Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

еко през.

1.092 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

еко през.

 1. 1. Интеграција на еколошкатаИнтеграција на еколошката едукација во македонскиотедукација во македонскиот образовен системобразовен систем ОУ„Св.Климент Охридски“ с.Драчево Скопје
 2. 2. Меморанду м за соработка со Општина Кисела Вода
 3. 3. Чекор 1Чекор 1 Формирање на Еко одборФормирање на Еко одбор формиран наформиран на 04.05.2011г04.05.2011г..  Еко Одборот го сочинуваат членовите :  Ученици:  Нена Цветковска Vа  Кристина Грнчаровска Vа  Михаела Велковска Vб  Ирина Китановска Vб  Марија Лекова VIа  Бојан Каранфиловски VIб  Ива Муриќ VIв  Дарко Бошковски VIIа  Бојан Мицевски VIIб  Глорија Грозданова VIIв  Психолог – Јаворка Паскоска  Наставници:  Александра Митровска  Елена Пројкоска  Татјана Каранфиловска  Јасмина Велеска  Сузана Думовска  Александар Ѓорѓиевски  Валентина Терзиева  Снежана Савоска   Од Локална средина- Александра Силјановска  Од Совет на родители- Жарко Мицевски  Од технички персонал- Виолета Тошевска
 4. 4. Еко кодекс и членови на Еко одборЕко кодекс и членови на Еко одбор истакнати на Еко огласната таблаистакнати на Еко огласната табла
 5. 5. Чекор 2 Анализа на животната средина Нашата „зелена“ животна средина
 6. 6. Анализата на животната средина ја утврдивме на работен состанок на членовите на Еко одборот користејќи ги прашањата од АНЕКС 2 од Прирачникот – Како да се стане Еко-училиште. Реализацијата на анализата ја спроведовме преку избор на 2 точки за акција од секој еко стандард. Резултатите беа истакнати на Еко огласната табла.
 7. 7. Анализа на животната срединаАнализа на животната средина АНЕКС 2  Дали се ставени мерачи на чешмите?  Коментар  Не  Дали во училиштето има канти за ѓубре?  Коментар  Да  Дали секогаш се фотокопира од двете страни?  Коментар:  - според потребите на училиштето, но почесто од двете страни  /  Дали цевките за топла вода и бојлерите се добро изолирани?  Коментар  Да  Дали се инсталирани чешми на мал млаз? (најчесто каде водата е мека)  Коментар  Не  Дали тие се поставени на вистинското место?  Коментар  Да   Контролна листа за анализата на состојбата на животната средина  Ѓубре  Намалување на отпадот  Енергија  Вода  Дали училиштето има јасна политика за ѓ убрето?  Коментар  Да  Дали хартијата за канцелариска употреба се чува за рециклирање?  Коментар  да  Дали во некој во Вашето училиште е задолжен да го набљудува трошењето на енергијата ( струја, греење и сл.)  Коментар  не  Дали притисокот на водата е прилагоден (да не биде преголем)  Коментар  да
 8. 8.  Дали таа функционира?  Коментар  Да  дали пред рециклирање хартијата се користи од двете страни?  Коментар  Да  Дали чешмите за топла вода добро се затвараат?  Коментар:  Делумно  Дали искористената хартија се користи за запишување на белешки?  Коментар  Да  Дали вратите и прозорците пропуштаат воздух?  Коментар:  Прозоците не пропуштаат воздух, а вратите делумно   Дали на училишните ручеци се избегнуваат материјали за една употреба?  Коментар  не  Дали се тие прилагодени на соодветната ширина?  Коментар  Да  Дали училиштето редовно го чита мерачот на вода?  Коментар:  - постои служба од „Водовод“ која го прави тоа  Не   нДали чешмите кои капат се поправаат брзо?  Коментар:  Делумно  /  Дали има доволно канти за отпадоци во училишната околина/двор?  Коментар:  Во училишниот двор нема доволно канти за отпадоци, но оваа точка за акција ќе биде приоритет во Акциониот план за 2012/2013г  /  Дали копиите од документите се чуваат во електронска форма наместо на хартија?  Коментар  Да  Дали завесите се прилагодени на прозорците?  Коментар:  Типот на прозорци, и поставеноста на училишната зграда не изискуваат потреба од поставување на завеси ( освен во неколку училници)  Коментар  /  Во тоалетите се инсталирани казанчиња со мали млазови?  Коментар  Не 
 9. 9.  Коментар:  - немаме објекти за рециклирање, но користиме други објекти (Институции за рециклирање)  /  Дали завесите се затворени навечер?  Коментар  - Завеси од типот – ролетни, венецијан, нема во училиштето и не е неопходно нивно поставување  /  Дали се собира дождовницата за наводнување на цвеќињата, растенијата, дрвјата?  Коментар  Не  Дали училиштето има контејнери за ѓубре?  Коментар  Дали сите надворешни врати се затвораат автоматски?  Коментар  Дали училиштата имаат или пак користат објекти за рециклирање?  Дали училиштето има здрава вода за пиење во текот на целиот ден?  Коментар  Дали училиштето купува рециклирана хартија и вежбанки од рециклирана хартија?  Коментар  Дали мерачите за потрошувачка на енергија се лесно достапни и видливи за учениците?  Коментар  Дали меморандумот на училиштетео е испечатен на рециклирана хартија?  Коментар  Дали во училиштето се употребуваат енергетско- ефикасни сијалици?  Коментар  Дали хартијата за бришење раце е направена од рециклирана хартија?  Коментар  Дали вашето училиште користи извори на обновлива енергија?  Коментар  Дали хартијата за фотокопирање е направена од рециклирана хартија?  Коментар 
