โครงงานคอมพิวเตอร์
จัดทาโดย นาย เข็มชาติ เชื้อพูล ม.6/5 เลขที่ 6
โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย
ใบงานที่ 2
ความหมายและความสาคัญของโครงงาน
ความหมายของโครงงาน
โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักวิธีการทาโครงงานวิจัยเล็กๆ ผู้เรียนลง
มือ ปฏิบัติเพื่อพัฒนาค...
ความสาคัญของโครงงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรม อิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ
โดยใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ...
ใบงานที่ 3
ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ขอบเขตของโครงงาน
ขอบข่ายของโครงงาน ดาเนินงานโดยนักเรียน เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และครูอาจารย์
เป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา มีอง...
ประเภทของโครงงาน
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้นโครงงาน
คอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายเป็น...
ใบงานที่ 4
โครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ
เพื่อการศึกษา โด...
ตัวอย่างโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
• 1. สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย
• 2. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
• 3. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ...
ใบงานที่ 5
โครงงานประเภท การพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟ...
ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเครื่องมือ
• 1. โปรแกรมการค้นหาคาภาษาไทย
• 2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย
• 3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ
• 4. โปรแก...
ใบงานที่ 6
โครงงานประเภท การทดลองทฤษฎี
โครงงานจาลองทฤษฏี
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจาลองการทดลองของ
สาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถท...
ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฏี
• 1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์
• 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูก...
ใบงานที่ 7
โครงงานประเภท ประยุกต์การใช้งาน
โครงงานประยุกต์ใช้งาน
โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อ
ประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจา...
ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน
• 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน
• 2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
• 3. ระ...
ใบงานที่ 8
โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
โครงงานพัฒนาเกม
โครงงานพัฒนาเกมเป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความ
เพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมทายคาศ...
ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเกม
• 1. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี
• 2. เกมอักษรเขาวงกต
• 3. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
• 4. เกมผจญ...
อ้างอิง
http://www.trss.ac.th/trss/images/wichakan/tecnology/kronghangcom.pdf
http://www.thaigoodview.com/node/82878
http:...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

