Publicidad

KU Powerpoint Template 1.pptx

16 de Nov de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

KU Powerpoint Template 1.pptx

  1. KU ADMISSI ON เปิดรับตรงปี 60
  2. รายละเอียดการรับ สมัคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข ้าศึกษา ในระบบรับตรง KU Admission ประจาปีการศึกษา 2559 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได ้แก่ วิทยา เขตบางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขตศรี ราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการพิจารณาจะใช ้คะแนนจากการ
  3. รายละเอียดการรับ สมัคร คุณสมบัตร เกณฑ์การคัดเลือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข ้าศึกษา ในระบบรับตรง KU Admission ประจาปีการศึกษา 2559 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได ้แก่ วิทยา เขตบางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขตศรี ราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการพิจารณาจะใช ้คะแนนจากการ สอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2560 และอาจจะมี เกณฑ์ขั้นต่าของ คะแนนจากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (5 เทอม) 2. เเผนการเรียน (ตามที่สาขาวิชา กาหนด) 1. คะเเนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/256 รายละเอียดการสมัครสอบทาง www.niets.or.th 2. คะเเนนวิชาสามัญ 9 วิชา ปี การศึกษา 2560
Publicidad