О.Энхбаяр - Магадлалын тусламжтайгаар үнэт цаасны үнийн модыг байгуулах нь

B
Магадлалын тусламжтайгаар үнэт цаасны үнийн модыг байгуулах нь
О.Энхбаяр
ШУТИС-ДаТС
bayaraa_23579@yahoo.com

Хураангуй.
Нийтэд арилжаалах замаар бизнесийн үйл ажиллагааг гаднаас
санхүүжүүлэх боломжийг олгож байгаа мөнгөний баримтыг үнэт цаас
гэнэ. Компаний санхүүгийн ажилтан үнэт цаасны зах зээл дээрх өөрийн
үнэт цаасны үнийн өөрчлөлтийг байнга хянах шаардлагатай. Үнэт
цаасны үнийн хэт их хэлбэлзэл нь компаний санхүүгийн эрсдэлийг
ихэсгэн, дампууруулах аюулд хүргэх нөхцөлийг бий болгодог.
Үнэт цаас гаргагч(эмитент) нь үнэт цаасыг эргэлтэд гаргаж,
өөрийн нэрийн өмнөөс өөрийн хөрөнгөөр үүрэг хүлээдэг этгээд юм.
Зөвхөн гаргаж буй үнэт цаас нь зохицуулагч төрийн байгууллага болон
хөрөнгийн биржид албан ёсоор бүртгэгдэж, зөвшөөрөл авдаг байна.
Түлхүүр үг: брокер, хувьцаа,дилер,пүүс
Оршил
Монгол улс тєвлєрсєн тєлєвлєгєєт эдийн засгаас зах зээлийн
эдийн засагт шилжих шилжилтийн тvvхэн vе шатанд нийгэм эдийн
засгийн олон шинэ харилцаа, шинэ байгууллага, шинэ vйлдвэрлэл,
vйлчилгээ vvсч бий болсны нэг нь Монгол улсын Засгийн газрын 1991
оны 01 дvгээр сарын 18-ны єдрийн 13 тоот тогтоолоор Монголын
хєрєнгийн бирж (МХБ) байгуулагдан, ємч хувьчлалын ажлыг эхлvvлсэн
явдал юм. Тэр цагаас хойш 17 жил Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр
олон компаниуд бий болж дэлхий нийтэд өөрийгөө таниулж байга. Гэвч
үнэт цаасаар тоглогчид хараахан хөгжиж эхлээгүй байгаа билээ. Миний
энэ илтгэл бол тэдгээр хүмүүс онол, практик хоёрыг хэрхэн чадварлагаар
хослуулж бизнес хийдгийг та бүхэнд ойлгуулахад чиглэгдсэн болно.
Үндсэн хэсэг
Зорилго 1. Үнэт цааñны үнийг модыг хэрхэн байгуулах вэ?
Үнэт цаасны үнийн бином модны загварыг байгуулъя.
t=0 хугацаа буюу одоогийн үнэт цаасны үнийг S0 гэе.
t=1 хугацаа буюу ирээдүйн үнэ цэнийг S1 гэвэл S1 нь өснө эсвэл буурна.
Өөрөөр хэлбэл S1 нь өсвөл S0-ийг u, буурвал d гэсэн параметрээр
үржүүлнэ.Үнэ өсөх магадлалыг p гэвэл бидний байгуулах модны загвар
нь:

Su=uS0
S0
Sd=dS0

болно.

Энд үржигдэхүүн u, d-параметр, p-магадлалыг статистик өгөгдлийг
тусламжтайгаар хэрхэн олж болохыг бид авч үзэх болно.S 1-ийн дундаж
үнэ цэнийг E[S1] гэж тэмдэглэвэл энэ нь:
E[S1]=pSu+(1-p)Sd=p*uS0+(1-p)*dS0=(pu+qd)S0
болох бөгөөд pu+qd-ийг үнэт цаасны үнийн хандлага гэж нэрлэдэг.Хэрэв
pu+qd>1 бол үнэ өсөх хандлагатай
pu+qd<1 бол үнэ буурах хандлагатай
pu+qd=1 бол хандлагагүй байх болно.
Үнэт цаасны үнийн модыг цааш үргэлжлүүлэн байгуулбал
Зураг 1
Өртөг
u3 S0

Магадлал
p3

Үржвэр
p3u3S0

u2S0
u2d S0

p 2q

uduS0p2q
uS0
uduS0

p 2q

uduS0p2q

ud2S0

p 2q

uduS0p2q

d2uS0

p 2q

uduS0p2q

dudS0

p 2q

uduS0p2q

d2uS0

p 2q

uduS0p2q

d3S0

q3

d3S0q3

udS0
S0
duS0
dS0
2

d S0

Салаа мөчрүүдийн төгсгөл нь тэнцүү байнаа тул тэдгээрийг нийлүүлж нэг
зангилаа болговол

Зураг 2
u3S0
u 2S0
u2dSo

uS0
udS0
S0

ud2S0
dS0
d 2S0
t=0

t=1

t=2

d 3S0
t=3

гэсэн мод байгуулагдлаа. Хугацаа бүр дэхь дундаж үнэ цэнийг
магадлалаар нь олбол:
E[S1]=puS0+(1-p)dS0=(pu+qd)S0
2 2

2 2

2

E[S2]=p u S0+2udpqS0+q d S0=(pu+qd) S0

(1)

3

E[S3]=(pu+qd) S0
….
n

E[Sn]=(pu+qd) S0

гэж олдож

байна.
Одоо асуудлыг буцааж тавья. Өөрөөр хэлбэл модны салаа мэдэгдэж байхад
мөчрийн төгсгөл эхлэлийг яаж олох вэ? гэдгийг авч үзье. Үүний тулд нэг
мөчрийг сонгож тооцооллыг хийе.

