школски развојни-план

bbilja
bbiljanastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja u OŠ "Josif Marinković"
ОШ ,, Јосиф Маринковић“
Јосифа Маринковића 79
Нови Бечеј
023/771-041
Ел. пошта: zocaosjmnb@yahoo.com

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ
ПЛАН
За период 2012-2015.године

У Новом Бечеју, септембра, 2012. године
Садржај :

Школски развијјни план
Школски разви ни план

Садржај
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ко смо ми?...........................................................................................................................................2
Анализа стања....................................................................................................................................3
Мисија и визија....................................................................................................................................6
Потребе...............................................................................................................................................7
Развојни циљеви..................................................................................................................................9
Акциони план задатака и активности..........................................................................................11
Чланови тим за ШРП......................................................................................................................23
Одлука Школског одбора................................................................................................................24

1
1. Ко смо ми

Школски развијјни план
Школски разви ни план

1. Ко смо ми?
Наша школа налази се у Новом Бечеју, варошици на обали Тисе, тачније у делу који се зове
Врањево. У Врањеву је рођен наш познати композитор Јосиф Маринковић чије име школа са
поносом носи. Једна је од две школе у месту.
Као осмогодишња школа почела је са радом давне 1958. године, а настава је извођена у више
зграда, на различитим локацијама. Изградњом нове школске зграде, 1972.год. школа је обједињена и
настава се изводи на једном месту.
Школу похађају деца из претежно сеоских подручја, Врањева и Новог Села. За децу млађег
школског узраста која долазе из Новог Села обезбеђен је превоз школским аутобусом.
Наставом је обухваћено 511 ученика распоређених у 22 редовна и 3 специјална одељења.
Становништво је просечно ниске образовне и социјалне структуре. Преовладавају земљорадничке и
радничке породице, а у средини је доста породица без икаквих примања као и старачких
домаћинстава..
И поред ових услова, резултати рада и успешност ученика и наставника су запажени у
локалној средини и шире. Наши ученици већ годинама постижу изузетне резултате на различитим
нивоима такмичења (од општинског до регионалног и републичког).
Без обзира на успехе које постижемо, аналитичким сагледавањем наставе и ваннаставних
активности, закључујемо да положај ученика – детета, ипак, традиционалан и не одговара
менталном склопу детета, његовим потребама и интересовањима, без обзира на труд запослених да
се тај проблем реши. У школи постоји свест о овим проблемима и амбиција да се они превазиђу.

2
2. Анализа стања

Школски развијјни план
Школски разви ни план

2. Анализа стања
2.1. Снаге и ресурси
Стручност кадра
Носиоци васпитно образовног рада су наставници и професори разредне и предметне
наставе, олигофренопедагози, педагог и директор школе. Структура наставног особља је следећа:
- разредна настава 11 (6 проф. и 5 наставника);
- предметна настава 18 ( 17 проф. и 1 наставник );
- изборна настава 3 ( 2 вероучитеља и 1 информатичар)
- настава у специјалним одељењима 3 (1 олигофренoпедагог и 2 проф. разр. наст.)
- педагог
- директор школе (проф. разр. наст.)

3
2. Анализа стања

Школски развијјни план
Школски разви ни план

Наведено наставно особље поседује одговарајућу стручну спрему, прописану правилником о
стручној спреми наставника и сарадника у основној школи. Нестручно је заступљен део наставе у
специјалним одељењима. Пратеће службе, административно-техничко особље и помоћно особље на
индиректан начин стварају повољне услове за извођење наставног процеса и тако доприносе
реализацији васпитно-образовног рада.
Наставно особље школе активно се укључује у све облике едукације попут семинара:
Професионална оријентација на преласку у средњу школу, Школа ромологије, Тимски рад,
Образовни стандарди за крај основног образовања,Инклузија у настави, Друга шанса.Поред редовне
наставе у школи се реализују изборни предмети: Грађанско васпитање, Веронаука, Народна
тредиција, Основи информатике и рачунарства, Домаћинство.Факултативни предмете тј.
активности у школи су: Час одељењског старешине, Допунска настава, Додатна настава, екскурзија
ученика и бројне ваннаставне активности.
Школу карактерише добра организација и руковођење, што подразумева јасан, заједнички
циљ, тимски рад и доношење одлука.

Простор
Посдтојећи школски простор одговара основним хигијенским захтевима и пружа могућности
за несметан рад и извођење радовне наставе и осталих активности. Распоређен је на следећи начин:
- 16 учионица које се користе и као кабинети;
- библиотека са читаоницом;
- фискултурна сала и отворени спортски терени;
- школска радионица за ТО;
- зборница, канцеларије за директора, педагога и административно особље;
- кухиња;
- просторија за помоћно особље;
- зубна ординација која је у функцији;
- котларница;
- санитарни чворови
-„Ђачки кутак и ученичка задруга“.

Опрема
Опремљеност школе је на просечном нивоу. Од опреме школа поседује следеће:
- 34 рачунара;
- 3 фотокопир апарата и 2 скенер;
- 3 телевизора, 1 видеорекордер и 4 ДВД плејера;
- 5 графоскопа и 6 дијапројектора;
-2 пројектора, 1 лаптоп
- 2 епископа;
- 1 касетофон, 2 ЦД плејера;
- музичке инструменте ( клавир, 2 хармонике, Орфов инструментариј).
Наведена и остала уобичајена наставна средства углавном задовољавају минималне захтеве
наставе.

4
2. Анализа стања

Школски развијјни план
Школски разви ни план

2.2. Слабости наше школе:

- из године у године све мањи број ђака (смањен наталитет);
- лоша образовна и социјална структура средине;
- недовољан број потребних наставних средстава;
- недовољна сарадња са родитељима;
- недостатак адекватног школског простора(трпезарија, медијатека, санитарни чвор)

5
Школски развијјни план
Школски разви ни план

3. Мисија и визија

3. Мисија и визија
3.1. Мисија

Ми смо школа која има јасне и дефинисане
циљеве на чијој реализацији одговорно ради, која се
постепено и дугорочно мења.Кроз јавне наступе
доприносимо афирмацији школе. Постали смо
партнерска школа и успешно сарађујемо са локалном
заједницом и свим заинтересованим организацијама.
Позитивна школска клима резултат је добрих
међуљудских односа.

3.2.Визија

У наредне три године желимо да будемо школа која ће
континуирано унапређивати постигнућа ученика и подизати углед школе,
да будемо школа за пример!

6
4. Потребе

Школски развијјни план
Школски разви ни план

4. Потребе
Током протекле три школске године тимови за самовредновање вредновали су све кључне
области. Анализом резултата закључено је да постоји велика разлика у напредовању ученика
(велики je број ђака са којима је потребно радити по ИОП-у и за које је потребно прилагођавати
стандарде) и недовољна сарадња са родитељима. Једна од слабости наше школе је и недостатак
адекватног школског простора – санитарни чвор, трпезарија, специјализована учионица, простор за
медијатеку. Управо због тога је потребно унапређивати следеће области: Подршка ученицима ,
Настава и учење, Постигнућа ученика, Етос и Ресурси.

