Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THANH LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THUYẾT MINH DỰ ...
HỖ TRỢ, CHO VAY, HỖ TRỢ LÃI VAY TỪ NGÂN SÁCH QUỸ PHÁT
TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH
(Ban hành theo Quyết định số ...
5. Tổng mức đầu tư toàn dự án: 107.721.189.038
Nội dung đầu tư Kinh phí (đồng)
Tổng mức đầu tư 107.721.189.038
Giai đoạn 1...
KẾ HOẠCH XIN VAY VỐN VÀ XIN HỖ TRỢ
Nguồn Kinh phí (đồng)
Tổng dự án 107.721.189.038
Kinh phí đầu tư (giai đoạn 1) 57.081.1...
Địa chỉ tổ chức: Khu 3 Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ nhà riêng: Khu 3 Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
9 Tổ...
Liên bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương
trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao...
12.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
Vị trí địa lý
Quảng Ninh nằm trên toạ độ địa lý: từ 106015’ - 108015’ kinh độ Đô...
II. Mục tiêu, nội dung và phương án triển khai Dự án
13 Mục tiêu của dự án (Chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất);
Hiện tạ...
Mô tả công nghệ
- Bìa bắp, đầu mẩu, gỗ tròn các loại dưới quy cách được băm thành dăm mảnh, sau đó
được đưa sang máy nghiề...
công suất tương tự tại huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh.
Nội dung 4: Tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu.
1...
1 Lê Quý Ninh Cử nhân Cơ khí
2. Lê Quý Thịnh
3. Ngọc
4.
5.
14.7. Môi trường (Phân tích, đánh giá tác động môi trường do vi...
lý b»ng c¸c c«ng tr×nh xö lý sinh häc thÝch hîp tríc khi x¶ ra m«i trêng.
C, T¸c ®éng cña tiÕng ån, bôi vµ ®é rung
+ TiÕng...
- §Ó ®¶m b¶o søc kháe cho CBCNV lµm viÖc trong C«ng ty vµ t¹o
®iÒu kiÖn cho CBCNV lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt lîng cao, tÊ...
- Níc ma ch¶y trµn qua mÆt b»ng cña C«ng ty chØ lÉn ®Êt c¸t vµ c¸c
chÊt r¾n l¬ löng. NÕu lîng níc nµy kh«ng ®îc qu¶n lý tè...
+ X©y dùng mét ®éi thêng trùc phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kiÓm tra hiÖu
lùc cña c¸c ph¬ng tiÖn phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ cã thÓ th...
sản phẩm bếp đun viên nhiên liệu với giá thành thấp nhất để hỗ trợ bà con nghèo
trong Tỉnh Quảng Ninh. Công ty sẽ phối hợp...
6
- Dây chuyền đồng bộ viên nén sinh học với công suất 70 tấn/năm.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ kỹ thuật tốt (10 n...
2
0
Hiệu quả kinh tế - xã hội: (Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, giảm giá
thành và tăng sức cạnh tranh của sản...
®éng sÏ gãp phÇn quan träng vµo sù t¨ng trëng kinh tÕ cña C«ng ty.
Doanh thu mçi n¨m t¨ng kho¶ng h¬n 100 tû ®ång, nép ng©n...
20
Ngày tháng 8 năm 2013 Ngày tháng 8 năm 2013
Chủ nhiệm Dự án
(Họ,tên và chữ ký)
Tổ chức chủ trì Dự án
(Họ, tên, chữ ký, ...
PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Tổng mức đầu tư toàn dự án
Bảng 1. KẾ HOẠCH XIN VAY VỐN VÀ XIN HỖ TRỢ
21
TMDA Viên nén gỗ Tân Bình Công ty Thanh Lâm
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

TMDA Viên nén gỗ Tân Bình Công ty Thanh Lâm

6.609 visualizaciones

Publicado el

Dự án đầu tư Viên nén gỗ

 • Inicia sesión para ver los comentarios

TMDA Viên nén gỗ Tân Bình Công ty Thanh Lâm

 1. 1. UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THANH LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THUYẾT MINH DỰ ÁN HỖ TRỢ, CHO VAY, HỖ TRỢ LÃI VAY TỪ NGÂN SÁCH Tên dự án: Dây chuyền sản xuất viên nén sinh học (wood pellet) 50 000 tấn/năm tại xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh CHỦ ĐẦU TƯ CTY TNHH THANH LÂM Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Thanh Lâm Quảng Ninh, tháng 8/2013 BMTM- B6 THUYẾT MINH DỰ ÁN 1
 2. 2. HỖ TRỢ, CHO VAY, HỖ TRỢ LÃI VAY TỪ NGÂN SÁCH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH (Ban hành theo Quyết định số ........./2013/QĐ-HĐQLQ ngày ...... tháng ....năm 20.... của Hội đồng Quản lý Qũy phát triển khoa học và công nghệ Quảng Ninh I. Thông tin chung về dự án 1 Tên dự án: Dây chuyền sản xuất viên nén sinh học (wood pellet) 50 000 tấn/năm tại xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 2 Mã số (được cấp khi Hồ sơ được phê duyệt): 3 Thời gian thực hiện dự án: 60 tháng 4 Cấp quản lý: Tỉnh (Từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2018) Địa điểm thực hiện: Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh 2
 3. 3. 5. Tổng mức đầu tư toàn dự án: 107.721.189.038 Nội dung đầu tư Kinh phí (đồng) Tổng mức đầu tư 107.721.189.038 Giai đoạn 1 57.081.189.038 57.081.189.0381. Đào tạo 10 Kỹ thuật viên (KTV) + 300 xã viên Hợp tác xã (công nhân); 300.000.000 2. Chuyển giao 7 quy trình kỹ thuật; 210.000.000 210.000.0003. Xây dựng hệ thống nhà lưới thuần dưỡng cây giống trước khi trồng (2,0ha); 4.051.189.038 4. Trồng 100 ha và chăm sóc cây Ba kích đến thu hoạch; 52.520.000,00 0- Giống, vật tư 35.590.000.000 - Công lao động 7.930.000.000 - Quản lý phí và chi khác. 9.000.000.000 Giai đoạn 2: 1. Trồng 100 ha và chăm sóc cây Ba kích đến thu hoạch 50.640.000.000 - Giống, vật tư, 35.590.000.000 - Công lao động 7.110.000.000 - Quản lý phí và chi khác 7.940.000.000 3
