% • De verschillende opleidings-cycli staan vermeld op de website en praktisch en pragmatisch • De consultants van Management Drives richten zich enerzijds • Ondernemerschap in de op de opstartfase van projecten en anderzijds op meer complexe advieswereld opdrachten • Telkens weer een unieke • De Management Drives test is niet alleen in 14 talen beschikbaar propositie bieden maar er zijn ook specifieke tests voor de sectoren onderwijs, zorg en sport 3
 6. 6. MENS VISIEmensen verbinden analyserenContacten leggen ConceptualiserenCommuniceren visie formulerenDraagvlak zoeken innoverenHarmonie creëren inspireren STRATEGIE vooruitgang boeken ambities hebben uitdagingen aangaan resultaten halen efficiency creëren STRUCTUUR FOCUS MISSIEstructureren kracht gebruiken veiligheid creërenorganiseren tempo maken familiegevoel creërenzekerheden creëren knopen doorhakken traditie levend houdenplannen Confronteren identiteit behoudenafspraken nakomen Druk opbouwen Dienstbaar zijn 4
 7. 7. management Drives is aCtief vanuit versCHillenDe business-lines; telkens meteen marktspeCifieke test en aanpak zakeliJke overHeiD onDerwiJs zorg non-profit sport Dienstverlening • Ministerie I&M • Besturenraad • Daelzicht • Patrimonium • NOC*NSf • ING • Rijkswaterstaat • RVkO • erasmus MC • Woonzorg • kNVB • Ziggo • Ministerie BZk • S.O.O. Land van • Ziekenhuis Nederland • Diverse • PGGM • Dienst Justitiële altena Jeroen Bosch • Woonbron hoofdklasse • SNS Reaal Inrichtingen • Hogeschool • CaSa • kIWa hockeyclubs • Telegraaf Media • GDI amsterdam • Zorgbelang • Pink Ribbon • aDO Den Haag Groep • Belastingdienst • SIkO Gelderland • Stichting • Nationale • kadaster • Uva • In Voor Zorg Proefdiervrij Nederlanden • Havenbedrijf • Hogeschool • Orde Medisch • Hippo • aBN amro Rotterdam Leiden Specialisten • Veiligheidsregio • kPN • Diverse • Nyenrode Rotterdam • eneco gemeenten • Hogeschool Zuid • Gerechtshof • ahold • TNO • Coenecoop Den Haag College enkele eXterne samenwerkingspartners • Boer&Croon • GITP • Scenter • Wagenaar & Hoes • United Talent • Humotion • effective Brands • Twijnstra Gudde • Van assem • De Baak • fijlstraWullings & Partners • De Roo • Younited • Beacon TTMCSelectie klanten Management Drives 5
 8. 8. organisatie performanCeleaDersHip team inDiviDu 6
 9. 9. versterk uw leiDersCHap Door inziCHt in DriJfverenSteeds meer organisaties lijken moeite te hebben in beweging te Veranderingen vinden in onze visie alleen blijvend plaats als ze vankomen. De ‘drive’ ontbreekt. De spirit is weg. er wordt gewerkt maar binnenuit de mens plaatsvinden. De binnenkant die we in eerstemet steeds minder bezieling. De medewerkers kennen de doelstellingen instantie niet zien bepaalt immers wel het uiteindelijke gedrag. Doormaar deze worden niet eigen gemaakt. De bestaande methodes om hier mensen inzicht te geven in hun eigen drijfveren en gedrag zijn we inverandering in te brengen leiden niet meer tot het gewenste resultaat. staat mensen in hun kracht te zetten.er is wel beweging maar weinig richting. Sensitieve leiders voelen diten zijn op zoek naar nieuwe manieren om de mensen te bereiken. De inzichten die wij verstrekken staan veelal aan de basis van groei in persoonlijke effectiviteit en performance verbetering van teamsIn de filosofie van Management Drives is het domein van leiderschap en organisaties. Het gaat hier over het nieuwe leiderschap. Hethard en zacht tegelijkertijd. De zachte factoren worden vaak als minder gestructureerd emotioneel intelligent leiden van een organisatie.relevant beoordeeld. HRM directies hebben soms moeite met hun Sturen op zaken