Kључна област : Подршка ученицима

1. Праћење физичког , здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика
2. Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
3. Помоћ при избору даљег образовања, обуке и запослења

Kључна област : Настава и учење

1. Планирање и припремање
2. Подстицање ученика
3. Праћење и оцењивање

Kључна област : Постигнућа ученика

1. Квалитет знања
Kључна област : Етос
1. Комуникација са родитељима
2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење

Kључна област : Ресурси

1. Обогаћивање школског простора и опреме

7
Школски развијјни план
Школски разви ни план

4. Потребе

На основу уочених потреба издвојили су се следећи

Приоритети:
Стручна помоћ наставницима у
пружању подршке ученицима у
процесу учења
Укључивање родитеља у живот и рад
школе и у школско учење
Школски простор

8
Школски развијјни план
Школски разви ни план

5.Развојни циљеви

5. Развојни циљеви
1. УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И УЗ СТРУЧНУ
ПОМОЋ СЛУЖБЕ ( ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА) ЗАДУЖЕНЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА
На основу анализе реализованог Школског развојног плана и анализом резултата самовредновања дошли смо до резултата који
показују да је потребно код ученика унапређивати постигнућа кроз прилагођавање образовних стандарда. Да би се овај циљ остварио
неопходна је помоћ стручне службе за подршку у процесу учења.Из тога су произишли следећи специфични циљеви .
Специфични циљеви:
a) Унапређивати наставни процес кроз индивидуализацију наставе
б) Континуирано пружати подршку ученицима уз помоћ наставника и

педагошког асистента

2. ПОДСТИЦАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА НАПРЕТКА У СВИМ ОБЛАСТИМА РАДА
УЧЕНИКА
На основу пројекта Функционално основно образовање одраслих (ФООО) - Друга шанса који наша школа реализује од априла
2012.године видела се могућност за утицање на свест оних родитеља који због сопственог недовољног образовања не учествују у
образовном процесу своје деце. Сарадњу са свим родитељима желимо подићи на виши ниво.
Специфични циљеви:
а) Јачање одговорности родитеља према сопственом напредовању и напредовању своје деце
б) Развијање свести код родитеља о активном учествовању у раду школе
в) Подизање свести свих запослених у школи за успешнију комуникацију са родитељима и ученицима

9
5.Развојни циљеви

Школски развијјни план
Школски разви ни план

3. ОБОГАЋИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА НОВИМ ПРОСТОРНИМ РЕШЕЊИМА
Садашњи санитарни чвор је одобрен за употребу као привремено решење, те је неопходно приступити изградњи новог санитарног чвора
и трпезарије како би се испунили захтеви по нормативима.
Специфични циљ:
а) Подстицање локалне заједнице за пружање материјалне подршке у реализацији уређења школског простора

10
Школски развијјни план
Школски разви ни план

6.Акциони план задатака и активности

АКЦИОНИ ПЛАН
I развојни циљ:
1. УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И УЗ СТРУЧНУ
ПОМОЋ СЛУЖБЕ ( ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА) ЗАДУЖЕНЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА
1. a) Унапређивати наставни процес кроз индивидуализацију наставe

1.Кроз израду ИОП-а подстицати ученике који слабије
напредују

1.Упознавање
колектива са
ШРП-ом и
усклађивање
оперативних
наставних
планова са
циљевима ШРП-а
2.Иницијални
тестови

3.Израда ИОП-а

2.Учитељи,
предметни
наставници,
ученици,тим
за самовредновање 3

2. Спровођење
тестирања

3.предметни 3.Састављање
наставници,
педагошког
учитељи, тим профила
за инклузивно
образовањетим за самовредновање1

2.Извештај о
резултатима
тестирања

3.Преглед и
анализа ИОП-а
и педагошких
профила

*

20122013.
20132014.
20142015.

*

20122013.

*

*

*

20132014.

*

*

*

20142015.

*

*

*

*
*

11

7

*

*

6

*

5

*

20132014.

4

*

3

20122013.

2

1.Евидеденција
о присуству на
седници и
стручним
активима

20142015.

1.Тим за
ШРП

1

1.На седницама
наставничког
већа и
стручним
активима

Време реализације
12

Евалуација
активности

11

Начин
реализације

10

Носиоци

9

Активности

8

Задаци
Школски развијјни план
Школски разви ни план

6.Акциони план задатака и активности

5

4

3

2

7

Извештај о
резултатима
тестирања

6

2. Побољшавати квалитет знања ученика кроз
индивидуализацију задатака и употребом
различитих метода и облика рада

Спровођење
тестирања

1

Време реализације

12

Учитељи,
наставници,
ученици,тим за
самовредновање
3

Евалуација
активности
11

1. Израда и
употреба
критеријумских
тестова

Начин
реализације

10

Носиоци

9

Активности

8

Задаци

Учитељи,
наставници,
ученици,педагог
и директор

6.Акциони план задатака и активности

Извештај на
седници
Наставничког
већа

20122013.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20132014.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20142015.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

*

*

*

20132014.

Провера
посетом часовима

*

*

*

*

*

20142015.
2.Планирање и
употреба иновативнијих
метода и облика
рада у настави
за сваку
тематску област

20122013.

*

*

*

*

Школски развијјни план
Школски разви ни план
12
1. б) Континуирано пружати подршку ученицима уз помоћ наставника и педагошког асистента

6.Акциони план задатака и активности

7

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20132014.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20122013.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20132014.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20142015.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

1

6

Вођење
дневника
допунске
наставе

5

Допунска
настава

Вођење
дневника
додатне
наставе

4

Учитељи,
наставници,
ученици

Додатна
настава

3

1. Интензивирање допунске и додатне наставе у
циљу јачања подршке свим ученицима

2.Организовање
допунске
наставе

Учитељи,
наставници,
ученици

20122013.

20142015.

1.Организовање
додатне наставе

2

Време реализације

12

Евалуација
активности

11

Начин
реализације

10

Носиоци

9

Активности

8

Задаци

Школски развијјни план
Школски разви ни план
13
*

*

*

Континуирано
стручно
усавршавање

Учитељи,
наставници,
директор,
локална
самоуправа

6.Акциони план задатака и активности

Допунски рад са
ученицима,
састанци са
наставницима

Семинари

План рада
педагошког
асистента

*

Лични планови
стручног
усавршавања

20122013.
20132014.
20142015.
20122013.

7

*

20132014.

6

*

5

Учитељи,
наставници,
ученици,
педагог

Разматрање
приспелих
молби

4

Упознавање
педагошког
асистента са
његовом улогом
у наставном
процесу

Конкурс, молба

3

2. Укључивање педагошког асистента у рад са децом
која тешко напредују

Директор,
школски одбор,
савет родитеља,
школска управа,
правна служба

2

20122013.

20142015.

Контактирати
надлежне
службе за
ангажовање
педагошког
асистента

1

Време реализације
12

Евалуација
активности

11

Начин
реализације

10

Носиоци

9

Активности

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8

Задаци

*

*

*

*

*

*

*

*

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20132014.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20142015.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

Школски развијјни план
Школски разви ни план
14
ЕВАЛУАЦИЈА
I развојни циљ: Унапређивање постигнућа ученика кроз имплементацију образовних стандарда и уз стручну помоћ службе ( педагошког
асистента ) задужене за подршку у процесу учења

Предмет евалуације : Исходи предузетих активности

Исход
Унапређен наставни процес
кроз индивидуализацију
наставе
Педагошки асистент и
наставници континуирано
пружају подршку свим
ученицима

Инструмент
-извештаји тимова за
самовредновање 1 и 3

Време
Квартално праћење

Носиоци активности
Тимови за самовредновање 1 и 3, наставници,
учитељи

Досијеи, евиденционе
листе, портфолија
ученика

Лонгитудинално
праћење

Наставници, учитељи, педагошки асистент,
тим за самовредновање 4

Евалуација ће се вршити током и непосредно по реализацији активности, месечно тромесечно, полугодишње и годишње. Вршиће је
директор, педагог, наставници и тимови за самовредновање. Резултати евалуације биће доступни стручним руководећим саветодавним
органима, родитељима, ученицима и представницима локалне самоуправе.