Зураг 3
a
q
x
1-q
b
гэсэн мөчир дээр x=p*a+q*b гэж олдох бөгөөд үүнийг гинжин хэлхээний дүрэм
гэнэ. Энэ дүрмийг

Зураг 4
u3S0

u2dSo
ud2S0

d3S0
t=0

t=1

t=2

t=3

гэсэн модон дээр бичвэл:

Зураг 5
u3S0
pu3S0+qdu2S0
u2dSo
pdu2S0+qd2uS0
ud2S0
pud2S0+qd3dS0
d3S0

t=0

t=1

t=2

t=3

гэх мэтчилэн өнөөдрийн үнэ цэнийг тодорхойлох боломжтой.
Зорилго 2. Худалдан авагчийн үнэт цаасны үнэ.
1. Үнэт цааны загварыг байгуулна. Жишээлбэл:S0=100; u=1.1; d=0.9;
r=0.005; p=0.85 үед t=3 үедэх үнэт цааны үнийн модны загварыг
байгуулбал:
Зураг 6
Үнэт цаасны үнийн мод
S=

100

u=

1.1

d=

0.9

p=

t=0

0.85

t=1

t=2

t=3
133.1

121
110

108.9

100

99
90

89.1
81
72.9

Математик
дундаж

E[S n ]

100

107

114.4

122.504

9

3

болно.
2. Опционы үнийн модыг байгуулна. Тохиролцсон үнэ 105 байхад t=3
үеийн үнэ цэнийг тавибал :
Зураг 7
Үнэт цаас худалдан авагчийн үнийн мод
S 3=

133.1

S 3=

108.9

S 3=

89.1

S 3=

72.9

u=

1.1

d=

0.9

X=

105

r=

0.05

µ=

1

q=

0.7563475
7

t=0

t=1

t=2

t=3
28.1
3.9
0

0
Энэ модыг гинжин хэлхээний дүрмээр цааш үргэлжлүүлэн бодвол:
Зураг 8
Үнэт цаас худалдан авагчийн үнийн мод
S 3=

133.1

S 3=

108.9

S 3=

89.1

S 3=

72.9

u=

1.1

d=

0.9

X=

105

r=

0.05

µ=

1

q=

t=0

t=1

t=2

t=3
28.1

21.12076
15.84589
11.86838

3.9
2.80590

2.01873

0
0.00000

0.7563475

0

7
E[S k ]=

11.86838

12.47687

13.11655

13.78903

гарна. Энэ модыг тайлбарлая. Үүнд бидний мөчрийн үнийн магадлал:

e rµ S0 − Sd e rµ − d
q=
=
Su − Sd
u−d
(2) томъёогоор өгөгдөх тул өгөгдсөн жишээн дээр q=0.7564 болно.
-rµ

Гинжин хэлхээний дүрэм ёсоор x=e (qa+(1-q)b) гарган авч болно. Энэ
томъёогоор зангилаануудыг боож олсон. Үүний үр дүнд үнэ нь 11,40
гарна.
Зорилго 3. Статистик өгөгдлөөр модыг байгуулж ирээдүйн үнэ
цэнийг тодорхойлох нь
Үнэт цаасны үнийн параметрийг олох асуудлыг авч үзье.
Математик загварчлал нь одоо болон ирээдүйг зөгнөж ойлгоход
зориулагдсан байдаг. Хэрхэн u,d-г олох вэ? Дараах тэмдэглэгээг хийе. ∆tбогино хугацаа, S-санамсаргүй хэмжигдэхүүн гэвэл:

1 n
1 n
µ∆t =  = ∑ ( x k − 1) = ∑ ( S k / S k −1 − 1)
n k =1
n k =1

1 n
S =
( S k / S k −1 − 1) 2 − n  2 
∑
n − 1  k =1


2

σ ∆t = s
u = 1 + µ∆t + σ ∆t = 1 +  + s
d = 1 + µ∆t − σ ∆t = 1 +  − s
Энэ u,d-г Microsoft Excel програмаар бодож үнэт цаасны модны
загварыг байгуулна. Тухайлбал, Х.4-нөөс Х.18-ны хоорондох үнэт цаасны
үнэ ханшийг авч модыг байгуулбал:
Зураг 9.
Сар,

ҮЦ-ны

өдөр

үнэ ханш

III.06

29.56

1.0191137

III.07

30.125

0.9480498

III.08

28.56

0.9628852

III.09

27.5

1.0227273

III.10

28.125

0.9756444

III.11

27.44

0.9861516

III.12

27.06

1.0024021

III.13

27.125

1.0368664

III.14

28.125

0.9934222

III.15

27.94

0.9753042

III.16

27.25

0

Харьцаа

Дундаж

0.9922567

Медиан

0.9897869

Мод

#VALUE!

Стандарт хазайлт

0.0282088
Max

1.0368664

Min

0.9480498

1

∆t

1

2

p

0.5

3

U

-0.007743

4

µ

-0.007743

5

σ

0.0282088

6

u

1.0204655

7

d

0.9640479

31.76014
31.1231
9
30.4990
29.8873

29.4025

5

1

29.2879

28.8128

6

4

28.34543

28.2350

27.7769

0

28.70059

6

27.6687

27.2198

4

28.125

30.00425

1

9

26.77832

26.6739

27.2198

9

27.11385

9

26.1390

25.7150

5

1

25.29785

25.1992

24.7905

9

0
24.2933

23.89923

2
23.4199
3

22.57793
t=0
E[S]

t=1

t=2

t=3

t=4

t=5

t=6

28.125

27.90721

27.6911

27.4767

27.2639

27.0528

26.8434
9

2

4

3

Тайлбар: Хүснэгтээс харахад үнэт цаасны ханшийн мэдээ өгөгдсөнөөр
үнэт цаас ирээдүйд ямар хандлагатай байх вэ? гэдгийг харж болно.
Манай жишээн
дээр буурах хандлагатай байгаа тул энэ үнэт цаасыг худалдан авах
шаардлагагүй юм.
Дүгнэлт
Монгол Улсын хөрөнгийн бирж үнэт цаасны үнэ ханшаар ирээдүйн
үнэт цаасны үнэ цэнийг тодорхойлох аргыг хэрэглэдэггүй бөгөөд брокер
дилерийн компаниуд ч энэхүү тооцоог төдийлөн ашигладаггүй болно.
Иймд энэхүү аргыг хэрэглэснээр дараах давуу талуудтай.Үүнд:
1. Үнэт цаасны үнэ нь ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөж болохыг модны
тусламжтайгаар харж болно.
2. Үнэт цаасны ирээдүйн үнэ цэнийг ямар ч хугацаагаар тодорхойлж
болно.
3. Үнэт цаасны борлуулалтаас олох орлогыг урьдчилан тооцоолж
болно.
4. Эрсдэлээс