 4. 4. KẾ HOẠCH XIN VAY VỐN VÀ XIN HỖ TRỢ Nguồn Kinh phí (đồng) Tổng dự án 107.721.189.038 Kinh phí đầu tư (giai đoạn 1) 57.081.189.038 Kinh phí đầu tư (giai đoạn 2) 50.640.000.000 - Từ Ngân sách sự nghiệp Quỹ PTKHCN (1+2+3) 19.819.568.536 Giai đoạn 1: 13.919.568.536 (1) + Hỗ trợ không hoàn lại mục 4,5 510.000.000 (1) Chuyển giao công nghệ (07 quy trình) 210.000.000 (2) Đào tạo, tập huấn 300.000.000 + Cho vay: lãi suất 0%/năm: 13.409.568.536(1) Vay ưu đãi không tính lãi mục 1 nhà lưới, (phần chi phí vật liệu) 2.399.568.536 (2) Vay ưu đãi không tính lãi mục 2: trồng mới 100 ha Ba kích năm thứ nhất (9/2013 – 8/2014) 11.010.000.000 - Cây giống 4.830.000 .000 - Cây trồng dặm (khoảng 10%) 500.000.000 - Phân NPK 4.980.000.000 - Phân vi sinh 600.000.000 - Thuốc BVTV 100.000.000 Giai đoạn 2: Cho vay lãi suất 0%/năm: 5.900.000.000 (3) (1) Vay ưu đãi mục: Trồng mới 100 ha Ba kích năm thứ hai (9/2014 – 8/2015) 5.900.000.000,0 - Cây giống 5.000.000.000,0 - Phân NPK 600.000.000,0 - Phân vi sinh 300.000.000,0 - Vốn tự có và huy động hợp pháp của đơn vị 87.901.620.502 87.901.620.502 6 Thời gian vay: tháng từ 9/2013 đến tháng 8/2017 (khi 100 ha Ba kích trồng năm thứ nhất được 4 năm đến thời kỳ thu hoạch) 7 Hình thức đầu tư của dự án: - Đầu tư mới xây dựng dây chuyền sản xuất viên gỗ nén sinh học (wood pellet) công suất giai đoạn 1 là 50 000 tấn/ năm. - Giai đoạn 2 mở rộng công suất lên 100 000 tấn/ năm 8 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Họ và tên: LÊ THANH TÙNG Năm sinh: Nam/Nữ: Nam Điện thoại: Mobile: 0913266509 Fax: E-mail: thanhlamr@yahoo.com.vn 4
 5. 5. Địa chỉ tổ chức: Khu 3 Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh Địa chỉ nhà riêng: Khu 3 Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh 9 Tổ chức thực hiện Dự án Tên tổ chức chủ trì Dự án: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH LÂM Điện thoại: 0913266509 Fax: 0333.888.627 E-mail: thanhlamr@yahoo.com.vn Địa chỉ: Khu 3 Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh Họ và tên thủ trưởng tổ chức: LÊ THANH LÂM Số tài khoản: Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng: Tên cơ quan chủ quản Dự án: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH LÂM 10 Tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ 1. Tên tổ chức chuyển giao công nghệ: Công ty Andritz Feed & Biofuel A/S Đan Mạch Địa chỉ: Glentevej 5, 6705 Esbjerg, Denmark Điện thoại: +45 72 16 03 00 website: http://www.andritz.com/ D Đại diện tại Việt nam: Andritz Feed & Biofuel A/S Điện thoại: +84 6253 9434 ; Email: ninh.lequy@gmail.com Họ và tên thủ trưởng cơ quan: Lê Quý Ninh Số tài khoản : DK 9130004563166176 11 Căn cứ pháp lý liên quan đến dự án (trích dẫn ngày tháng ban hành các văn bản và các nội dung, pháp luật, quyết định, chiến lược, quy hoạch có liên quan đến dự án…) - Luật chuyển giao công nghệ 2006; - Chương trình Hành động số 22 - CTr/TU ngày 15/10/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. - Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/10/2010 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. - Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng ninh “Về xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh giai đoạn 2010 -2020”. - Quyết định số 1023/QĐ-UBND, ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh: về việc Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh; - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh; - Quy chế Hỗ trợ, cho vay và hỗ trợ lãi vay vốn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh; - Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; - Thông tư liên tịch số 101/2011/TTLT/BTC-BKHCN ngày 08 tháng 07 năm 2011 của 5
 6. 6. Liên bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015. - Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”. - Quyết định số 775/QĐ-UB ngày 18/3/2011 “về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020”. - Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc ban hành “Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015” - Quyết định số 1131/QĐ-UBND, ngày 21/6/2012 về việc Quy định phân bổ ngân sách đối các đề tài, dự án khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách của địa phương; - Quyết định số 1562/QĐ-UBND, ngày 25/6/2012 về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng vốn đầu tư cho khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ninh; 12 Sự cần thiết lập Dự án 6
 7. 7. 12.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý Quảng Ninh nằm trên toạ độ địa lý: từ 106015’ - 108015’ kinh độ Đông và từ: 20024’ - 21021’ vĩ độ Bắc. Là một trong 15 tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ(TDMNBB), nằm về phía Đông – Bắc của nước ta, đồng thời là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ – khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh. Trung tâm tỉnh nằm cách thủ đô Hà Nội 153 km. Có đường ranh giới: phía Đông Bắc giáp Trung Quốc, có biên giới dài 139km; phía Nam là Vịnh Bắc bộ, có chiều dài bờ biển 250 km; phía Tây giáp tỉnh Hải Dương; phía Tây Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang. Quảng Ninh có mạng lưới giao thông đường thuỷ, đường bộ, đường sắt rất thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hoá và khoa học kỹ thuật. Tỉnh có đường QL 18 là đường từ sân bay quốc tế Nội Bài đi Hạ Long nối Quảng Ninh với Hà nội và các tỉnh Bắc Bộ; QL 10 nối Quảng Ninh với Hải Phòng; đường sắt Bãi Cháy-Yên Viên; các tuyến giao thông đường biển và các cảng biển: Cái Lân, Cẩm Phả, Móng Cái, Tiên Yên, ... Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nói chung và ngành nông - lâm nghiệp ( trồng rừng và chế biến lâm nghiệp) nói riêng. - Khí hậu, thuỷ văn: Quảng Ninh nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa rõ rệt: + Mùa mưa: nóng mưa nhiều độ ẩm cao kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 + Mùa khô: ít mưa, khô hanh, độ ẩm thấp kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. + Nhiệt độ trung bình hàng năm 20 - 220 C, trung bình cao nhất 25 - 280 C, trung bình thấp nhất 10 - 110 C. - Tài nguyên đất lâm nghiệp, đất rừng Quảng Ninh có 429.750,6 ha rừng và đất rừng (chiếm 72.8% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh), trong đó rừng tự nhiên khoảng 165.775,5ha, rừng trồng khoảng 102.715 ha, đất chưa thành rừng khoảng 161.262,1 ha, là điều kiện để phát triển thành các vùng gỗ công nghiệp, vùng cây đặc sản, cây ăn quả có quy mô lớn. Khu vực đầu tư xây dựng nhà máy đặt tại xã Tân Bình, thuộc huyện Đầm Hà, tiếp giáp với huyện Hải Hà. Đây là nhà máy chế biến gỗ khép kín duy nhất của huyện Đầm Hà. Mặt khác huyện Đầm Hà và Hải Hà là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào lâm nghiệp. Huyện Đầm Hà có tổng diện tích rừng 23.146 ha trong đó rừng sản xuất khoảng 15.782 ha, đất trống đồi núi không rừng 7.857 ha (theo thống kê năm 2005), bên cạnh đó trong những năm gần đây người dân tại địa bàn huyện Đầm Hà có phong trào trồng rừng rất tốt, cây trồng chủ yếu là cây keo (đã được phát triển từ những năm 2000), đây điều kiện hết sức thuận lợi cho việc huy động nguyên liệu cho Nhà máy khi đi vào hoạt động. 12.2. Xuất xứ dự án (sự cần thiết): Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Đầm Hà nói riêng đã quan tâm đến việc trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ hiệu quả, góp phần vào việc tăng kim ngạch xuất khẩu, bảo vệ môi trường và giảm thiểu Biến đổi khí hậu. Theo thống kê, diện tích rừng sản xuất hiện có trên địa bàn tỉnh trên 190.000 ha, trong đó cây keo tai tượng chiếm 90% tổng diện tích rừng sản xuất. Diện tích rừng trồng hiện có của huyện Đầm Hà : 7.598 ha (chủ yếu là rừng keo). Chính vì vậy, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tăng giá trị nguyên liệu gỗ qua đó nâng cao thu nhập cho người trồng rừng và tạo công ăn việc làm cho người dân Đầm Hà là mục tiêu chính dự án “ Dây chuyền sản xuất viên nén sinh học (wood pellet) 50 000 tấn/ năm” của Công ty Trách nhiệm Hữu 7 Kho & thị trườngSấy khôMáy nén áp lực caoBăng tảiBăng tảiBăng tảiMáy nghiền nhỏMáy đóng gói Giám đốc điều hành P Giám đốc PTSX P Giám đốc PTTC Phòng kỹ thuật Phòng vật tư Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Phòng TCHC Phòng tài vụ Phòng bảo vệ Phân xưởng sản xuất Vật liệu đầu vào (Cành cây, vỏ cây, bìa gỗ, mùn cưa, vỏ dừa, vỏ cà phê, vỏ trấu)
 8. 8. II. Mục tiêu, nội dung và phương án triển khai Dự án 13 Mục tiêu của dự án (Chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất); Hiện tại công ty đang xây dựng dây chuyền 1 tại nhà máy chế biến gỗ Tân Bình, Đầm Hà – Quảng Ninh với công suất là 50.000 tấn/năm. Với 2 đầu máy ép theo thiết kế là 4 tấn/h. Quý I năm 2014, công ty sẽ mở rộng sản xuất xây dựng dây chuyền 2 tại Ba Chẽ với thiết kế và công suất tương tự nhà máy ở Đầm Hà. Chất lượng sản phẩm được khẳng định qua các tiêu chuẩn sau: 1. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO 9001 2. Tiêu chuẩn chất lượng CARB (không formal dehyde,chất chống mốc nguy hại) 3. Tiêu chuẩn FSC-CoC/CW (controlled wood) cho viên nén sinh học 4. Tiêu chuẩn về môi trường ISO 14001 5. Tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 6. Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội SA 8000 1. Mục tiêu chung Giữ vững ổn định kinh tế và phát triển toàn diện vùng sâu vùng xa. - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003 về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản. - Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ số 19/CT-TTg ngày 01/6/2004 về đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gỗ. - Góp phần phát triển sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vùng nông thôn đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. - Sử dụng gỗ rừng trồng của công ty TNHH Thanh Lâm và của nhân dân vùng Đầm Hà và vùng lân cận một cách hiệu quả, tăng giá trị của gỗ rừng trồng… - Đa dạng hóa các sản phẩm của Công ty TNHH Thanh Lâm. - Góp phần chiếm lĩnh thị trường sản xuất đồ gỗ ở Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. - Nâng cao thu nhập của người trồng rừng, nhân dân vùng Đầm Hà và lân cận. 2. Mục tiêu cụ thể <1> Xây dựng một dây chuyền viên nén sinh học trên diện tích nhà xưởng diện tích 57.400 m2 (5,74 ha), với công suất 70 000 tấn/ năm. <2> Cử đi đào tạo 10 Kỹ thuật viên (KTV) + 15 công nhân công nhân ngay khi nhà máy bắt đầu khởi công xây dựng. <3> Xây dựng và lắp đặt thêm 1 dây chuyền viên nén sinh học với qui mô và công suất tương tự tại huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh. <4> Tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu. 1 4 Nội dung và phương án triển khai dự án: 14.1. Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ để triển khai dự án: Các công nghệ dự kiến áp dụng trong Dự án là các tiến bộ kỹ thuật, * Sơ đồ quy trình : 8 Gỗ tròn, bìa bắp, đầu mẩu Nghiền SấyMùn cưa Băm Phân loại Đóng góiNhập kho Nghiền dăm Dăm dưới quy cách Phân loại Nén Viên nén