6.Акциони план задатака и активности

Школски развијјни план
Школски разви ни план
15
II развојни циљ:
2.ПОДСТИЦАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА НАПРЕТКА У СВИМ ОБЛАСТИМА РАДА УЧЕНИКА
2.а) Јачање одговорности родитеља према сопственом напредовању и напредовању своје деце

Анкета,извешта
-ји

1. Утицати на свест родитеља да кроз лични пример
подстичу напредовање своје деце

•

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7

Трибине, инди
видуални
разговори

*

6

Директор,
андрагошки
асистент,
представници
НЗС

5

Сарадња са
Националном
службом за
запошљавање

2012
2013
.
2013
2014
.
2014
2015
.
2012
2013
.
2013
2014
.
2014
2015
.

4

Дневници рада,
андрагошке
свеске,анкета

3

Настава,ивидуа
лни разговори

2

Директор,
наставници,
завод за
запошљавање,
министарство,
андрагошки
асистент,родите
љи

1

Укључивање
родитеља без
основног
образовања у
ФООО

Време реализације
12

Евалуација
активности

11

Начин
реализације

10

Носиоци

9

Активности

8

Задаци

*

Пројекат ФООО планиран је само за школску 2012/13.годину, а наредних година ће се остваривати уколико буде заинтересованих
полазника.
16
Школски развијјни план
Школски разви ни план

6.Акциони план задатака и активности

ЧОС, Дечија
недеља,
родитељски
састанци,
радионице

Извештаји,дневн
ици
професионалне
оријентације

Наставници,
учитељи,
родитељи,учен
ици

Дечија недеља,
Дан школе

Планови и
извештаји
предвиђених
активности

Наставници,
учитељи,
родитељи,
ученици

Посете ,
излети

5

4

3

7

Родитељи,
одељенске
старешине,
тим за
професионалн
у оријентацију

6

1. Развијање партнерства са родитељима

Активно
учествовање
родитеља
различитих
занимања у
живот и рад
школе
Заједничко
планирање и
реализација
потребних
културних и
спортских
садржаја у
школи
Подршка у
реализацији
посета
различитим
фирмама и
институцијама

2

Време реализације
1

Евалуација
активности

12

Начин
реализације

11

Носиоци

10

Активности

8

Задаци

Развијање свести код родитеља о активном учествовању у раду школе

9

2. б)

20122013.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20132014.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20142015.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

*

*

*

20132014.

*

*

*

20142015.

Извештај

20122013.

*

*

*

20122013.
20132014.
20142015.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17
Школски развијјни план
Школски разви ни план

6.Акциони план задатака и активности
2.в) Подизање свести свих запослених у школи за успешнију комуникацију са родитељима и ученицима

ЧОС,
родитељски
састанци

Сертификати о
обуци,
извештаји о
презентацији

Записници,
анкета

3

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20132014.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20142015.

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

И

Н

Е

20122013.
20132014.
20142015.
20122013.
20132014.
20142015.
20122013.

2

7

Одељенске
старешине,
ученици,
родитељи

Посета
семинарима

Записници,анкет
е,
(самовредновањ
е (5)

6

Радионице са
ученицима и
родитељима на
тему успешне
комуникације

Наставничко
веће
(радионице)

5

Семинари на
тему
комуникације и
презентација

Сви
запослени у
школи, тим
за
самовредновање (5)
Учесници
семинара

4

Континуирани рад запослених у школи на
усавршавању комуникације

Радионице из
приручника
,,Умеће
комуникације“

1

Време реализације
12

Евалуација
активности

11

Начин
реализације

10

Носиоци

9

Активности

8

Задаци

*

*

*

*

*

*

18
Школски развијјни план
Школски разви ни план

6.Акциони план задатака и активности

ЕВАЛУАЦИЈА
II развојни циљ: Подстицање сарадње са родитељима у циљу побољшања напретка у свим областима рада ученика
Предмет евалуације : Исходи предузетих активности
Исход
Повећана одговорност
родитеља за сопствени
напредак
Родитељи активно учествују у
раду школе
Побољшана је комуникација
између родитеља и запослених
у школи

Инструмент
-извештаји , андрагошки
дневници рада ,
андрагошке свеске
Извештаји

Време
Месечно

На крају сваке
школске године
Извештаји,
На крају сваке
презенентације,радионице школске године

Носиоци активности
Тимови за ФООО

Наставници, учитељи, родитељи, тим за
професионалну оријентацију
Запослени у школи и родитељи

Евалуација ће се вршити током и непосредно по реализацији активности, месечно тромесечно, полугодишње и годишње. Вршиће је
директор, педагог, наставници, тим за ФООО и тимови за самовредновање. Резултати евалуације биће доступни стручним руководећим
саветодавним органима, родитељима, ученицима и представницима локалне самоуправе.

19
Школски развијјни план
Школски разви ни план

6.Акциони план задатака и активности
III развојни циљ:
3. ОБОГАЋИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА НОВИМ ПРОСТОРНИМ РЕШЕЊИМА

3. a) Подстицати локалну заједницу да пружи материјалну подршку у реализацији уређења школског простора

Молбе

Упознавање локалне заједнице са идејом и
прибављање потребне документације за нова
просторна решења

Директор,
локална
самоуправа

Решење о
додели
средстава

*

*

7

Писање
молби, захтева

6

Директор,
ЈП
„Дирекција“
, локална
самоуправа

5

Прибављање
неопходне
документације
ради добијања
грађевинске
дозволе
Обезбеђивање
потребних
материјалних
средстава

20122013.
20132014.
20142015.
20122013.
20132014.
20142015.
20122013.
20132014.
20142015.

4

Записник са
састанка

3

Презентација,
разговор

2

Директор,
локална
заједница,
родитељи,
наставници

1

Упознавање
локалне
заједнице са
пројектом

Време реализације
12

Евалуација
активности

11

Начин
реализације

10

Носиоци

9

Активности

8

Задаци

*

*

*

20
Школски развијјни план
Школски разви ни план

6.Акциони план задатака и активности

Доградња
објекта:
санитарни
чвор,
медијатека,
трпезарија
Набавка
потребног
намештаја за
медијатеку,
смештај и
набавка
медијатечке
грађе

Инвеститор,
извођачи
радова

Ангажовање
радника

директор

Јавна набавка

Записници
надзорног
органа

Рачуни

20122013.
20132014.
20142015.
20122013.
20132014.
20142015.
20122013.
20132014.
20142015.

4

3

2

7

Закон о јавним Тендерска
набавкама
документација,
записник о
јавној набавци

6

Директор,
локална
самоуправа

5

Доградња и опремање новог простора

Расписивање
јавних набавки
- тендера

1

Време реализације
12

Евалуација
активности

11

Начин
реализације

10

Носиоци

9

Активности

8

Задаци

*

*

*

И

Н

Е

*

*

Т

О

К

О

М

Г

О

Д

21
ЕВАЛУАЦИЈА
III развојни циљ: ОБОГАЋИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА НОВИМ ПРОСТОРНИМ РЕШЕЊИМА
Предмет евалуације : Исходи предузетих активности
Исход
Локална заједница пружа
подршку за доградњу простора
Школски простор је обогаћен
новим просторним решењима

Инструмент
Одлука локалне
заједнице
Одлука о висини
средстава

Време

Носиоци активности
Директор, локална самоуправа
Директор, локална самоуправа

22
7. Чланови тима за ШРП

Школски развијјни план
Школски разви ни план

Чланови тима за Школско развојно планирање:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Милосава Стевковић, председник ШО
Синиша Давидовац, представник Савета родитеља
Ружица Ранков, наст. разр. наставе
Станислава Сараволац, проф. разр. наставе
Дражана Богданов, проф. српског језика
Јелена Чивчић, проф. историје
Јована Станисављев, педагог
Владимир Давидовић, директор

У Новом Бечеју, 21.09.2012. год.

