การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

Benjapron Seesukong
Benjapron Seesukongโรงเรียนสนามบิน
การเขียนข้อสอบ
วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
โดย
นางสาวเบญจพร สีสุกอง
ครูชานาญการพิเศษ
เอการประกอบการบรรยาย การสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลการศึกษา
ณ ห้องประชุมแอร์บัส โรงเรียนสนามบิน
พฤติกรรมด้านความรู้ ความจา
คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ
บอก, ชี้ , บ่ง, ให้
รายการ, จับคู่,
บอกข้อ,ให้นิยาม,
ระบุ
1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผลทั้งหมด
ก. แผงแป้ นอักขระ – จอภาพ
ข. เมาส์ - แผงแป้ นอักขระ
ค. จอภาพ - ลาโพง
ง. เมาส์ – ซีพียู
พฤติกรรมด้านความรู้ ความจา
คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ
บอก, ชี้ , บ่ง, ให้
รายการ, จับคู่, บอก
ข้อ,ให้นิยาม,
ระบุ
2. ในวันแม่แห่งชาติ นักเรียนสามารถ
ใช้โปรแกรม Paint ทาสิ่งใดให้แม่ได้
ก. อัดเสียงร้องเพลงอิ่มอุ่นให้แม่
ข. จดหมายบอกรักแม่
ค. แผ่นพับเรื่องแม่
ง. การ์ดอวยพร
พฤติกรรมด้านความเข้าใจ
คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ
บอกความแตกต่าง,
บอกความคล้ายคลึง,
ขยายความ,
ยกตัวอย่าง,
อธิบายความหมาย,
สรุป, จัดเรียง
3. คากล่าวในข้อใดกล่าวถึงข้อแตกต่างของแผ่น
ซีดีรอมและแผ่นดีวีดีได้ถูกต้อง
ก. แผ่นดีวีดีบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้แต่
แผ่นซีดีรอมบันทึกไม่ได้
ข. แผ่นดีวีดีเก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่น
ซีดีรอม
ค. แผ่นดีวีดีมีราคาแพงกว่าแผ่นซีดีรอมมาก
ง. แผ่นดีวีดีมีขนาดใหญ่กว่าแผ่นซีดีรอม
พฤติกรรมด้านการนาไปใช้
คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ
ประยุกต์, จัดระบบ,
แก้ปัญหา
เปลี่ยนแปลง, ใช้,
จัดชั้น, เลือก,
การคานวณ
4. เราสามารถใช้เครื่องมือใดแทนเครื่องมือ
ได้
ก. ข.
ค. ง.
พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์
คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ
เปรียบเทียบ, แยกแยะ,
ความแตกต่าง,
ทดสอบ, ทดลอง,
วิเคราะห์, ตรวจสอบ,
โต้แย้ง, ถาม, สังเกต,
ให้เหตุผล, จัดประเภท,
จาแนก
ความสาคัญ
5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดที่มี
ความสาคัญที่สุด
ก. ซีพียู ข. เมาส์
ค. จอภาพ ง. เครื่องพิมพ์
พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์
คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ
เปรียบเทียบ, แยกแยะ,
ความแตกต่าง,
ทดสอบ, ทดลอง,
วิเคราะห์, ตรวจสอบ,
โต้แย้ง, ถาม, สังเกต,
ให้เหตุผล, จัดประเภท,
จาแนก
ความสัมพันธ์
6. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน
ก. ซีพียู – อุปกรณ์รับข้อมูล
ข. เมาส์ – อุปกรณ์แสดงผล
ค. จอภาพ – อุปกรณ์ประมวลผล
ง. ลาโพง - อุปกรณ์แสดงผล
พฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์
คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ
เปรียบเทียบ, แยกแยะ,
ความแตกต่าง,
ทดสอบ, ทดลอง,
วิเคราะห์, ตรวจสอบ,
โต้แย้ง, ถาม, สังเกต,
ให้เหตุผล, จัดประเภท,
จาแนก
หลักการ
7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดที่มี
หลักการทางานแบบเดียวกัน
ก. เมาส์ – ลาโพง
ข. แผงแป้ นอักขระ – เครื่องพิมพ์
ค. ลาโพง – จอภาพ
ง. จอภาพ - เมาส์
พฤติกรรมด้านการคิดสังเคราะห์
คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ
รวม, บูรณาการ,
เปลี่ยน,จัดแจง,
ใช้แทน, วางแผน,
สร้างสรรค์,
ออกแบบ, ประกอบ
สรุป
8. “เป็นหน่วยที่ทาหน้าที่ควบคุมการ
ทางานของคอมพิวเตอร์ คิดคานวณ
และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อตัดสินใจ”
คากล่าวนี้หมายถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. เมาส์ ข. ซีพียู
ค. จอภาพ ง.แผงแป้ นอักขระ
พฤติกรรมด้านการคิดสังเคราะห์
คากริยาที่ใช้ แบบทดสอบ
ตัดสินใจ, พิจารณา
สรุปประเมิน,
ให้น้าหนัก, ตีราคา,
เลือก, วัดผล,
ให้คะแนน, ให้
9. บุคคลในข้อใดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียน
ก. อ้อ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาประวัติของ
เพื่อนต่างโรงเรียน
ข. อู๊ด ค้นหาเพลงของลูกแพรทางอินเทอร์เน็ต
ค. อ๊อด ใช้คอมพิวเตอร์ฝึกวาดภาพจาก
จินตนาการ
ง. แอ๊ด ดูซีดีรอมเรื่องมงคลชีวิตตามที่ครูสั่ง
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
บอกหลักการทางานเบื้องต้น
ของคอมพิวเตอร์
การจัดประเภทของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตามหลักการทางาน
เบื้องต้น เช่น
- อุปกรณ์รับข้อมูล เช่น เมาส์
แผงแป้ นอักขระ
-อุปกรณ์ประมวลผล ได้แก่ ซีพียู
- อุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพ ลาโพง
เครื่องพิมพ์
ความรู้ ความจา คิดวิเคราะห์
1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์แสดงผล
ทั้งหมด
ก. แผงแป้ นอักขระ - จอภาพ
ข. เมาส์ - แผงแป้ นอักขระ
ค. จอภาพ - ลาโพง
ง. เมาส์ – ซีพียู
7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด
ที่มีหลักการทางานแบบเดียวกัน
ก. เมาส์ – ลาโพง
ข. แผงแป้ นอักขระ –
เครื่องพิมพ์
ค. ลาโพง – จอภาพ
ง. จอภาพ - เมาส์
1 de 12

