Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

02 dossier informatiu_eso

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Projecte Educatiu de Centre
Projecte Educatiu de Centre
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a 02 dossier informatiu_eso (20)

Anuncio

Más reciente (20)

02 dossier informatiu_eso

 1. 1. Institut BISBE BERENGUER Curs 2020-21 C/ Aprestadora, 49 08902 L’Hospitalet 93 421 17 11 web http://agora.xtec.cat/ies-bisbe-berenguer/  info@bisbeberenguer.cat
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer 1. EL NOSTRE PROJECTE...................................................................................................................3 1.1. Qui som?..........................................................................................................................3 1.2. Què ens caracteritza?......................................................................................................4 1.3. Què estudiem?................................................................................................................5 1.4. Què fem?.........................................................................................................................8 2. ELEMENTS PEDAGÒGICS..............................................................................................................9 2.1. Projectes pedagògics i d’innovació.................................................................................9 2.2. Projectes de Servei Comunitari (ApS)..............................................................................9 2.3. Pla d’orientació..............................................................................................................10 2.4. Materials digitals i llibres de text...................................................................................11 2.5. Activitats........................................................................................................................11 2.6. Projecte lingüístic..........................................................................................................12 2 Dossier curs 2020-21
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer 1. EL NOSTRE PROJECTE 1.1. Qui som? L’Institut Bisbe Berenguer és un centre de secundària públic que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El centre està situat al barri de Sta. Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat i va començar a funcionar el curs 1996-97 fruit de la implementació de la reforma educativa de la LOGSE. Durant el primer curs va haver de compartir activitat amb l'antic CEIP Bisbe Berenguer del qual va heretar les seves instal·lacions i equipaments fets a principis dels anys setanta. Les actuals instal·lacions són resultat de les obres de reforma i ampliació fetes durant el període 2010-12 que han dotat el centre d’unes infraestructures noves i adequades als ensenyaments que s’ofereixen. Actualment el centre disposa d’unes instal·lacions modernes, actualitzades i preparades per a oferir els recursos necessaris per a l’aprenentatge. Tots els espais del centre (aules, laboratoris, tallers, despatxos...) disposen de terminals de connexió informàtica i a tot el centre hi ha cobertura Wi-Fi d’alta velocitat. Tots els espais docents tenen dotació TIC i disposen de sistema de reproducció multimèdia:  19 aules-grups d’ESO i Batxillerat  2 aules de desdoblaments  2 laboratoris  2 tallers  Aula d’Ed. Visual i Plàstica  Aula de Música  Aula d’informàtica  Biblioteca A més, el centre complementa el seu equipament amb una pista poliesportiva i una sala polivalent de 400 m2 amb capacitat per desenvolupar activitats esportives i també per funcionar com a sala d’actes. Actualment el centre té tres línies d'ESO (excepcionalment hi haurà 4 grups a 4t d’ESO el curs vinent) i dues de Batxillerat, amb una aula d'acollida i un grup d’uns 15 alumnes en una aula de Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI). Això representa més de 500 alumnes la procedència dels quals prové majoritàriament dels centres de primària de les escoles públiques adscrites. L’equip humà del centre està format per un claustre d’uns 50 professors, una Tècnica d’Integració Social, una Educadora d’Educació Especial i 4 persones del PAS. El nostre horari lectiu és de dilluns a divendres de 8.15h a 14.45h (amb 30 minuts de descans) i les activitats extraescolars s’ofereixen des de les 16.00 fins a les 20.30h també de dilluns a divendres. 3 Dossier curs 2020-21
