Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

8 2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tourist Behavior
Tourist Behavior
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 79 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Más de Mint NutniCha (20)

Anuncio

8 2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

 1. 1. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว สมยศ โอ่งเคลือบ ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
 2. 2. เนื้อหา • ทฤษฎีแรงจูงใจ • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว • ประเภทของนักท่องเที่ยว และกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว • พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ • แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2
 3. 3. Needs Wants Demands •Money to buy •Willingness to buy •Purchasing power พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เกิดจากความต้องการ 3
 4. 4. Maslow’s Hierarchy of needs Personal’s drive Self respect, achievement , status Love , belongingness, acceptance, friendship Security from physical and emotional harm Food , drink , water , shelter , sex
 5. 5. Maslow’s needs and motives listed (Mill, R. C. & Alastair M. M., 1998)NEED MOTIVE TRAVEL REFERENCES Physiological Relaxation Escape Relaxation Safety Security Health Recreation Social Love Family togetherness Kinship relationships Companionship Interpersonal relations Ethnic Esteem Achievement status Social recognition Ego-enhancement Professional/business Status Self-actualization Be true to one’s own nature Exploration Self-discovery Satisfaction of inner desires 5
 6. 6. Tourist motivations 6 Tourist Physical -Relaxation -Sun tan -Exercise and health -Sex Emotional -Nostalgia -Romance -Adventure -Escapism -Fantasy -Spiritual fulfillment Personal -Visiting friends and relatives -Make new friends -Need to satisfy others Personal development -increased knowledge Learning a new skill Cultural -Sightseeing -Experience new cultures Status -Exclusivity -Fashionability -Ostentatious spending opportunities Source: Swarbrooke, J. & Horner, S. (1999)
 7. 7. Major motivation and different types of visitor attractions Theme park • excitement • Risk and adventure • Escapism • Status if would famous Museum • Learn something new • Nostalgia • Status if internationally famous Art gallery • Aesthetic pleasure • Relaxation • Pusue special interest in art •Status if see word famous painting Leisure shopping complex • Escapism • Search for a bargain • Status if bought designer label product Golf course • Exercise • Make new friends • Status if it is a prestigious course For examples: 7
 8. 8. Factors influencing behaviour (Kotler et al. 1999) 8
 9. 9. Cultural differences 9