Recomendados

ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ por
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบตัวอย่างการสร้างข้อสอบ
ตัวอย่างการสร้างข้อสอบwanchalerm sotawong
81.5K vistas7 diapositivas
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA por
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPAคำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPAณัฐพล แสงทวี
963K vistas1 diapositiva
แบบประเมินทักษะกระบวนการ por
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการsomdetpittayakom school
60.9K vistas4 diapositivas
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์ por
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์Lamai Fungcholjitt
411.3K vistas11 diapositivas
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ por
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อแบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ
แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อKruthai Kidsdee
710.9K vistas6 diapositivas
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ por
SlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะSlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะkrupornpana55
18.3K vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน por
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนkrupornpana55
95K vistas13 diapositivas
การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย por
การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยTupPee Zhouyongfang
46.3K vistas30 diapositivas
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม por
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมdnavaroj
232.7K vistas6 diapositivas
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ por
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
200.8K vistas4 diapositivas
แบบประเมินผลชิ้นงาน por
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานpacharawalee
76.8K vistas1 diapositiva
แบบประเมินต่างๆ por
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆNaphachol Aon
246.5K vistas11 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน por krupornpana55
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อนAแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
Aแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
krupornpana5595K vistas
การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย por TupPee Zhouyongfang
การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยการวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
TupPee Zhouyongfang46.3K vistas
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj232.7K vistas
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
dnavaroj200.8K vistas
แบบประเมินผลชิ้นงาน por pacharawalee
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
pacharawalee76.8K vistas
แบบประเมินต่างๆ por Naphachol Aon
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆ
Naphachol Aon246.5K vistas
06แบบฝึกเครื่องกล por Phanuwat Somvongs
06แบบฝึกเครื่องกล06แบบฝึกเครื่องกล
06แบบฝึกเครื่องกล
Phanuwat Somvongs233.7K vistas
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2 por dnavaroj
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
dnavaroj195K vistas
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 por Bom Anuchit
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
Bom Anuchit125.4K vistas
หัวกระดาษข้อสอบ por worapanthewaha
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
worapanthewaha54.6K vistas
ตำแหน่งระยะทางและการกระจัด Pdf por bansarot
ตำแหน่งระยะทางและการกระจัด Pdfตำแหน่งระยะทางและการกระจัด Pdf
ตำแหน่งระยะทางและการกระจัด Pdf
bansarot9.8K vistas
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1 por KruKaiNui
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
KruKaiNui109.6K vistas
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี por Warodom Techasrisutee
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
Warodom Techasrisutee809.4K vistas
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
พัน พัน1.7M vistas
กระดาษคำตอบ20ข้อ por wisheskerdsilp
กระดาษคำตอบ20ข้อกระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อ
wisheskerdsilp5K vistas
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ por ssuserf8d051
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d05145.6K vistas
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์ por Nonsawan Exschool
 Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์ Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
Nonsawan Exschool24K vistas