Директор
_____________________
(Владимир Давидовић)
23
8. Одлука школског одбора

Школски развијјни план
Школски разви ни план

На седници одржаној 21.09.2012. год. у присуству свих чланова, Школски одбор је донео одлуку о
усвајању Школског развојног плана.

У Новом Бечеју, 21.09.2012. год.

Председник Школског одбора
____________________________
24

Recomendados

Etos por
EtosEtos
EtosLela Prodanovic
810 vistas22 diapositivas
Правилник о квалитету рада установе por
Правилник о квалитету рада установеПравилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установеBojana Bogojević
385 vistas44 diapositivas
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године por
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године phskola
229 vistas39 diapositivas
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove por
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanovePravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanoveZorana Galic
1.1K vistas7 diapositivas
Koliko je inkluzivna_nasa_skola por
Koliko je inkluzivna_nasa_skolaKoliko je inkluzivna_nasa_skola
Koliko je inkluzivna_nasa_skolaSuzana Miljković
8.6K vistas78 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1 por
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1Suzana Miljković
3.2K vistas13 diapositivas
Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017. godinu por
Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017. godinu Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017. godinu
Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017. godinu phskola
656 vistas229 diapositivas
Pravilnik o normi_casova_neposrednog_rada_sa_ucenicima_u_osnovnoj_skoli por
Pravilnik o normi_casova_neposrednog_rada_sa_ucenicima_u_osnovnoj_skoliPravilnik o normi_casova_neposrednog_rada_sa_ucenicima_u_osnovnoj_skoli
Pravilnik o normi_casova_neposrednog_rada_sa_ucenicima_u_osnovnoj_skoliZorana Galic
827 vistas11 diapositivas
Priprema za-inkluziju-primer-blanko por
Priprema za-inkluziju-primer-blankoPriprema za-inkluziju-primer-blanko
Priprema za-inkluziju-primer-blankoZorana Galic
3.3K vistas3 diapositivas
Publikacija2016 17 Gimnayija Ivanjica por
Publikacija2016 17 Gimnayija IvanjicaPublikacija2016 17 Gimnayija Ivanjica
Publikacija2016 17 Gimnayija IvanjicaAkademija Filipovic
255 vistas49 diapositivas
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години por
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. годиниphskola
148 vistas50 diapositivas

La actualidad más candente(16)

Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1 por Suzana Miljković
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1
Kratka objasnjenja-koriscenih-izraza-1
Suzana Miljković3.2K vistas
Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017. godinu por phskola
Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017. godinu Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017. godinu
Godišnji plan rada škole za školsku 2016/2017. godinu
phskola656 vistas
Pravilnik o normi_casova_neposrednog_rada_sa_ucenicima_u_osnovnoj_skoli por Zorana Galic
Pravilnik o normi_casova_neposrednog_rada_sa_ucenicima_u_osnovnoj_skoliPravilnik o normi_casova_neposrednog_rada_sa_ucenicima_u_osnovnoj_skoli
Pravilnik o normi_casova_neposrednog_rada_sa_ucenicima_u_osnovnoj_skoli
Zorana Galic827 vistas
Priprema za-inkluziju-primer-blanko por Zorana Galic
Priprema za-inkluziju-primer-blankoPriprema za-inkluziju-primer-blanko
Priprema za-inkluziju-primer-blanko
Zorana Galic3.3K vistas
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години por phskola
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
phskola148 vistas
Pravilnik o str.usavrsavanju konačno 28.09. por Suzana Miljković
Pravilnik o str.usavrsavanju  konačno 28.09.Pravilnik o str.usavrsavanju  konačno 28.09.
Pravilnik o str.usavrsavanju konačno 28.09.
Suzana Miljković6.9K vistas
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године por phskola
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
phskola326 vistas
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016.... por phskola
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
phskola876 vistas
13.6. podrska-ucenicima-1 por goranco69
13.6. podrska-ucenicima-113.6. podrska-ucenicima-1
13.6. podrska-ucenicima-1
goranco69454 vistas
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver por Ljiljana Rehner
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Ljiljana Rehner22.8K vistas
Izvestaj 19 20 por nerconja
Izvestaj 19 20Izvestaj 19 20
Izvestaj 19 20
nerconja138 vistas
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016 por Osnovna Škola Anta Bogićević
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Individualizacija nastave por Ana Rasic
Individualizacija nastaveIndividualizacija nastave
Individualizacija nastave
Ana Rasic3.1K vistas

Destacado

Hangout por
HangoutHangout
HangoutMayda Chacin
120 vistas2 diapositivas
Bdkc day 1 ppt por
Bdkc day 1 pptBdkc day 1 ppt
Bdkc day 1 pptdrotert28
134 vistas2 diapositivas
60% por
60%60%
60%azad12915
97 vistas2 diapositivas
Descripcion, temporalizacion y recursos final por
Descripcion, temporalizacion y recursos finalDescripcion, temporalizacion y recursos final
Descripcion, temporalizacion y recursos finalLarochiiiis
124 vistas1 diapositiva
Farm por
FarmFarm
FarmTinjin Chen
256 vistas2 diapositivas
Práctica 7x: Arte final por
Práctica 7x: Arte final Práctica 7x: Arte final
Práctica 7x: Arte final galiapedroza
204 vistas1 diapositiva

Destacado(20)

Bdkc day 1 ppt por drotert28
Bdkc day 1 pptBdkc day 1 ppt
Bdkc day 1 ppt
drotert28134 vistas
Descripcion, temporalizacion y recursos final por Larochiiiis
Descripcion, temporalizacion y recursos finalDescripcion, temporalizacion y recursos final
Descripcion, temporalizacion y recursos final
Larochiiiis124 vistas
Práctica 7x: Arte final por galiapedroza
Práctica 7x: Arte final Práctica 7x: Arte final
Práctica 7x: Arte final
galiapedroza204 vistas
Predavanje 1 uvod u tic por kkrnic
Predavanje 1 uvod u ticPredavanje 1 uvod u tic
Predavanje 1 uvod u tic
kkrnic472 vistas
State Gas Mileage Tax? por Wayne Essex
State Gas Mileage Tax?State Gas Mileage Tax?
State Gas Mileage Tax?
Wayne Essex130 vistas
Slideshare 080 por LLRC
Slideshare 080Slideshare 080
Slideshare 080
LLRC164 vistas
Ipuin lehiaketa ibon 6. b. por ibonlaka
Ipuin lehiaketa ibon   6. b.Ipuin lehiaketa ibon   6. b.
Ipuin lehiaketa ibon 6. b.
ibonlaka187 vistas
Diapositivas juego 50 [autoguardado] [autoguardado] copia por tatisam1125
Diapositivas juego 50 [autoguardado] [autoguardado]  copiaDiapositivas juego 50 [autoguardado] [autoguardado]  copia
Diapositivas juego 50 [autoguardado] [autoguardado] copia
tatisam1125107 vistas
Pollo e asparagi allo zenzero por Acabizio
Pollo e asparagi allo zenzeroPollo e asparagi allo zenzero
Pollo e asparagi allo zenzero
Acabizio456 vistas
9월 2차 미션_최종 por mkapi
9월 2차 미션_최종9월 2차 미션_최종
9월 2차 미션_최종
mkapi562 vistas
Wilfried Martens por seppegeens
Wilfried MartensWilfried Martens
Wilfried Martens
seppegeens188 vistas

