Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

6 3 การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

6 3 การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

Descargar para leer sin conexión

การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Más de Mint NutniCha (20)

Anuncio

6 3 การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

 1. 1. การคัดเลือกพื้นที่ โดยที่ จะต้องคำนึงถึงศักยภำพชุมชน ทั้งศักยภำพด้ำนกำรตลำด กำรเข้ำถึง หรือแม้กระทั่ง เส้นทำงกำรท่องเที่ยว
 2. 2. ศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับ ชุมชน โดยมีพี่เลี้ยงในพื้นที่ เพื่อทำควำมเข้ำใจและรู้จัก วิเครำะห์ในภำพรวมของแต่ ละหมู่บ้ำนที่จะเปิดเป็น หมู่บ้ำนท่องเที่ยว
 3. 3. กาหนดวิสัยทัศน์และ วัตถุประสงค์ร่วมกัน ในหมู่บ้ำน นั้นจะต้องตอบให้ได้ว่ำต้องกำรทำ ท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ เป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำมชุมชนไม่ ควรนำกำรท่องเที่ยวมำเป็นรำยได้ หลัก ควรใช้เป็นรำยได้เสริม เท่ำนั้น
 4. 4. การบริหารจัดการองค์กร โดยคำนึงถึงขีดควำมสำมำรถ ของคนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ   กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ กำร บริกำร สิ่งอำนวยควำมสะดวก กำรตลำด  สังคมที่เกี่ยวข้อง กำรมีส่วนร่วม กำรมีบทบำทหน้ำที่ควำม รับผิดชอบ กำรจัดสรรผลประโยชน์ ควำมโปร่งใสในกำรทำงำน และ กำรควบคุมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
 5. 5. ออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวและ การให้บริการ ซึ่งจะเป็นกำรดูข้อมูล ว่ำจะสำมำรถนำมำทำกิจกรรมอะไร ได้บ้ำง › ธรรมชำติ › วัฒนธรรม › วิถีชีวิต ภูมิปัญญำ
 6. 6.  จะต้องอยู่บนพื้นฐานของของดีชุมชน หรือ ทรัพยากรท่องเที่ยว  อยู่บนวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเพื่อ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม  การกาหนดโปรแกรมท่องเที่ยวจะต้องคานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องคานึงว่าชุมชนนั้นๆต้องการให้ กลุ่มเป้าหมายใดเข้ามาท่องเที่ยว
 7. 7.  ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ จะต้องมีคนในท้องถิ่นมำสื่อควำมหมำยและให้ ควำมรู้แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักด้วยกัน คือ  กำรสื่อควำมหมำยที่ไม่ใช้คน เช่น ป้ำย สัญลักษณ์ รูปปั้น เป็นต้น เป็น กำรสื่อควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์  กำรสื่อควำมหมำยที่ใช้คน เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งจะมีหลักกำร ง่ำยๆที่เรียกว่ำ SMS คือ S คือ Safety จะต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็นอันดับแรก M คือ Meaning คำนึงถึงเรื่องของกำรสื่อควำมหมำย S คือ Service คำนึงถึงกำรบริกำร
 8. 8.  การตั้งราคาและการกระจายผลประโยชน์ เช่น เรื่องของรำคำ รำยได้ที่มำ จำกกำรท่องเที่ยว เช่น บ้ำนพัก มัคคุเทศก์ อำหำร กิจกรรมท่องเที่ยว รถ รับส่ง ผลักดันให้ชุมชนคำนึงถึงกำรจัดสรรผลประโยชน์และกำรแบ่งปัน เปอร์เซ็นต์อยู่เสมอ  การวางแผนเรื่องการตลาด ต้องให้ชุมชนสำมำรถเข้ำใจในเรื่องของ กำรตลำด โดยเฉพำะเรื่องของเปอร์เซ็นต์ต่ำงๆที่มำจำกรำคำค่ำใช้จ่ำย ต่ำงๆจำกกิจกรรมท่องเที่ยว
