Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt

Björn Spenger
Björn SpengerEntrepreneur
Jakten på försäljningens DNA
- Sales Efficiency Study III
Prospekt och inbjudan till att medverka i ett av världens största
forskningsprojekt om framgångsrik försäljning

Prosales AB        Prosales AB – Inbjudan att deltaga i Sales Efficiency Study III
Var med och knäck
försäljningens DNA-kod!
Över 25 000 timmar. Det är den tid vi på Prosales lagt ned de senaste fyra åren i syfte att ta
reda på vilka mekanismer som gör att man som företag och individ blir framgångsrik på
försäljning. Vid en internationell jämförelse är detta projekt – Sales Efficiency Study – ett av
världens mest omfattande forskningsprojekt. Totalt har vi intervjuat över 6000 säljare och fler
än 1000 chefer i över 800 företag. Till metoderna hör enkätundersökningar, observationer,
intervjuer, litteraturstudier och expert paneler.

Varför all denna tid på analys? Svaret är givet. De forskningsbaserade slutsatserna om vad
som driver lönsam försäljningstillväxt, lyser med sin frånvaro. Potentialen i att utveckla
försäljningen hos svenska företag är minst sagt stor. Med våra studier som stöd vågar vi påstå
att utvecklingen av säljorganisationer ligger 30 år efter i tiden. På de flesta håll i organisationen
har man slimmat, trimmat, effektiviserat och förbättrat sina processer och tillvägagångssätt
utom just försäljningen. Den största anledningen till detta förklaras av att det inte finns någon
forskning eller ny kunskap som driver oss framåt. Kort sagt, det finns för lite kunskaper om
vad som kan och borde göras. Detta har genom åren skapat en försäljning som de flesta tar för
given. Man kan säga att det skapats ett institutionaliserat synsätt på försäljning. ”Alla vet” vad
som skapar framgångsrik försäljning. Träffa så många kunder som möjligt. Alla kunder är lika
viktiga. Korta ned säljcykeln. Belöna produktivitet. Rekrytera vinnarskallar och etablera
provisions- och belöningssystem som håller dem motiverade.

Detta synsätt är så djupt rotat att det har blivit till en falsk sanning om hur framgångsrik
försäljning skall bedrivas och därmed cementerats i många organisationers kultur och praxis.

Det senaste året har vi på Prosales tagit ett stort kliv och lyft våra slutsatser till en ny nivå. Vi
kan numera leda i bevis vilka principer som skapar lönsamhet och tillväxt i försäljningens tre
grundläggande logiker. Och ännu bättre, vi har tagit fram beräkningsmodeller för att faktiskt
kunna räkna på när man skall övergå från en logik till en annan och vilka effekter det får på
resultatet. Det har ingen annan tidigare gjort. Och speciellt inte i områden som rör
organiseringen av försäljningen eller för den delen hur helheten hänger samman.

Nu vill vi bjuda in dig och din organisation i den fortsatta utvecklingen! Under hösten 2010 går
vi in i fas tre av Sales Efficiency Study. Målet – att knäcka försäljningens DNA och etablera
modeller som radikalt kommer att utmana den gamla försäljningens praxis och principer. Vad
är det då vi ska göra? Det som ligger närmast till hands är att inbringa statistiska fakta om hur
det ser ut i svenska och internationella företag i Norden. Kort sagt vill vi få in empiriska data så
vi kan jämföra och med exakthet mäta utvecklings- och förbättringspotentialen.

Genom att gå med som deltagare i Sales Efficiency Study III får ni underlag för att minska era
säljkostnader, organisera er för en ökad effektivitet och skaffa beslutsunderlag för att beräkna
framtida investeringar och ta tillvara på affärspotentialen. Konkret innebär detta att vi skolar
och utbildar din organisation i forskningens nya rön och att ni får ta del av unik kunskap. För
dig som vill gå lite djupare kan vi erbjuda en jämförande effektivitetsanalys av vad just ni bör
göra för att skapa en mer lönsam och välsmord säljorganisation. Mer om detta i prospektet!
Missa inte detta!