Similar a школски развојни-план

Портфолио por
ПортфолиоПортфолио
ПортфолиоDragana Zaric
4.9K vistas97 diapositivas
Развионица, компонента 4 - Д. Станковић por
Развионица, компонента 4 - Д. СтанковићРазвионица, компонента 4 - Д. Станковић
Развионица, компонента 4 - Д. СтанковићRazvionica
1.7K vistas15 diapositivas
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole por
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školeLjiljana Rehner
392 vistas134 diapositivas
SARADNJA SA RODITELJIMA por
SARADNJA SA RODITELJIMASARADNJA SA RODITELJIMA
SARADNJA SA RODITELJIMAOS Desanka Maksimovic-Cokot
5.3K vistas34 diapositivas
Saradnja sa roditeljima por
Saradnja sa roditeljimaSaradnja sa roditeljima
Saradnja sa roditeljimaOS Desanka Maksimovic-Cokot
6.1K vistas34 diapositivas
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015 por
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Razvionica
1.4K vistas166 diapositivas

Similar a школски развојни-план(20)

Развионица, компонента 4 - Д. Станковић por Razvionica
Развионица, компонента 4 - Д. СтанковићРазвионица, компонента 4 - Д. Станковић
Развионица, компонента 4 - Д. Станковић
Razvionica1.7K vistas
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole por Ljiljana Rehner
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Ljiljana Rehner392 vistas
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015 por Razvionica
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Razvionica1.4K vistas
Актуелно стање у области школске праксе por Razvionica
Актуелно стање у области школске праксеАктуелно стање у области школске праксе
Актуелно стање у области школске праксе
Razvionica594 vistas
Pedagog i menadžment unapređenja rada škole por Jelena Bošnjak
Pedagog i menadžment unapređenja rada školePedagog i menadžment unapređenja rada škole
Pedagog i menadžment unapređenja rada škole
Jelena Bošnjak269 vistas
Objedinjena ppt sajam školskih timova por BOS_karijera
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
BOS_karijera369 vistas
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por Beogradska otvorena škola
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prehrambeno-sumarska i hemijska skola od 2007-2011 por psh-skola
Prehrambeno-sumarska i hemijska skola od 2007-2011Prehrambeno-sumarska i hemijska skola od 2007-2011
Prehrambeno-sumarska i hemijska skola od 2007-2011
psh-skola202 vistas
стручно упутство о_начину_израде_школске_документације por bbilja
стручно упутство о_начину_израде_школске_документацијестручно упутство о_начину_израде_школске_документације
стручно упутство о_начину_израде_школске_документације
bbilja540 vistas
Развионица, праћење огледа - Ј. Марковић por Razvionica
Развионица, праћење огледа - Ј. МарковићРазвионица, праћење огледа - Ј. Марковић
Развионица, праћење огледа - Ј. Марковић
Razvionica1.1K vistas
Nastavni metodi i motivacija por psh-skola
Nastavni metodi i motivacijaNastavni metodi i motivacija
Nastavni metodi i motivacija
psh-skola2.7K vistas
развој културе самовредновања por marijana10
развој културе самовредновањаразвој културе самовредновања
развој културе самовредновања
marijana1031 vistas

Más de bbilja

Dopis za direktore por
Dopis za direktoreDopis za direktore
Dopis za direktorebbilja
451 vistas2 diapositivas
Pravilnik o ocenjivanju por
Pravilnik o ocenjivanjuPravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanjubbilja
428 vistas12 diapositivas
Bicikl por
BiciklBicikl
Biciklbbilja
2.2K vistas11 diapositivas
Pogonski delovi por
Pogonski deloviPogonski delovi
Pogonski delovibbilja
2.1K vistas5 diapositivas
Pravila ponasanja por
Pravila ponasanjaPravila ponasanja
Pravila ponasanjabbilja
5.8K vistas10 diapositivas
Uvod u mašinsku tehniku por
Uvod u mašinsku tehnikuUvod u mašinsku tehniku
Uvod u mašinsku tehnikubbilja
2.3K vistas19 diapositivas

Más de bbilja(20)

Dopis za direktore por bbilja
Dopis za direktoreDopis za direktore
Dopis za direktore
bbilja451 vistas
Pravilnik o ocenjivanju por bbilja
Pravilnik o ocenjivanjuPravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
bbilja428 vistas
Bicikl por bbilja
BiciklBicikl
Bicikl
bbilja2.2K vistas
Pogonski delovi por bbilja
Pogonski deloviPogonski delovi
Pogonski delovi
bbilja2.1K vistas
Pravila ponasanja por bbilja
Pravila ponasanjaPravila ponasanja
Pravila ponasanja
bbilja5.8K vistas
Uvod u mašinsku tehniku por bbilja
Uvod u mašinsku tehnikuUvod u mašinsku tehniku
Uvod u mašinsku tehniku
bbilja2.3K vistas
Рачунарске мреже por bbilja
Рачунарске мрежеРачунарске мреже
Рачунарске мреже
bbilja1.2K vistas
Допуна Правилника о наставном плану и програму за први, други и пети разред por bbilja
Допуна Правилника о наставном плану и програму за први, други и пети разредДопуна Правилника о наставном плану и програму за први, други и пети разред
Допуна Правилника о наставном плану и програму за први, други и пети разред
bbilja3.4K vistas
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus ... por bbilja
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus ...Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus ...
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus ...
bbilja10.9K vistas
Tabele kalendar-17-18-os por bbilja
Tabele kalendar-17-18-osTabele kalendar-17-18-os
Tabele kalendar-17-18-os
bbilja555 vistas
Školski kalendar 2017/2018. por bbilja
Školski kalendar 2017/2018.Školski kalendar 2017/2018.
Školski kalendar 2017/2018.
bbilja395 vistas
Nastavni program za peti razred izmenjen por bbilja
Nastavni program za peti razred izmenjenNastavni program za peti razred izmenjen
Nastavni program za peti razred izmenjen
bbilja7.6K vistas
1 uputstvo za-ocenjivanje-zi-2017_matematika por bbilja
1 uputstvo za-ocenjivanje-zi-2017_matematika1 uputstvo za-ocenjivanje-zi-2017_matematika
1 uputstvo za-ocenjivanje-zi-2017_matematika
bbilja175 vistas
Избор дистрибутера уџбеника por bbilja
Избор дистрибутера уџбеникаИзбор дистрибутера уџбеника
Избор дистрибутера уџбеника
bbilja382 vistas
Slano kopovo terenski rad por bbilja
Slano kopovo terenski rad Slano kopovo terenski rad
Slano kopovo terenski rad
bbilja433 vistas
Kalendar 2016 2017_os_tekst por bbilja
Kalendar 2016 2017_os_tekstKalendar 2016 2017_os_tekst
Kalendar 2016 2017_os_tekst
bbilja1.4K vistas
Kalendar 2016 17-tabele_os por bbilja
Kalendar 2016 17-tabele_osKalendar 2016 17-tabele_os
Kalendar 2016 17-tabele_os
bbilja1.3K vistas
Električna struja por bbilja
Električna strujaElektrična struja
Električna struja
bbilja9.9K vistas
Vukašin Vučetić por bbilja
Vukašin VučetićVukašin Vučetić
Vukašin Vučetić
bbilja503 vistas
Marinine pesme por bbilja
Marinine pesmeMarinine pesme
Marinine pesme
bbilja347 vistas