die eenieder persoonlijk interesseren is makkelijker enlegitimiteit. In onze visie zijn zachte factoren echter ook hard. Hard in duurzamer dan sturen op zaken die buiten onszelf staan. Managementdie zin dat ze juist bepalend zijn voor het succes van een organisatie. Drives, mastering leadership.De moderne management literatuur spreekt al langere tijd vanzogenaamde emotionele intelligentie en de noodzaak daarvan. echterzonder dat dit concreet wordt gemaakt.De methodiek van Management Drives maakt dieperliggende factorenvan ieders gedrag op een unieke wijze zichtbaar.De resultaten worden op dusdanige wijze gepresenteerd dat men eropkan sturen. Management Drives voedt een organisatie met een vormvan emotionele intelligentie die niet alleen toegankelijk maar ookgeordend is. Uiteindelijk spreekt de gehele organisatie een helderenieuwe taal waarin men elkaar aanspreekt op zaken die voorheen nietbesproken konden worden. Partners Management Drives v.l.n.r.: Cor keijser, Richard Berenschot, Harry Smeets en Stephan van der Vat 7
 10. 10. leiDersCHapAl uw medewerkers zijn anders…als leidinggevende weet u dat iedere individuele medewerker op een eigen maniermoet worden aangestuurd. Managementtheorieën die één recept voor al uwmedewerkers voorschrijven, lijken dan ook ver van de praktijk te staan.Management Drives brengt de verschillen tussen medewerkers in beeld, én laat uzien welke leiderschapstijl bij u past. Management is immers een samenspel vanindividuen, en uw eigen profiel speelt daarbij een belangrijke rol.…en ook leidinggevenden zijn unieke individueneen goede leider is niet iemand die alles kan. Veel beter is te stellen dat een goedeleider zijn kracht en die van zijn medewerkers benut. Management Drives laat zienwelke rollen en activiteiten bij u passen, en voor welke aspecten van uw werk hetverstandig is om anderen in te schakelen. Pas dán kan een organisatie komen toteen optimale benutting van haar kwaliteiten. 8
 11. 11. management Drives onDersCHeiD zes stiJlen van leiDersCHapInspIrator reGelaarStuurt door het schetsen van een visie en concepten. Ziet zaken in Creëert orde en zekerheid. Vraagt loyaliteit en geeft het goedebreed perspectief en kijkt naar de lange termijn. Besluit rationeel en voorbeeld. Besluit volgens vaste procedures. Stuurt op het Hoe enuiteindelijk alleen. Is tolerant naar de wijze waarop dingen gedaan houdt tijdlijnen goed in de gaten.worden (niet geïnteresseerd in het HOe). Kracht: betrouwbaar en voorspelbaar, stuurt goed op stappen in hetKracht: visionair en ruimte gevend proces, degelijkheid en stabiliteitValkuil: theoretisch, weinig oog voor dagelijkse problemen, Valkuil: weinig ondernemend en flexibel, kan formeel overkomen, geeft geen duidelijke instructies niet gericht op de langere termijnGroepsleIder KrachtIGe aanVoerderVeel gevoel voor onderlinge verhoudingen en individuele emoties. Gaat voorop in de strijd. Gebruikt macht en is scherp gericht op hetStuurt via het persoonlijke netwerk. Wil harmonie in de groep. eigen domein. Behoudt een stevige machtsafstand. Zal de eigen kringBesluit consultatief. beschermen, maar laat medewerkers ook in onzekerheid. Beslist alleen.Kracht: creëert onderlinge band en open atmosfeer, heeft oog Kracht: snelheid, vastberadenheid, besluitvaardigheid, communiceert voor de zwakkere medewerkers op een directe manierValkuil: moeite met autoritair besluiten, kiest tempo van de Valkuil: argwanend, vervreemdt mensen van zich, kan impulsief traagste, neigt tot rondpraten met de groep reageren en is daardoor wat onvoorspelbaarondernemer GIdsHeeft doelen scherp voor ogen, en alleen het resultaat telt. Wordt door medewerkers als hoogste autoriteit gezien. Ziet zichzelfWil uitblinken. Denkt dat willen belangrijker is dan kunnen. als verantwoordelijk voor het behoud van tradities en de eer van deBesluitvormingsmethode hangt af van de situatie. organisatie.Kracht: gedreven, hoge resultaatgerichtheid Kracht: creëert groot commitmentValkuil: moeite met regels en met delen van succes, weinig Valkuil: weinig zelfkritisch, veroorzaakt group think consideratie met zwakkere medewerkers 9
 12. 12. programma’s • Leiderschapsprogramma • Organisatie-ontwikkeling • Teambuilding • Fusiebegeleiding • Personal development • Performanceverbetering • Salesprogramma10
 13. 13. meerwaarDe management Drives voor uw organisatie1. Inzicht in (gewenste) stijl van leidinggeven2. Ontwikkelen passend leiderschap voor de organisatie3. Vergroten effectiviteit van de (management)teams DireCtie4. efficiëntere communicatie vanuit de heldere taal van Management Drives5. Meer inzicht in klantbehoefte en voorspellen van klantgedrag strategie6. Betere en scherpere selectie van kandidaten7. Betere en efficiëntere match kandidaat-opdrachtInzicht in eigen drijfveren ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling. marketing CommuniCatie HrHet inzicht in drijfveren van teamleden vergroot het begrip en hetonderlinge respect. Hierdoor ontstaat een betere samenwerkingtussen en aansturing van medewerkers, hetgeen resulteert ineen betere performance. logistiekGoed leiderschap motiveert mensen op de dominante drijfveren. itDit leidt tot meer drive, spirit en bezieling. treasury sales risiComanagement Voorbeeld/geen referentieprofiel 11
 14. 14. Casusinzicht gedurende performance programmaConsumentenmarkt bank-verzekeraarOranje was dominante kleur binnen commerciële afdelingenOranje Rood werd gezien als meest succesvol; want die riepen het!Oranje Geel was meest creatief in oplossingen maar niet effectiefOranje Groen was ogenschijnlijk lui maar presteerde normaalOranje Blauw maakte beste offertes; 99% ‘raak’Echter:Groen Oranje bleek het meest succesvol!Groen Oranje werd teruggebeld door de prospect en hoefde zelf niet te bellenGroen Oranje werd niet gezien als ‘verkopers’ maar als invoelende bankiers die alleen maar willen helpenDe conclusie voor deze bank-verzekeraar is dat de personen diesterk zijn in het bouwen van relaties makkelijker verkopen dande meer typische salespersonen. Groen Oranje gaat eerst de relatieaan en gaat dan ‘farmen’. Dit is vervolgens gebruikt in depersoonlijke ontwikkelplannen van de medewerkers.12
 15. 15. Casusbank-verzekeraar reeDs 10 Jaar effeCtiever Door inzet management Drives management Drives mastering leadership begeleiding fusie 2 culturen (1.500 testen/jaar) • Na fusie met andere bank gestart met ‘inkleuren’ van de nieuwe • Gestart met management hoofdkantoor: ½-dagsessie met gezamenlijke kernwaarden terugkoppeling en vervolgsessies • Samen met de verschillende managementteams zijn de taken ingekleurd • Na hoofdkantoor, regiodirecties getest en terugkoppeling gegeven • kernwaarden werden actief ingevuld per team en verbeterpunten • Hierna vestigingsmanagers en daarna medewerkers vestiging vastgesteld • Vertaling gemaakt van de abstracte kernwaarden naar werkzaamheden en gewenst gedrag • Samenwerking binnen teams en tussen teams verbeterd performance programma o.b.v. drijfveren • Correlatie aangebracht tussen inspanning en resultaat (aantal telefonische gesprekken, aantal bezoeken, aantal offertes en gerealiseerde omzet) leiderschapsontwikkeling 2e laag management • Dienstverlening vertaald naar drijfveren. Meten drijfveren en • analyse gedrag meest succesvolle teams analyse welke combinatie is meest succesvol • Meten drijfveren betreffende team • aandachtspunten in profielen en mensen benoemd en persoonlijke • Definiëren gewenste gedrag ontwikkelplannen opgesteld • 2-daagse programma’s om te komen tot persoonlijke • Inzicht en sturing hierop leidde tot verbetering Salesperformance ontwikkelplannen 13