хамгаалж,

даатгуулах

шаардлагатай

эсэхэд

дүн

шинжилгээ хийх боломжтой.
5. Microsoft Excel программ дээр бодох боломжтой тул ашиглахад
хялбар, хүн бүхэнд ойлгомжтой байна.
6. Үнэт цаасыг худалдаж авах эсэхэд шийдвэр гаргахад тусална.

Ном зүй:
1. www.mse.mn (Mongolian Stock Exchange/Монголын Хөрөнгийн
Бирж)
2. Ж.Ядамсүрэн. “Үнэт цаас” Улаанбаатар 2000 он
3. Victor Goodman “The Mathematics of Finance” 2001, England
4. Удирдлагын академи “Менежерийн эдийн засаг” 2007 он, УБ
5. Жавзмаа “Санхүүгийн бүртгэл” УБ
6. Т.Ёндон “Удирдлагын бүртгэл” 2007 он, УБ
7. Четыркин Е.М “Финансовая математика” 2001 год, Москва
8. Ж.Ядамсүрэн “Үнэт цааны зах зээл” Улаанбаатар 2001 он
9. Ж.Ядамсүрэн “Үнэт цаасны хөгжингүй зах зээл” Улаанбаатар 1999
он
Зохиогчийн тухай:
Оюунгэрэл овогтой Энхбаяр яс үндэс халх, 1987 оны 06-р сарын 20-нд Дархан
Уул аймагт төрж Дархан Уул аймгийн ерөнхий боловсролын МБШГСургалттай “Оюуны
Ирээдүй” цогцолборыг төгссөн. 2005 онд ШУТИС-ийн Дархан Технологийн Сургуулийн
Санхүү Удирдлага ангид элсэн ороод 3 дахь жилдээ 3.6 дүнгийн голчтойгоор амжилттай
суралцаж байна. Санүүгийн менежмент, үнэт цаас, хувьцааны чиглэлээр судалгааны
ажил

хийдэг.

Н.Дэлгэрмаа.

Удирдсан

ШУТИС-ийн

ДаТС-ийн

Математикийн

багш

магистр

Recomendados

С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ... por
С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...
С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...batnasanb
3.6K vistas19 diapositivas
М.Маргадмөн Х.Нямжаргал - ВАЛЮТЫН ОНОВЧТОЙ БАГЦ БҮРДҮҮЛЖ, ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛЫ... por
М.Маргадмөн Х.Нямжаргал - ВАЛЮТЫН ОНОВЧТОЙ БАГЦ БҮРДҮҮЛЖ, ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛЫ...М.Маргадмөн Х.Нямжаргал - ВАЛЮТЫН ОНОВЧТОЙ БАГЦ БҮРДҮҮЛЖ, ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛЫ...
М.Маргадмөн Х.Нямжаргал - ВАЛЮТЫН ОНОВЧТОЙ БАГЦ БҮРДҮҮЛЖ, ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛЫ...batnasanb
3.2K vistas24 diapositivas
Б.ЗАМАНДИЙЖАВ - КОМПАНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ por
Б.ЗАМАНДИЙЖАВ - КОМПАНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ШИНЖИЛГЭЭБ.ЗАМАНДИЙЖАВ - КОМПАНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Б.ЗАМАНДИЙЖАВ - КОМПАНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ШИНЖИЛГЭЭbatnasanb
3.3K vistas11 diapositivas
М.Маргадмөн Х.Нямжаргал - ВАЛЮТЫН ОНОВЧТОЙ БАГЦ БҮРДҮҮЛЖ, ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛЫ... por
М.Маргадмөн Х.Нямжаргал - ВАЛЮТЫН ОНОВЧТОЙ БАГЦ БҮРДҮҮЛЖ, ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛЫ...М.Маргадмөн Х.Нямжаргал - ВАЛЮТЫН ОНОВЧТОЙ БАГЦ БҮРДҮҮЛЖ, ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛЫ...
М.Маргадмөн Х.Нямжаргал - ВАЛЮТЫН ОНОВЧТОЙ БАГЦ БҮРДҮҮЛЖ, ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛЫ...batnasanb
1.7K vistas28 diapositivas
Ц.Баярмагнай Г.Халиунаа - ХУВЬЦААНЫ ХАНШИЙН ТААМАГЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ por
Ц.Баярмагнай Г.Халиунаа - ХУВЬЦААНЫ ХАНШИЙН ТААМАГЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭЦ.Баярмагнай Г.Халиунаа - ХУВЬЦААНЫ ХАНШИЙН ТААМАГЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ
Ц.Баярмагнай Г.Халиунаа - ХУВЬЦААНЫ ХАНШИЙН ТААМАГЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭbatnasanb
3.1K vistas21 diapositivas
Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил... por
Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...
Э.Базарваань - Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжаанд техник шинжил...batnasanb
2.9K vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Zandargiiraa - НИЙСЭЛЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ СИСТЕМИЙГ Ш... por
Zandargiiraa - НИЙСЭЛЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ СИСТЕМИЙГ Ш...Zandargiiraa - НИЙСЭЛЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ СИСТЕМИЙГ Ш...
Zandargiiraa - НИЙСЭЛЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ СИСТЕМИЙГ Ш...batnasanb
490 vistas13 diapositivas
งานนำเสนอ อาย por
งานนำเสนอ อายงานนำเสนอ อาย
งานนำเสนอ อายjintana pinjaikul
136 vistas7 diapositivas
Torquest ’13 elims answers por
Torquest ’13 elims answersTorquest ’13 elims answers
Torquest ’13 elims answersOmkar Yarguddi
871 vistas74 diapositivas
A.bayartsetseg holland uwchin ba mongolyn ediin zasag por
A.bayartsetseg  holland uwchin ba mongolyn ediin zasagA.bayartsetseg  holland uwchin ba mongolyn ediin zasag
A.bayartsetseg holland uwchin ba mongolyn ediin zasagbatnasanb
400 vistas15 diapositivas
О.Нямцэцэг - Боловсролын салбарт Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн Хөрөнгө... por
О.Нямцэцэг - Боловсролын салбарт Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн Хөрөнгө...О.Нямцэцэг - Боловсролын салбарт Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн Хөрөнгө...
О.Нямцэцэг - Боловсролын салбарт Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн Хөрөнгө...batnasanb
1.4K vistas16 diapositivas
Г.Ганбилэг С.Мөнх-Эрдэнэ - Орон нутгийн аялал жуулчлалын салбарт Event Manag... por
Г.Ганбилэг С.Мөнх-Эрдэнэ - Орон нутгийн аялал жуулчлалын салбарт Event Manag...Г.Ганбилэг С.Мөнх-Эрдэнэ - Орон нутгийн аялал жуулчлалын салбарт Event Manag...
Г.Ганбилэг С.Мөнх-Эрдэнэ - Орон нутгийн аялал жуулчлалын салбарт Event Manag...batnasanb
822 vistas11 diapositivas