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer 1.2. Què ens caracteritza? La missió de l’Institut Bisbe Berenguer és crear un entorn de treball innovador on formar persones responsables i competents en un ambient de respecte mutu. Per assolir-ho els eixos de treball que ens caracteritzen són: • Considerem que educar és assistir i orientar l'alumnat en el seu camí de maduració individual, facilitar l'assoliment del màxim grau d'autonomia personal i transmetre el sentit dels valors personals i col·lectius. • El centre es defineix plural, on tots els nois i noies tenen dret a l'educació sense cap discriminació per raó de sexe, raça, procedència social o capacitats individuals. • Es treballa amb esperit de servei públic per l’entorn social proper, fent que un marc multicultural i plurilingüe esdevingui integrador i enriquidor, alhora que participatiu, democràtic i solidari. • El català és la llengua vehicular al centre, tot desenvolupant-ne projectes amb d’altres centres educatius europeus fent ús de l’anglès i/o el francès. • Es cerca la formació integral de l’alumnat dins del model de ciutadà europeu, fent-lo competent per a la vida social, acadèmica i laboral. • S’estimula l’esperit crític, la tolerància i el desenvolupament de la iniciativa personal. • A totes les matèries es treballen les competències bàsiques d’aprenentatge: ◦ Comunicació lingüística i audiovisual. ◦ Artística i cultural. ◦ Tractament de la informació (digital). ◦ Matemàtica. ◦ Aprendre a aprendre. ◦ Autonomia i iniciativa personal. ◦ Coneixement i interacció en el món físic. ◦ Social i ciutadana. • S’orienta a l’alumnat de forma individual, mirant de potenciar les capacitats de cadascun i oferint les vies de formació adequades a cada perfil. • Es fomenta el sentiment de pertinença a la comunitat, el coneixement i el respecte entre els membres de la comunitat educativa. 4 Dossier curs 2020-21
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer 1.3. Què estudiem? El nostre projecte curricular té com a finalitat transmetre a tot l’alumnat els elements bàsics de la cultura, formar-los en hàbits personals positius i acompanyar-los en el seu procés de maduració i creixement personal per facilitar l’adquisició d’una consciència cívica i la capacitat de construir coneixement i integrar informació. ESO: L’organització de matèries s’adapta als principis de les lleis educatives en vigor, actualment la LOMCE, i es concreta en l’etapa de l’ESO així: 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Català 3 3 3 3 Castellà 3 3 3 3 Anglès 3 4 3 3 Socials 3 3 3 3 Matemàtiques 3 4 4 4 Naturals 3 3 4 -- Tecnologia 2 2 2 -- Educació Física 2 2 2 2 Ed. Visual i Plàstica 2 -- 2 -- Música 2 2 -- -- Ètica 1 1 1 1 Tutoria 1 1 1 1 Optatives / francès 1 2 2 – Itineraris (optatives) – – – 10 TOTAL 30 30 30 30 • Optatives a 1r d’ESO: Informàtica (per a tots l’alumnat) i Francès / Europa / Còmics. • Optatives a 2n d’ESO: Francès / Global Scholars / Emprenedoria / Mediació / Imatge digital. • Optatives a 3r d’ESO: Francès / Conèixer és estimar / Hª Oral / Cultura Clàssica / Comunicació audiovisual (Tàndem amb DigitaL’H). 5 Dossier curs 2020-21
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer Els itineraris a 4t d’ESO ofereixen els següents itineraris: BATXILLERAT: Els estudis postobligatoris són cada cop més una necessitat davant la demanada del món laboral de titulats superiors (acadèmics i professionals). El centre imparteix les modalitats del batxillerat Científic-Tecnològic (C-T) i del Humanístic-Social (H-S). 1r de Batxillerat Matèries comunes  Ll. Catalana (2h/s) Ll. Castellana (2/s) Anglès (3h/s) CMC (2h/s) Filosofia (2h/s) Ed. Física (2h/s) 2n de Batxillerat Matèries comunes  Ll. Catalana (2h/s) Ll. Castellana (2/s) Anglès (3h/s) Història (3h/s) Hª de la Filosofia (3h/s) 6 Dossier curs 2020-21