Med vänlig hälsning


Henrik Larsson-Broman, Prosales R&D
            Prosales AB – Inbjudan till Sales Efficiency Study III           2/4
Vad är Sales Efficiency Study?
Sales Efficiency Study är ett av världens största forskningsprojekt om effektiv B2B-försäljning
och i särklass det största som bedrivits i Sverige någonsin. Forskningen fortgår kontinuerligt i
omgångar i form av multiclient-projekt. Detta innebär att vår forskning finansieras av ett flertal
aktörer som har ett gemensamt intresse i att utveckla sin försäljning. Fördelarna med detta är
uppenbara; många aktörer delar på kostnaden men behåller den stora nytta av kunskap som
produceras. Under åren har över hundra svenska och internationella företag varit med och
bidragit till Sales Efficiency Study med pengar såväl som kunskap. Det första projektet startade
2006. Nu bjuder vi in till det tredje i ordningen med start senhöst 2010.

Tillvägagångssätt
Sales Efficiency Study III bygger i huvudsak på en nordisk enkätundersökning som går ut till
över 1000 företag. Med kunskapen från denna, tillsammans med de kvalitativa analyser som
genomförts under 2010, utbildar vi dig som deltagare i projektet i hur du använder kunskapen
från forskningen för att effektivisera er försäljning. Vidare bygger vi ett verktyg som möjliggör
för ditt företag att göra en effektivitetsanalys av er säljorganisation.

Detta får du genom att gå med i projektet!
Genom att deltaga i projektet erhåller du följande värden:

  1. Utbildning i hur du implementerar forskningsresultatet
     Som deltagare i projektet utbildar vi tre personer i din organisation i en
     tvådagarsutbildning hur ni kan ta tillvara på kunskapen på bästa möjliga sätt och
     praktisera den i verkligheten för att skapa en mer lönsam och effektiv säljorganisation.
     Utbildningen sker tillsammans med andra medverkande företag för att skapa dynamik
     och kunskaps- och erfarenhetsutbyte i gruppen.

  2. ”Hårda” data på hur andra företag presterar
     Projektet består av en nordisk enkätundersökning som syftar till att få fram hårda
     empiriska data från över 1000 företag om vad som särskiljer de bästa
     säljorganisationerna från de sämre. Med denna kunskap kan ni jämföra era insatser
     mot andra företag.

  3. Beslutsunderlag för vassare investeringar
     Med forskningsresultatet kommer ni att kunna fatta bättre beslut för investeringar och
     prioriteringar i säljutveckling. Underlaget är också värdefullt i processer för
     målplanering, affärsutveckling och byggandet av affärsplaner.

  4. Kommunikationsverktyg
     Resultatet kan du med fördel använda som internt kommunikationsverktyg för att
     skapa samsyn i ledningsgrupper och utvecklingsråd samt för att öka medvetenheten
     om hur man bedriver effektiv försäljning.

  5. Verktyg och modeller för skarpare effektivitetsanalyser
     Utifrån den kvantitativa analysen tar vi fram konkreta checklistor som gör det möjligt
     för dig att göra egna bättre effektivitetsanalyser och bedömningar samt
     beräkningsmodell för att räkna på hur ni kan sänka era kostnader eller öka era
     intäkter.

Tillägg – gör en jämförande effektivitetsanalys!
För dig som verkligen vill ta din säljorganisation till en ny nivå kan vi nu erbjuda en helt unik
analys av ditt företags styrkor, svagheter och potential. Med vår forskning som grund gör vi en
            Prosales AB – Inbjudan till Sales Efficiency Study III         3/4
analys av vilka insatser och åtgärder som får störst effekt på er försäljnings lönsamhet och
omsättningstillväxt. Analysen är kvantitativ och syftar till att identifiera era typaffärer samt
kritiska framgångsfaktorer för dessa. I analysen mäter och analyserar vi potential i såväl
organisatoriska som individuella framgångsfaktorer. Resultatet blir en flerdimensionell ”karta”
över framgångsfaktorer och fallgropar som benchmarkas med hög- och lågpresterande företag.
Med hjälp av våra konsulter ger vi sedan rekommendationer om vilka utvecklingsinitiativ som
ni bör genomföra för att få större genomslagskraft på era försäljningsinsatser.