โครงงานคอมพิวเตอร์

1.042 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

โครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ จัดทาโดย นาย เข็มชาติ เชื้อพูล ม.6/5 เลขที่ 6 โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย
 2. 2. ใบงานที่ 2 ความหมายและความสาคัญของโครงงาน
 3. 3. ความหมายของโครงงาน โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักวิธีการทาโครงงานวิจัยเล็กๆ ผู้เรียนลง มือ ปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ระเบียบวิธีดาเนินการเป็นระบบ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงานต้องการกระตุ้นให้นักเรียน รู้จัก สังเกต รู้จักตั้งคาถาม รู้จักตั้งสมมติฐาน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบคาถามที่ ตนอยากรู้ รู้จักสรุป และทาความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบโครงงานอาจจัดในเวลาเรียน หรือนอกเวลา เรียนก็ได้
 4. 4. ความสาคัญของโครงงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรม อิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดยใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหา ต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการริเริ่มงาน ที่สนใจ - สร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง - ได้มีโอกาสทดสอบความถนัดของตนเอง - ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้สร้างเกียรติประวัติ - ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
 5. 5. ใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 6. 6. ขอบเขตของโครงงาน ขอบข่ายของโครงงาน ดาเนินงานโดยนักเรียน เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และครูอาจารย์ เป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา มีองค์ประกอบดังนี้ 1. เป็นกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติดัวยตนเองโดยอาศัยหลัก วิชาการทางทฤษฎีตามเนื้อหาโครงงานนั้นๆ หรือจากประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบ เห็นมากแล้ว 2. นักเรียนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลา สั้นๆ เป็นภาคเรียน หรือมากว่าก็ได้แล้วแต่โครงงานเล็กหรือใหญ่ 3. นักเรียนเป็นผู้พิจารณาริเริ่มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงานที่จะศึกษาค้นคว้าปฏิบัติ ด้วยตนเองตามความถนัด สนใจ และความพร้อม 4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบัติงานและการ แปลผล รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดาเนินงานร่วมกันให้บรรลุตามจุดหมายที่กาหนดไว้ 5. เป็นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนตามวัยและ สติปัญญา รวมทั้งการใช้จ่ายเงินดาเนินงานด้วย
 7. 7. ประเภทของโครงงาน คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้นโครงงาน คอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรมและลักษณะ ของประโยชน์หรือผลงานที่ได้ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้5 ประเภท คือ • โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) • โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) • โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment) • โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application) • โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)
 8. 8. ใบงานที่ 4 โครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 9. 9. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ เพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาค แบบฝึกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือราย กลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็น การพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้ สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจ ยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็ก ไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่ สาคัญของประเทศไทย เป็นต้น
 10. 10. ตัวอย่างโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา • 1. สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย • 2. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล • 3. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย • 4. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ • 5. 76 จังหวัดของไทย • 6. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก • 7. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด • 8. ยาไทยและยาจีน • 9. โปรแกรมช่วยสอนการทางานของทรานซิสเตอร์
 11. 11. ใบงานที่ 5 โครงงานประเภท การพัฒนาเครื่องมือ
 12. 12. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดย ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วย การมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็นโปรแกรม ประมวลคา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน ซอฟต์แวร์การวาดรูป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ เป็นไปได้โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบ สิ่งของ อาทิเช่น ผู้ใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูว่าด้านบนและด้านข้างเป็นอย่างไร ก็ ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบ ไว้ได้อย่างสะดวก เป็นต้น
 13. 13. ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเครื่องมือ • 1. โปรแกรมการค้นหาคาภาษาไทย • 2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย • 3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ • 4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล • 5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล • 6. โปรแกรมประมวลผลคาไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ • 7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน • 8. พอร์ตแบบขนานของไทย • 9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 14. 14. ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท การทดลองทฤษฎี
 15. 15. โครงงานจาลองทฤษฏี โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจาลองการทดลองของ สาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ทาต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่าง ลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ สูตร สมการ หรือคาอธิบาย พร้อมทั้งจาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทาโครงงาน ประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลอง ทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น
 16. 16. ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฏี • 1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์ • 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์ • 3. การทานายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา • 4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ • 5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน • 6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน • 7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล • 8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น • 9. โปรแกรมจาลองการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 17. 17. ใบงานที่ 7 โครงงานประเภท ประยุกต์การใช้งาน
 18. 18. โครงงานประยุกต์ใช้งาน โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อ ประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายใน อาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น โครงงาน ประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิด สร้างสิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทางานหรือ ทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผู้เรียน ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 19. 19. ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน • 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน • 2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล • 3. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต • 4. ระบบแนะนาเส้นทางเดินรถประจาทาง • 5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสาหรับคนตาบอดบนรถประจาทาง • 6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ • 7. โฮมเพจส่วนบุคคล • 8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น • 9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ
 20. 20. ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 21. 21. โครงงานพัฒนาเกม โครงงานพัฒนาเกมเป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความ เพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมทายคาศัพท์ และเกมการคานวณเลข เป็นต้น ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้น นี้น่าจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกความคิดอย่างมีหลักการ โครงงาน ประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่ มีอยู่ทั่วไป และนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้ เล่นกลุ่มต่างๆ
 22. 22. ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเกม • 1. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี • 2. เกมอักษรเขาวงกต • 3. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร • 4. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ • 5. เกมหมากฮอส • 6. เกมบวกลบเลขแสนสนุก • 7. เกมศึกรามเกียรติ์ • 8. เกมมวยไทย • 9. เกมอักษรไขว้
 23. 23. อ้างอิง http://www.trss.ac.th/trss/images/wichakan/tecnology/kronghangcom.pdf http://www.thaigoodview.com/node/82878 http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid =115 https://sites.google.com/site/walaipornskb/khorng-ngan-khxmphiwtexr http://tc.mengrai.ac.th/kruyuy/e-learning/project/unit1/01_2.html http://ksitds55.blogspot.com/2012/11/blog-post.html https://sites.google.com/site/adbandon/ng-23102-thekhnoloyi-sarsnthes-5/4-tawxyang-hawkhx- khorng-ngan-khxmphiwtexr

×