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer La diversificació d’aquests estudis es materialitza en els diversos itineraris oferint almenys dues matèries de modalitat de cada tipus de batxillerat en les quatre franges de matèries.  Batxillerat de Ciències i Tecnologia Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4  Matemàtiques  Tecnologia Ind  Dibuix Tècnic  Física  Biologia  Química  Ciències Terra  Específiques  Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4  Lit. castellana  Ec. de l’Emp.  MACS  Hª de l’art  Geografia  Llatí  Grec  Específiques ESPECÍFIQUES  Economia + Psicologia  Estadística + Psicologia  Economia + Francès  Estadística + Francès Dins del currículum dels batxillerats el treball de recerca és una part molt important. Alguns dels treballs d’alumnes i el centre han obtingut Premis o Menció d’Honor en les Jornades Científiques i Tecnològiques de l’Ajuntament de l’Hospitalet. La preparació que obté l’alumnat es reflecteix en els bons resultats que s’obtenen a les PAU, així com en el fàcil accés a Cicles Formatius de Grau Superior per part dels que trien aquesta via. 7 Dossier curs 2020-21
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer 1.4. Què fem? Els elements més destacats de la línia de treball de l’Institut Bisbe Berenguer són: • Centre en progressió i adaptació contínua. ◦ Atenció als diferents ritmes, capacitats i estils d’aprenentatge de l’alumnat. ◦ Pla d’orientació educativa (àmbits acadèmic i professional) per a l’alumnat i la seva família. ◦ Seguiment de l’alumnat per part del tutor i de l’equip pedagògic. ◦ Un tutor individual (cotutor) de seguiment per cada 10/15 alumnes i les seves famílies. ◦ Atencions individualitzades a càrrec de psicopedagogs. ◦ Adequació dels recursos a les noves exigències. ◦ Formació interna del professorat en l’ús de les noves tecnologies. • Ambient de convivència, respecte i treball. ◦ Treball del respecte entre tots els membres de la comunitat educativa. ◦ Intervenció d’equips de mediació en la resolució de conflictes interpersonals. ◦ Atenció de l’alumnat nou segons el Pla d’Acollida. ◦ Establiment per consens de les normes de funcionament i de convivència. ◦ Carta de compromisos entre el centre, l’alumnat i les famílies. ◦ Seguiment i control dels deures, de les faltes d’assistència i d’incidències. ◦ Sistema de comunicació via mòbil amb les famílies. ◦ Ús de les noves tecnologies dins del procés d’ensenyament i aprenentatge. ◦ Activitats extraescolars gestionades per l’AMPA. • Valoració de l’esforç personal i col·lectiu. ◦ Aprendre a aprendre: autonomia i iniciativa personal. ◦ Avaluació de la maduresa i de la iniciativa solidària. ◦ Exigència de rendiments en funció de les possibilitats i de l’esforç personal. ◦ Treballs individuals i cooperatius. ◦ Aplicació de les diverses estratègies comunicatives. • Seguiment i control de qualitat. ◦ Reunions periòdiques dels equips docents i dels departaments. ◦ Coordinació setmanal de l’acció tutorial per nivells. ◦ Projectes d’innovació educativa. ◦ Projectes pedagògics interdisciplinaris. ◦ Anàlisi de les avaluacions. 8 Dossier curs 2020-21
 9. 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer 2. ELEMENTS PEDAGÒGICS 2.1. Projectes pedagògics i d’innovació A conseqüència de diferents Plans Estratègics s’han endegat diversos projectes interdisciplinaris que es desenvolupen en l’ESO: El projecte «Europa», que s’aplica a primer d’ESO, treballant el coneixement de la diversitat europea i potenciant l’ús de la llengua anglesa i dels recursos TAC (tecnologies d’aprenentatge i comunicació). El projecte «Global Scholars» es realitza a segon d’ESO, col·laborant amb centres del món seleccionats per la Fundació Bloomberg de New York (US), treballant temes d’actualitat científica i social en anglès i mitjançant les TAC. El projecte «Emprenedors», iniciat el curs 2007-08, amb el qual s'introdueix l'alumnat en els trets fonamentals de l'emprenedoria i es potencia cooperativisme. El projecte interdisciplinar de «Competència comunicativa» en què es cerca la millora de la comprensió i de l’expressió escrita de l’alumnat d’ESO, mitjançant el treball sistemàtic de lectura i resum de textos a totes les matèries. El projecte «Èxit és hàbit» en el qual tots els membres de la comunitat educativa col·laboren per fomentar i estimular el manteniment adequat dels espais comuns. 