 10. 10.  Дали се пренасочува дождовницата за да ја полни ушилишната бара или да го одржува училишното мочуриште (водена зона)?  Коментар  Дали контејнерите редовно се користат и празнат?  Коментар  Дали училишните прозорци имаат двојно стакло, тројно стакло или термоизолациско?  Коментар  Дали околу радијаторот има оставено простор или има поставена решетка со топол воздух заради подобра циркулација?  Коментар  Дали проекторите, мониторите и телевизорите се гасната доколку не се употребуваат?  Коментар  Дали во училниците има теписони за да се изолираат подовите и да се намалат провевите?  Коментар  Имаат ли ѕидовите изолација?  Коментар  Дали се купуваат материјали од големи пакувања, за да се избегне претераното пакување?  Коментар  Дали фотокопирите и сличната опрема се гасне доколку не се користи?  Коментар  Дали компјутерските мрежи автоматски се исклучуваат доколку не се користат?  Коментар  Дали полиците се наместении над радијаторите за да ја шират топлата енергија?  Коментар
 11. 11. Чекор 4 План на активностиЧекор 4 План на активности  Нашето училиште има изработено план на активности. Планот на активности е направен врз основа на еко стандардите и приоритетите кои ги добивме од анализа на состојбата со Анекс 2 од прирачникот. Потоа се послуживме со Анекс 3 за изработка на Планот на активности.Од секој Еко стандард одбравме по 2 точки за акција ( вкупно 8). Приоритетен оваа година ни беше Еко стандард 4 – Уреден и еколошки двор. Членовите на еко одборот се одговорни за организирање и координирање со активностите кои се спроведуваат при реализација на дадената точка на акција. Учениците најчесто се ангажирани во еко патролите, како одговорни лица во активностите за постигнување на целта ( Акција). Тие заедно со свои соученици го изработија еко кодексот, направија повеќе еко презентации, учествуваа во прибирање на материјали за кампањата „Здрава храна за детство без мана“, подготвуваа информации кога и каде ќе се изведува некоја активност, изработуваа еко предмети, ја уредија Еко огласната табла. Заедно со нивните одделенски раководители го организираа и продаваа на велигденскиот хепенинг, ги пишуваа извештаите, го промовираа училиштето во медиумите.
 12. 12. ЕКО СТАНДАРД 1ЕКО СТАНДАРД 1 -- ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈАЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА ТОЧКА ЗА АКЦИЈАТОЧКА ЗА АКЦИЈА 7 -7 - Истакнување упатстваИстакнување упатства за рационално користење на електричната иза рационално користење на електричната и топлинската енергијатоплинската енергија
 13. 13. ЕКО СТАНДАРД 1 - ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈАЕКО СТАНДАРД 1 - ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА ТОЧКА ЗА АКЦИЈАТОЧКА ЗА АКЦИЈА 99 Формирање на екоФормирање на еко патролипатроли
 14. 14. ЕКО СТАНДАРДЕКО СТАНДАРД 2 -2 - ЗАШТЕДА НА ВОДАЗАШТЕДА НА ВОДА ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 1ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 1 –– Анализа на состојбатаАнализа на состојбата на водоводната инсталацијана водоводната инсталација
 15. 15. ЕКО СТАНДАРДЕКО СТАНДАРД 2 -2 - ЗАШТЕДА НА ВОДАЗАШТЕДА НА ВОДА ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 2ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 2 ––Замена и санирање на ситеЗамена и санирање на сите нефункционални чешми во зградатанефункционални чешми во зградата
 16. 16. ЕКО СТАНДАРДЕКО СТАНДАРД 3 –3 – Одржување на зградата и здраваОдржување на зградата и здрава средина во училиштетосредина во училиштето ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 1ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 1 ––Ослободување на непотребниОслободување на непотребни предмети во зградатапредмети во зградата
 17. 17. ЕКО СТАНДАРДЕКО СТАНДАРД 3 –3 – Одржување на зградата и здраваОдржување на зградата и здрава средина во училиштетосредина во училиштето ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 5ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 5 ––Разубавување на ходниците,Разубавување на ходниците, канцелариите и училниците со цвеќињаканцелариите и училниците со цвеќиња