 10. 10. ชนชั้นทางสังคม 1 2 3 4 5 6 7 8 ชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง ชนชั้นล่าง พระมหากษัตริย์ พระราชินี เชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ผู้นาประเทศ รัฐมนตรี รัฐบุรุษ องคมนตรี ข้าราชการชั้นนา ปลัดกระทรวง อธิการบดี นายพล ผู้มีชื่อเสียง ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน นักธุรกิจชั้นนา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทนายความ หมอ เจ้าของห้างร้าน ผู้มีอันจะกิน การศึกษา ม.4-6 อนุปริญญา เสมียน ช่าง กรรมกรมีฝีมือ กรรมกรไม่มีฝีมือ ชาวนา ชาวบ้าน 10
 11. 11. ปัจจัยในการแบ่งชนชั้นทางสังคม ฐานันดร การศึกษา อาชีพ รายได้ 11
 12. 12. 12 Accor Hotel Group
 13. 13. Reference group
 14. 14. Family • Family household ครัวเรือนประเภทครอบครัว • Non-family household ครัวเรือนที่ไม่ใช่ครอบครัว • Nuclear family ครอบครัวเดี่ยว • Extended family ครอบครัวขยาย 14
 15. 15. Family life cycle - FLC ช่วงวัย สินค้าและบริการที่สนใจ จุดเด่น จุดด้อย โสด เสื้อผ้า แฟชั่น สันทนาการ ท่องเที่ยว ปัญหาการเงิน น้อย - แต่งงานไม่มีลูก ของใช้ในบ้าน สันทนาการ ท่องเที่ยว ปัญหาการเงิน น้อย - บุตรคนแรกอายุน้อยกว่า 6 ปี อาหาร เครื่องใช้เด็ก วิตามิน - เริ่มมีปัญหา การเงิน บุตรคนสุดท้องอายุ 6 ปี สินค้าเสริมปัญญาลูก การเงินเริ่มดี - ลูกโตมีงานทาหมดแล้ว สินค้าคุณภาพ รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ท่องเที่ยว การเงินดี - ลูกแต่งงานหมดแล้ว สินค้าฟุ่มเฟือย ปรับปรุงบ้าน ท่องเที่ยว การเงินดี - บั้นปลายชีวิต ยารักษาโรค ยาบารุง - มีปัญหา การเงินบ้าง15
 16. 16. ผู้ทาหน้าที่ตัดสินใจซื้อในครอบครัว การท่องเที่ยว ตู้เย็น บ้าน อาหาร เสื้อผ้าลูก หม้อ กระทะ เครื่องตัดหญ้า สามีตัดสินใจ ภรรยาตัดสินใจ ตัดสินใจ ร่วมกัน 16
 17. 17. Baby boomer (1946 to 1964) Post-World War II baby boom Generation X (1960s through the early '80s, usually no later than 1981 or 1982) Generation Y (Echo baby boom) (1980 to 1999), the children of the post-WWII baby boomers Generation Z (Mid 1990s onward) Number of births in the United States 17
 18. 18. Baby boomer Gen X Gen Y Gen Z 18
 19. 19. 19
 20. 20. Pull & Push Factor 20
 21. 21. ? ? Pull Push 21
 22. 22. อยากหนีความจาเจ ต้องการค้นหาตัวเอง อยาก พักผ่อน อยากอวด ต้องการความท้า ทาย ต้องการผจญ ภัย ทิวทัศน์สวยงาม เทศกาลงานประเพณี กิจกรรมนันทนาการ โบราณสถาน 22
 23. 23. Push Pull หนีความจาเจ อยากพักผ่อน อยากอวด ต้องการความท้าทาย ต้องการผจญภัย ทิวทัศน์สวยงาม เทศกาลงานประเพณี กิจกรรมนันทนาการ โบราณสถาน ฯลฯ ฯลฯ 23
 24. 24. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ปัจจัยภายใน แรงจูงใจ บุคลิกภาพ เงินเหลือจ่าย เวลาว่าง ครอบครัว ที่ทางาน งานอดิเรก ประสบการณ์ในอดีต ทัศนคติ การรับรู้ ฯลฯ ปัจจัยภายนอก แหล่งท่องเที่ยว คาแนะนาของ Agent ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อ กฎหมาย สภาพอากาศ โปรโมชั่น ฯลฯ 24Source: adapted from Horner & Swarbrooke (1996)
 25. 25. ประเภทของนักท่องเที่ยว 25
 26. 26. แนวคิดที่สาคัญในการแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยว แบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตามแนวคิดด้านจิตวิทยา • Cohen • Plog 26
 27. 27. Cohen’s 4 typologies: • Drifter • Explorer • Individual Mass Tourist • Organized Mass Tourist 27 Source: Cohen (1972)