школски развојни-план

 • 1. ОШ ,, Јосиф Маринковић“ Јосифа Маринковића 79 Нови Бечеј 023/771-041 Ел. пошта: zocaosjmnb@yahoo.com ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН За период 2012-2015.године У Новом Бечеју, септембра, 2012. године
 • 2. Садржај : Школски развијјни план Школски разви ни план Садржај 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ко смо ми?...........................................................................................................................................2 Анализа стања....................................................................................................................................3 Мисија и визија....................................................................................................................................6 Потребе...............................................................................................................................................7 Развојни циљеви..................................................................................................................................9 Акциони план задатака и активности..........................................................................................11 Чланови тим за ШРП......................................................................................................................23 Одлука Школског одбора................................................................................................................24 1
 • 3. 1. Ко смо ми Школски развијјни план Школски разви ни план 1. Ко смо ми? Наша школа налази се у Новом Бечеју, варошици на обали Тисе, тачније у делу који се зове Врањево. У Врањеву је рођен наш познати композитор Јосиф Маринковић чије име школа са поносом носи. Једна је од две школе у месту. Као осмогодишња школа почела је са радом давне 1958. године, а настава је извођена у више зграда, на различитим локацијама. Изградњом нове школске зграде, 1972.год. школа је обједињена и настава се изводи на једном месту. Школу похађају деца из претежно сеоских подручја, Врањева и Новог Села. За децу млађег школског узраста која долазе из Новог Села обезбеђен је превоз школским аутобусом. Наставом је обухваћено 511 ученика распоређених у 22 редовна и 3 специјална одељења. Становништво је просечно ниске образовне и социјалне структуре. Преовладавају земљорадничке и радничке породице, а у средини је доста породица без икаквих примања као и старачких домаћинстава.. И поред ових услова, резултати рада и успешност ученика и наставника су запажени у локалној средини и шире. Наши ученици већ годинама постижу изузетне резултате на различитим нивоима такмичења (од општинског до регионалног и републичког). Без обзира на успехе које постижемо, аналитичким сагледавањем наставе и ваннаставних активности, закључујемо да положај ученика – детета, ипак, традиционалан и не одговара менталном склопу детета, његовим потребама и интересовањима, без обзира на труд запослених да се тај проблем реши. У школи постоји свест о овим проблемима и амбиција да се они превазиђу. 2
 • 4. 2. Анализа стања Школски развијјни план Школски разви ни план 2. Анализа стања 2.1. Снаге и ресурси Стручност кадра Носиоци васпитно образовног рада су наставници и професори разредне и предметне наставе, олигофренопедагози, педагог и директор школе. Структура наставног особља је следећа: - разредна настава 11 (6 проф. и 5 наставника); - предметна настава 18 ( 17 проф. и 1 наставник ); - изборна настава 3 ( 2 вероучитеља и 1 информатичар) - настава у специјалним одељењима 3 (1 олигофренoпедагог и 2 проф. разр. наст.) - педагог - директор школе (проф. разр. наст.) 3
 • 5. 2. Анализа стања Школски развијјни план Школски разви ни план Наведено наставно особље поседује одговарајућу стручну спрему, прописану правилником о стручној спреми наставника и сарадника у основној школи. Нестручно је заступљен део наставе у специјалним одељењима. Пратеће службе, административно-техничко особље и помоћно особље на индиректан начин стварају повољне услове за извођење наставног процеса и тако доприносе реализацији васпитно-образовног рада. Наставно особље школе активно се укључује у све облике едукације попут семинара: Професионална оријентација на преласку у средњу школу, Школа ромологије, Тимски рад, Образовни стандарди за крај основног образовања,Инклузија у настави, Друга шанса.Поред редовне наставе у школи се реализују изборни предмети: Грађанско васпитање, Веронаука, Народна тредиција, Основи информатике и рачунарства, Домаћинство.Факултативни предмете тј. активности у школи су: Час одељењског старешине, Допунска настава, Додатна настава, екскурзија ученика и бројне ваннаставне активности. Школу карактерише добра организација и руковођење, што подразумева јасан, заједнички циљ, тимски рад и доношење одлука. Простор Посдтојећи школски простор одговара основним хигијенским захтевима и пружа могућности за несметан рад и извођење радовне наставе и осталих активности. Распоређен је на следећи начин: - 16 учионица које се користе и као кабинети; - библиотека са читаоницом; - фискултурна сала и отворени спортски терени; - школска радионица за ТО; - зборница, канцеларије за директора, педагога и административно особље; - кухиња; - просторија за помоћно особље; - зубна ординација која је у функцији; - котларница; - санитарни чворови -„Ђачки кутак и ученичка задруга“. Опрема Опремљеност школе је на просечном нивоу. Од опреме школа поседује следеће: - 34 рачунара; - 3 фотокопир апарата и 2 скенер; - 3 телевизора, 1 видеорекордер и 4 ДВД плејера; - 5 графоскопа и 6 дијапројектора; -2 пројектора, 1 лаптоп - 2 епископа; - 1 касетофон, 2 ЦД плејера; - музичке инструменте ( клавир, 2 хармонике, Орфов инструментариј). Наведена и остала уобичајена наставна средства углавном задовољавају минималне захтеве наставе. 4
 • 6. 2. Анализа стања Школски развијјни план Школски разви ни план 2.2. Слабости наше школе: - из године у године све мањи број ђака (смањен наталитет); - лоша образовна и социјална структура средине; - недовољан број потребних наставних средстава; - недовољна сарадња са родитељима; - недостатак адекватног школског простора(трпезарија, медијатека, санитарни чвор) 5
 • 7. Школски развијјни план Школски разви ни план 3. Мисија и визија 3. Мисија и визија 3.1. Мисија Ми смо школа која има јасне и дефинисане циљеве на чијој реализацији одговорно ради, која се постепено и дугорочно мења.Кроз јавне наступе доприносимо афирмацији школе. Постали смо партнерска школа и успешно сарађујемо са локалном заједницом и свим заинтересованим организацијама. Позитивна школска клима резултат је добрих међуљудских односа. 3.2.Визија У наредне три године желимо да будемо школа која ће континуирано унапређивати постигнућа ученика и подизати углед школе, да будемо школа за пример! 6
 • 8. 4. Потребе Школски развијјни план Школски разви ни план 4. Потребе Током протекле три школске године тимови за самовредновање вредновали су све кључне области. Анализом резултата закључено је да постоји велика разлика у напредовању ученика (велики je број ђака са којима је потребно радити по ИОП-у и за које је потребно прилагођавати стандарде) и недовољна сарадња са родитељима. Једна од слабости наше школе је и недостатак адекватног школског простора – санитарни чвор, трпезарија, специјализована учионица, простор за медијатеку. Управо због тога је потребно унапређивати следеће области: Подршка ученицима , Настава и учење, Постигнућа ученика, Етос и Ресурси. Kључна област : Подршка ученицима 1. Праћење физичког , здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика 2. Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења 3. Помоћ при избору даљег образовања, обуке и запослења Kључна област : Настава и учење 1. Планирање и припремање 2. Подстицање ученика 3. Праћење и оцењивање Kључна област : Постигнућа ученика 1. Квалитет знања Kључна област : Етос 1. Комуникација са родитељима 2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење Kључна област : Ресурси 1. Обогаћивање школског простора и опреме 7
 • 9. Школски развијјни план Школски разви ни план 4. Потребе На основу уочених потреба издвојили су се следећи Приоритети: Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење Школски простор 8
 • 10. Школски развијјни план Школски разви ни план 5.Развојни циљеви 5. Развојни циљеви 1. УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И УЗ СТРУЧНУ ПОМОЋ СЛУЖБЕ ( ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА) ЗАДУЖЕНЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА На основу анализе реализованог Школског развојног плана и анализом резултата самовредновања дошли смо до резултата који показују да је потребно код ученика унапређивати постигнућа кроз прилагођавање образовних стандарда. Да би се овај циљ остварио неопходна је помоћ стручне службе за подршку у процесу учења.Из тога су произишли следећи специфични циљеви . Специфични циљеви: a) Унапређивати наставни процес кроз индивидуализацију наставе б) Континуирано пружати подршку ученицима уз помоћ наставника и педагошког асистента 2. ПОДСТИЦАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА НАПРЕТКА У СВИМ ОБЛАСТИМА РАДА УЧЕНИКА На основу пројекта Функционално основно образовање одраслих (ФООО) - Друга шанса који наша школа реализује од априла 2012.године видела се могућност за утицање на свест оних родитеља који због сопственог недовољног образовања не учествују у образовном процесу своје деце. Сарадњу са свим родитељима желимо подићи на виши ниво. Специфични циљеви: а) Јачање одговорности родитеља према сопственом напредовању и напредовању своје деце б) Развијање свести код родитеља о активном учествовању у раду школе в) Подизање свести свих запослених у школи за успешнију комуникацију са родитељима и ученицима 9
 • 11. 5.Развојни циљеви Школски развијјни план Школски разви ни план 3. ОБОГАЋИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА НОВИМ ПРОСТОРНИМ РЕШЕЊИМА Садашњи санитарни чвор је одобрен за употребу као привремено решење, те је неопходно приступити изградњи новог санитарног чвора и трпезарије како би се испунили захтеви по нормативима. Специфични циљ: а) Подстицање локалне заједнице за пружање материјалне подршке у реализацији уређења школског простора 10
 • 12. Школски развијјни план Школски разви ни план 6.Акциони план задатака и активности АКЦИОНИ ПЛАН I развојни циљ: 1. УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И УЗ СТРУЧНУ ПОМОЋ СЛУЖБЕ ( ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА) ЗАДУЖЕНЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА 1. a) Унапређивати наставни процес кроз индивидуализацију наставe 1.Кроз израду ИОП-а подстицати ученике који слабије напредују 1.Упознавање колектива са ШРП-ом и усклађивање оперативних наставних планова са циљевима ШРП-а 2.Иницијални тестови 3.Израда ИОП-а 2.Учитељи, предметни наставници, ученици,тим за самовредновање 3 2. Спровођење тестирања 3.предметни 3.Састављање наставници, педагошког учитељи, тим профила за инклузивно образовањетим за самовредновање1 2.Извештај о резултатима тестирања 3.Преглед и анализа ИОП-а и педагошких профила * 20122013. 20132014. 20142015. * 20122013. * * * 20132014. * * * 20142015. * * * * * 11 7 * * 6 * 5 * 20132014. 4 * 3 20122013. 2 1.Евидеденција о присуству на седници и стручним активима 20142015. 1.Тим за ШРП 1 1.На седницама наставничког већа и стручним активима Време реализације 12 Евалуација активности 11 Начин реализације 10 Носиоци 9 Активности 8 Задаци
 • 13. Школски развијјни план Школски разви ни план 6.Акциони план задатака и активности 5 4 3 2 7 Извештај о резултатима тестирања 6 2. Побољшавати квалитет знања ученика кроз индивидуализацију задатака и употребом различитих метода и облика рада Спровођење тестирања 1 Време реализације 12 Учитељи, наставници, ученици,тим за самовредновање 3 Евалуација активности 11 1. Израда и употреба критеријумских тестова Начин реализације 10 Носиоци 9 Активности 8 Задаци Учитељи, наставници, ученици,педагог и директор 6.Акциони план задатака и активности Извештај на седници Наставничког већа 20122013. Т О К О М Г О Д И Н Е 20132014. Т О К О М Г О Д И Н Е 20142015. Т О К О М Г О Д И Н Е * * * 20132014. Провера посетом часовима * * * * * 20142015. 2.Планирање и употреба иновативнијих метода и облика рада у настави за сваку тематску област 20122013. * * * * Школски развијјни план Школски разви ни план 12
 • 14. 1. б) Континуирано пружати подршку ученицима уз помоћ наставника и педагошког асистента 6.Акциони план задатака и активности 7 Т О К О М Г О Д И Н Е 20132014. Т О К О М Г О Д И Н Е Т О К О М Г О Д И Н Е 20122013. Т О К О М Г О Д И Н Е 20132014. Т О К О М Г О Д И Н Е 20142015. Т О К О М Г О Д И Н Е 1 6 Вођење дневника допунске наставе 5 Допунска настава Вођење дневника додатне наставе 4 Учитељи, наставници, ученици Додатна настава 3 1. Интензивирање допунске и додатне наставе у циљу јачања подршке свим ученицима 2.Организовање допунске наставе Учитељи, наставници, ученици 20122013. 20142015. 1.Организовање додатне наставе 2 Време реализације 12 Евалуација активности 11 Начин реализације 10 Носиоци 9 Активности 8 Задаци Школски развијјни план Школски разви ни план 13
 • 15. * * * Континуирано стручно усавршавање Учитељи, наставници, директор, локална самоуправа 6.Акциони план задатака и активности Допунски рад са ученицима, састанци са наставницима Семинари План рада педагошког асистента * Лични планови стручног усавршавања 20122013. 20132014. 20142015. 20122013. 7 * 20132014. 6 * 5 Учитељи, наставници, ученици, педагог Разматрање приспелих молби 4 Упознавање педагошког асистента са његовом улогом у наставном процесу Конкурс, молба 3 2. Укључивање педагошког асистента у рад са децом која тешко напредују Директор, школски одбор, савет родитеља, школска управа, правна служба 2 20122013. 20142015. Контактирати надлежне службе за ангажовање педагошког асистента 1 Време реализације 12 Евалуација активности 11 Начин реализације 10 Носиоци 9 Активности * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 8 Задаци * * * * * * * * Т О К О М Г О Д И Н Е 20132014. Т О К О М Г О Д И Н Е 20142015. Т О К О М Г О Д И Н Е Школски развијјни план Школски разви ни план 14
 • 16. ЕВАЛУАЦИЈА I развојни циљ: Унапређивање постигнућа ученика кроз имплементацију образовних стандарда и уз стручну помоћ службе ( педагошког асистента ) задужене за подршку у процесу учења Предмет евалуације : Исходи предузетих активности Исход Унапређен наставни процес кроз индивидуализацију наставе Педагошки асистент и наставници континуирано пружају подршку свим ученицима Инструмент -извештаји тимова за самовредновање 1 и 3 Време Квартално праћење Носиоци активности Тимови за самовредновање 1 и 3, наставници, учитељи Досијеи, евиденционе листе, портфолија ученика Лонгитудинално праћење Наставници, учитељи, педагошки асистент, тим за самовредновање 4 Евалуација ће се вршити током и непосредно по реализацији активности, месечно тромесечно, полугодишње и годишње. Вршиће је директор, педагог, наставници и тимови за самовредновање. Резултати евалуације биће доступни стручним руководећим саветодавним органима, родитељима, ученицима и представницима локалне самоуправе. 6.Акциони план задатака и активности Школски развијјни план Школски разви ни план 15
