Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
wojewódzki fundusz
ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej
w krakowie
finansujemy ochronê œrodowiska w Ma³opolsce
Wybrane Ÿ...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Regionalna specyfika dzia³alnoœci
wojewódzkich fundusz...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Diagnoza stanu potrzeb
stan zanieczyszczenia powietrza...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Programy i dzia³ania
ograniczanie emisji szkodliwych p...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
PONE
Celem Programu PONE jest
dofinansowanie zadañ
rea...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Efekt ekologiczny i rzeczowy Programu PONE
Likwidacja ...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
KAWKA
Zakres rzeczowy inwestycji
objêtych dofinansowan...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
Planowany efekt ekologiczny
zg³oszony w ramach dwóch e...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
JAWOR
• Grupa oko³o 5 milionów
beneficjentów bez
dedyk...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
JAWOR - beneficjenci i intensywnoϾ dofinansowania
Int...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie
JAWOR - efekty
Alokacja œrodków na 2016 rok – 10 mln z...
wojewódzki fundusz
ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej
w krakowie
finansujemy ochronê œrodowiska w Ma³opolsce
Dziêkujê ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Prezentacja v2

980 visualizaciones

Publicado el

Wybrane źródła finansowania inwestycji proekologicznych w województwie małopolskim

Publicado en: Medio ambiente
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Prezentacja v2

 1. 1. wojewódzki fundusz ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej w krakowie finansujemy ochronê œrodowiska w Ma³opolsce Wybrane Ÿród³a finansowania inwestycji proekologicznych w województwie ma³opolskim Ma³gorzata Mruga³a Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 2. 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Regionalna specyfika dzia³alnoœci wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej Kraków
 3. 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Diagnoza stanu potrzeb stan zanieczyszczenia powietrza w województwie ma³opolskim Emisja py³ów ze Ÿróde³ punktowych w powiatach województwa ma³opolskiego w roku 2014 (Ÿród³o: Baza emisji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego) N S W E>50 50-100 100-200 200-400 400-800 <800 Suma emisji py³ów [Mg/rok] olkuski miechowski krakowski Kraków chrzanowski wadowicki oœwiêcimski gorlicki Tarnów Nowy S¹cz nowos¹decki tarnowski d¹browski nowotarski limanowski bocheñski brzeskiwielicki proszowicki myœlenicki suski tatrzañski Rodzaje nowych Ÿróde³ ogrzewania zastosowanych po likwidacji starych kot³ów wêglowych w latach 2013-2015 ogrzewanie gazowe sieæ ciep³ownicza niskoemisyjne kot³y na paliwa sta³e ogrzewanie elektryczne inne 60% 68% 66% 20% 23% 30% 2013 r. 2014 r. 2015 r. 11% 4% 1% 9% 5% 3% 0%
 4. 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Programy i dzia³ania ograniczanie emisji szkodliwych py³ów do atmosfery PONE - Program dofinansowania zadañ ze œrodków WFOŒiGW w Krakowie realizowanych przez Gminê w ramach „PONE na terenie województwa ma³opolskiego” Program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspieraj¹ca wzrost efektywnoœci energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych Ÿróde³ energii” Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywnoœci energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych Program „Jawor” wpisuje siê do dzia³añ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Poddzia³anie 4.4.2 oraz 4.4.3 obni¿enie niskiej emisji. pompy ciep³a piece solaryRPO 2014-2020 dachy, stropodachy okna, drzwi, bramy gara¿owe œciany zewnêtrzne WFOŒIGW JAWOR
 5. 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie PONE Celem Programu PONE jest dofinansowanie zadañ realizowanych przez Gminy przyczyniaj¹cych siê do zmniejszenia iloœci zanieczyszczeñ emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw sta³ych w budynkach mieszkalnych.
 6. 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Efekt ekologiczny i rzeczowy Programu PONE Likwidacja pieców/kot³ów wêglowych w iloœci 1 996 szt. o ³¹cznej mocy 49 591 kW. Monta¿ 1 379 szt. kot³ów wêglowych o ³¹cznej mocy 28 086 kW. Monta¿ 495 szt. kot³ów gazowych o ³¹cznej mocy 9 829 kW, Monta¿ 86 szt. kot³ów na biomasê o ³¹cznej mocy 1 681 kW, Monta¿ 4 szt. kot³ów elektrycznych o ³¹cznej mocy 42 kW Monta¿ kot³a olejowego o mocy 19 kW. Zmniejszenie emisji równowa¿nej o 318 099 kg/rok. W latach 2012-2015 w ramach Programu WFOŒiGW w Krakowie rozdysponowa³ œrodki w wysokoœci 37 243 387 z³.
 7. 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie KAWKA Zakres rzeczowy inwestycji objêtych dofinansowaniem: Demonta¿ kot³owni, palenisk opalanych paliwem sta³ym o niskiej sprawnoœci energetycznej Monta¿ kot³owni na gaz lub olej Monta¿ kot³owni na wêgiel lub biomasê Pod³¹czenie do sieci ciep³owniczej Monta¿ pieca zasilanego pr¹dem elektrycznym Monta¿ pomp ciep³a Monta¿ kolektorów s³onecznych Termomodernizacja budynków wielorodzinnych
 8. 8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie Planowany efekt ekologiczny zg³oszony w ramach dwóch edycji Programu KAWKA W ramach Programu, w jego dwóch edycjach, przyznano dofinansowanie: - ze œrodków WFOŒiGW w Krakowie w wysokoœci 61 735 869 z³, - ze œrodków NFOŒiGW w wysokoœci 76 492 660 z³. w wyniku realizacji zg³oszonych przedsiêwziêæ zlikwidowanych zostanie 13 817 szt. Ÿróde³ ciep³a opalanych paliwem sta³ym, które zast¹pione zostan¹ przez 2 329 szt. niewêglowych Ÿróde³ ciep³a i 76 szt. Ÿróde³ wêglowych o sprawnoœci nie mniejszej ni¿ 80%. Efektem ekologicznym zadania bêdzie: - redukcja emisji py³u PM 10 o ok. 266 Mg/rok, - redukcja emisji py³u PM 2,5 o ok. 258 Mg/rok, - redukcja emisji CO2 o ok. 41 749 Mg/rok.
 9. 9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie JAWOR • Grupa oko³o 5 milionów beneficjentów bez dedykowanego wsparcia • Brak planów finansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych z funduszy unijnych • Jedynie 2% beneficjentów Funduszu Termomodernizacyjnego to w³aœciciele domów jednorodzinnych • Bardzo wysokie wskaŸniki potrzeb termomodernizacyjnych oraz wymiany Ÿróde³ ciep³a (likwidacja niskiej emisji) w tej grupie budynków w Polsce, zw³aszcza na po³udniu Polski
 10. 10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie JAWOR - beneficjenci i intensywnoœæ dofinansowania Intensywnoœæ dofinansowania: • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej po¿yczki w wysokoœci do 90% kosztu kwalifikowanego. • Wk³ad w³asny po¿yczkobiorcy musi stanowiæ minimum 10%. • Oprocentowanie po¿yczki wynosiæ bêdzie 2% w skali roku. • Minimalna kwota po¿yczki - 20.000 z³, maksymalna kwota po¿yczki - 100.000 z³. Po¿yczka podlegaæ bêdzie umorzeniu do 20%. Beneficjenci: Osoby fizyczne dysponuj¹ce istniej¹cym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w celu zaspokojenia w³asnych potrzeb mieszkaniowych. Forma dofinansowania: Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej po¿yczki czêœciowo umarzalnej. Zadania kwalifikowane: 1. Ocieplenia œcian zewnêtrznych budynków. 2. Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatni¹ kondygnacj¹. 3. Ocieplenia stropów piwnic. 4. Wymiany okien, drzwi zewnêtrznych. Maksymalna wielkoœæ dofinansowania wyliczona bêdzie na podstawie poni¿szych jednostkowych kosztów: • Element 1: Ocieplenie œcian zewnêtrznych - 150 z³ brutto / m2. • Element 2: Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami - 150 z³ brutto / 300 z³ brutto / m2. • Element 3: Ocieplenie pod³ogi na gruncie / stropu nad nieogrzewan¹ piwnic¹ - 150 z³ brutto / m2. • Element 4: Wymiana okien, drzwi zewnêtrznych, bramy gara¿owej (m2 pow. stolarki) - 400 z³ brutto/m2. Niezbêdnym za³¹cznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawieraj¹ca w szczególnoœci: wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciep³o grzewcze wyra¿one GJ/rok przed i po realizacji inwestycji. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciep³o grzewcze musi wynosiæ min. 25%.
 11. 11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GospodarkiWodnej w Krakowie JAWOR - efekty Alokacja œrodków na 2016 rok – 10 mln z³ Za³o¿ony efekt ekologiczny to oszczêdnoœæ energii 18 000 GJ/rok Realizuj¹c program Jawor w 2016 roku redukujemy emisjê zanieczyszczeñ do œrodowiska równ¹ emisji, jak¹ emitowa³oby 600 samochodów je¿d¿¹cych po centrum Krakowa albo jeden samochód, który 140 razy okr¹¿y³by Ziemiê. 1 x 140600
 12. 12. wojewódzki fundusz ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej w krakowie finansujemy ochronê œrodowiska w Ma³opolsce Dziêkujê za uwagê ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 faks: 12 422 30 46 biuro@wfos.krakow.pl

×