Destacado(20)

Zandargiiraa - НИЙСЭЛЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ СИСТЕМИЙГ Ш... por batnasanb
Zandargiiraa - НИЙСЭЛЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ СИСТЕМИЙГ Ш...Zandargiiraa - НИЙСЭЛЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ СИСТЕМИЙГ Ш...
Zandargiiraa - НИЙСЭЛЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ СИСТЕМИЙГ Ш...
batnasanb490 vistas
Torquest ’13 elims answers por Omkar Yarguddi
Torquest ’13 elims answersTorquest ’13 elims answers
Torquest ’13 elims answers
Omkar Yarguddi871 vistas
A.bayartsetseg holland uwchin ba mongolyn ediin zasag por batnasanb
A.bayartsetseg  holland uwchin ba mongolyn ediin zasagA.bayartsetseg  holland uwchin ba mongolyn ediin zasag
A.bayartsetseg holland uwchin ba mongolyn ediin zasag
batnasanb400 vistas
О.Нямцэцэг - Боловсролын салбарт Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн Хөрөнгө... por batnasanb
О.Нямцэцэг - Боловсролын салбарт Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн Хөрөнгө...О.Нямцэцэг - Боловсролын салбарт Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн Хөрөнгө...
О.Нямцэцэг - Боловсролын салбарт Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн Хөрөнгө...
batnasanb1.4K vistas
Г.Ганбилэг С.Мөнх-Эрдэнэ - Орон нутгийн аялал жуулчлалын салбарт Event Manag... por batnasanb
Г.Ганбилэг С.Мөнх-Эрдэнэ - Орон нутгийн аялал жуулчлалын салбарт Event Manag...Г.Ганбилэг С.Мөнх-Эрдэнэ - Орон нутгийн аялал жуулчлалын салбарт Event Manag...
Г.Ганбилэг С.Мөнх-Эрдэнэ - Орон нутгийн аялал жуулчлалын салбарт Event Manag...
batnasanb822 vistas
วิธีตรวจสอบไวรัส por silanee1
วิธีตรวจสอบไวรัสวิธีตรวจสอบไวรัส
วิธีตรวจสอบไวรัส
silanee1368 vistas
Torquest ’13 finals, MindSpark, College of Engineering Pune por Omkar Yarguddi
Torquest ’13 finals, MindSpark, College of Engineering PuneTorquest ’13 finals, MindSpark, College of Engineering Pune
Torquest ’13 finals, MindSpark, College of Engineering Pune
Omkar Yarguddi1.2K vistas
Ж.Индра - Үнийг экологи, чанарын параметрүүдээс хамааруулан тогтоох шинжилгээ por batnasanb
Ж.Индра - Үнийг экологи, чанарын параметрүүдээс хамааруулан тогтоох шинжилгээЖ.Индра - Үнийг экологи, чанарын параметрүүдээс хамааруулан тогтоох шинжилгээ
Ж.Индра - Үнийг экологи, чанарын параметрүүдээс хамааруулан тогтоох шинжилгээ
batnasanb819 vistas
Доржийн Солонго - ЦАХИМ КОМПАНИ, ТҮҮНИЙ БИЙ БОЛОХ ҮЗЭГДЭЛ por batnasanb
Доржийн Солонго - ЦАХИМ КОМПАНИ, ТҮҮНИЙ БИЙ БОЛОХ ҮЗЭГДЭЛДоржийн Солонго - ЦАХИМ КОМПАНИ, ТҮҮНИЙ БИЙ БОЛОХ ҮЗЭГДЭЛ
Доржийн Солонго - ЦАХИМ КОМПАНИ, ТҮҮНИЙ БИЙ БОЛОХ ҮЗЭГДЭЛ
batnasanb651 vistas
Баатар-Очирын Наранцацрал - БАЙГУУЛЛАГАД ЗАН ТӨЛӨВ, ХАРИЛЦААНЫ ДЭВШИЛТЭД ЗАГВ... por batnasanb
Баатар-Очирын Наранцацрал - БАЙГУУЛЛАГАД ЗАН ТӨЛӨВ, ХАРИЛЦААНЫ ДЭВШИЛТЭД ЗАГВ...Баатар-Очирын Наранцацрал - БАЙГУУЛЛАГАД ЗАН ТӨЛӨВ, ХАРИЛЦААНЫ ДЭВШИЛТЭД ЗАГВ...
Баатар-Очирын Наранцацрал - БАЙГУУЛЛАГАД ЗАН ТӨЛӨВ, ХАРИЛЦААНЫ ДЭВШИЛТЭД ЗАГВ...
batnasanb692 vistas
Х. СҮГЖЛХАМ - МОНГОЛ УЛСЫН ӨМЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТҮҮХЭН ЭКСКУРС por batnasanb
Х. СҮГЖЛХАМ - МОНГОЛ УЛСЫН ӨМЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТҮҮХЭН ЭКСКУРСХ. СҮГЖЛХАМ - МОНГОЛ УЛСЫН ӨМЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТҮҮХЭН ЭКСКУРС
Х. СҮГЖЛХАМ - МОНГОЛ УЛСЫН ӨМЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТҮҮХЭН ЭКСКУРС
batnasanb1.1K vistas
Т. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР por batnasanb
Т. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРТ. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
Т. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
batnasanb1.8K vistas
จินตนา ปินใจกุล por jintana pinjaikul
จินตนา ปินใจกุลจินตนา ปินใจกุล
จินตนา ปินใจกุล
jintana pinjaikul186 vistas
งานนำเสนอ จินตนา ปินใจกุล por jintana pinjaikul
งานนำเสนอ จินตนา ปินใจกุลงานนำเสนอ จินตนา ปินใจกุล
งานนำเสนอ จินตนา ปินใจกุล
jintana pinjaikul176 vistas
Цолмон, Дагвадорж - Бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй асуудлууд тэдгээрийг шийдвэ... por batnasanb
Цолмон, Дагвадорж - Бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй асуудлууд тэдгээрийг шийдвэ...Цолмон, Дагвадорж - Бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй асуудлууд тэдгээрийг шийдвэ...
Цолмон, Дагвадорж - Бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй асуудлууд тэдгээрийг шийдвэ...
batnasanb1.2K vistas
Multilateral agreement on the lldc itt por batnasanb
Multilateral agreement on the lldc ittMultilateral agreement on the lldc itt
Multilateral agreement on the lldc itt
batnasanb1.7K vistas
Б.Төмөржина Г.Оюун Уянга А.Ариунбат А.Хулангоо Сайнбаяр - Хувцасны Дэлгүүрт М... por batnasanb
Б.Төмөржина Г.Оюун Уянга А.Ариунбат А.Хулангоо Сайнбаяр - Хувцасны Дэлгүүрт М...Б.Төмөржина Г.Оюун Уянга А.Ариунбат А.Хулангоо Сайнбаяр - Хувцасны Дэлгүүрт М...
Б.Төмөржина Г.Оюун Уянга А.Ариунбат А.Хулангоо Сайнбаяр - Хувцасны Дэлгүүрт М...
batnasanb982 vistas
Б.Цэцэндулам Д.Баярсайхан - ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН САЛБАРТ ТӨР БА ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ... por batnasanb
Б.Цэцэндулам Д.Баярсайхан - ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН САЛБАРТ ТӨР БА ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ...Б.Цэцэндулам Д.Баярсайхан - ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН САЛБАРТ ТӨР БА ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ...
Б.Цэцэндулам Д.Баярсайхан - ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН САЛБАРТ ТӨР БА ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ...
batnasanb1.9K vistas