Similar a การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

เล่มที่ 1 2 slideshare por
เล่มที่ 1 2 slideshareเล่มที่ 1 2 slideshare
เล่มที่ 1 2 slideshareNumuk
22.2K vistas51 diapositivas
การศึกษาทางไกล por
การศึกษาทางไกลการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกลdtschool
3K vistas38 diapositivas
Reasoning1552 por
Reasoning1552Reasoning1552
Reasoning1552wongsrida
606 vistas28 diapositivas
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design por
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Designตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Design
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ BackWard Designคุณครูพี่อั๋น
54.5K vistas39 diapositivas

Similar a การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย(20)

เล่มที่ 1 2 slideshare por Numuk
เล่มที่ 1 2 slideshareเล่มที่ 1 2 slideshare
เล่มที่ 1 2 slideshare
Numuk22.2K vistas
การศึกษาทางไกล por dtschool
การศึกษาทางไกลการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
dtschool3K vistas
Reasoning1552 por wongsrida
Reasoning1552Reasoning1552
Reasoning1552
wongsrida606 vistas
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 por Meaw Sukee
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
Meaw Sukee725 vistas
Reasoning155 por wongsrida
Reasoning155Reasoning155
Reasoning155
wongsrida748 vistas
การออกแบบหน่วยพอเพียง-มีเหตุุผลบนความพอเพียง por คุณครูพี่อั๋น
การออกแบบหน่วยพอเพียง-มีเหตุุผลบนความพอเพียงการออกแบบหน่วยพอเพียง-มีเหตุุผลบนความพอเพียง
การออกแบบหน่วยพอเพียง-มีเหตุุผลบนความพอเพียง
3.แผนการเรียนรู้ backward por parichat441
3.แผนการเรียนรู้ backward3.แผนการเรียนรู้ backward
3.แผนการเรียนรู้ backward
parichat4411.3K vistas
แบบทดสอบ รายวิชา 0503101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย por ศุภเชษฐ์ สีหาราช
แบบทดสอบ รายวิชา 0503101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัยแบบทดสอบ รายวิชา 0503101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย
แบบทดสอบ รายวิชา 0503101 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 por Meaw Sukee
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
Meaw Sukee849 vistas
3.แผนการเรียนรู้ backward por parichat441
3.แผนการเรียนรู้ backward3.แผนการเรียนรู้ backward
3.แผนการเรียนรู้ backward
parichat441264 vistas
แผนการสอนคณิตพื้นฐาน ม.3 por phachanee boonyuen
แผนการสอนคณิตพื้นฐาน ม.3แผนการสอนคณิตพื้นฐาน ม.3
แผนการสอนคณิตพื้นฐาน ม.3
phachanee boonyuen33.7K vistas
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน por Apichaya Savetvijit
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน
Apichaya Savetvijit10K vistas
Dpf 20 ก.พ. format_การนำเสนอเพื่อขอรับรางวัล_พยามให้ดีทีสุด_2014 por Kruthai Kidsdee
Dpf 20 ก.พ. format_การนำเสนอเพื่อขอรับรางวัล_พยามให้ดีทีสุด_2014Dpf 20 ก.พ. format_การนำเสนอเพื่อขอรับรางวัล_พยามให้ดีทีสุด_2014
Dpf 20 ก.พ. format_การนำเสนอเพื่อขอรับรางวัล_พยามให้ดีทีสุด_2014
Kruthai Kidsdee835 vistas
แบบทดสอบ ภาษาไทย(หลักภาษา) ม.3 por teerachon
แบบทดสอบ ภาษาไทย(หลักภาษา) ม.3แบบทดสอบ ภาษาไทย(หลักภาษา) ม.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย(หลักภาษา) ม.3
teerachon16.9K vistas