 28. 28. สัดส่วนความต้องการของนักท่องเที่ยว 4 กลุ่ม • Drifter • Explorer • Individual Mass Tourist • Organized Mass Tourist ความต้องการปลอดภัยคุ้นเคย ความต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ 28
 29. 29. Mid-centricsNear-psychocentrics Near-allocentricsPsychocentrics Allocentrics Plog’s Psychographic Typology Source: Plog (1977)
 30. 30. นักท่องเที่ยวตามกลุ่มตลาด 30
 31. 31. Middleton (1994) จาแนกวิธีแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวออกตาม • วัตถุประสงค์ของการเดินทาง • แรงจูงใจ และผลประโยชน์ที่ต้องการ • ลักษณะของผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ • ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ • ลักษณะด้านจิตวิทยา • ราคา 31
 32. 32. Swarbrooke (1995) จาแนกตลาดนักท่องเที่ยวออกตาม • กลุ่มของนักท่องเที่ยว เช่น ไปคนเดียว กับครอบครัว หรือกับเพื่อน • ประเภทและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น ทัศนศึกษา สัมมนา • วิธีการเดินทาง เช่น รถส่วนตัว หรือรถโดยสาร 32
 33. 33. ตัวอย่างกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว 33
 34. 34. Family Market • นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว มักจะตัดสินใจตามลูกเป็นหลัก ซึ่งจะ เปลี่ยนแปลงไปตามอายุของลูก 34 – ทารก: มักเลือกเดินทางไปในที่ที่มีความปลอดภัยสูง สะดวกสบาย – เด็กอ่อน: 2-5 ขวบ มักจะเน้นการเดินทางระยะสั้น มีความปลอดภัยสูง เหมาะกับ เด็กวัยกาลังหัดเดิน – เด็กวัยเข้าโรงเรียน: อายุไม่เกิน 12 ปี วัยที่ต้องการเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน ชอบ สนามเด็กเล่น สระว่ายน้า – วัยรุ่น: 13-18 ปี ต้องการมีกิจกรรมเป็นของตัวเอง และกิจกรรมคล้ายผู้ใหญ่มาก ขึ้น
 35. 35. Hedonistic Market • กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อความสาราญ • มักให้ความสาคัญกับความสุขส่วนตัวเป็นหลัก • มักเป็นวัยผู้ใหญ่ช่วงต้น • เป็นความสุขทางกาย และการได้เข้าสังคม • แหล่งท่องเที่ยวเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์และ ความนิยมของนักท่องเที่ยว • มักเที่ยวเป็นกลุ่มเพศเดียวกัน ชอบอิสระ เรียบง่าย 35
 36. 36. The Backpacker Market • กลุ่มแบกเป้ • ท่องเที่ยวแบบอิสระ ประหยัดค่าใช้จ่าย • มักเป็นกลุ่มนักศึกษาเนื่องจากมีวันหยุดยาว 36
 37. 37. Visiting Friends and Relatives (VFR) • กลุ่มเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติ • ส่วนมากจะพักกับคนที่ตัวเองไปเยี่ยม • จัดเป็นการท่องเที่ยวที่ประหยัดสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย • วัตถุประสงค์ของการเดินทางมักเกี่ยวข้องกับการไปร่วมงาน เช่น งานแต่งหรืองานศพ 37
 38. 38. Excursionists / One-day Tourists / Day-trippers • นักทัศนาจร • มักจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้าน • มีระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน • สภาพอากาศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 38
 39. 39. Educational Tourists • นักท่องเที่ยวเชิงการศึกษา 39  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ  การเรียนภาษาในต่างประเทศ การท่องเที่ยวและการพักกับครอบครัว เจ้าของภาษาในประเทศนั้นๆ  การท่องเที่ยวของกลุ่มผู้ที่มีความสนใจตรงกันและต้องการศึกษาในสิ่งที่ สนใจนั้น เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา การทาอาหาร
 40. 40. Religious Tourists • นักท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น  การเข้าร่วมร่วมพิธีฮัจน์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ของชาวมุสลิม  สังเวชนียสถาน  แสวงบุญ 40
 41. 41. The Snowbird Market • กลุ่มหนีหนาว เป็นการเปรียบเทียบกับการอพยพย้ายถิ่นของนก ในช่วงเปลี่ยนแปลงฤดู • ระยะเวลาในการท่องเที่ยวมักจะยาวประมาณ 1-4 เดือน • นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มผู้เกษียณอายุซึ่งมักจะมีเวลาในการพักผ่อน เหลือเฟือ • กลุ่มหนีหนาวที่เป็นผู้สูงอายุมักต้องการบริการที่สะดวกสบาย บริการทางการแพทย์ ความปลอดภัย และความเป็นมิตร 41
 42. 42. Tourists with Disabilities • กลุ่มผู้มีความผิดปกติทางกาย อาจจะถูกมองว่ารายได้ไม่มากนัก แต่ในการเดินทางมักจะมีผู้ร่วมเดินทางซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วไปที่รายได้ เหลือจ่าย • แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับผู้พิการไว้บริการ • รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวมักขึ้นอยู่กับระดับความพิการ เช่น การ เคลื่อนไหว สายตา หรือการฟัง บางคนเดินทางท่องเที่ยวได้เอง บาง คนต้องการคนดูแล 42
 43. 43. พฤติกรรมของชนชาติต่างๆ
 44. 44. พฤติกรรมของชาวฝรั่งเศส • ช่างพูดและช่างวิจารณ์ ช่างซักถาม • ทักทายด้วยการจับมือ และการจูบแบบฝรั่งเศส (French Kiss) • การจับมือจะต่างจากชาวอเมริกัน คือจะมือแบบหลวมๆ และ ระยะเวลาสั้นๆ • แสดงความสุภาพด้วยการเงียบในบางสถานการณ์ • ทัศนคติต่อชาวเอเชีย คิดว่าคนเอเชียสุภาพ ฉลาด ทางานหนักและไม่ ก้าวร้าว แต่คนเอเชียยิ้มง่าย จนบางครั้งดูไม่มีเหตุผล ทาให้รู้สึกว่าเป็น การเสแสร้ง
 45. 45. พฤติกรรมของชาวฝรั่งเศส • ชอบใช้ท่าทางประกอบการพูด เช่น – การจูบนิ้วทั้งห้า หมายถึง ยอดเยี่ยม – การถึงแก้มส่วนใต้ตาลงด้วยมือขวา หมายถึง ไม่เชื่อ – การตวัดมือไปข้างหลัง หมายถึง เรื่องเล็กน้อยที่สามารถควบคุมได้
 46. 46. • ชอบเรื่องศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม • ถูกเลี้ยงดูมาอย่างมีระเบียบวินัยและรู้จักการช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ เด็กๆ • รัฐบาลส่งเสริมเรื่องการศึกษามาก • คนเยอรมันเลื่อมใสในศาสนามาก • คนเยอรมันชอบดื่มเบียร์ หรือน้าผลไม้ ระหว่างการรับประทานอาหาร • มีกีฬายอดนิยม คือฟุตบอล พฤติกรรมของชาวเยอรมัน
 47. 47. พฤติกรรมของชาวเยอรมัน • มีนิสัยรักดนตรี • รักงาน กลัวที่สุด คือการว่างงาน และสภาวะเศรษฐกิจซบเซา • ชอบชีวิตกลางคืนที่มีการดื่มและร้องเพลงสนุกสนาน • การถามไถ่เรื่องอายุไม่น่าปิดบังกันในสังคมเยอรมัน • ชอบพักผ่อนโดยการอ่านหนังสือ และฟังดนตรี
 48. 48. พฤติกรรมชาวอเมริกัน • ชอบความเสมอภาค • มีการวางแผนในอนาคตเสมอ • ชอบความเป็นอิสระ • ชอบการพึ่งพาตนเอง • สังคมอเมริกันไม่เน้นสถานภาพ แต่จะไขว่คว้าหาสถานภาพแก่ตนเอง • ไม่ว่าวรรณะทางสังคมใด ครอบครัวฐานะใด หรือตาแหน่งงานใด ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสวงหาสถานภาพที่ดีกว่า
 49. 49. พฤติกรรมชาวอเมริกัน • ให้คุณค่ากับเวลามาก จะไม่ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ • ไม่ชอบการรอคอย • มีการกาหนดกิจกรรมต่างๆเสมออย่างชัดเจน • การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่แสดงถึงการเคารพกันและกัน
 50. 50. • ความเป็นมิตร – มีความเป็นมิตรสูง – มีความเป็นกันเอง – เปิดเผย – การทักทายกัน เปรียบเป็นการทัดเทียมกันทางสังคม • การแสดงอารมณ์ – ไม่ชอบเก็บซ่อนอารมณ์และความรู้สึก – จะแสดงออกชัดเจน เช่น เมื่อดีใจจะส่งเสียงดัง – สนใจสิ่งใดจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษ พฤติกรรมชาวอเมริกัน
 51. 51. พฤติกรรมชาวอเมริกัน • การพูด – ชอบพูดเสียงดัง – เวลาพูดจะมองตาผู้พูด การหลบตาแสดงถึงการไม่จริงใจ • มารยาท – การดาเนินชีวิตง่ายๆ สบายๆ ไม่เป็นทางการ – ไม่มีกฎเกณฑ์ทางสังคมทางด้านภาษาและมารยาทที่เคร่งครัด – หนุ่มสาวชอบใช้ภาษาแสลงกันมาก
 52. 52. พฤติกรรมต้องห้าม • เรอในระหว่างหรือรับประทานอาหาร • บ้วนน้าลายหรือถ่มลงพื้น • ไม่มองผู้พูดในขณะที่ฟัง • เคี้ยวหมากฝรั่งเสียงดัง • ไม่ปิดปากเวลา ไอ จาม หรือ หาว • ผิวปากเวลาเห็นผู้หญิงเดินผ่าน • ใส่หมวกในอาคาร
 53. 53. พฤติกรรมชาวญี่ปุ่ น • เป็นคนขยัน • ชอบการเรียนรู้ และการทางานหนัก • รู้จักการแบ่งสรรส่วนรายได้ • นับถือคนอาวุโสมากกว่าคนระดับเดียวกัน • ยึดถือความคิดเห็นของกลุ่มมากกว่าความคิดเห็นส่วนตัว • เป็นคนที่มีการวางแผนการใช้เงิน
 54. 54. อุปนิสัย (หญิง-ชาย) • บทบาทระหว่างชายหญิงแตกต่างกัน • เพศชายต้องเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง เป็นผู้นา • เพศหญิงต้องอ่อนน้อมถ่อมตน สงบเสงี่ยม • คาว่า Gentleman first เหมาะสมกับสังคมของชาวญี่ปุ่นมาก • เคยชินกับความปลอดภัย ปราศจากโจรผู้ร้าย ดังนั้นไม่ค่อยห่วงกระเป๋ าถือ และสัมภาระที่ตนใช้เดินทาง
 55. 55. ครอบครัว • มีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3-4 คน • มุ่งเน้นการศึกษาของลูกหลานมาก • การศึกษาที่ดีทาให้ได้งานที่ดี • ชอบเดินทางท่องเที่ยวกับสามี ภรรยา รองลงมา คือเพื่อน ญาติพี่น้อง • ระยะก่อนแต่งงานหลังจากเรียนจบจะนิยมท่องเที่ยว
 56. 56. ค่านิยมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว • ชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่นิยมการเดินทางท่องเที่ยว • เป็นตลาดหลักที่มีคุณภาพ • คนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับคนเอเชียด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องศึกษา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี • ช่วงอายุที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว คือ 20-25 ปี สาหรับผู้หญิง และ 30-39 สาหรับผู้ชาย
 57. 57. พฤติกรรมทางสังคม • ภาษาท่าทาง จะมีความหมายแฝง ซึ่งมีลักษณะและความหมายแตกต่างกับคนตะวันตก เช่น – การสบตาและการแสดงสีหน้า จะหลีกเลี่ยงการสบตากับคนที่พูดด้วย – การสบตาเป็นการแสดงการท้าทายและความไม่อ่อนน้อม – มักทาสีหน้าราบเรียบไม่ว่ายินดี เศร้า ไม่พอใจ หรือปฏิเสธ เพราะการแสดงสีหน้าเป็นกิริยาไม่สุภาพ – การยิ้มหรือหัวเราะ ไม่ตอบรับว่า ใช่ หรือ ไม่ – การยิ้ม อาจหมายถึงความรู้สึกลังเล การปฏิเสธ อึดอัด และความไม่สบายใจ
 58. 58. พฤติกรรมทางสังคม – การกัดฟันขณะที่พูด หมายถึงการใช้ความคิด อย่างหนักขณะที่พูด – การเกาท้ายทอย แสดงความรู้สึกเขินหรืออาย – การยื่นมือออกมาข้างหน้าพร้อมโบกไปมาแสดงความรู้สึกเขินอาย – การชี้มือที่จมูก หมายถึงตัวเอง – การนิ่งเงียบ ไม่ใช่การหยิ่ง หรือการเมินเฉย แต่อาจหมายถึง ในเชิงตอบรับ ปฏิเสธ หรือคัดค้าน เช่น ไม่เข้าใจ ไม่รู้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย – การพูดแทรก หมายถึงการก้าวร้าว ไม่สุภาพ