 9. 9. Mô tả công nghệ - Bìa bắp, đầu mẩu, gỗ tròn các loại dưới quy cách được băm thành dăm mảnh, sau đó được đưa sang máy nghiền thành dăm công nghệ, rồi được đưa vào lò sấy đến độ ẩm 3-5 %. Dăm đó sấy được phân loại thành dăm đạt quy cách về kích thước, dăm lớn được đưa trở lại máy nghiền để nghiền lại. Dăm đạt yêu cầu về kích thước, độ ẩm được đưa vào máy nến để ép thành viên nén. Các viên nén được sắp xếp thành các kiện và nhập kho. - Mùn cưa của quá trình cưa xẻ, sau khi tập hợp về kho, được phân loại để loại bỏ tạp chất, kim loại và được đưa vào lò sấy đến độ ẩm 3-5 %. Dăm đó sấy được phân loại thành dăm đạt quy cách về kích thước, dăm lớn được đưa trở lại máy nghiền để nghiền lại. Dăm đạt yêu cầu về kích thước, độ ẩm được đưa vào máy nến để ép thành viên nén. Các viên nén được sắp xếp thành các kiện và nhập kho. - Dăm dưới quy cách (loại ra từ dăm giấy), sau khi tập hợp về kho, được nghiền nhỏ, sau đó được đưa vào lò sấy đến độ ẩm 3-5 %. Dăm đó sấy được phân loại thành dăm đạt quy cách về kích thước, dăm lớn được đưa trở lại máy nghiền để nghiền lại. Dăm đạt yêu cầu về kích thước, độ ẩm được đưa vào máy nến để ép thành viên nén. Các viên nén được sắp xếp thành các kiện và nhập kho. 14.2. Đối tượng và Quy mô sản xuất Công ty TNHH Thanh Lâm là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Đầm Hà có diện tích nhà xưởng là 5,75ha và đất rừng là trên 1.250 ha (có bản đồ lô thửa và quyết định giao đất 50 năm kèm theo); Công ty đã phủ kín toàn bộ diện tích rừng bằng cây keo với độ tuổi cây từ 2 đến 7 năm. Với công suất ban đầu là 12 tấn/h, tức là khoảng 70 000 tấn/năm, công ty sẽ đáp ứng được đơn hàng của khách hàng Hàn Quốc và Đức. 14.3. Nội dung của dự án Nội dung 1: Xây dựng dây chuyền sản xuất viên nén sinh học 70 000 tấn/năm Sản phẩm của dự án: viên nén sinh học (woodpellet) kích thước 6mm và 8mm Nội dung 2: Cử đi đào tạo 10 Kỹ thuật viên (KTV) + 15 công nhân công nhân ngay khi nhà máy bắt đầu khởi công xây dựng. Nội dung 3: Xây dựng và lắp đặt thêm 1 dây chuyền viên nén sinh học với qui mô và 9
 10. 10. công suất tương tự tại huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh. Nội dung 4: Tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu. 14.4. Địa điểm thực hiện Dự án Dự án được thực hiện trên khu đất tại xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh 14.4. Trang thiết bị chủ yếu đảm bảo cho triển khai Dự án (làm rõ những trang thiết bị đã có, bao gồm cả liên doanh với các đơn vị tham gia, trang thiết bị cần thuê, mua hoặc tự thiết kế chế tạo; khả năng cung ứng trang thiết bị của thị trường cho Dự án;......); 1. Thông số kỹ thuật: - 01 Máy nghiền khô (nghiền mịn) cho nguyên liệu thô mùn cưa & dăm bào (độ ẩm tối đa 11%) kiểu Multimill 650/1000B - 03 Máy ép viên gỗ: Pelletmill kiểu PM30 với mô-tơ chính 355 kW - 01 Máy làm nguội: Cooler kiểu PCF 030 - 01 Hệ thống cảm biến phát hiện Tia lửa điện - Dịch vụ Thiết kế công nghệ/ Điều phối dự án - Máy sấy Chanzhou công suất 5 tấn/h (Chi tiết xem phụ lục ) 14.5. Nguyên vật liệu (khả năng cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu cho quá trình sản xuất, làm rõ những nguyên vật liệu cần nhập của nước ngoài (nếu có);.....); Không cần nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài vì lượng bìa gỗ, mùn cưa bỏ đi trong tỉnh Quảng Ninh khoảng 70.000-80.000m3, tương đương với khoảng 46.000 tấn. Cùng với số gỗ ngọn cây, cành cây loại bỏ trong rừng phải đốt đi hàng năm khoảng 44.000 m3, tương đương với khoảng 27.000 tấn. Như vậy hàng năm nguồn nguyên liệu đầu vào trên địa bàn Tỉnh đã có khoảng 73.000 tấn, ngoài ra các Tỉnh lân cận cũng cung cấp khoảng 320.000 tấn/năm cho Công ty. 14.6. Nhân lực cần cho triển khai Dự án: số cán bộ KHCN và công nhân lành nghề tham gia thực hiện Dự án; kế hoạch tổ chức nhân lực tham gia Dự án; nhu cầu đào tạo phục vụ Dự án (số lượng cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân). Danh sách các Cán bộ thuộc Công ty TNHH Thanh Lâm trực tiếp thực hiện dự án: TT Họ và tên Cơ quan Chức vụ 1 Lê Thanh Lâm Công ty Thanh Lâm Giám đốc dự án 2 Lê Thanh Tùng Công ty Thanh Lâm Giám đốc thi công 3 Thanh Công ty Thanh Lâm Nghiên cứu viên 4 Việt Công ty Thanh Lâm Kỹ sư trồng trọt 5 Phạm Văn Toan Công ty Thanh Lâm Tư vấn kỹ thuật 6 Phạm Thị Bích Thủy Công ty Thanh Lâm 7 Phạm Thị Thúy Hà Công ty Thanh Lâm 8 9 10 Danh sách các Cán bộ Công ty ANDRITZ tham gia cộng tác thực hiện dự án: TT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Nơi công tác 10
 11. 11. 1 Lê Quý Ninh Cử nhân Cơ khí 2. Lê Quý Thịnh 3. Ngọc 4. 5. 14.7. Môi trường (Phân tích, đánh giá tác động môi trường do việc triển khai Dự án và giải pháp khắc phục); 1. Đánh giá tác động môi trường Kh¸c víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c, ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt cñi sinh häc (Pellet) víi c«ng nghÖ tù ®éng, hoµn toµn n»m trong mÆt b»ng C«ng ty. Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu sö dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ gç phÕ liÖu vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. Do ®ã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ hoµn toµn kh«ng g©y phãng x¹, kh«ng ¶nh hëng ®Õn tµi nguyªn, ®Êt ®ai còng nh c¸c c¶nh quan, di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ khu vùc l©n cËn. ë ®©y, t¸c ®éng lín nhÊt cã ¶nh hëng ®Õn m«i trêng lµ do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g©y ra. A, T¸c ®éng tíi m«i trêng kh«ng khÝ a. C¸c nguån g©y « nhiÔm kh«ng khÝ chñ yÕu: + KhÝ ®éc: - C¸c chÊt th¶i tõ ®éng c¬ cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng. - KhÝ th¶i cña viÖc ®un nÊu... + Bôi: - Bôi sinh ra do sù ®i l¹i cña ngêi vµ ph¬ng tiÖn. - Bôi sinh ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (®Æc biÖt lµ nghiÒn gç). b. C¸c ®èi tîng chÞu ¶nh hëng cña bôi vµ khÝ ®éc: Qua nghiªn cøu c«ng nghÖ vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty ta thÊy c¸c nguån bôi vµ khÝ ®éc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®Òu thuéc lo¹i nguån ph¸t th¶i mÆt nh: + §é cao nguån th¶i thÊp. + DiÖn ph¸t th¶i ph©n t¸n, côc bé tõng vÞ trÝ s¶n xuÊt, do vËy ®èi t- îng chÞu t¸c ®éng cña nguån th¶i kh«ng xa nguån ph¸t th¶i. ChÝnh v× vËy nªn ®èi tîng chÞu t¸c ®éng chÝnh lµ c«ng nh©n trùc tiÕp lao ®éng s¶n xuÊt. B, T¸c ®éng tíi m«i trêng níc + Do c¸c chÊt th¶i h÷u c¬ vµ c¸c chÊt r¾n l¬ löng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t lµm « nhiÔm nguån níc th¶i. + §èi víi C«ng ty, níc th¶i chñ yÕu lµ níc sinh ho¹t cña hµng tr¨m con ngêi. Thµnh phÇn níc th¶i nµy chñ yÕu lµ c¸c chÊt h÷u c¬, chÊt dinh dìng, chÊt cÆn b·, chÊt l¬ löng vµ vi khuÈn. §èi víi níc th¶i sinh ho¹t th× ph¶i xö 11
 12. 12. lý b»ng c¸c c«ng tr×nh xö lý sinh häc thÝch hîp tríc khi x¶ ra m«i trêng. C, T¸c ®éng cña tiÕng ån, bôi vµ ®é rung + TiÕng ån lµ mét lo¹i ©m thanh khã chÞu, phøc t¹p, cã hoÆc kh«ng cã chu kú vµ ®Æc trng b»ng th«ng sè cã thÓ ®o ®Õm ®îc. + TiÕng ån trong C«ng ty nãi chung ë møc trung b×nh. C¸c yÕu tè nµy còng cã thÓ gi¶m ®îc b»ng c¸ch x©y nhµ ®Ó thiÕt bÞ kÝn vµ trång thªm nhiÒu c©y xanh. + Theo c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ tiÕng ån nh (TCVN 5949 - 1995, TCVN 3985) th× tiÕng ån do ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt gç lµ trung b×nh, cã mét vµi vÞ trÝ lµ cao song thêi gian lµm viÖc kh«ng nhiÒu vµ ®îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng tèt nªn thùc tÕ t¹i c¸c Nhµ m¸y, xÝ nghiÖp cha cã trêng hîp c«ng nh©n bÞ ®iÕc nghÒ nghiÖp. 2. Biện pháp bảo vệ môi trường a. Gi¶i ph¸p ®Ó b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i §Ó b¶o vÖ m«i trêng trong l·nh thæ kh«ng bÞ « nhiÔm do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g©y ra, tÊt c¶ c¸c t¸c nh©n cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng ®Õn m«i trêng nªu trªn ®Òu ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý triÖt ®Ó, kh«ng lµm ¶nh hëng xÊu ®Õn m«i trêng. C¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i trêng trong qu¸ tr×nh ®Çu t n©ng cÊp C«ng ty còng nh khi C«ng ty ®i vµo s¶n xuÊt khai th¸c ®Òu ®îc tham kh¶o ý kiÕn cña c¬ quan qu¶n lý ®êng thñy vµ c¬ quan qu¶n lý b¶o vÖ m«i trêng ®Þa ph¬ng. §¶m b¶o cho dù ¸n tho¶ m·n ®îc c¸c quy ®Þnh ph¸p quy cña Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. b. Xö lý tiÕng ån vµ bôi + BiÖn ph¸p xö lý tiÕng ån vµ bôi ®Ó ®¶m b¶o m«i trêng trong lµnh cho CBCNV lµ viÖc trong C«ng ty còng nh khu vùc xung quanh ®îc gi¶i quyÕt nh sau: - C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong C«ng ty ph¶i lu«n ®îc kiÓm tra vµ b¶o dìng ®Ó ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh. Kh«ng sö dông c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc qu¸ cò, l¹c hËu, g©y nªn tiÕng ån lín. - C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong C«ng ty ph¸t ra tiÕng ån lín ®Òu ph¶i ®îc l¾p èng gi¶m thanh. - §Ó tr¸nh bôi, ®¶m b¶o tèt cho cuéc sèng cña CBCNV lµm viÖc trong C«ng ty c¸c ®êng néi bé ph¶i ®îc r¶i nhùa hoÆc bª t«ng. Trªn diÖn tÝch mÆt b»ng C«ng ty ph¶i trång hÖ thèng c©y xanh kho¶ng 10 - 20% diÖn tÝch mÆt b»ng ®Ó ngoµi viÖc chèng ån, chèng bôi cho m«i trêng cßn t¹o cho CBCNV trong C«ng ty ®îc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn tho¸ng m¸t, s¹ch sÏ, kh«ng cã bôi, kh«ng cã tiÕng ån lín, kh«ng cã nhiÖt ®é cao. HÖ thèng c©y xanh nµy cßn cã t¸c dông gi¶m tiÕng ån do ho¹t ®éng s¶n xuÊt g©y ra. 12
 13. 13. - §Ó ®¶m b¶o søc kháe cho CBCNV lµm viÖc trong C«ng ty vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho CBCNV lµm viÖc cã n¨ng suÊt, chÊt lîng cao, tÊt c¶ c¸c n¬i lµm viÖc cña CBCNV ph¶i ®îc s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t, ®Çy ®ñ thiÕt bÞ phôc vô vÖ sinh c«ng nghiÖp còng nh vÖ sinh sinh ho¹t. Nh÷ng n¬i qu¸ nãng bøc hoÆc cã h¬i ®éc ®Òu ph¶i l¾p ®ñ hÖ qu¹t th«ng giã ®¶m b¶o th«ng tho¸ng. c, Xö lý chÊt th¶i t¹i C«ng ty * Xö lý níc th¶i c«ng nghiÖp: TÊt c¶ c¸c lo¹i níc th¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ c¸c m¸y mãc dông cô c¸c ph©n xëng th¶i (gåm níc vÖ sinh röa thiÕt bÞ, níc sinh ho¹t cña c«ng nh©n) ®Òu cã lÉn dÇu mì. Tríc khi ®a níc th¶i ra m«i trêng, ®Òu ph¶i qua hÖ thèng xö lý bÓ läc c¸c t¹p chÊt cÆn b·. * Xö lý níc th¶i sinh ho¹t. + Níc th¶i sinh ho¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn thêng cã lÉn t¹p chÊt h÷u c¬, c¸c r¸c bÈn cïng víi c¸c lo¹i vi khuÈn. §Ó xö lý lo¹i níc th¶i nµy tríc khi ®æ ra s«ng, tr¸nh « nhiÔm nguån níc ta tiÕn hµnh nh sau: + Nguån níc th¶i nµy bao gåm níc phôc vô ¨n uèng, vÖ sinh, sinh ho¹t cña c«ng nh©n khu vùc s¶n xuÊt vµ hµnh chÝnh, lîng níc th¶i nµy íc tÝnh kho¶ng 25m3 /ngµy. + Gi¶i ph¸p hîp lý ®Ó xö lý níc th¶i sinh ho¹t lµ sö dông ph¬ng ph¸p sinh häc(hÇm biogas kiÓu bÓ tù ho¹i) ThÓ tÝch yªu cÇu cña bÓ: V1 = d.Q - Trong ®ã: V1: ThÓ tÝch bÓ tù ho¹i Thêi gian lu víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, thêng chän d= 3 ngµy V1: 25m3 x 3 ngµy = 75m3 ThÓ tÝch phÇn bïn: Wb = b.N/1000m3 - Trong ®ã: N: sè ngêi Tiªu chuÈn tÝnh ng¨n chøa bïn, 60 lÝt/ngµy Wb = 60x100/1000 = 6m3 - Víi lo¹i bÓ nµy cã thÓ xö lý cÆn h÷u c¬ víi hiÖu qu¶ xö lý kho¶ng 40 - 60%. Níc th¶i ra khái bÓ tù ho¹i ®îc nhËp chung vµo hÖ thèng tho¸t níc chung dÉn vµo ao chøa vµ ch¶y ra s«ng. - T¹i tÊt c¶ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt cña dù ¸n trong C«ng ty ®Òu cã x©y dùng khu vùc nhµ vÖ sinh c«ng nghiÖp víi thÓ tÝch cÇn thiÕt cña tæng céng c¸c bÓ t¬ng ®¬ng nh thÓ tÝch tÝnh to¸n. Khu vùc nµy ®îc ph©n chia thµnh hai khu nam, n÷ riªng biÖt. Mçi khu vùc ®Òu bè trÝ khu thay quÇn ¸o, phßng t¾m vµ nhµ vÖ sinh..... rÊt thuËn lîi cho viÖc vÖ sinh cña c«ng nh©n. + Níc ma ch¶y trµn 13
 14. 14. - Níc ma ch¶y trµn qua mÆt b»ng cña C«ng ty chØ lÉn ®Êt c¸t vµ c¸c chÊt r¾n l¬ löng. NÕu lîng níc nµy kh«ng ®îc qu¶n lý tèt còng sÏ g©y t¸c ®éng tiªu cùc tíi nguån níc bÒ mÆt, níc ngÇm vµ ®êi sèng thuû sinh trong khu vùc. Níc ma nµy sÏ theo ®êng tho¸t níc cña cèng th¶i chung dù ¸n. - M¹ng líi tho¸t níc cña dù ¸n t¹i C«ng ty ®îc thiÕt kÕ lµ hÖ thèng tho¸t níc chung. Níc th¶i s¶n xuÊt, níc th¶i sinh ho¹t sau khi qua c¸c bÓ xö lý s¬ bé, bÓ tù ho¹i ®îc x¶ chung vµo c¸c hè ga thu níc ma sau ®ã th¶i ra nguån. Trªn m¹ng líi tho¸t níc ®Æt c¸c hè ga thu níc vØa hÌ, mÆt ®êng. C¸c hè ga nµy ®îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o chÞu ®îc va ®Ëp vµ ¸p lùc lín do c¸c ho¹t ®éng trªn bÒ mÆt t¹o nªn. èng tho¸t níc ®îc thiÕt kÕ lµ lo¹i èng BTCT chÞu ®îc ¸p lùc cao nh»m tr¸nh c¸c t¸c ®éng c¬ häc lµm h h¹i èng. * Xö lý r¸c th¶i r¾n vµ phÕ liÖu. + PhÕ th¶i r¾n trong C«ng ty ty bao gåm - R¸c th¶i tõ qu¸ tr×nh sinh ho¹t cña CBCNV lµm viÖc trong C«ng ty th¶i ra. - PhÕ liÖu tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n xëng: c¸c s¶n phÈm kÐm chÊt lîng. - CÆn l¾ng t¹i c¸c hÖ thèng xö lý níc th¶i PhÕ liÖu sÏ ®îc thu gom ®Ó t¸i sö dông. TÊt c¶ c¶ c¸c r¸c th¶i r¾n trong qu¸ tr×nh sinh ho¹t cña c«ng nh©n ph¶i ®îc thu gom ®Ó c«ng ty m«i trêng ®a ®i xö lý. Nh×n chung chÊt th¶i r¾n kh«ng ¶nh hëng ®Õn m«i trêng. 3. Ch¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i trêng + C¸c c¬ quan qu¶n lý m«i trêng ®Þa ph¬ng ph¶i tiÕn hµnh gi¸m s¸t m«i trêng t¹i khu vùc dù ¸n, ®Þnh kú gi¸m s¸t lµ 6 th¸ng 1 lÇn, néi dung gi¸m s¸t lµ lÊy mÉu, ph©n tÝch, so s¸nh kÕt qu¶ víi tiªu chuÈn méi trêng vµ C«ng ty sÏ cã biÖn ph¸p xö lý triÖt ®Ó nÕu cã t¸c ®éng ¶nh hëng tíi m«i tr- êng. ChØ tiªu gi¸m s¸t gåm: + §èi víi kh«ng khÝ: Bôi, C0, SO2, N0x, tiÕng ån, nhiÖt ®é + §èi víi níc s«ng: Chñ yÕu lµ lîng trùc khuÈn C«li. 4. Phßng ch¸y, ch÷a ch¸y vµ chèng sÐt A, Phßng ch¸y, ch÷a ch¸y Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y trong C«ng ty lµ c«ng viÖc cùc kú quan träng, nhÊt lµ t¹i c¸c Ph©n xëng kho khÝ nÐn, nhiªn liÖu... Ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ ho¶ ho¹n trong Doanh NghiÖp sÏ tr¸nh ®îc thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ vµ m«i trßng rÊt lín. §Ó phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cÇn cã c¸c biÖn ph¸p nh sau: + TÊt c¶ c¸c ph©n xëng ®Òu ph¶i cã hÖ thèng chèng sÐt, bè trÝ c¸c b×nh bét ch÷a ch¸y. 14
 15. 15. + X©y dùng mét ®éi thêng trùc phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kiÓm tra hiÖu lùc cña c¸c ph¬ng tiÖn phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ cã thÓ tham gia ch÷a ch¸y khi cã c¸c sù cè. + Tæ chøc tËp huÊn ®éi phßng ch¸y kÕt hîp víi phßng ch÷a ch¸y cña thµnh phè c¸c C«ng ty, XÝ nghiÖp trong khu vùc. X©y dùng lùc lîng, mua s¾m m¸y mãc, ph¬ng tiÖn phßng ch¸y. + TÊt c¶ nh÷ng vÞ trÝ dÔ ch¸y næ trong C«ng ty ®Òu ®îc x©y dùng c¸c häng cÊp níc cøu ho¶ cã nguån níc ®ñ cho ch÷a ch¸y kÞp thêi æn ®Þnh, thêng xuyªn cã níc. T¹i c¸c ph©n xëng, nhµ kho trang bÞ c¸c b×nh khÝ CO2 vµ c¸c thiÕt bÞ dËp ch¸y thñ c«ng. + Tæ chøc hÖ thèng b¸o ®éng nhanh, tù ®éng trong C«ng ty, c¸c ph©n xëng, tr¹m nhiªn liÖu, x¨ng dÇu... - Cã sù phèi hîp chÆt chÏ vµ híng dÉn vÒ nghiÖp vô PCCC cña c¬ quan PCCC khu vùc. - Häng níc cøu ho¶ ®îc bè trÝ t¹i tÊt c¶ c¸c nguån cung cÊp n¨ng lîng. - C¸c b×nh chèng ch¸y ®îc ®Çu t vµ bè trÝ theo yªu cÇu cña côc PCCC vµ quy ph¹m PCCC - TCVN. B, HÖ thèng chèng sÐt ViÖt nam lµ mét níc nhiÖt ®íi, n¾ng l¾m vµ ma nhiÒu. V× vËy trong c¸c trËn ma cã rÊt nhiÒu sÐt, sÐt ®¸nh ®· g©y ho¶ ho¹n, ®æ nhµ, ch¸y c¸c bèt ®iÖn... lµ thêng xuyªn trªn ®Êt níc ta. Do ®ã khi x©y dùng, më réng C«ng ty cã c¸c biÖn ph¸p phßng chèng sÐt nh sau: - X©y dùng hÖ thèng chèng sÐt trªn tÊt c¶ c¸c nhµ cao tÇng, c¸c cét ®Ìn, cã thiÕt bÞ nèi ®Êt cho tµu vµ sµ lan t¹i vÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh thuû c«ng... - HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong C«ng ty ®îc tiÕp ®Êt 100% theo qui ®Þnh sè 76VT/Q§ ngµy 2/3/1983 cña Bé vËt t. - HÖ thèng chèng sÐt cho c¸c kho vËt t, cung cÊp nhiªn liÖu, khÝ nÐn...®îc x©ydùng hÖ thèng ®Æc biÖt theo qui ph¹m an toµn liªn bé. 14.8. Phân tích các rủi ro và biện pháp phòng ngừa. - Khi dự án được thực hiện không phải không gặp những rủi ro do khách quan và chủ quan mang lại tuy nhiên để thực hiện tốt chúng tôi những người thực hiện dự án cũng mạn phép đưa ra các rủi ro và biện pháp khắc phục để thực hiện dự án hiệu quả nhất: + Yếu tố kinh tế xã hội: Hiện nay, nền kinh tế chung của Việt nam nói riêng, thế giới nói chung vẫn trong giai đoạn khủng khoảng nên thị trường trong và ngoài nước chưa thực sự sôi động. Viên nén sinh học là sản phẩm mới nên Công ty cũng đang từng bước xây dựng thương hiệu cho mình nhưng cũng còn gặp một số vấn đề như sản lượng, chất lượng. Hiện nay, Công ty cũng đã có những đơn đặt hàng nhưng với trách nhiệm xã hội, mục tiêu của công ty là kết hợp cùng công ty Ứng dụng công nghệ xanh đưa ra 15