 16. 16. uw DriJfveren Drijfveren zijn voorspellers van gedrag. Zij geven richting aan het gebruik van uw mogelijkheden en talenten.14
 17. 17. De management Drives testHet logicapatroon toont de de drijfveren die we onderscheiden,scores van uw positieve drijfveren. worden met kleurcodes aangeduid.Hoe groter de cirkel, hoe sterkerde drijfveer. Geel is de drijfveer die wil analyseren,De logicabalk laat zien wat uw begrijpen en doorgronden rmeest dominante drijfveren zijn bijhet waarnemen, denken en doen. Groen is de drijfveer die mensen en socialeDe r-schaal (Reflectie: verbanden voorop stelt logica verwerpingRelativering en Relevantie) laatzien in hoeverre u de oranjegebeurtenissen op uw werk is de drijfveer die vooruitgang,Relativeert, of belang hecht aan resultaten en prestaties wil laten zieneen dieper gevoelde Relevantie. blauwDe verwerping toont waar u een is de drijfveer die zekerheid enhekel aan heeft. Hoe groter de cirkel, duidelijkheid wil creërenhoe sterker de negatieve gevoelensdie u rond een drijfveer heeft. rood is de drijfveer die staat voor durf, tempo en krachtDe energiebalans toont drijfverendie u energie geven dan wel energiebalans paarskosten. Plussen staan voor is de drijfveer die veiligheid enpositieve energie, minnen voor thuisgevoel zoektnegatieve energie. Hoe groter het Rteken, hoe sterker het effect. 15
 18. 18. uw geDrag Uw gedrag Uw gedrag | Werkboek interpretatie 360º feedback Werkboek interpretatie 360º feedback 360º feedback is een product van Management Drives versie 2011 - 2012Herenlaan 2, 3701 AT Zeist, The Netherlands, tel +31 (0)30 63 55 400 www.managementdrives.com 16
 19. 19. De 360° feeDbaCk testNa het invullen van de feedback ontvangt u behoudenhet resultaat, door ons een ‘spiegel’ Welke eigenschap ervaart u zelf als zo belangrijkgenoemd: drie prints met een aantal VEILIGHEID CREËREN ANALYSEREN en kenmerkend voor u, dat u die wilt behouden? VOORUITGANG BOEKENschema’s die op deze pagina kort worden Hoe anderen dat zien kan een bevestiging zijn, KRACHT GEBRUIKEN G STRUCTUREREN AG A R BA BA D R DG G E G E GR A R A AL B A LB A A N MENSEN VERBINDEN G IG D ED E L A NLSA S Z I ZG Gbeschreven. IG ZIG N N S S of juist licht werpen op andere kwaliteiten die E E GE DR DR N E WE GE GE Z A A AW W D REA G A G AN E T EA N A N G W A GR A G D N I N IA T A zij en graag bij u zouden willen behouden. T ET E NI NIuw gedragspatroon(in vier kwadranten) ontwikkelenDeze grootste grafiek toont uw gedrag door 03 06 09 Op welke eigenschap wilt u zichzelf ontwikkelen?uzelf beoordeeld en de wijze waarop de Dit kan zijn vanwege het feit dat die past bij uwrespondenten dat beoordelen. Het ambitie, uw taak of een eigenschap waar u zichgedragspatroon bestaat uit vier kwadranten, aan ergert. OV ERD RD OVOVelk beoordeelt uw gedrag: in balans, negatief, AG AG DRAG AG E R ER R OVE R DR EV EV G E GR R ED F ED ED RD EN EN E VR E G G E IEoverdreven en niet aanwezig. In elk kwadrant EN EN GE loslaten F GE T IA T F F V GEDR DRA G AT I E T I E ZELFINZICHT GE G GROEPSINZICHT DRAG G DR NE N EGA GA AG AG NE NEkunnen alle zes de kleuren vertegenwoordigd Welke eigenschap ervaart u zelf alszijn. De kleuren staan in een vaste volgorde. BEHO