 18. 18. ЕКО СТАНДАРД 4ЕКО СТАНДАРД 4 –– Уреден и еколошки дворУреден и еколошки двор ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 5ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 5 ––Садење на локални цвеќињаСадење на локални цвеќиња
 19. 19. Садење во оранжеријаСадење во оранжерија
 20. 20. ЕКО СТАНДАРД 4ЕКО СТАНДАРД 4 –– Уреден и еколошки дворУреден и еколошки двор ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 12ТОЧКА ЗА АКЦИЈА 12 ––Означени места со изработени иОзначени места со изработени и поставени знаци видливи за сите во дворотпоставени знаци видливи за сите во дворот
 21. 21. Чекор 4 – Следење и евалуацијаЧекор 4 – Следење и евалуација Следењето и еваулацијата на напредокот го правиме преку Анекс 4 од прирачникот „Како да се стане еко училиште”. Од достасаните извештаи од тимовите се забележува видлив напредок во реализација на планот на активности и спроведување на четирите стандарди. Доказ- Следење и евалуација од страна на психологот и директорот преку посета на работлници со чек листи и протоколи за следење на реализацијата на еко активностите
 22. 22. Чекор 5 Интеграција со наставатаЧекор 5 Интеграција со наставата програмапрограма  Во Годишната програма за работа на училиштето со интегрираното планирање внесени се 8 точки за акција од сите 4 Еко стандарди. Истите се имплементирани во сите наставни предмети од 1 до 8 одд. и преку реализација на програмата за Образование за животни вештини.
 23. 23. Чекор 6Чекор 6 Информирање и вклучување наИнформирање и вклучување на целото училиште и пошироката заедницацелото училиште и пошироката заедница Facebook http://eko-generacija.webs.com/ Facebook http://eko-generacija.webs.com/  Најчесто за активностите информациите ги пренесуваме преку лепење на Информации на Еко огласна табла, ставање на фотографии на профил страната на училиштето на Facebook, Web страна на општина Кисела Вода, webстрана на училиштето – Еко генерација, You Tube канал каде ги постираме видео клиповите од изведените активности.  http://www.youtube.com/watch?v=iE9AgjYCusk&feature=youtu.be  http://cetvrtaaktivnosti.blogspot.com/  http://www.blogger.com/home  http://www.youtube.com/watch?v=WFQdIGWe-4M&feature=youtu.be  http://www.kiselavoda.gov.mk/mak/aktuelno.asp?id=1321
 24. 24. Чекор 7Чекор 7 Еко-кодексЕко-кодекс   Нашето училиште има изработено еко кодекс. Во негова изработка учествуваа ученици 55 ученици од VI одд.Тие имаа награден конкурс за најдобро видео или презентација, на тема Еко кодекс на нашето училиште. Беа изработени многу интересни презентации ( околу 15 ). За најдобро видео беше избрано тоа на Памела Вељаноска од VI а одд. Второто место го делеа Михаела Велковска и Кристина Неделковска, а третото место Дарко Дабески, Ирина Китаноска и Бојана Станкоска.  Потоа Ива Муриќ, Михаела Велковска и Бојана Савевска го направија дизајнот, умножија 20 примероци и ги поставија во секоја училница и на видни места во ходниците.
 25. 25. Проект органска храна во соработка со НВО МакедонскоПроект органска храна во соработка со НВО Македонско здружение за органска храназдружение за органска храна Слика од web страна на ОКВ Насловна од Дневник
 26. 26. Вака изгледаше зеленчукот од оранжеријата
 27. 27. Поставување куќички за птициПоставување куќички за птици
 28. 28. Поставување хранилки за птициПоставување хранилки за птици
 29. 29. Кампања 1Кампања 1 Здрава храна за детство без манаЗдрава храна за детство без мана
 30. 30. Кампања 2- „Од семче до шума„Кампања 2- „Од семче до шума„
 31. 31. Кампања 3 „Од старо- ново“Кампања 3 „Од старо- ново“ Велигденски хепенингВелигденски хепенинг
 32. 32. Кампања 4 „Ајде Македонија – даКампања 4 „Ајде Македонија – да збираме стара хартија“збираме стара хартија“
 33. 33. Кампања 5 Собирање наКампања 5 Собирање на пластична амбалажапластична амбалажа
 34. 34. Кампања 6 “Ден на дрвото-Кампања 6 “Ден на дрвото- Спортски е да се сади“Спортски е да се сади“
 35. 35. 07.11.2012 Избор за најубава07.11.2012 Избор за најубава маска од рециклирани материјалимаска од рециклирани материјали
 36. 36. Во тек се многу нови активности како на пр. Изработка на Еко новогодишна елка и лампиони од рециклирани материјали Подготовка на е-весник Избор на Еко лого Ноември го поминавме со одбележување на 7 Ноември – Ден на еколошка акција и учество во кампањата „Ден на дрвото’ 21.11.2012 г.
 37. 37. Ви благодариме за вниманието!!!Ви благодариме за вниманието!!!

×