 • 17. II развојни циљ: 2.ПОДСТИЦАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА НАПРЕТКА У СВИМ ОБЛАСТИМА РАДА УЧЕНИКА 2.а) Јачање одговорности родитеља према сопственом напредовању и напредовању своје деце Анкета,извешта -ји 1. Утицати на свест родитеља да кроз лични пример подстичу напредовање своје деце • * * * * * * * * * * 7 Трибине, инди видуални разговори * 6 Директор, андрагошки асистент, представници НЗС 5 Сарадња са Националном службом за запошљавање 2012 2013 . 2013 2014 . 2014 2015 . 2012 2013 . 2013 2014 . 2014 2015 . 4 Дневници рада, андрагошке свеске,анкета 3 Настава,ивидуа лни разговори 2 Директор, наставници, завод за запошљавање, министарство, андрагошки асистент,родите љи 1 Укључивање родитеља без основног образовања у ФООО Време реализације 12 Евалуација активности 11 Начин реализације 10 Носиоци 9 Активности 8 Задаци * Пројекат ФООО планиран је само за школску 2012/13.годину, а наредних година ће се остваривати уколико буде заинтересованих полазника. 16
 • 18. Школски развијјни план Школски разви ни план 6.Акциони план задатака и активности ЧОС, Дечија недеља, родитељски састанци, радионице Извештаји,дневн ици професионалне оријентације Наставници, учитељи, родитељи,учен ици Дечија недеља, Дан школе Планови и извештаји предвиђених активности Наставници, учитељи, родитељи, ученици Посете , излети 5 4 3 7 Родитељи, одељенске старешине, тим за професионалн у оријентацију 6 1. Развијање партнерства са родитељима Активно учествовање родитеља различитих занимања у живот и рад школе Заједничко планирање и реализација потребних културних и спортских садржаја у школи Подршка у реализацији посета различитим фирмама и институцијама 2 Време реализације 1 Евалуација активности 12 Начин реализације 11 Носиоци 10 Активности 8 Задаци Развијање свести код родитеља о активном учествовању у раду школе 9 2. б) 20122013. Т О К О М Г О Д И Н Е 20132014. Т О К О М Г О Д И Н Е 20142015. Т О К О М Г О Д И Н Е * * * 20132014. * * * 20142015. Извештај 20122013. * * * 20122013. 20132014. 20142015. * * * * * * * * * * * * 17
 • 19. Школски развијјни план Школски разви ни план 6.Акциони план задатака и активности 2.в) Подизање свести свих запослених у школи за успешнију комуникацију са родитељима и ученицима ЧОС, родитељски састанци Сертификати о обуци, извештаји о презентацији Записници, анкета 3 Т О К О М Г О Д И Н Е Т О К О М Г О Д И Н Е Т О К О М Г О Д И Н Е Т О К О М Г О Д И Н Е 20132014. Т О К О М Г О Д И Н Е 20142015. Т О К О М Г О Д И Н Е 20122013. 20132014. 20142015. 20122013. 20132014. 20142015. 20122013. 2 7 Одељенске старешине, ученици, родитељи Посета семинарима Записници,анкет е, (самовредновањ е (5) 6 Радионице са ученицима и родитељима на тему успешне комуникације Наставничко веће (радионице) 5 Семинари на тему комуникације и презентација Сви запослени у школи, тим за самовредновање (5) Учесници семинара 4 Континуирани рад запослених у школи на усавршавању комуникације Радионице из приручника ,,Умеће комуникације“ 1 Време реализације 12 Евалуација активности 11 Начин реализације 10 Носиоци 9 Активности 8 Задаци * * * * * * 18
 • 20. Школски развијјни план Школски разви ни план 6.Акциони план задатака и активности ЕВАЛУАЦИЈА II развојни циљ: Подстицање сарадње са родитељима у циљу побољшања напретка у свим областима рада ученика Предмет евалуације : Исходи предузетих активности Исход Повећана одговорност родитеља за сопствени напредак Родитељи активно учествују у раду школе Побољшана је комуникација између родитеља и запослених у школи Инструмент -извештаји , андрагошки дневници рада , андрагошке свеске Извештаји Време Месечно На крају сваке школске године Извештаји, На крају сваке презенентације,радионице школске године Носиоци активности Тимови за ФООО Наставници, учитељи, родитељи, тим за професионалну оријентацију Запослени у школи и родитељи Евалуација ће се вршити током и непосредно по реализацији активности, месечно тромесечно, полугодишње и годишње. Вршиће је директор, педагог, наставници, тим за ФООО и тимови за самовредновање. Резултати евалуације биће доступни стручним руководећим саветодавним органима, родитељима, ученицима и представницима локалне самоуправе. 19
 • 21. Школски развијјни план Школски разви ни план 6.Акциони план задатака и активности III развојни циљ: 3. ОБОГАЋИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА НОВИМ ПРОСТОРНИМ РЕШЕЊИМА 3. a) Подстицати локалну заједницу да пружи материјалну подршку у реализацији уређења школског простора Молбе Упознавање локалне заједнице са идејом и прибављање потребне документације за нова просторна решења Директор, локална самоуправа Решење о додели средстава * * 7 Писање молби, захтева 6 Директор, ЈП „Дирекција“ , локална самоуправа 5 Прибављање неопходне документације ради добијања грађевинске дозволе Обезбеђивање потребних материјалних средстава 20122013. 20132014. 20142015. 20122013. 20132014. 20142015. 20122013. 20132014. 20142015. 4 Записник са састанка 3 Презентација, разговор 2 Директор, локална заједница, родитељи, наставници 1 Упознавање локалне заједнице са пројектом Време реализације 12 Евалуација активности 11 Начин реализације 10 Носиоци 9 Активности 8 Задаци * * * 20
 • 22. Школски развијјни план Школски разви ни план 6.Акциони план задатака и активности Доградња објекта: санитарни чвор, медијатека, трпезарија Набавка потребног намештаја за медијатеку, смештај и набавка медијатечке грађе Инвеститор, извођачи радова Ангажовање радника директор Јавна набавка Записници надзорног органа Рачуни 20122013. 20132014. 20142015. 20122013. 20132014. 20142015. 20122013. 20132014. 20142015. 4 3 2 7 Закон о јавним Тендерска набавкама документација, записник о јавној набавци 6 Директор, локална самоуправа 5 Доградња и опремање новог простора Расписивање јавних набавки - тендера 1 Време реализације 12 Евалуација активности 11 Начин реализације 10 Носиоци 9 Активности 8 Задаци * * * И Н Е * * Т О К О М Г О Д 21
 • 23. ЕВАЛУАЦИЈА III развојни циљ: ОБОГАЋИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА НОВИМ ПРОСТОРНИМ РЕШЕЊИМА Предмет евалуације : Исходи предузетих активности Исход Локална заједница пружа подршку за доградњу простора Школски простор је обогаћен новим просторним решењима Инструмент Одлука локалне заједнице Одлука о висини средстава Време Носиоци активности Директор, локална самоуправа Директор, локална самоуправа 22
 • 24. 7. Чланови тима за ШРП Школски развијјни план Школски разви ни план Чланови тима за Школско развојно планирање: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Милосава Стевковић, председник ШО Синиша Давидовац, представник Савета родитеља Ружица Ранков, наст. разр. наставе Станислава Сараволац, проф. разр. наставе Дражана Богданов, проф. српског језика Јелена Чивчић, проф. историје Јована Станисављев, педагог Владимир Давидовић, директор У Новом Бечеју, 21.09.2012. год. Директор _____________________ (Владимир Давидовић) 23
 • 25. 8. Одлука школског одбора Школски развијјни план Школски разви ни план На седници одржаној 21.09.2012. год. у присуству свих чланова, Школски одбор је донео одлуку о усвајању Школског развојног плана. У Новом Бечеју, 21.09.2012. год. Председник Школског одбора ____________________________ 24