Más de batnasanb

Red arrow international company presentation por
Red arrow international company presentationRed arrow international company presentation
Red arrow international company presentationbatnasanb
2.4K vistas25 diapositivas
Mtvf panel on piracy and copyright mr final por
Mtvf panel on piracy and copyright mr finalMtvf panel on piracy and copyright mr final
Mtvf panel on piracy and copyright mr finalbatnasanb
1.7K vistas7 diapositivas
Bei Bei Fan - Warner Bros por
Bei Bei Fan - Warner BrosBei Bei Fan - Warner Bros
Bei Bei Fan - Warner Brosbatnasanb
1.5K vistas32 diapositivas
Saskia van Lier - Endemol Asia por
Saskia van Lier - Endemol AsiaSaskia van Lier - Endemol Asia
Saskia van Lier - Endemol Asiabatnasanb
1.6K vistas10 diapositivas
Jargalan.B - Hollywood movie supply in Mongolian Market por
Jargalan.B - Hollywood movie supply in Mongolian MarketJargalan.B - Hollywood movie supply in Mongolian Market
Jargalan.B - Hollywood movie supply in Mongolian Marketbatnasanb
855 vistas13 diapositivas
Final overview img mongolia v2 por
Final overview img mongolia v2Final overview img mongolia v2
Final overview img mongolia v2batnasanb
1.5K vistas11 diapositivas

Más de batnasanb(20)