2.2. Projectes de Servei Comunitari (ApS) El Ministeri d’Educació va premiar el curs 2008-09 el projecte «Conèixer és estimar», que el centre des de fa més de deu anys desenvolupa conjuntament amb el Centre d’Educació Especial L’Escorça, en el qual alumnes de tercer d’ESO practiquen els valors socials d’integració i de solidaritat. Des del curs 2005-06 l’alumnat d’ESO pot participar en el projecte «Història oral» amb la col·laboració d’entitats del barri d’atenció a la gent gran, actualment amb el centre Prytanis. I des del curs 2006-07, l’alumnat pot preparar-se a segon o tercer d’ESO com a mediadors en la resolució de conflictes interpersonals, mitjançant el crèdit de «Mediació escolar», que afavoreix el bon clima de convivència que hi ha en el centre. Des del curs 2018-19 col·laborem amb les escoles de primària en projectes d’anglès «Back to school» i de lectura «Parlem de lectures». Finalitzem el curs acadèmic amb el projecte «Olimpabisbe», una competició lúdica i esportiva entre els grups d’ESO organitzada i supervisada per l’alumnat de Batxillerat. 9 Dossier curs 2020-21
 10. 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer 2.3. Pla d’orientació Els tutors dels diferents cursos treballen setmanalment activitats orientades a l’edat i a les necessitats formatives, tractant aspectes com autoconeixement, dinàmica de grup, tècniques d’estudi, temes d’actualitat, etcètera. Aquestes accions es completen les acordades en els equips pedagògics de cada nivell. El centre disposa d’un programa de tallers i xerrades força complet en què es treballen en funció dels nivells i de la maduresa de l’alumnat aspectes rellevants de formació no acadèmica: relació entre iguals, ús de les xarxes socials, sexualitat, drogodependències o igualtat de gènere, entre d’altres. A primer d’ESO es realitza al mes d’octubre una sortida de convivència a fi de cohesionar l’alumnat i a aquest amb els tutors. A tercer d’ESO s’inicia el programa d’orientació educativa amb la tria d’itineraris de quart. En l’últim curs de l’ESO l’alumnat i les famílies són assessorats individualment pels tutors i/o psicopedagogs del centre envers la presa de decisió acadèmica i/ o professional que s’ha de fer en acabar els ensenyaments obligatoris. Al Batxillerat es fa un acompanyament individual per ajudar a trobar les sortides acadèmiques més adequades a les inquietuds professionals que té l’alumnat. El centre convoca les famílies a una reunió grupal amb els tutors al principi i final de cada curs per exposar i analitzar els aspectes més rellevants del curs. Durant l’any els tutors procuren fer totes les reunions individualitzades que siguin necessàries per cooperar i treballar els aspectes individuals més reflexius. Cada trimestre les famílies reben un butlletí de notes amb el resultat de l’avaluació i finalment, al juny s’informa del resultat d’avaluació final de curs. Durant el curs, les famílies es mantenen informades per diversitat de canals de comunicació. Així, es fa ús de l’agenda, del correu electrònic, de la pàgina web del centre, de les trucades telefòniques, dels comunicats d’incidència i, de forma gairebé immediata, d’aspectes com l’assistència i les incidències mitjançant una aplicació al mòbil de les famílies. L’alumnat amb necessitats educatives d'aprenentatge té un seguiment específic per part dels psicopedagogs del centre i la tècnica d’integració social (TIS) es coordina amb els Serveis Socials i altres tècnics de l’Ajuntament i de la Generalitat per atendre a l'alumnat amb necessitats d'atenció social. El centra compta amb la col·laboració de serveis externs com l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i l’assessor de Llengua, Integració i Cohesió (LIC). 10 Dossier curs 2020-21