 16. 16. sản phẩm bếp đun viên nhiên liệu với giá thành thấp nhất để hỗ trợ bà con nghèo trong Tỉnh Quảng Ninh. Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan có chức năng, các cơ sở, đại lý để tuyên truyền quảng bá tính năng sử dụng của bếp đun viên nhiên liệu sinh học. Góp phần vào việc giảm thiểu việc dùng than, gas, điện đun nấu, như vậy gián tiếp giảm khí phát thải CO2, đây cũng là chủ trương chung của Tỉnh Quảng Ninh về vấn đề biến đổi khí hậu. + Yếu tố con người: Các cán bộ, công nhân trong nhà máy là người của địa phương, những người có trình độ được Công ty tuyển dụng và cử đi đào tạo nâng cao, những người chưa được đào tạo sẽ được Công ty gửi vào các trường trung cấp kỹ thuật, nghề … bằng quỹ đào tạo của Công ty. Tuy nhiên trình độ dân trí tại địa bàn nhà máy chưa được cao nên việc đào tạo cũng gặp những trở ngại, khó khăn nhất định. Đối tác kỹ thuật của Công ty là công ty ANDRITZ Đan Mạch, việc chuyển giao công nghệ cũng sẽ gặp không ít khó khăn vì trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công nhân viên. + Yếu tố môi trường: Diện tích rừng ở Quảng Ninh là rất lớn (chủ yếu là rừng trồng), tuy nhiên do đặc điểm địa lý tự nhiên nên Quảng Ninh có nhiều mưa, đất đai phì nhiêu tạo điều kiện cho cây keo phát triển tốt. Trong quá trình thực hiện dự án sẽ khó tránh khỏi những rủi ro do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan mang lại. Rủi ro do yếu tố thời tiết: - Do vùng triển khai dự án nằm trong quỹ đạo chung của khu vực Đông Bắc bộ, hàng năm chịu ảnh hưởng của kiểu thời tiết nhiệt đới gió mùa, có 4 mùa rõ rệt và thường bị ảnh hưởng của các đợt thiên tai như mưa, bão. Có một số rủi ro do thời tiết điển hình trong khu vực như: - Sương muối, sét đậm rét hại: đây là yếu tố xảy ra hàng năm - Mưa bão: đây là yếu tố cũng thường xảy ra hàng năm trong vùng, tuy nhiên mật độ và cấp độ gió bão thường không cao nhưng hàng năm cũng gây tổn thất không nhỏ cho các khu vực rừng trồng có độ tuổi từ 1 đến 4 năm. - Sâu bệnh, dịch bệnh: Với điều kiện thời tiết, khí hậu trong vùng ít ảnh hưởng đến sâu bệnh. Rủi ro do người lao động: - Khi triển khai dự án sẽ áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật, do đó cũng đòi hởi cán bộ công nhân viên phải có trình độ quản lý, kỹ thuật tốt. Về vấn đề giải quyết hậu quả kinh tế: - Với các rủi ro đã được tính toán và lường trước, Công ty sẽ cố gắng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án. - Khi xảy ra rủi ro mang tính bất khả kháng không lường hết được như: thiên tai nghiêm trọng, bệnh dịch với quy mô lớn toàn vùng sản xuất, chiến tranh hoặc nguy cơ xảy ra chiến tranh gây ảnh hưởng trực tiếp và nằm ngoài khả năng kiểm soát của đơn vị thực hiện thì Công ty xin được miễn, giảm toàn bộ hoặc một phần tiền vốn vay từ quỹ (tùy điều kiện cụ thể được Hội đồng quản lý quỹ quyết định). 1 5 Kinh phí dự án: (Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện Dự án) trên cơ sở: xem phần phụ lục chi tiết: dự toán kinh phí triển khai dự án 1 Sản phẩm của Dự án. 16
 17. 17. 6 - Dây chuyền đồng bộ viên nén sinh học với công suất 70 tấn/năm. - Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ kỹ thuật tốt (10 người KTV) và 20 công nhân. - Chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu. - Sản phẩm của dự án là viên nén sinh học, tiến tới sẽ đăng ký thương hiệu và là sản phẩm có chất lượng cao. Hiện nay trên thị trường chưa có nhiều sản phẩm cạnh tranh. - Dự báo nhu cầu thị trường (dự báo nhu cầu chung và thống kê danh mục các đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua sản phẩm Dự án) - Phương án tiếp thị sản phẩm của Dự án (tuyên truyền, quảng cáo...); Cùng với dự án xây dựng thương hiệu, sản phẩm của dự án sẽ được quảng bá sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước và quốc tế qua các hội nghị, hội thảo lớn, hội chợ và thông qua báo chí. Doanh nghiệp rất cần nhà nước quan tâm tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của dự án. - Phương án tổ chức mạng lưới phân phối sản phẩm khi phát triển sản xuất quy mô công nghiệp: Công ty sẽ ký kết các hợp đồng tiêu thụ với các nhà máy nhiệt điện trong và ngoài nước, các công ty sử dụng nồi hơi, các đại diện thương mại tiêu thụ sản phẩm viên nén sinh học… 1 8 Phân tích hiệu quả, khả năng trả nợ vốn của dự án: 1. Năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế: Theo tính toán lý thuyết tổng doanh thu, với công suất máy là 12 tấn/h do vậy sản lượng dự kiến là 70 000 tấn/năm: Như vậy: tổng Doanh thu của dự án là: - Sản lượng : 70 000 tấn - Giá bán: 150 usd/tấn - Doanh số thu: 70.000 tấn x 150 usd x 21,500 (tỷ giá) = 225,750,000,000 đồng Tổng chi phí (đầu tư) của dự án: 2. Kế hoạch trả nợ vay: - Nguồn trả nợ thu từ huy động từ nguồn kinh phí khác của Hợp tác xã: 1 9 Tiến độ thực hiện dự án (tiến độ thực hiện dự án được lập theo tháng, quý, năm, tùy theo đặc điểm của từng dự án) Lưu ý: Trường hợp sử dụng vốn vay từ kinh phí phí ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và các công việc khác phải qua đấu thầu thẩm định giá thì cần tổ chức đấu thầu hoặc thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Đề nghị chi tiết rõ. * Tiến độ thực hiện dự án: - Xây dựng và lắp đặt dây chuyền viên nén sinh học: từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013 - Tuyển và đào tạo cán bộ công nhân quản lý, kỹ thuật từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 - Chuyển giao công nghệ: tháng 1 năm 2014 17