Konkret, detta erhåller ni:
Som deltagare i projektet kan du välja mellan ett grundpaket och grundpaket + tillägg av
företagsspecifik effektivitetsanalys. I grundpaketet får ditt företag medverka med tre personer
på en utbildning i hur ni använder forskningsresultaten för att öka er försäljning. Dessutom får
ni rättigheterna att använda jämförande benchmark-data samt verktyg och checklistor som
beslutsunderlag i den egna organisationen. Allt detta presenteras i en forskningsrapport om ca
300 sidor (Principles of B2B-selling) samt powerpoint-presentation med diagram och
slutsatser. För dig som verkligen vill ta reda på vad som krävs för att effektivisera just er
försäljning har möjligheten att lägga till en företagsspecifik analys inklusive återkoppling med
rekommendationer om hur ni kan effektivisera er försäljning.

       Företagsspecifik
        analys inkl.
        återkoppling

           +
      Erfarutbyte/nätverk             Erfautbyte/nätverk

    Medverkan seminarium             Medverkan seminarium

       3 rapporter + PPT              3 rapporter + PPT

       2 dgr utbildning              2 dgr utbildning

     Grundpaket + tillägg               Grundpaket
        150 tkr                     45 tkr
Bild: Som deltagare i projektet kan du välja mellan att köpa ett grundpaket inkl. utbildning, verktyg och checklistor
alternativt grundpaket + tillägg i form av en företagsspecifik analys av ditt företags säljeffektivitet.
Tidsplan, preliminär
Den kvantitativa undersökningen påbörjas under hösten 2010. Uppstartsmöte för partners och
sponsorer äger rum i november 2010. Resultaten presenteras preliminärt i januari 2011 följt av
en 2 dagars utbildning i Januari/februari 2011.

Intresseanmälan
För mer information och anmälan kontakta Henrik Larsson-Broman på tel. 0730-816 866 eller
e-post henrik.larsson-broman@prosales.se eller Björn Spenger på tel. 070-147 70 17 eller e-
post: bjorn.spenger@prosales.se
               Prosales AB – Inbjudan till Sales Efficiency Study III                4/4

Recomendados

FöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I Tres por
FöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I TresFöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I Tres
FöRetagsbroschyr Marknadsstrategen B2 B MarknadsföRingsbyrå Teknik I TresMarknadsstrategen
498 vistas12 diapositivas
Centigo företagspresentation Retail sve 2015 por
Centigo företagspresentation Retail sve 2015Centigo företagspresentation Retail sve 2015
Centigo företagspresentation Retail sve 2015Lena Andersson
715 vistas18 diapositivas
Beyond Retail Företagspresentation por
Beyond Retail FöretagspresentationBeyond Retail Företagspresentation
Beyond Retail FöretagspresentationBeyond Retail
453 vistas10 diapositivas
Consultancy 2015 por
Consultancy 2015Consultancy 2015
Consultancy 2015☛ Matts Eriksson ♦ Erfaren konsultchef
293 vistas8 diapositivas
Affärsmannaskap del 3 por
Affärsmannaskap del 3Affärsmannaskap del 3
Affärsmannaskap del 3Stephan Philipson
2.3K vistas19 diapositivas
Marknadsföring jönköping del 3 marknadsföring por
Marknadsföring jönköping del 3 marknadsföringMarknadsföring jönköping del 3 marknadsföring
Marknadsföring jönköping del 3 marknadsföringStephan Philipson
1.3K vistas64 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt

Detaljerad beskrivning av STINGs stöd por
Detaljerad beskrivning av STINGs stödDetaljerad beskrivning av STINGs stöd
Detaljerad beskrivning av STINGs stödSTING (Stockholm Innovation & Growth)
304 vistas7 diapositivas
Prosales_forelasningar_workshops por
Prosales_forelasningar_workshopsProsales_forelasningar_workshops
Prosales_forelasningar_workshopsguest10e3efc
654 vistas12 diapositivas
Motivartion management por
Motivartion managementMotivartion management
Motivartion managementThe Inspiration Company AB
263 vistas2 diapositivas
Crescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptx por
Crescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptxCrescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptx
Crescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptxCrescando
72 vistas34 diapositivas
Vendiro por
VendiroVendiro
Vendiroelvislaban
301 vistas19 diapositivas
Framgångsrika säljbesök är beroende av säljarens planeringsförmåga por
Framgångsrika säljbesök är beroende av säljarens planeringsförmågaFramgångsrika säljbesök är beroende av säljarens planeringsförmåga
Framgångsrika säljbesök är beroende av säljarens planeringsförmågaStephan Philipson
2.8K vistas6 diapositivas