Más de Benjapron Seesukong

พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ por
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่Benjapron Seesukong
8.4K vistas21 diapositivas
มารยาทในการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง por
มารยาทในการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบสื่อสารสองทางมารยาทในการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง
มารยาทในการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบสื่อสารสองทางBenjapron Seesukong
516 vistas11 diapositivas
เครื่องมือเกษตร por
เครื่องมือเกษตรเครื่องมือเกษตร
เครื่องมือเกษตรBenjapron Seesukong
591 vistas15 diapositivas
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware por
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HardwareBenjapron Seesukong
802 vistas1 diapositiva
การจัดตกแต่งผักให้น่ารับประทาน por
การจัดตกแต่งผักให้น่ารับประทานการจัดตกแต่งผักให้น่ารับประทาน
การจัดตกแต่งผักให้น่ารับประทานBenjapron Seesukong
837 vistas8 diapositivas
ซอฟต์แวร์ (Software) por
ซอฟต์แวร์ (Software)ซอฟต์แวร์ (Software)
ซอฟต์แวร์ (Software)Benjapron Seesukong
471 vistas3 diapositivas

Más de Benjapron Seesukong(15)

พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ por Benjapron Seesukong
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
Benjapron Seesukong8.4K vistas
มารยาทในการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง por Benjapron Seesukong
มารยาทในการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบสื่อสารสองทางมารยาทในการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง
มารยาทในการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง
Benjapron Seesukong516 vistas
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware por Benjapron Seesukong
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware
Benjapron Seesukong802 vistas
การจัดตกแต่งผักให้น่ารับประทาน por Benjapron Seesukong
การจัดตกแต่งผักให้น่ารับประทานการจัดตกแต่งผักให้น่ารับประทาน
การจัดตกแต่งผักให้น่ารับประทาน
Benjapron Seesukong837 vistas
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ por Benjapron Seesukong
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
Benjapron Seesukong5.4K vistas
วิจัยชั้นเรียนเบญจพร1 por Benjapron Seesukong
วิจัยชั้นเรียนเบญจพร1วิจัยชั้นเรียนเบญจพร1
วิจัยชั้นเรียนเบญจพร1
Benjapron Seesukong1.7K vistas
การใช้โปรแกรมPics art ในแท็บเล็ต por Benjapron Seesukong
การใช้โปรแกรมPics art ในแท็บเล็ตการใช้โปรแกรมPics art ในแท็บเล็ต
การใช้โปรแกรมPics art ในแท็บเล็ต
Benjapron Seesukong1.1K vistas
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างปลอดภัย por Benjapron Seesukong
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างปลอดภัยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างปลอดภัย
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างปลอดภัย
Benjapron Seesukong6.7K vistas
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ por Benjapron Seesukong
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Benjapron Seesukong19.4K vistas
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ por Benjapron Seesukong
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Benjapron Seesukong1.2K vistas
เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ1 por Benjapron Seesukong
เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ1เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ1
เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ1
Benjapron Seesukong37.6K vistas
ประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับ por Benjapron Seesukong
ประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับ
ประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับ

การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย