θουκυδίδης κεφ 75_3-5

2.775 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.775
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
37
Acciones
Compartido
0
Descargas
67
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

θουκυδίδης κεφ 75_3-5

  1. 1. © 2010-2011 Βαςίλθσ Ν. ΒαςιλείουΦφλλο Εργαςίασ 9 Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, §3-5Ονοματεπώνυμο:……………………………………………. Ημερομηνία:…………………Κείμενο: βλζπε ςχολικό βιβλίο, ςελ. 320, κεφ. 75 §3-5Παρατηρήσεις: 1. Να γράψετε τη μετάφραςη του αποςπάςματοσ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. α. Να ςχολιάςετε τη ςτάςη του Νικόςτρατου ςτη διαμάχη δημοκρατικϊν – ολιγαρχικϊν (βλ. ςελ. 324)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ β. Να κρίνετε τισ ςχζςεισ που υπάρχουν ανάμεςα ςε δημοκρατικοφσ και ολιγαρχικοφσ ςτην Κζρκυρα (βλ. ερμηνευτικά, ςελ. 324-325)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3. ἀποπεμφκῶςι, ἐπζτυχον, διζφκειραν, νεωτερίςωςι: Εγκλιτική αντικατάςταςη.Οριςτική Υποτακτική Ευκτική Προςτακτική Απαρ. Μετοχζσ 4. κατζλεγον, ξυμπλεῖν, ἔλαβε, ἐπζτυχον, διζφκειραν, διακομίηει: Χ.ΑΕν.Παρ.Μέλ.Αόρ.Πρκ.Υπρ.
  2. 2. © 2010-2011 Βαςίλθσ Ν. Βαςιλείου 5. ἱερόν, ὁ δῆμοσ, τῇ προφάςει, ὑγιζσ, οἰκιῶν, οἷσ : Να κλιθοφν. Ενικόσ αριθμόσον.γεν.δοτ.αιτ.κλητ. Πληθυντικόσ αριθμόσον.γεν.δοτ.αιτ.κλητ. 6. ἀνίςτηςι: Να κλιθεί ςτην Οριςτική – Υποτακτική – Ευκτική Ενεςτϊτα και ςτον Παρατατικό. Ενεςτώτασ Παρατατικόσ Οριςτική Υποτακτική Ευκτική Οριςτική 7. α) Να γίνει αναλυτική ςφνταξη των μετοχϊν του κειμζνου. β) Να ςυντάξετε αναλυτικά τισ δευτερεφουςεσ ενδοιαςτικζσ και αναφορικζσ προτάςεισ. 8. α. Με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου είναι ετυμολογικά ςυγγενείσ οι παρακάτω: φκορά, κώλυμα, ικανόσ, όραμα, πεικώ, ςτάςθ, ελαττώνω, εκπομπι................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. β. τὰ ἐπιτήδεια: ποια ςημαςία ζχει ςτα αρχαία; Τι ςημαίνουν οι «επιτηδευματίασ» και «επιτήδειοσ»;.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... γ. πρόφαςισ: να ετυμολογήςετε τη λζξη και να ςχηματίςετε άλλεσ ςφνθετεσ με το ίδιο β’ ςυνθετικό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×