Red arrow international company presentation por batnasanb
Red arrow international company presentationRed arrow international company presentation
Red arrow international company presentation
batnasanb2.4K vistas
Mtvf panel on piracy and copyright mr final por batnasanb
Mtvf panel on piracy and copyright mr finalMtvf panel on piracy and copyright mr final
Mtvf panel on piracy and copyright mr final
batnasanb1.7K vistas
Bei Bei Fan - Warner Bros por batnasanb
Bei Bei Fan - Warner BrosBei Bei Fan - Warner Bros
Bei Bei Fan - Warner Bros
batnasanb1.5K vistas
Saskia van Lier - Endemol Asia por batnasanb
Saskia van Lier - Endemol AsiaSaskia van Lier - Endemol Asia
Saskia van Lier - Endemol Asia
batnasanb1.6K vistas
Jargalan.B - Hollywood movie supply in Mongolian Market por batnasanb
Jargalan.B - Hollywood movie supply in Mongolian MarketJargalan.B - Hollywood movie supply in Mongolian Market
Jargalan.B - Hollywood movie supply in Mongolian Market
batnasanb855 vistas
Final overview img mongolia v2 por batnasanb
Final overview img mongolia v2Final overview img mongolia v2
Final overview img mongolia v2
batnasanb1.5K vistas
Dai Huang - Sony Pictures Television por batnasanb
Dai Huang - Sony Pictures TelevisionDai Huang - Sony Pictures Television
Dai Huang - Sony Pictures Television
batnasanb1K vistas
Delgertsoo.D - Legal regulation of Intellectual Property Rights por batnasanb
Delgertsoo.D - Legal regulation of Intellectual Property RightsDelgertsoo.D - Legal regulation of Intellectual Property Rights
Delgertsoo.D - Legal regulation of Intellectual Property Rights
batnasanb1.3K vistas
Khishigsuren Yadamsuren - Current Overview of Mongolian Television Industry por batnasanb
Khishigsuren Yadamsuren - Current Overview of Mongolian Television IndustryKhishigsuren Yadamsuren - Current Overview of Mongolian Television Industry
Khishigsuren Yadamsuren - Current Overview of Mongolian Television Industry
batnasanb1.4K vistas
David Kao - Television Industry Technologies por batnasanb
David Kao - Television Industry TechnologiesDavid Kao - Television Industry Technologies
David Kao - Television Industry Technologies
batnasanb966 vistas
Peter Markey - Building success in the digital era por batnasanb
Peter Markey - Building success in the digital eraPeter Markey - Building success in the digital era
Peter Markey - Building success in the digital era
batnasanb1K vistas
Б.БАЛГАНСҮРЭН - Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт por batnasanb
Б.БАЛГАНСҮРЭН - Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтБ.БАЛГАНСҮРЭН - Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт
Б.БАЛГАНСҮРЭН - Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт
batnasanb1.6K vistas
Ц.ЖАДАМБАА - Телевизийн шинэчлэл улсын хөгжилд por batnasanb
Ц.ЖАДАМБАА - Телевизийн шинэчлэл улсын хөгжилдЦ.ЖАДАМБАА - Телевизийн шинэчлэл улсын хөгжилд
Ц.ЖАДАМБАА - Телевизийн шинэчлэл улсын хөгжилд
batnasanb2.6K vistas
А.Анхбаяр - Алтны үнийн хэтийн төлөв хандлага por batnasanb
А.Анхбаяр - Алтны үнийн хэтийн төлөв хандлагаА.Анхбаяр - Алтны үнийн хэтийн төлөв хандлага
А.Анхбаяр - Алтны үнийн хэтийн төлөв хандлага
batnasanb869 vistas
Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ... por batnasanb
Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...
Э.Энхжаргал Г. Энхзаяа - БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ШИ...
batnasanb3.1K vistas
Ч.Сосорбарам С.Дашзэвэг - Валютын ханшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойло... por batnasanb
Ч.Сосорбарам С.Дашзэвэг - Валютын ханшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойло...Ч.Сосорбарам С.Дашзэвэг - Валютын ханшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойло...
Ч.Сосорбарам С.Дашзэвэг - Валютын ханшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойло...
batnasanb7.6K vistas
С.Сарангэрэл - Технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйг уул уурхайн салбарт ... por batnasanb
С.Сарангэрэл - Технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйг уул уурхайн салбарт ...С.Сарангэрэл - Технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйг уул уурхайн салбарт ...
С.Сарангэрэл - Технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйг уул уурхайн салбарт ...
batnasanb3.1K vistas
Г.Мөнгөнцэцэг - CAPM ЗАГВАР ба ӨРГӨТГӨЛ por batnasanb
Г.Мөнгөнцэцэг - CAPM ЗАГВАР ба ӨРГӨТГӨЛГ.Мөнгөнцэцэг - CAPM ЗАГВАР ба ӨРГӨТГӨЛ
Г.Мөнгөнцэцэг - CAPM ЗАГВАР ба ӨРГӨТГӨЛ
batnasanb9.3K vistas
Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ... por batnasanb
Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ...Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ...
Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ...
batnasanb2.2K vistas
Таблеттай оюутан por batnasanb
Таблеттай оюутанТаблеттай оюутан
Таблеттай оюутан
batnasanb1.1K vistas