U DE N ONTW IKK LOSLA TEN belemmerend of vervelend en wilt u eigenlijk ELE 06 06 N 06 niet meer vertonen? Ook geven de respondenten 04 04 04De felgekleurde staafjes geven uw eigen een inschatting van de eigenschappen die zij 02 02 02beoordeling weer, de lijnen met daarbinnen liever niet meer bij u zouden willen zien. www.managementdrives.com www.managementdrives.comhet lichter gekleurde gebied betreffen de TA A K 06(gemiddelde) beoordelingen van uw By Naam By taak copyright 2011 www.md360.eu Management Management 04respondenten. De uitslagen kunnen alle Drives Drives Herenlaan 2 3701 AT Zeist Datum Herenlaan 2 3701 AT Zeist 02 U heeft een bepaalde inkleuring van uw taak. Respondentenbinnen de grafiek vallen, maar zeer The Netherlands The Netherlands Die inkleuring bepaalt voor een belangrijk deeluitgesproken uitslagen schieten erbuiten. In hoe u zich gedraagt. Hoe verhoudt uw beeld vannevenstaand voorbeeld ziet u dat gebeuren de taak zich tot het beeld dat uw respondentenvoor Oranje (balans) en Blauw (niet daarvan hebben?aanwezig). 17
 20. 20. Ik heb Management Drives in verschillende situatiesgebruikt, zowel in europa als bij emerging Markets, Het bij elkaar brengen van visies en mensen die alsom effectieve topteams te bereiken. elke keer bleek professional sterk gericht zijn op hun eigen domein ervaarManagement Drives een belangrijke bijdrage te leveren ik als mijn passie en een grote uitdaging. Managementom een gedeelde taal te creëren voor onze verschillende Drives helpt ons daarbij door inzichten te geven waardoorculturen, stijlen en werkwijzen. Dit heeft gezorgd voor een wij de organisatie beter kunnen sturen. Met veel respectsterkere samenwerking, het sneller oplossen van conflicten voor de persoon en tegelijkertijd aanknopingspuntenen uiteindelijk voor een betere uitvoering in de bedrijven gevend voor een beteredie ik heb geleid. samenwerking.anders Moberg, voormalig CeO van ahold en Ikea Paul Doop, vice president executive board University of amsterdam Wij zien de verbeteringen die jullie bij dezeonderneming hebben gerealiseerd en mijn complimenten Wat een fantastisch uitgewerkt materiaal: de map, hetdaar voor. Ik vond de samenwerking met jullie ook zeer boek, de brochure. Wat een mooie ontvangst en geweldigeplezierig en in voorkomende gevallen zal ik zeker ook aankleding: het pand, het tasje, de zalen. Wat een enormeaan jullie denken als consultant/adviseur/begeleider van kennis heeft Management Drives opgebouwd en hoe treffendbedrijven die in de problemen zijn. De strijd is nog niet zijn de profielen. Vol nuance en scherpte. Ik heb enorm veelgestreden, maar ik vind het erg indrukwekkend wat jullie nieuwe dingen geleerd. en baal dat ik het niet zo goed kantot op heden bereikt hebben. als jullie.Hans Jacobs, directeur RISk van Van Lanschot Bankiers Collega adviesonderneming 18
 21. 21. management Drives werkt met plezier Management Drives was en is voor onze gefuseerdeaan uw performanCe verbetering! organisatie van belang omdat het mogelijk maakt door de ’emoties heen’ te zien, en het eigen gedrag en dat van anderen te objectiveren. Vooral ook om de interacties van mensen in groepen en teams te kunnen duiden is MD waardevol. Ik heb Management Drives leren kennen als docent HRM Wij maken met plezier gebruik van de methode van en programma-directeur van Nyenrode’s academische master Management Drives, en zien aan de hand daarvan kans te in Bedrijfskunde. De kracht van Management Drives is naar bouwen aan een steeds professioneler organisatie. mijn ervaring drieledig: het is eenvoudig bruikbaar, tegelijkertijd ook diepgaand en heeft een groot Hendrik Noppen, gemeentesecretaris tijdens fusie begin toepassingsgebied. 