 9. 9. การท่องเที่ยวนาร่อง เป็นกำรทำ Starting Tour ขึ้นมำ หมำยถึงว่ำ เป็นทัวร์จัดตั้ง ที่มีกำรจ่ำยจริงตำม โปรแกรมทัวร์ที่ชำวบ้ำนคิดไว้แล้ว เชิญบริษัททัวร์ ตัวแทนจำกหน่วยงำน รำชกำร ชำวต่ำงประเทศ นักเขียน สื่อมวลชน หลำยฝ่ำยเข้ำมำเพื่อ ท่องเที่ยวจริง
 10. 10. การติดตามผลและประเมินผล โดยกำรจัดประชุมหมู่บ้ำน พูดคุยกันตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพื่อตกผลึกให้ได้ว่ำ จะทำให้ หมู่บ้ำนกลำยเป็นหมู่บ้ำน ท่องเที่ยวหรือไม่
 11. 11. สินค้าทางการเกษตร สินค้าทางการท่องเที่ยว ขายสินค้าแล้วสินค้าจะหายไปตาม จานวนของสินค้าในมือ สินค้าทางการท่องเที่ยวสามารถขายได้ ตลอดเวลาไม่มีวันหมด ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าได้ตามคุณภาพ ให้เหมาะสมกับเงินที่ต้องจ่ายออกไป จะต้องซื้อก่อนถึงจะเข้าไปใช้บริการได้ ดูในเรื่องของคุณภาพเป็นหลัก จะต้องอาศัยจากหลายๆองค์ประกอบและ ตัวชี้วัดรวมกันที่มากกว่าสินค้าทาง การเกษตร
 12. 12. สินค้าทางการเกษตร สินค้าทางการท่องเที่ยว สามารถเคลื่อนย้ายได้ ส่งออกไปขาย ยังต่างประเทศได้ จะอยู่ที่ใดที่หนึ่ง นักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อ สินค้าจะต้องมาสัมผัสด้วยตนเองถึงที่ มีต้นทุนในการลงทุนค่อนข้างสูง มีการลงทุนต่าเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ ได้รับกลับมา มักจะมีเจ้าของเพียงรายเดียวเท่านั้น หรือมีไม่มากรายที่ได้ผลประโยชน์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องและได้ผลประโยชน์หลาย ฝ่าย มีระยะเวลาในการขาย สามารถเน่า เสียใช้ไม่ได้ สามารถเก็บรักษาฟื้ นฟูได้
 13. 13. นักท่องเที่ยวจะมีความคาดหวัง (Expectation) ต่อแหล่ง ท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับข้อมูล ข่าวสาร (Message) ที่เราสื่อสาร ออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
 14. 14. การที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงก็ เป็นส่วนหนึ่งในการตลาด ทั้งเรื่องของภาพพจน์ก็เป็น สิ่งสาคัญที่จะเชิญชวนให้ คนไปท่องเที่ยวได้ประสบ ความสาเร็จ
 15. 15.  Agency, Tour Operator ชุมชนท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร รถ มัคคุเทศก์ ปัจจุบันมีการตัดวงจรของ Agency ออก เพราะมี Independent traveler จานวนมาก
 16. 16.  กำรนำเสนอกำรตลำดหลักจะต้อง เป็น Product ด้ำนกำร ท่องเที่ยว ไม่ใช่กำรทำกำรตลำด ให้แก่ที่พักหรือกำรบริกำร (โฮมส เตย์ รีสอร์ท)  สำมำรถจัดให้เป็น ทั้ง CBT, Agro Tourism หรือ Eco Tourism
 17. 17. How คือ ทำอย่ำงไร Message คือ กำรสื่อควำมหมำย กำร ส่งข้อควำม Partnership คือ ใครบ้ำง
 18. 18. ทาการตลาดได้ง่ายที่สุดเนื่องจาก กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชอบพักอาศัยกับ ชุมชน ชอบความท้าทาย ชอบ กิจกรรมผจญภัย อยู่ง่ายกินง่าย ประเด็นที่เรียนรู้ก็อาจจะมีการ สื่อสารกับกลุ่มท่องเที่ยวว่าอยาก เรียนรู้เรื่องอะไร ก็เข้ามาศึกษาดู งานเรื่องนั้น
 19. 19. เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

×