Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

6 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Week 3  agrotourism
Week 3 agrotourism
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

6 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

Descargar para leer sin conexión

6 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

6 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Mint NutniCha (20)

Anuncio

6 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

 1. 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ โดย...รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา โครงการอบรมหลักสูตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการจัดการ วันที่ 6-9 มิถุนายน 2557
 2. 2. กิจกรรมการท่องเที่ยวไทยในทศวรรษหลัง • ปี พ.ศ. 2547 มีนักท่องเที่ยว 11 ล้านคน ที่เข้ามายังประเทศไทย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 มีอยู่ประมาณ 22 ล้านคน • 20 อันดับของชาวต่างชาติที่เข้ามา ประเทศไทย นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเป็น อันดับที่ 1 จานวน 2.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555
 3. 3. กิจกรรมการท่องเที่ยวไทยในทศวรรษหลัง • ปัจจุบันมี 15 แหล่งที่มีเที่ยวบินจาก ไทยไปยังจีน เช่น กวางโจ เฉินตู เป็น ต้น โดยมี Flight บินจากกรุงเทพ และเชียงใหม่ • นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ทุกปี • ไม่ควรห้ามการเดินทางมาท่องเที่ยว เหล่านี้ ควรจะช่วยกันสร้างกรอบและ ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้
 4. 4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • ในบางพื้นที่ใช้คาว่า Agritourism แต่ในประเทศ ไทยจะนิยมคาว่า Agrotourism • Agrotourism หมายถึง การ ท่องเที่ยวที่นาคนหรือนักท่องเที่ยว เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกร ที่ มีพื้นที่ทาการเกษตรของตนเอง เช่น ฟาร์มโชคชัย
 5. 5. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • ชาวต่างประเทศมักจะต้องการเข้า มาประเทศไทยเพื่อมาเรียนรู้เรื่อง การทาอาหารไทย การทาฟาร์ม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น อาหารการกิน • การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จะต้องมีการสร้างโอกาสให้เท่า เทียมกันตามบทบาทและหน้าที่
 6. 6. หลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สภาพแวดล้อม ชุมชนคน
 7. 7. หลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Mass Tourism • กิจกรรม ท่องเที่ยว • เศรษฐกิจ Nature Tourism • สิ่งแวดล้อม ระบบ นิเวศ • กิจกรรมท่องเที่ยว • เศรษฐกิจ Agrotourism • สิ่งแวดล้อม ระบบ นิเวศ • กิจกรรมท่องเที่ยว • เศรษฐกิจ
 8. 8. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • จะต้องมีการจัดการชุมชนให้เกิดการ สานึกในการเป็นอัตลักษณ์ • สิ่งที่เคยถูกลืมไปก็ต้องฟื้นฟูขึ้นมา ไม่ ว่าจะเป็นการเต้น ฟ้อน รา วิถีชีวิต ประเพณี ความเป็นอยู่ • สร้างความสานึก สร้างสภาวะการเป็น ผู้นาให้คนในชุมชน • สร้าง partner หรือ พันธมิตร เนื่องจากชุมชนไม่สามารถอยู่เองได้
 9. 9. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • พยายามพัฒนาความรู้ผ่านการอบรม สร้าง Man Power ให้คน เหล่านั้นสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง • การจัดการการท่องเที่ยวจะต้องเน้น คุณภาพ สร้างคุณภาพของการ ให้บริการ • มีผู้นาเสนอ สื่อความหมายให้ผู้อื่น เข้าใจ
 10. 10. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลกาไรที่เหมาะสม เป็นแค่อาชีพเสริม การท่องเที่ยวมวลชน ผลกาไรสูงสุด เป็นอาชีพหลัก
 11. 11. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ต้องทา อาชีพหลักได้ • เน้นการจัดการทรัพยากรที่อยู่ ในชุมชน • มีการวางแผน และควบคุม ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้น ให้เกิดน้อยที่สุด
 12. 12. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย • ข้าว การทาอาหารไทย การแสดง วัฒนธรรม • ในฟาร์มทั่วไปจะมีการพยายามให้ ชาวต่างชาติเข้ามาฝึก เช่น ฟาร์มวัว • เทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้น หรือแม้แต่ การทดลองทาขนมต่างๆ เช่น การทา น้าตาล เป็นต้น

×