Similar a Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt(20)

Prosales_forelasningar_workshops por guest10e3efc
Prosales_forelasningar_workshopsProsales_forelasningar_workshops
Prosales_forelasningar_workshops
guest10e3efc654 vistas
Crescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptx por Crescando
Crescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptxCrescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptx
Crescando - Frukostpreso Content marketing 20230203 Slideshare .pptx
Crescando72 vistas
Framgångsrika säljbesök är beroende av säljarens planeringsförmåga por Stephan Philipson
Framgångsrika säljbesök är beroende av säljarens planeringsförmågaFramgångsrika säljbesök är beroende av säljarens planeringsförmåga
Framgångsrika säljbesök är beroende av säljarens planeringsförmåga
Stephan Philipson2.8K vistas
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva... por Crescando
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...
Crescando98 vistas
Erfanätverk B2B: Marknadsföring och försäljning 101130 por Malin Sjöman
Erfanätverk B2B: Marknadsföring och försäljning 101130Erfanätverk B2B: Marknadsföring och försäljning 101130
Erfanätverk B2B: Marknadsföring och försäljning 101130
Malin Sjöman620 vistas
Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD... por Crescando
Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD...Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD...
Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD...
Crescando117 vistas
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan por Stephan Philipson
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
Marknadsföring sammanfattning av föreläsningar genomförda på Affärshögskolan
Stephan Philipson13K vistas
Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014 por Crescando
Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014
Den nya B2B-marknadsföringen | Hägvall & Sjöman - Atomer & Bitar 141014
Crescando2.8K vistas
Framtidens marknadsföring - Kom igång med automatiska medieköp por Delta Projects AB
Framtidens marknadsföring - Kom igång med automatiska medieköpFramtidens marknadsföring - Kom igång med automatiska medieköp
Framtidens marknadsföring - Kom igång med automatiska medieköp
Delta Projects AB412 vistas
Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701... por Crescando
Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...
Gästföreläsning Inbound Marketing Bergs Effektiv Marknadskommunikation 220701...
Crescando98 vistas
Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt... por Crescando
Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...
Inbound marketing från kundutmaning till affär - Gästföreläsning Bergs Effekt...
Crescando39 vistas
Tips och tricks till en bra platsannons por Jobbsafari
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannons
Jobbsafari3.3K vistas
Affärsplanen por malinstang
AffärsplanenAffärsplanen
Affärsplanen
malinstang1.9K vistas
Proactive Manager Presentation por peterredrin
Proactive Manager PresentationProactive Manager Presentation
Proactive Manager Presentation
peterredrin218 vistas

Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt

 • 1. Jakten på försäljningens DNA - Sales Efficiency Study III Prospekt och inbjudan till att medverka i ett av världens största forskningsprojekt om framgångsrik försäljning Prosales AB Prosales AB – Inbjudan att deltaga i Sales Efficiency Study III
 • 2. Var med och knäck försäljningens DNA-kod! Över 25 000 timmar. Det är den tid vi på Prosales lagt ned de senaste fyra åren i syfte att ta reda på vilka mekanismer som gör att man som företag och individ blir framgångsrik på försäljning. Vid en internationell jämförelse är detta projekt – Sales Efficiency Study – ett av världens mest omfattande forskningsprojekt. Totalt har vi intervjuat över 6000 säljare och fler än 1000 chefer i över 800 företag. Till metoderna hör enkätundersökningar, observationer, intervjuer, litteraturstudier och expert paneler. Varför all denna tid på analys? Svaret är givet. De forskningsbaserade slutsatserna om vad som driver lönsam försäljningstillväxt, lyser med sin frånvaro. Potentialen i att utveckla försäljningen hos svenska företag är minst sagt stor. Med våra studier som stöd vågar vi påstå att utvecklingen av säljorganisationer ligger 30 år efter i tiden. På de flesta håll i organisationen har man slimmat, trimmat, effektiviserat och förbättrat sina processer och tillvägagångssätt utom just försäljningen. Den största anledningen till detta förklaras av att det inte finns någon forskning eller ny kunskap som driver oss framåt. Kort sagt, det finns för lite kunskaper om vad som kan och borde göras. Detta har genom åren skapat en försäljning som de flesta tar för given. Man kan säga att det skapats ett institutionaliserat synsätt på försäljning. ”Alla vet” vad som skapar framgångsrik försäljning. Träffa så många kunder som möjligt. Alla kunder är lika viktiga. Korta ned säljcykeln. Belöna produktivitet. Rekrytera vinnarskallar och etablera provisions- och belöningssystem som håller dem motiverade. Detta synsätt är så djupt rotat att det har blivit till en falsk sanning om hur framgångsrik försäljning skall bedrivas och därmed cementerats i många organisationers kultur och praxis. Det senaste året har vi på Prosales tagit ett stort kliv och lyft våra slutsatser till en ny nivå. Vi kan numera leda i bevis vilka principer som skapar lönsamhet och tillväxt i försäljningens tre grundläggande logiker. Och ännu bättre, vi har tagit fram beräkningsmodeller för att faktiskt kunna räkna på när man skall övergå från en logik till en annan och vilka effekter det får på resultatet. Det har ingen annan tidigare gjort. Och speciellt inte i områden som rör organiseringen av försäljningen eller för den delen hur helheten hänger samman. Nu vill vi bjuda in dig och din organisation i den fortsatta utvecklingen! Under hösten 2010 går vi in i fas tre av Sales Efficiency Study. Målet – att knäcka försäljningens DNA och etablera modeller som radikalt kommer att utmana den gamla försäljningens praxis och principer. Vad är det då vi ska göra? Det som ligger närmast till hands är att inbringa statistiska fakta om hur det ser ut i svenska och internationella företag i Norden. Kort sagt vill vi få in empiriska data så vi kan jämföra och med exakthet mäta utvecklings- och förbättringspotentialen. Genom att gå med som deltagare i Sales Efficiency Study III får ni underlag för att minska era säljkostnader, organisera er för en ökad effektivitet och skaffa beslutsunderlag för att beräkna framtida investeringar och ta tillvara på affärspotentialen. Konkret innebär detta att vi skolar och utbildar din organisation i forskningens nya rön och att ni får ta del av unik kunskap. För dig som vill gå lite djupare kan vi erbjuda en jämförande effektivitetsanalys av vad just ni bör göra för att skapa en mer lönsam och välsmord säljorganisation. Mer om detta i prospektet! Missa inte detta! Med vänlig hälsning Henrik Larsson-Broman, Prosales R&D Prosales AB – Inbjudan till Sales Efficiency Study III 2/4
 • 3. Vad är Sales Efficiency Study? Sales Efficiency Study är ett av världens största forskningsprojekt om effektiv B2B-försäljning och i särklass det största som bedrivits i Sverige någonsin. Forskningen fortgår kontinuerligt i omgångar i form av multiclient-projekt. Detta innebär att vår forskning finansieras av ett flertal aktörer som har ett gemensamt intresse i att utveckla sin försäljning. Fördelarna med detta är uppenbara; många aktörer delar på kostnaden men behåller den stora nytta av kunskap som produceras. Under åren har över hundra svenska och internationella företag varit med och bidragit till Sales Efficiency Study med pengar såväl som kunskap. Det första projektet startade 2006. Nu bjuder vi in till det tredje i ordningen med start senhöst 2010. Tillvägagångssätt Sales Efficiency Study III bygger i huvudsak på en nordisk