Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

7 5 มาตรฐานและการประเมินแหล่งท่องเที่ยว

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

7 5 มาตรฐานและการประเมินแหล่งท่องเที่ยว

Descargar para leer sin conexión

7 5 มาตรฐานและการประเมินแหล่งท่องเที่ยว

7 5 มาตรฐานและการประเมินแหล่งท่องเที่ยว

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Mint NutniCha (20)

Más reciente (14)

Anuncio

7 5 มาตรฐานและการประเมินแหล่งท่องเที่ยว

 1. 1. วันที่ 26-29 มิถุนายน 2557 มาตรฐานและการประเมินแหล่งท่องเที่ยว โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการ โดย ผอ. สุเทพ เกื้อสังข์ สานักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท.
 2. 2. มาตรฐานและการประเมินแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่สำคัญของแหล่ง ท่องเที่ยวคือ โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่ง อำนวยควำมสะดวก กิจกรรมกำร ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวควรมีส่วนร่วม กำรให้บริกำร ในกำรทำธุรกิจและ กำรตลำดให้ประสบผลสำเร็จ วัดที่ ‘กำรซื้อซ้ำ’ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องรักษำมำตรฐำน กำรให้บริกำรไม่ว่ำจะเป็นอำหำร ที่พัก มัคคุเทศก์
 3. 3. มาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ คุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยว ศักยภำพในกำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร
 4. 4. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าทางชีวภาพ พิจำรณำในเรื่อง ระบบนิเวศ ควำมสมบูรณ์ของแหล่ง ท่องเที่ยวนั้นๆ คุณค่าทางกายภาพ พิจำรณำประเภท ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ธรรมชำติ น้ำตก ภูเขำ ชำยทะเล แหล่งโบรำณคดี โบรำณสถำน วัด คุณค่าทางสังคม วิถีควำมเป็นอยู่ของคน ในท้องถิ่น ประวัติศำสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
 5. 5. ศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟ ควำมกว้ำงถนน ป้ำย บอกทำง ถนน เป็นต้น โครงสร้างพื้นฐาน
 6. 6. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวไทย: ภาครัฐ ระดับนโยบาย: ททท, กระทรวง กำรท่องเที่ยว, อพท., สสปน. ระดับภูมิภาค: ยุทธศำสตร์กำร ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ระดับท้องถิ่น: องค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด, เทศบำล, องค์กำร บริหำรส่วนตำบล
 7. 7. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวไทย: ภาคเอกชน สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สมำคมมัคคุเทศก์อำชีพแห่งประเทศ ไทย
 8. 8. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ควรมีกำรรวมทุกภำคส่วนและองค์กรให้เข้ำมำทำงำนร่วมกัน ร่วมแก้ไข ปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นร่วมกัน กำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ ประเมินผลติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงจึง เป็นเรื่องสำคัญในมิติของกำรท่องเที่ยว คำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับได้ (Carrying Capacity) เบื้องต้นให้ตรงตำมมำตรฐำน มีกำรคำนึงถึงมำตรฐำนสำกล และกำหนดมำตรฐำนท้องถิ่น กำรบริกำร ให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวชุมชนที่ไม่สำมำรถใช้ มำตรฐำนทั่วไปในกำรบริหำรจัดกำร
 9. 9. มาตรฐานด้านการบริการ มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กำรให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง ซึ่ง เป้ำหมำยหลักคือ เน้นควำมปลอดภัย เช่น คนขับ รถ ใบขับขี่ เป็นต้น ตำมที่พรบ. ขนส่ง พ.ศ. 2536 กำหนด มาตรฐานที่ไม่มีกฎหมายกาหนด กำรให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง เช่น ใช้ในกำร รับส่งนักท่องเที่ยว โดยกำหนดมำตรฐำน ตำมควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
 10. 10. Global Sustainable Tourism Development Criteria ได้รับกำรยอมรับจำกองค์กรกำร ท่องเที่ยวโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จำเป็นจะต้องมีกำรเลือกพื้นที่ ต้นแบบเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ โดย คำนึงจำกพื้นฐำนทำงทรัพยำกร กำรพัฒนำพื้นที่ทำงกำรท่องเที่ยวไม่ สำมำรถพัฒนำอย่ำงโดดเดี่ยวได้ ดังนั้นกำรพัฒนำจึงต้องคำนึงถึงควำม ต้องกำรทำงกำรตลำด
 11. 11. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนกับท้องถิ่นที่เป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นต้องมีควำมเชื่อมโยงกันได้ กรรมกำรในชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว จะต้องเป็นคนในชุมชน ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจะต้องมีกำร วำงแผนยุทธศำสตร์หรือแผนปฏิบัติกำร ของแต่ละชุมชน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน ต้องมีทะเบียนสมำชิก
 12. 12. มาตรฐานในการบริหารจัดการ สำมำรถจัดกำรชุมชนได้ทั้งในระดับ หมู่บ้ำน ตำบล เทศบำล จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันในกำรทำงำน ร่วมกัน โดยเฉพำะข้อตกลงในด้ำนกำร กระจำยรำยได้ ต้องมีข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว ในกำรท่องเที่ยวชุมชน มีกำรพัฒนำบุคลำกรในกลุ่มกำรบริหำร จัดกำรกำรท่องเที่ยว
 13. 13. มาตรฐานในการบริหารจัดการ มีกำรจัดกำรกำรประชำสัมพันธ์กำร ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มุ่งสู่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้อง และ เพียงพอกับขีดควำมสำมำรถในกำร รองรับ กำรจัดกำรบัญชีที่มีประสิทธิภำพ ให้ควำมสำคัญกับเยำวชนในชุมชน เด็ก ในชุมชนหรือโรงเรียนต่ำงๆควรจะต้อง เข้ำมำมีส่วนร่วม
 14. 14. มาตรฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม มีกำรจัดสรรรำยได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพให้กับทุกภำคส่วนอย่ำง เป็นธรรมและทั่วถึง มีกองทุนกลำงเพื่อร่วมตอบแทน กลับคืนสู่ชุมชน สร้ำงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ ของตนเอง และเปิดโอกำสให้ภำคี ภำยนอกได้เข้ำมำพัฒนำ ทำให้เกิด รำยได้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
 15. 15. มาตรฐานการจัดการด้านวัฒนธรรม ในแต่ละชุมชนต้องมีกำรสืบค้น ข้อมูลและรวมรวมภูมิปัญญำ ท้องถิ่นของตนเองโดยใช้ปรำชญ์ใน ชุมชน และนักวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง เข้ำไปรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ นำมำจัดทำเป็นสื่อ นำคนในชุมชน มำอบรมเพื่อเป็นนักสื่อควำมหมำย ทำให้ข้อมูลเหล่ำนี้ถูกถ่ำยทอดสู่ นักท่องเที่ยว
 16. 16. มาตรฐานการจัดการด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงทรัพยำกรและพื้นที่ที่ เหมำะสม คำนึงถึงควำมสำมำรถในกำร รองรับของพื้นที่
 17. 17. มาตรฐานด้านการให้บริการและความปลอดภัย นักสื่อควำมหมำยที่เข้ำใจทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม มรดกทำงวัฒนธรรม โดย สื่อควำมหมำยออกไปได้อย่ำงชัดเจนและ ถูกต้อง มีกำรทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ให้ นักท่องเที่ยวได้เห็น มีจุดให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นักท่องเที่ยว ทั้งกำรจัดกำรฉุกเฉินในกรณีที่นักท่องเที่ยว เกิดอุบัติเหตุระหว่ำงกำรท่องเที่ยว

×