Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
เรื่ อง จรรยาบรรสาหรับผูสนทนาผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
้
จัดทาโดย
นางสาวสุ ปรานี

วังกชา

เลขที่ 14 ชั้น ม.5/1

นางสาวสุ ...
คานา
นิทาน เรื่ อง จรรยาบรรสาหรับผูสนทนา
้
ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เป็ นส่ วนหนึ่งวิชา
คอมพิวเตอร์ (ง 32201) จัดทาขึ้น...
มาย,บัพฟิ้ น,ลาเต้,ช็อคโก

ทั้ง4คนเป็ นเด็กนักเรี ยนชั้น

ม.5 พวกเค้าจะสนิทกันมากเพราะเรี ยนมัธยมต้นมาด้วยกันจน
่ ั
ตอนนี้...
ช็อคโก เด็กหนุ่มที่รูปร่ างหน้าตาดีมาก เรี ยนเก่ง
กีฬาเด่น แถมยังเป็ นคณะกรรมการของโรงเรี ยน
ดังนั้นจึงทาให้สาวๆในโรงเรี ย...
ั
บัพฟิ้ น,มาย เป็ นเด็กสาวเรี ยนเก่ง หน้าตาดีกนทั้งคู่ แต่…
่
นิสยโก๊ะๆ บ๊องบ๊อง ถือได้วากลุ่มนี้หน้าตาดี เพอร์เฟ็ ก
ั
กั...
่
กิจวัตรประจาวันของพวกเค้า คือเล่นอินเตอร์ เน็ต ไม่วา
จะ Line Facebook Instagram และอีกมากมาย เมื่อว่างก็จะเอา
มือถือมาเล...
กิจวัตรทุกเย็น พวกเค้าจะเปิ ดแชทคุยกันเสมอๆ และ
พวกเค้าจะชอบเปิ ดดู ข่าวสารต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต
และแล้วกลุ่มเด็กพวกนี้กเ็ ป็ นตัวอย่างที่ดี ในการแชท
ผ่านอินเตอร์ เน็ตโดยการใช้ภาษาในการแชทได้ถูกต้อง
จึงทาให้เด็กวัยรุ่ น...
เรื่อง จรรยาบรรสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

เรื่อง จรรยาบรรสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

583 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Arte y fotografía
  • Sé el primero en comentar

เรื่อง จรรยาบรรสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  1. 1. เรื่ อง จรรยาบรรสาหรับผูสนทนาผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ้ จัดทาโดย นางสาวสุ ปรานี วังกชา เลขที่ 14 ชั้น ม.5/1 นางสาวสุ ธารัตน์ พราหมณ์พทกษ์ ิ ั เลขที่ 29 ชั้น ม.5/1 นายวีรพงษ์ สังข์ทอง เลขที่ 29 ชั้น ม.5/1 นางสาวอัจจิมา ช่อสัดดา เลขที่ 42 ชั้น ม.5/1 นางสาววราภร กกสันเทียะ เลขที่ 47 ชั้น ม.5/1 เสนอ อาจารย์ ศิริรัตน์ ปานสุ วรรณ โรงเรี ยนตราดสรรเสริ ญวิทยาคม จังหวัดตราด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 17
  2. 2. คานา นิทาน เรื่ อง จรรยาบรรสาหรับผูสนทนา ้ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เป็ นส่ วนหนึ่งวิชา คอมพิวเตอร์ (ง 32201) จัดทาขึ้นเพื่อให้ นักเรี ยนหรื อผูที่สนใจได้อ่านจะได้เข้าใจและ ้ สนุกกับการอ่านนิทานเรื่ องนี้ เพราะเราได้จดทา ั ขึ้นเป็ นนิทาน ภาพจึงทาให้อ่านได้ไม่เบื่อและ สนุกกับการแฝงไปด้วยข้อคิดคติต่างๆ ต้อง ขอขอบคุณอาจารย์ คณะผูจดทา ้ั
  3. 3. มาย,บัพฟิ้ น,ลาเต้,ช็อคโก ทั้ง4คนเป็ นเด็กนักเรี ยนชั้น ม.5 พวกเค้าจะสนิทกันมากเพราะเรี ยนมัธยมต้นมาด้วยกันจน ่ ั ตอนนี้อยูมธยมปลายกันแล้ว
  4. 4. ช็อคโก เด็กหนุ่มที่รูปร่ างหน้าตาดีมาก เรี ยนเก่ง กีฬาเด่น แถมยังเป็ นคณะกรรมการของโรงเรี ยน ดังนั้นจึงทาให้สาวๆในโรงเรี ยนคลังใคล้พวกเค้า ่
  5. 5. ั บัพฟิ้ น,มาย เป็ นเด็กสาวเรี ยนเก่ง หน้าตาดีกนทั้งคู่ แต่… ่ นิสยโก๊ะๆ บ๊องบ๊อง ถือได้วากลุ่มนี้หน้าตาดี เพอร์เฟ็ ก ั กันทั้งกลุ่มเลยทีเดียว
  6. 6. ่ กิจวัตรประจาวันของพวกเค้า คือเล่นอินเตอร์ เน็ต ไม่วา จะ Line Facebook Instagram และอีกมากมาย เมื่อว่างก็จะเอา มือถือมาเล่นอินเตอร์ เน็ตเสมอๆ เมื่อมาถึงบ้านทา การบ้านเสร็ จทั้ง 4 คนก็จะเปิ ดแชทคุยกันเสมอๆ
  7. 7. กิจวัตรทุกเย็น พวกเค้าจะเปิ ดแชทคุยกันเสมอๆ และ พวกเค้าจะชอบเปิ ดดู ข่าวสารต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต
  8. 8. และแล้วกลุ่มเด็กพวกนี้กเ็ ป็ นตัวอย่างที่ดี ในการแชท ผ่านอินเตอร์ เน็ตโดยการใช้ภาษาในการแชทได้ถูกต้อง จึงทาให้เด็กวัยรุ่ นและเด็กนักเรี ยนที่ยกให้พวกเค้าเป็ น ไอดอลก็นิ่มใช้ภาษาในการแชทกันอย่างถูกต้องมากขึ้น จนในขณะนี้แทบไม่มีข่าวเรื่ องการทะเลาะวิวาทกันโดย การเข้าใจผิดจากภาษาที่สื่อกันในโลกอินเตอร์เน็ตอีก แล้ว

×