О.Энхбаяр - Магадлалын тусламжтайгаар үнэт цаасны үнийн модыг байгуулах нь

 • 1. Магадлалын тусламжтайгаар үнэт цаасны үнийн модыг байгуулах нь О.Энхбаяр ШУТИС-ДаТС bayaraa_23579@yahoo.com Хураангуй. Нийтэд арилжаалах замаар бизнесийн үйл ажиллагааг гаднаас санхүүжүүлэх боломжийг олгож байгаа мөнгөний баримтыг үнэт цаас гэнэ. Компаний санхүүгийн ажилтан үнэт цаасны зах зээл дээрх өөрийн үнэт цаасны үнийн өөрчлөлтийг байнга хянах шаардлагатай. Үнэт цаасны үнийн хэт их хэлбэлзэл нь компаний санхүүгийн эрсдэлийг ихэсгэн, дампууруулах аюулд хүргэх нөхцөлийг бий болгодог. Үнэт цаас гаргагч(эмитент) нь үнэт цаасыг эргэлтэд гаргаж, өөрийн нэрийн өмнөөс өөрийн хөрөнгөөр үүрэг хүлээдэг этгээд юм. Зөвхөн гаргаж буй үнэт цаас нь зохицуулагч төрийн байгууллага болон хөрөнгийн биржид албан ёсоор бүртгэгдэж, зөвшөөрөл авдаг байна. Түлхүүр үг: брокер, хувьцаа,дилер,пүүс Оршил Монгол улс тєвлєрсєн тєлєвлєгєєт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засагт шилжих шилжилтийн тvvхэн vе шатанд нийгэм эдийн засгийн олон шинэ харилцаа, шинэ байгууллага, шинэ vйлдвэрлэл, vйлчилгээ vvсч бий болсны нэг нь Монгол улсын Засгийн газрын 1991 оны 01 дvгээр сарын 18-ны єдрийн 13 тоот тогтоолоор Монголын хєрєнгийн бирж (МХБ) байгуулагдан, ємч хувьчлалын ажлыг эхлvvлсэн явдал юм. Тэр цагаас хойш 17 жил Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр олон компаниуд бий болж дэлхий нийтэд өөрийгөө таниулж байга. Гэвч үнэт цаасаар тоглогчид хараахан хөгжиж эхлээгүй байгаа билээ. Миний энэ илтгэл бол тэдгээр хүмүүс онол, практик хоёрыг хэрхэн чадварлагаар хослуулж бизнес хийдгийг та бүхэнд ойлгуулахад чиглэгдсэн болно.
 • 2. Үндсэн хэсэг Зорилго 1. Үнэт цааñны үнийг модыг хэрхэн байгуулах вэ? Үнэт цаасны үнийн бином модны загварыг байгуулъя. t=0 хугацаа буюу одоогийн үнэт цаасны үнийг S0 гэе. t=1 хугацаа буюу ирээдүйн үнэ цэнийг S1 гэвэл S1 нь өснө эсвэл буурна. Өөрөөр хэлбэл S1 нь өсвөл S0-ийг u, буурвал d гэсэн параметрээр үржүүлнэ.Үнэ өсөх магадлалыг p гэвэл бидний байгуулах модны загвар нь: Su=uS0 S0 Sd=dS0 болно. Энд үржигдэхүүн u, d-параметр, p-магадлалыг статистик өгөгдлийг тусламжтайгаар хэрхэн олж болохыг бид авч үзэх болно.S 1-ийн дундаж үнэ цэнийг E[S1] гэж тэмдэглэвэл энэ нь: E[S1]=pSu+(1-p)Sd=p*uS0+(1-p)*dS0=(pu+qd)S0 болох бөгөөд pu+qd-ийг үнэт цаасны үнийн хандлага гэж нэрлэдэг.Хэрэв pu+qd>1 бол үнэ өсөх хандлагатай pu+qd<1 бол үнэ буурах хандлагатай pu+qd=1 бол хандлагагүй байх болно. Үнэт цаасны үнийн модыг цааш үргэлжлүүлэн байгуулбал Зураг 1 Өртөг u3 S0 Магадлал p3 Үржвэр p3u3S0 u2S0 u2d S0 p 2q uduS0p2q
 • 3. uS0 uduS0 p 2q uduS0p2q ud2S0 p 2q uduS0p2q d2uS0 p 2q uduS0p2q dudS0 p 2q uduS0p2q d2uS0 p 2q uduS0p2q d3S0 q3 d3S0q3 udS0 S0 duS0 dS0 2 d S0 Салаа мөчрүүдийн төгсгөл нь тэнцүү байнаа тул тэдгээрийг нийлүүлж нэг зангилаа болговол Зураг 2 u3S0 u 2S0 u2dSo uS0 udS0 S0 ud2S0 dS0 d 2S0 t=0 t=1 t=2 d 3S0 t=3 гэсэн мод байгуулагдлаа. Хугацаа бүр дэхь дундаж үнэ цэнийг магадлалаар нь олбол: E[S1]=puS0+(1-p)dS0=(pu+qd)S0 2 2 2 2 2 E[S2]=p u S0+2udpqS0+q d S0=(pu+qd) S0 (1) 3 E[S3]=(pu+qd) S0 …. n E[Sn]=(pu+qd) S0 гэж олдож байна. Одоо асуудлыг буцааж тавья. Өөрөөр хэлбэл модны салаа мэдэгдэж байхад мөчрийн төгсгөл эхлэлийг яаж олох вэ? гэдгийг авч үзье. Үүний тулд нэг мөчрийг сонгож тооцооллыг хийе. Зураг 3 a q
 • 4. x 1-q b гэсэн мөчир дээр x=p*a+q*b гэж олдох бөгөөд үүнийг гинжин хэлхээний дүрэм гэнэ. Энэ дүрмийг Зураг 4 u3S0 u2dSo ud2S0 d3S0 t=0 t=1 t=2 t=3 гэсэн модон дээр бичвэл: Зураг 5 u3S0 pu3S0+qdu2S0 u2dSo pdu2S0+qd2uS0 ud2S0 pud2S0+qd3dS0 d3S0 t=0 t=1 t=2 t=3 гэх мэтчилэн өнөөдрийн үнэ цэнийг тодорхойлох боломжтой. Зорилго 2. Худалдан авагчийн үнэт цаасны үнэ. 1. Үнэт цааны загварыг байгуулна. Жишээлбэл:S0=100; u=1.1; d=0.9; r=0.005; p=0.85 үед t=3 үедэх үнэт цааны үнийн модны загварыг байгуулбал: Зураг 6
