Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

7 2 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

7 2 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Descargar para leer sin conexión

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Más de Mint NutniCha (20)

Anuncio

Más reciente (14)

7 2 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

 1. 1. การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย คุณวรพงษ์ ผูกภู่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการ วันที่ 26 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 2. 2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ “หมู่บ้านที่มีการท่องเที่ยว” หรือ “ชุมชนที่มีการท่องเที่ยว” หรือ หมู่บ้านที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดย ชุมชน” ซึ่งมักจะมีหลายชื่อเรียกและจะ มีความแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียดและ การจัดการ
 3. 3. 1.หมู่บ้านสลักคอก  เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ เกาะช้าง จ.ตราด ซึ่งมีความ น่าสนใจในด้านการจัดการที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เป็นการ ประยุกต์จากสิ่งเดิมที่ชุมชนเคยมี  มีการนาจุดเด่น โดยการบริการจัดการจะมีการให้คนใน ชุมชนมาเป็นเจ้าของกิจการโดยต้องจ้างผู้จัดการ 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อมา เป็นลูกจ้างของชาวบ้านในการติดต่อประสานงานกับ บริษัททัวร์และการทาการตลาด  รายได้ก็จะถูกตอบแทนเป็นเงินเดือนให้กับผู้ที่ทาหน้าที่ เป็นผู้จัดการ และส่วนต่างๆก็จะเป็นระบบปันผลให้แก่ สมาชิกที่มารวมหุ้นในการทาการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ที่มา: Wikalender,2557
 4. 4. 2.หมู่บ้านร่องกล้า หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่อง กล้า ถือเป็นหมู่บ้านชาวม้ง ชาวบ้านร่วมกับทางอุทยานฯในการพยายาม ใช้การท่องเที่ยวเข้าไปเป็นเครื่องมือที่ทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ อุทยานฯมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น  เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการขัดแย้งกันเรื่อง การบุกรุกพื้นที่ต่างๆ จึงทาให้สามารถอยู่ ร่วมกันได้ มีการนาวัฒนธรรมบางอย่างมาเป็นกิจกรรม หนึ่งที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น พิธีรับขวัญ นักท่องเที่ยว ที่มา :FarmKaset ,2557
 5. 5. 3.วัดปงสนุก จังหวัดลำปำง วัดปงสนุกเป็นวัดที่ได้รางวัลยูเนสโกใน เรื่องการดูแลโบราณสถานและ สถาปัตยกรรมโบราณ  มีการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและ สถาปัตยกรรมต่างๆที่อยู่ในยุคที่พม่ายัง มีอานาจในการปกครองเมืองลาปาง และเชียงใหม่ กลุ่มเป้ าหมายจึงเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จึงมีกิจกรรม ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อมา เรียนรู้วัดและพื้นที่รอบชุมชนที่มี เรื่องราวน่าสนใจมากมาย ที่มา: Chomthai,2557
 6. 6. 4.หมู่บ้ำนหนองแม่นำเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อ ทาการท่องเที่ยวโดยเริ่มจากการเป็น กลุ่มอนุรักษ์ป่ามาก่อน มีการค้นพบแมงกะพรุนน้าจืดจึงมี การสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวการนั่ง เรือเพื่อชมแมงกะพรุนน้าจืดในลาน้า เข็ก โดยมีการร่วมมือกันของชาวบ้านซึ่ง มีการหมุนเวียนกันในการเป็นทั้งคน พายเรือ ไกด์ เพื่อเป็นรายได้เสริม ให้แก่ชาวบ้าน ที่มา: khaoko , 2557
 7. 7. การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ : ในการพัฒนาและทางานกับ ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น หมู่บ้านอาข่าที่เลือกใช้การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการรักษา ดูแล และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ของชาวอาข่าไว้ การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการในการเก็บรักษาวัฒนธรรม ท้องถิ่น ความภาคภูมิใจในการเป็นชาติพันธ์เนื่องจากมี บุคคลภายนอกเข้าไปเยี่ยมชมและชื่นชมอยู่สม่าเสมอ เป็นต้น
 8. 8. สมาชิกในหมู่บ้านหรือเป็นผู้นาชุมชน: จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า หมู่บ้านนั้นๆมีต้นทุนทางธรรมชาติที่ดีและสวยงาม หรือ วัฒนธรรมที่ น่าสนใจและมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม สถานที่ที่ถ่ายรูปสวยงาม มี ของที่ระลึกจาหน่าย คนในพื้นที่ศูนย์เสียความเป็นส่วนตัวของชุมชน: การท่องเที่ยวเช่นนี้ คนในชุมชนจะตกอยู่ในสถานะของผู้ที่ถูกท่องเที่ยวซึ่งหลายหมู่บ้านเป็น เช่นนี้ทาให้คนในพื้นที่สูญเสียความเป็นส่วนตัวจากการถูกรบกวนจาก นักท่องเที่ยว มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว หรือได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า
 9. 9. กิจกรรมการท่องเที่ยว: การให้บริการ และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน นั้นจะอยู่บนฐานทั้งทรัพยากรและวัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรมจาเป็น จะต้องมีองค์ความรู้ในท้องถิ่นที่จะมีในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้า การทาแคน เป็นต้น ทาให้สิ่งเหล่านี้ สามารถยกระดับและความสาคัญมากขึ้น การถ่ายทอดสู่คนในรุ่นต่อไป: เป็นกระบวนการที่ทาให้คนในชุมชน ตื่นตัวและเห็นความสาคัญนาไปสู่กระบวนการถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่มีอยู่ในชุมชนที่นามาใช้ในการท่องเที่ยว
 10. 10. การท่องเที่ยวช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อมีการท่องเที่ยว เข้าไปช่วยเป็นตัวกระตุ้นทาให้ชาวบ้านเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญที่จะไม่สามารถใช้ ชีวิตที่ไม่ถูกสุขอนามัยได้ เนื่องจากจะมีบุคคลภายนอกเข้ามา ทาให้เกิดความ ใส่ใจที่ทาให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 11. 11. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวคานึงถึงความยั่งยืน: ของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และชุมชนเป็นผู้กาหนดทิศทางของ ตนเอง เช่น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและ เยาวชน เป็นต้น ดาเนินการตามทิศทางและเป้ าหมายที่กาหนดไว้แล้วชัดเจน จัดการ ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทและสิทธิในการจัดการดูแลแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
 12. 12. จุดเริ่มต้นสำคัญในกำรทำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นคือ กำรวำงเป้ำหมำย ซึ่งสำมำรถสรุปได้5 เรื่อง ได้แก่ • 1.ใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้าง ความมีส่วนร่วมในชุมชน นากระบวนการในการท่องเที่ยว สร้างการทางานร่วมกัน 2.ใช้การท่องเที่ยวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสื่อสาร กับผู้คนภายนอก 3.การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 4.การสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน 5.เป็นกระบวนการในการพัฒนาคนอีกด้วย
 13. 13. สรุป การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่จาเป็นต้องให้ที่พักแบบ โฮมสเตย์ก็ได้ หลายหมู่บ้านจะสร้างเป็นรีสอร์ชุมชน โดยมีการบริหารจัดการร่วมกันของคนในชุมชน อาหาร ท้องถิ่นและกิจกรรมท่องเที่ยวที่อยู่บนเรื่องราวของ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน มัคคุเทศก์ชุมชนเพื่อผู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาความสามารถของคน ในท้องถิ่น

×