2011 van 3 Noord-Hollandse gemeenten In organisaties wordt op individueel, team- en organisatieniveau inzicht gegenereerd in drijfveren, behoeften en spanningsgebieden. en ook in opleidings-situaties is de Ik denk dat vooral dat de aandacht voor het mentale reikwijdte groot: het stelt docent en programmaleiding in aspect van de sport Schaerweijde in de hoofdklasse gaat staat om in te spelen op de wijze waarop die groep werkt, houden. Hoe reageert iemand onder druk? Dat is waar het leert en aangesproken kan worden. Het geeft feedback aan om gaat op topniveau, dat brengen we precies in kaart met studenten die bruikbaar is voor het werken in teams, Management Drives. Ik denk dat we daar winst mee halen carrieredoeleinden en persoonlijke ontwikkeling. ten opzichte van andere clubs. Mark Slaman, Nyenrode Business Universiteit Bart Looije, hoofdcoach hockeyclub Schaerweijde in NRC 19
 22. 22. partners management Drives STEPHAN RICHARD HARRY SME VAN DER VAT BERENSCHOT HARRY SMEETS MANAGING PART MANAGING PARTNER MANAGING PARTNER MANAGING PARTNER +31 (0)6 51 06 54 09 +31 (0) 651-583 709 +31 (0) 651-066 408 +31 (0) 653-950 200 c.keijser@managementdrives.com s.vandervat@managementdrives.com r.berenschot@managementdrives.com h.smeets@managementdrives.com Herenlaan 2 Herenlaan 2 Herenlaan 2 Herenlaan 2 3701 AT Zeist 3701 at Zeist 3701 AT Zeist 3701 at Zeist The Netherlands the netherlands The Netherlands the netherlandsFocus: Ontwikkeling MD, +31 (0)30 63 55 400 Focus: Relatiemanagement +31 (0) 30-63 55 400 Focus: Consultancy, externe +31 (0) 30-63 55 400 Focus: algemeen, Marketing, +31 (0) 30-63 55 400 www.managementdrives.com www.managementdrives.com www.managementdrives.com www.managementdrives.com360º feedback Internationaal en Consultancy Partners, Programma’s financiën, Recovery consultancyeerdere functies: Manager eerdere functies: eerdere functies: eerdere Functies: CeO holdingverschillende adviesbureaus Dir. Corgwell, Comm. dir. Dir. Corgwell, Consultant Neroc-bedrijven, eigenaarw.o. Visser Copini, Visser Copini, Mede-eigenaar Visser Copini, Hoofd Perfecta, CCO Lease Plan, Sr.Manager CMG, Manager VR Partners en T-question, Begrotingszaken Rijksoverheid Consultant Boer&Croon, SalesUitkeringsinstantie Manager aSB, NOB audio, NS, Smeets Mercedes-Benz opleiding: Bedrijfseconomie Vendex foodgroupopleiding: Cultuur, Universiteit Maastricht opleiding: BedrijfseconomieOrganisatie en Management opleiding: Bedrijfsrecht Vrije Universiteit amsterdam, bouwjaar: 1966Vrije Universiteit amsterdam Universteit Leiden Nyenrode mooiste hobby: Reizenbouwjaar: 1967 bouwjaar: 1963 bouwjaar: 1965mooiste hobby: fietsen mooiste hobby: Zeilen mooiste hobby: Sportvliegen 20
 23. 23. management Drives, mastering leaDersHipManagement Drives europe BVHerenlaan 23701 aT ZeistThe Netherlands+31 (0)30 63 55 400info@managementdrives.comwww.managementdrives.comManagement Drives verbetert deperformance van organisaties doorde effectiviteit van medewerkers tevergroten. Goede leiders motiverenmensen op hun dominantedrijfveren. Hierdoor komenmensen in hun kracht en wordendoelstellingen eerder bereikt.Vanuit persoonlijk leiderschapcreëert u stabiliteit waar nodigen vernieuwing waar gewenst.360° feedback van ManagementDrives geeft u heldere en concretefeedback op uw gedrag enontwikkelpunten. Dit versterkt uwpersoonlijke ontwikkeling naarstimulerend leiderschap. 21
 24. 24. Herenlaan 2, 3701 AT Zeist, The Netherlands, tel +31 (0)30 63 55 400 www.managementdrives.com

×