enkätundersökning som går ut till över 1000 företag. Med kunskapen från denna, tillsammans med de kvalitativa analyser som genomförts under 2010, utbildar vi dig som deltagare i projektet i hur du använder kunskapen från forskningen för att effektivisera er försäljning. Vidare bygger vi ett verktyg som möjliggör för ditt företag att göra en effektivitetsanalys av er säljorganisation. Detta får du genom att gå med i projektet! Genom att deltaga i projektet erhåller du följande värden: 1. Utbildning i hur du implementerar forskningsresultatet Som deltagare i projektet utbildar vi tre personer i din organisation i en tvådagarsutbildning hur ni kan ta tillvara på kunskapen på bästa möjliga sätt och praktisera den i verkligheten för att skapa en mer lönsam och effektiv säljorganisation. Utbildningen sker tillsammans med andra medverkande företag för att skapa dynamik och kunskaps- och erfarenhetsutbyte i gruppen. 2. ”Hårda” data på hur andra företag presterar Projektet består av en nordisk enkätundersökning som syftar till att få fram hårda empiriska data från över 1000 företag om vad som särskiljer de bästa säljorganisationerna från de sämre. Med denna kunskap kan ni jämföra era insatser mot andra företag. 3. Beslutsunderlag för vassare investeringar Med forskningsresultatet kommer ni att kunna fatta bättre beslut för investeringar och prioriteringar i säljutveckling. Underlaget är också värdefullt i processer för målplanering, affärsutveckling och byggandet av affärsplaner. 4. Kommunikationsverktyg Resultatet kan du med fördel använda som internt kommunikationsverktyg för att skapa samsyn i ledningsgrupper och utvecklingsråd samt för att öka medvetenheten om hur man bedriver effektiv försäljning. 5. Verktyg och modeller för skarpare effektivitetsanalyser Utifrån den kvantitativa analysen tar vi fram konkreta checklistor som gör det möjligt för dig att göra egna bättre effektivitetsanalyser och bedömningar samt beräkningsmodell för att räkna på hur ni kan sänka era kostnader eller öka era intäkter. Tillägg – gör en jämförande effektivitetsanalys! För dig som verkligen vill ta din säljorganisation till en ny nivå kan vi nu erbjuda en helt unik analys av ditt företags styrkor, svagheter och potential. Med vår forskning som grund gör vi en Prosales AB – Inbjudan till Sales Efficiency Study III 3/4
 • 4. analys av vilka insatser och åtgärder som får störst effekt på er försäljnings lönsamhet och omsättningstillväxt. Analysen är kvantitativ och syftar till att identifiera era typaffärer samt kritiska framgångsfaktorer för dessa. I analysen mäter och analyserar vi potential i såväl organisatoriska som individuella framgångsfaktorer. Resultatet blir en flerdimensionell ”karta” över framgångsfaktorer och fallgropar som benchmarkas med hög- och lågpresterande företag. Med hjälp av våra konsulter ger vi sedan rekommendationer om vilka utvecklingsinitiativ som ni bör genomföra för att få större genomslagskraft på era försäljningsinsatser. Konkret, detta erhåller ni: Som deltagare i projektet kan du välja mellan ett grundpaket och grundpaket + tillägg av företagsspecifik effektivitetsanalys. I grundpaketet får ditt företag medverka med tre personer på en utbildning i hur ni använder forskningsresultaten för att öka er försäljning. Dessutom får ni rättigheterna att använda jämförande benchmark-data samt verktyg och checklistor som beslutsunderlag i den egna organisationen. Allt detta presenteras i en forskningsrapport om ca 300 sidor (Principles of B2B-selling) samt powerpoint-presentation med diagram och slutsatser. För dig som verkligen vill ta reda på vad som krävs för att effektivisera just er försäljning har möjligheten att lägga till en företagsspecifik analys inklusive återkoppling med rekommendationer om hur ni kan effektivisera er försäljning. Företagsspecifik analys inkl. återkoppling + Erfarutbyte/nätverk Erfautbyte/nätverk Medverkan seminarium Medverkan seminarium 3 rapporter + PPT 3 rapporter + PPT 2 dgr utbildning 2 dgr utbildning Grundpaket + tillägg Grundpaket 150 tkr 45 tkr Bild: Som deltagare i projektet kan du välja mellan att köpa ett grundpaket inkl. utbildning, verktyg och checklistor alternativt grundpaket + tillägg i form av en företagsspecifik analys av ditt företags säljeffektivitet. Tidsplan, preliminär Den kvantitativa undersökningen påbörjas under hösten 2010. Uppstartsmöte för partners och sponsorer äger rum i november 2010. Resultaten presenteras preliminärt i januari 2011 följt av en 2 dagars utbildning i Januari/februari 2011. Intresseanmälan För mer information och anmälan kontakta Henrik Larsson-Broman på tel. 0730-816 866 eller e-post henrik.larsson-broman@prosales.se eller Björn Spenger på tel. 070-147 70 17 eller e- post: bjorn.spenger@prosales.se Prosales AB – Inbjudan till Sales Efficiency Study III 4/4