 • 5. Үнэт цаасны үнийн мод S= 100 u= 1.1 d= 0.9 p= t=0 0.85 t=1 t=2 t=3 133.1 121 110 108.9 100 99 90 89.1 81 72.9 Математик дундаж E[S n ] 100 107 114.4 122.504 9 3 болно. 2. Опционы үнийн модыг байгуулна. Тохиролцсон үнэ 105 байхад t=3 үеийн үнэ цэнийг тавибал : Зураг 7 Үнэт цаас худалдан авагчийн үнийн мод S 3= 133.1 S 3= 108.9 S 3= 89.1 S 3= 72.9 u= 1.1 d= 0.9 X= 105 r= 0.05 µ= 1 q= 0.7563475 7 t=0 t=1 t=2 t=3 28.1 3.9 0 0
 • 6. Энэ модыг гинжин хэлхээний дүрмээр цааш үргэлжлүүлэн бодвол: Зураг 8 Үнэт цаас худалдан авагчийн үнийн мод S 3= 133.1 S 3= 108.9 S 3= 89.1 S 3= 72.9 u= 1.1 d= 0.9 X= 105 r= 0.05 µ= 1 q= t=0 t=1 t=2 t=3 28.1 21.12076 15.84589 11.86838 3.9 2.80590 2.01873 0 0.00000 0.7563475 0 7 E[S k ]= 11.86838 12.47687 13.11655 13.78903 гарна. Энэ модыг тайлбарлая. Үүнд бидний мөчрийн үнийн магадлал: e rµ S0 − Sd e rµ − d q= = Su − Sd u−d (2) томъёогоор өгөгдөх тул өгөгдсөн жишээн дээр q=0.7564 болно. -rµ Гинжин хэлхээний дүрэм ёсоор x=e (qa+(1-q)b) гарган авч болно. Энэ томъёогоор зангилаануудыг боож олсон. Үүний үр дүнд үнэ нь 11,40 гарна. Зорилго 3. Статистик өгөгдлөөр модыг байгуулж ирээдүйн үнэ цэнийг тодорхойлох нь
 • 7. Үнэт цаасны үнийн параметрийг олох асуудлыг авч үзье. Математик загварчлал нь одоо болон ирээдүйг зөгнөж ойлгоход зориулагдсан байдаг. Хэрхэн u,d-г олох вэ? Дараах тэмдэглэгээг хийе. ∆tбогино хугацаа, S-санамсаргүй хэмжигдэхүүн гэвэл: 1 n 1 n µ∆t =  = ∑ ( x k − 1) = ∑ ( S k / S k −1 − 1) n k =1 n k =1  1 n S = ( S k / S k −1 − 1) 2 − n  2  ∑ n − 1  k =1   2 σ ∆t = s u = 1 + µ∆t + σ ∆t = 1 +  + s d = 1 + µ∆t − σ ∆t = 1 +  − s Энэ u,d-г Microsoft Excel програмаар бодож үнэт цаасны модны загварыг байгуулна. Тухайлбал, Х.4-нөөс Х.18-ны хоорондох үнэт цаасны үнэ ханшийг авч модыг байгуулбал: Зураг 9. Сар, ҮЦ-ны өдөр үнэ ханш III.06 29.56 1.0191137 III.07 30.125 0.9480498 III.08 28.56 0.9628852 III.09 27.5 1.0227273 III.10 28.125 0.9756444 III.11 27.44 0.9861516 III.12 27.06 1.0024021 III.13 27.125 1.0368664 III.14 28.125 0.9934222 III.15 27.94 0.9753042 III.16 27.25 0 Харьцаа Дундаж 0.9922567 Медиан 0.9897869 Мод #VALUE! Стандарт хазайлт 0.0282088
 • 9. 9 2 4 3 Тайлбар: Хүснэгтээс харахад үнэт цаасны ханшийн мэдээ өгөгдсөнөөр үнэт цаас ирээдүйд ямар хандлагатай байх вэ? гэдгийг харж болно. Манай жишээн дээр буурах хандлагатай байгаа тул энэ үнэт цаасыг худалдан авах шаардлагагүй юм. Дүгнэлт Монгол Улсын хөрөнгийн бирж үнэт цаасны үнэ ханшаар ирээдүйн үнэт цаасны үнэ цэнийг тодорхойлох аргыг хэрэглэдэггүй бөгөөд брокер дилерийн компаниуд ч энэхүү тооцоог төдийлөн ашигладаггүй болно. Иймд энэхүү аргыг хэрэглэснээр дараах давуу талуудтай.Үүнд: 1. Үнэт цаасны үнэ нь ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөж болохыг модны тусламжтайгаар харж болно. 2. Үнэт цаасны ирээдүйн үнэ цэнийг ямар ч хугацаагаар тодорхойлж болно. 3. Үнэт цаасны борлуулалтаас олох орлогыг урьдчилан тооцоолж болно. 4. Эрсдэлээс хамгаалж, даатгуулах шаардлагатай эсэхэд дүн шинжилгээ хийх боломжтой. 5. Microsoft Excel программ дээр бодох боломжтой тул ашиглахад хялбар, хүн бүхэнд ойлгомжтой байна. 6. Үнэт цаасыг худалдаж авах эсэхэд шийдвэр гаргахад тусална. Ном зүй: 1. www.mse.mn (Mongolian Stock Exchange/Монголын Хөрөнгийн Бирж)
 • 10. 2. Ж.Ядамсүрэн. “Үнэт цаас” Улаанбаатар 2000 он 3. Victor Goodman “The Mathematics of Finance” 2001, England 4. Удирдлагын академи “Менежерийн эдийн засаг” 2007 он, УБ 5. Жавзмаа “Санхүүгийн бүртгэл” УБ 6. Т.Ёндон “Удирдлагын бүртгэл” 2007 он, УБ 7. Четыркин Е.М “Финансовая математика” 2001 год, Москва 8. Ж.Ядамсүрэн “Үнэт цааны зах зээл” Улаанбаатар 2001 он 9. Ж.Ядамсүрэн “Үнэт цаасны хөгжингүй зах зээл” Улаанбаатар 1999 он Зохиогчийн тухай: Оюунгэрэл овогтой Энхбаяр яс үндэс халх, 1987 оны 06-р сарын 20-нд Дархан Уул аймагт төрж Дархан Уул аймгийн ерөнхий боловсролын МБШГСургалттай “Оюуны Ирээдүй” цогцолборыг төгссөн. 2005 онд ШУТИС-ийн Дархан Технологийн Сургуулийн Санхүү Удирдлага ангид элсэн ороод 3 дахь жилдээ 3.6 дүнгийн голчтойгоор амжилттай суралцаж байна. Санүүгийн менежмент, үнэт цаас, хувьцааны чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг. Н.Дэлгэрмаа. Удирдсан ШУТИС-ийн ДаТС-ийн Математикийн багш магистр