Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

7 8 การตลาดสำหรับการท่องเที่ยว

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Mint NutniCha (20)

Más reciente (14)

Anuncio

7 8 การตลาดสำหรับการท่องเที่ยว

 1. 1. การตลาดสาหรับแหล่งท่องเที่ยว บรรยายโดย อาจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์ โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการ วันที่26-29 มิถุนายน2557
 2. 2. การตลาดสาหรับแหล่งท่องเที่ยว • การเริ่มต้นการตลาด อันดับแรกสุด จะต้องมีการศึกษาความต้องการของ ตลาด • จะต้องบริหารให้ทั้ง Demand และ Supply สอดคล้องไปในทาง เดียวกัน • ต้องเริ่มจากการค้นหาตัวตนหรืออัต ลักษณ์ การสื่อสารต่างๆเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องอยู่ในพื้นฐาน ของอัตลักษณ์ที่แท้จริง
 3. 3. การตลาดสาหรับแหล่งท่องเที่ยว • มีหน่วยงานหรือส่วนเกี่ยวข้องที่จะ เข้ามาทาให้การท่องเที่ยวสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ • ต้องมีองค์ประกอบของแหล่ง ท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะ เป็นบริการ ที่พัก สิ่งอานวยความ สะดวก
 4. 4. การตลาดสาหรับแหล่งท่องเที่ยว • มีนโยบายที่ส่งเสริมของ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็เป็นตัวช่วย สาคัญ เช่น การส่งเสริมการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ การสร้างสิ่งอานวยความ สะดวกและการคมนาคม การ ขนส่งสาธารณะ
 5. 5. การเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน • ทาให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ระหว่างประเทศ ซึ่งมีการ กาหนดมาตรฐานของงาน • การบริหารจัดการแบบเดิมไม่ สามารถอยู่รอดได้ วัฒนธรรม เก่าแก่และวิถีชีวิตเดิมๆที่ไม่มี การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถสร้างความน่าสนใจ
 6. 6. การเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน • การตลาดสาหรับการท่องเที่ยวใน พื้นที่จะต้องคานึงถึงการทางานแบบ ใหม่ๆเพื่อให้ผลลัพธ์ใหม่ๆ • เช่น เปลี่ยนใช้วิธีการร่วมงานแสดง สินค้าหรือโฆษณา ตามการ เปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวหรือ ผู้บริโภคในพื้นที่ของเรา • การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนาไปสู่ กระบวนการการตลาดยุคใหม่
 7. 7. การตลาดยุคใหม่ • ในปัจจุบันการตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ของนักท่องเที่ยวไม่ได้เกิดจากภาพ โฆษณาที่เห็นเท่านั้น ยังมีการ ตัดสินใจจากประสบการณ์ของเพื่อน ฝูง • การตลาดแบบเดิมบางอย่างยังได้ผล แต่ต้องมีการนาเสนอที่เปลี่ยนแปลง ไป การตลาดบางอย่างอาจจะไม่ได้ผล ในยุคปัจจุบัน ทาให้ไม่คุ้มค่ากับการ ลงทุนเพื่อทาการตลาด
 8. 8. การตลาดยุคใหม่ • ผู้ผลิตจะต้องกาหนดกลุ่มลูกค้า อย่างชัดเจน ทาเนื้อหาวิธีการ สื่อสารให้สื่อออกมาให้ตรงจุด อาจจะเป็นการนาเสนอด้วย สัญลักษณ์ที่แสดงออกถึง ความรู้สึกและอารมณ์ที่จะทา ให้เกิดความดึงดูดใจ
 9. 9. การตลาดยุคใหม่ • แหล่งท่องเที่ยวไม่จาเป็นต้องขาย เพียง Functional Benefit หรือ ผลประโยชน์ใน เชิงของการใช้บริการเท่านั้น ควร จะเป็นการนาเสนอประสบการณ์ที่ ได้รับจากการซื้อสินค้าจะสามารถ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากกว่า
 10. 10. การตลาดยุคใหม่ • การเข้าใจผู้บริโภคได้เป็นสิ่งที่สาคัญ ที่สุดอันดับแรกที่จาเป็นต้องทาก่อน • ผู้บริโภคยุคใหม่มีประสบการณ์มาก ขึ้นเรื่อยๆทาให้ความคาดหวังของ ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นตาม ภาพลักษณ์ของสินค้า • ควรวางตาแหน่งของแหล่งท่องเที่ยว ให้ชัดเจนและสื่อสารออกไปให้กับ นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
 11. 11. การตลาดยุคใหม่ • นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงมุมมอง หรือการรับรู้ของผู้บริโภคภายนอก รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ แหล่งท่องเที่ยว • การวิจัยทางการตลาดสามารถช่วย ให้มองเห็นแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลง
 12. 12. การตลาดยุคใหม่ • นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ต้องการแสดงความเป็นตัวตน และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม • สังเกตเห็นได้ว่าจะมีการโพสรูป ภาพผ่านทาง Social Media ต่างๆ ซึ่งคนไทยเป็น กลุ่มที่มีการใช้สังคมออนไลน์ ผ่านทาง Smart Device อย่างมาก
 13. 13. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี • ไม่เพียงแต่การจองที่พัก จองการ เดินทาง แต่หมายรวมถึงเทคโนโลยี การสื่อสารของจุดท่องเที่ยว • ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ให้ ความสะดวกในการบอกตาแหน่ง แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
 14. 14. การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการ • นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังมีความ ต้องการในประสบการณ์ที่แปลก ใหม่และแตกต่าง เป็นกิจกรรมที่ เสริมประสบการณ์แปลกใหม่ เกิดกลุ่มตลาดของผู้สูงอายุที่มี เงินและต้องการดูแลสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
 15. 15. การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการ • การให้บริการในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องที่พักจะต้อง เน้นและให้ความสนใจ ทั้ง วิธีการบาบัดน้าเสีย การ กาจัดขยะ เพื่อไม่ให้มี ผลกระทบต่อชุมชน
 16. 16. การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการ • แพ็คเกจการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จะต้องมีการนาเสนอให้ หลากหลาย เช่น มีทั้งการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น • แม้ในสถานที่เดียวเช่น ร้านอาหาร หากสามารถนาเสนอ ได้ในหลายรูปแบบก็จะได้รับ ความนิยมสูง

×