 11. 11. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer 2.4. Materials digitals i llibres de text Des del curs 2013-2014, no es fan servir llibres de text en les matèries de l’àmbit científic, tecnològic i expressió, i han estat substituïts en algunes per dossiers i activitats digitals que es treballen en una Plataforma Virtual d’Aprenentatge (Moodle), fets que suposen un impuls a la competència digital i una reducció de la càrrega del material didàctic. L’alumnat ha de disposar d’un ordinador personal portàtil per poder accedir a aquests materials i realitzar les tasques i treballs que siguin encomanats. L’Institut Bisbe Berenguer, en el curs 2006-2007, va dissenyar un programa de reutilització de llibres de text, facilitats solidàriament per les famílies, que ara es manté per l’àmbit lingüístic i humanístic a l’ESO i per al nivell de batxillerat en les matèries comunes. 2.5. Activitats Els diferents departaments didàctics organitzen activitats obligatòries amb contingut curricular dins i fora del centre per complementar els continguts de les matèries. Els treballs de síntesi de l’ESO s’aprofiten per fer una gradació de l’àmbit geogràfic on es treballa introduint aspectes multidisciplinaris. Així a primer i segon d’ESO l’activitat és realitza durant 3 dies en una comarca de Catalunya, a tercer d’ESO es fa un viatge de cinc dies per conèixer Euskal Herria (Navarra, Euskadi i País Basc francès) i a quart el viatge de final de promoció acostuma a ser una estada a Londres en famílies, fent pràctic el domini de la llengua anglesa, amb activitats de coneixement del país i de la seva cultura. Al batxillerat es desenvolupen projectes d’intercanvi virtuals i/o físics amb centres europeus mitjançant la col·laboració en diferents programes: Erasmus+, Etwinings... Durant l’any el centre celebra mitjançant tallers, concursos i exhibicions les festes tradicionals de Nadal, Sant Jordi i final de curs. Periòdicament també es realitzen activitats envers la seva pròpia imatge, de solidaritat o de conscienciació. L’Associació Esportiva Escolar Institut Bisbe Berenguer (AEEIBB) amb el suport de l’AMPA desenvolupa activitats de caràcter esportiu i de cohesió social, que cobreixen els períodes d’esbarjo de l’horari lectiu i temps de lleure de les tardes. 11 Dossier curs 2020-21
 12. 12. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Bisbe Berenguer 2.6. Projecte lingüístic El projecte lingüístic de centre contempla el desenvolupament d’estratègies i d’objectius comuns de les llengües obligatòries (català, castellà i anglès) i d’una segona llengua estrangera, que en el nostre centre és el francès; tot promovent el desenvolupament de projectes, que han permès a l’alumnat estades de quinze dies a Irlanda i a França, dins dels programes d’ajuda a la pràctica de llengües estrangeres. Per a l’alumnat nouvingut a Catalunya el centre disposa d’un professor especialista de l’Aula d’Acollida on es fa una immersió profunda al català durant els primers mesos de la seva estada. La figura del Suport Lingüístic permet reforçar la llengua catalana a l’alumnat que ja porta un temps aquí però que encara té dificultats. L’alumnat pot començar francès a primer d’ESO, però només continua fent aquesta segona llengua estrangera durant els successius nivells d’ESO l’alumnat que demostra una bona competència en les llengües obligatòries (català, castellà i anglès). En aquesta matèria es treballen aspectes lingüístics i culturals, que possibiliten realitzar les proves DELF (titulació oficial de nivell en llengua francesa). La potenciació de la llengua anglesa, a més dels esmentats projectes “Europa” i “Global Scholars”, es veu ampliada des del curs 2015-16 per un GEP (Grup d’Experimentació Plurilíngüe), que segueix als projectes de llengües estrangeres (PELE i PILE) de cursos anteriors, i que comporta la docència regular en anglès de matèries comunes i/o d’optatives gràcies a disposar en el centre de professorat amb la titulació adient i preparat en la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres). Per millorar l’oralitat de l’anglès, des del curs 2016-17, es disposa d’un Auxiliar de Conversa nadiu per a l’alumnat de 4t d’ESO gràcies a la iniciativa de l’Ajuntament de L’Hospitalet d’impuls del coneixement de la llengua anglesa. Aquest tipus de recurs, ja s’havia utilitzat altres vegades i es complementa amb altres figures com la visita de professors d’altres països europeus o l’ús de voluntaris lingüístics. Aquestes recursos col·laboren en preparar l’alumnat a les proves oficials d’anglès de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) amb les quals treballen en un grup d’innovació del Departament d’Educació per facilitar que l’alumnat que té els coneixements adequats es presenti a les proves oficials del nivell B1 en acabar l’ESO i del nivell B2 en acabar el Batxillerat. 12 Dossier curs 2020-21

×