 18. 18. 2 0 Hiệu quả kinh tế - xã hội: (Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, giảm nhập khẩu, tạo công ăn việc làm, bảo vệ môi trường) 1. Hiệu quả xã hội Với mô hình trồng rừng, khai thác chế biến gỗ khép kín, Công ty dự tính một năm sẽ tận dụng được 140.000.000 tấn mùn cưa, cành nhỏ, bìa vỏ cây… góp phần vào việc bảo vệ môi trường và giảm khí phát thải nhà kính.Thông qua dự án, viên nén sinh học trở thành một trong những nguồn nhiên liệu sạch, góp phần vào việc giảm thiểu khai thác các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, gas… Đồng thời dự án cũng góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn vùng núi theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. 2. Hiệu quả kinh tế Căn cứ vào doanh thu hàng năm cho thấy, nếu tính trừ đi chi phí và cả lãi xuất vay vốn ngân hàng để đầu tư dây chuyền sản xuất viên nén sinh học thì lợi nhuận thu được là rất cao (hà giải thích thêm ) Thực tế cho thấy, với mô hình và qui mô sản xuất, công với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất viên nén sinh học, đồng thời kết hợp sản xuất bếp đun viên nhiên liệu chắc chắn giá sản phẩm của Công ty sẽ được ưa chuộng và sử dụng rộng khắp trên thị trường trong và ngoài nước. 3. Hiệu quả môi trường Việc xây dựng và lắp đặt dây chuyền viên nén sinh học tại xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà không những đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn đóng góp rất lớn về hiệu quả môi trường. Đặc biệt, dự án sử dụng hoàn toàn phế liệu bỏ đi từ các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp nên góp phần giảm bớt sử dụng than, gas, và khói bụi do người dân có thói quen đốt bỏ khi không dùng đến. Khả năng nhân rộng kết quả ứng dụng Việc nghiên cứu sản xuất viên nén sinh học từ các phụ phẩm bỏ đi trong quá trình sản xuất và chế biến nông, lâm nghiệp ở Việt nam còn khá mới mẻ. Có một số đơn vị trong cả nước đã thử nghiệm nhưng thành công chưa cao, mới dừng ở mức sản xuất nhỏ lẻ, số lượng và chất lượng chưa đáp ứng được với các khách hàng nước ngoài. Sự vượt trội của Công ty TNHH Thanh Lâm là công nghệ tiên tiến, và đặc biệt là ý tưởng sáng tạo trong việc nghiên cứu tiếp theo Bếp đun viên nhiên liệu cho thị trường trong và ngoài nước. Như vậy mô hình nghiên cứu và sản xuất của Công ty được xem là mô hình hình mang lại lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường hiệu quả nhất, trình diễn cho các đơn vị trong và ngoài Tỉnh đến tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm. Hiệu quả thành công của dự án sẽ là cơ sở để khuyến cáo, triển khai nhân rộng ra các địa phương khác trong cả nước có điều kiện tự nhiên, đất rừng tương tự Quảng Ninh. Kết luận và kiến nghị A. Kết luận: Qua c¸c ph©n tÝch tÝnh to¸n nªu trªn, cã thÓ thÊy râ rµng viÖc ®Çu t d©y chuyÒn c«ng suÊt 70.000tÊn/n¨m ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶, thêi gian hoµn vèn vµ tr¶ l·i vay trong vßng 5 n¨m. D©y chuyÒn ®îc ®a vµo ho¹t 18
 19. 19. ®éng sÏ gãp phÇn quan träng vµo sù t¨ng trëng kinh tÕ cña C«ng ty. Doanh thu mçi n¨m t¨ng kho¶ng h¬n 100 tû ®ång, nép ng©n s¸ch hµng tr¨m triÖu ®ång/n¨m, t¹o ®îc nhiÒu viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, ph©n bæ thªm ®îc chi phÝ qu¶n lý. Ngoµi ra dù ¸n cßn mang tÝnh kh¶ thi dùa trªn c¬ së sau: - Phï hîp víi c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan - §¸p øng nhu cÇu vÒ t¨ng trëng xuÊt khÈu trong níc. - C«ng ty hoµn toµn cã ®ñ kinh nghiÖm qu¶n lý, ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, chiÕm ®îc u thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng néi ®Þa vµ trong khu vùc . - C¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty cã ®ñ tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - §éi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vÒ nh©n lùc cho dù ¸n nµy. B. Kiến nghị C«ng ty chóng t«i kÝnh ®Ò nghÞ c¸c cÊp chÝnh quyÒn, tæ chøc tÝn dông tạo điều kiện về thủ tục, nguồn vốn vay ®Çu t cho dù ¸n, để công ty sớm có thể thực hiện được dự án, trªn c¬ së tù nã hoµn thµnh mäi nghÜa vô thuÕ, tr¶ nî vèn vµ l·i suÊt vay. Ngoµi ra cßn mang l¹i hiÖu qu¶ to lớn vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi. Chúng tôi rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành của tỉnh. Xin chân thành cảm ơn./. 19
 20. 20. 20 Ngày tháng 8 năm 2013 Ngày tháng 8 năm 2013 Chủ nhiệm Dự án (Họ,tên và chữ ký) Tổ chức chủ trì Dự án (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) Ngày tháng 6 năm 2013 QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)
 21. 21. PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI DỰ ÁN Tổng mức đầu tư toàn dự án Bảng 1. KẾ HOẠCH XIN VAY VỐN VÀ XIN HỖ TRỢ 21

×