 59. 59. รายละเอียดความสาคัญต่างๆ ที่ต้องมีในแหล่ง ท่องเที่ยว • ความปลอดภัย • ความสะอาดของบ้านเมือง น้า โรงแรมที่พัก • การบริการทางการแพทย์ • มัคคุเทศก์ที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ดี • ควรคานึงถึงมารยาทที่ปฏิบัติต่อแขกชาวญี่ปุ่น
 60. 60. รายละเอียดความสาคัญต่างๆ ที่ต้องมีในแหล่ง ท่องเที่ยว • ห้องพักควรมีภาษาญี่ปุ่น โดยเฉพาะเรื่อง Emergency • โรงแรมควรมีห้องโถงที่กว้างขวาง • ห้องพักควรมีอ่างอาบน้า • ชอบนอนเตียงแยกในห้อง Twin room • ชอบลองอาหารท้องถิ่น • ควรมีคาอธิบายเรื่องอาหารเป็นภาษาญี่ปุ่น
 61. 61. พฤติกรรมชาวเกาหลีใต้ • รักษาอารยธรรม • มักพูดถึงความสาเร็จและความภาคภูมิใจ • มีความรักชาติรุนแรง เนื่องมาจากสงครามภายในและภายนอกประเทศ • นิยมเดินทางเป็นครอบครัว • ชอบเชื่อฟังผู้อาวุโส • ยึดถือความกตัญญูเป็นเรื่องใหญ่
 62. 62. วิถีชีวิต (การรับประทานอาหาร) • ชอบอาหารที่เป็นข้าว • การปลูกพืชพรรณธัญญาหารลาบาก จึงสั่งสมนิสัยการรับประทานอาหารจนหมด • นิยมรับประทานอาหารประเภทปลา เนื้อวัว ผัดผัก • รสชาติอาหารจะมีรสจืดนา • อาหารทุกมื้อจะบริโภคกับข้าว • นิยมดื่มสุรา
 63. 63. นันทนาการและการเดินทาง • ชอบกีฬากอล์ฟ • ชอบโรงแรมที่มีพนักงานพูดเกาหลีได้ • ชอบที่พักที่สามารถส่งเสียงเอะอะ สนุกสนานได้ดื่มสุราได้ • ชอบคาราโอเกะ • ชอบซื้อของที่ระลึกฝากเพื่อนฝูง เพื่อกระชับสัมพันธ์และแสดงความมีน้าใจ
 64. 64. พฤติกรรมชาวจีน • คนจีนเริ่มต้นเที่ยวประเทศเอเชียด้วยกันเอง • ชอบใช้จ่ายในการช้อปปิ้ง มากกว่าการจ่ายเงินไปกับที่พักและอาหาร • ชอบผลไม้ไทย ทานเร็ว กินง่าย อยู่ง่าย ทานรสจืด • ชอบซื้อเพชร พลอย ทอง / ซื้อของฝากผู้ใหญ่ • ชอบดูโชว์คาบาเร่ • คนจีนในปัจจุบันเป็น Biggest Spender และต้องการสินค้าแบรนด์เนม
 65. 65. พฤติกรรมชาวมุสลิม • นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลเลาะห์ • ส่วนใหญ่จะไม่เดินทางช่วงเดือนถือศีลอด (รอมดอน) เพราะประกอบกิจทางศาสนาเป็นเวลา 1 เดือน • บริษัททัวร์ต้องศึกษาปฏิทินชาวมุสลิมเพื่อวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยว • ชาวมุสลิมต้องละหมาด 5 ครั้ง ในแต่ละวันคือ เช้า กลางวัน บ่าย ค่า และกลางคืน • จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เสพยาเสพติด และไม่เล่นการพนัน • รับประทานอาหารฮาลาล
 66. 66. ข้อควรระวัง • ไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวนักท่องเที่ยว ไม่ว่าชายหรือหญิง • ไม่พูดเรื่องการเมือง • ไม่ถามความแตกต่างระหว่าง นิกายซุนหนี่ย์ และนิกายชีอะด์ • ไม่ควรถามการปฏิบัติตามคาสั่งพระเจ้า • ไม่ดูลายมือหรือดูโชคชะตา • ไม่เล่าความเชื่อในศาสนาอื่นให้ฟัง • เมื่อกล่าวถึงพระอัลเลาะห์จะต้องระมัดระวัง • ไม่พาไปชมการแสดงล่อแหลม
 67. 67. แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 67
 68. 68. SoLoMo • Social Media เป็นเครื่องมือทางการสื่อสารและเป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่ใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจท่องเที่ยว • Socialnomics หรือ Word of Mouth on Digital Steroids หรือพลังของ การบอกเล่าแบบปากต่อปากบนโลกออนไลน์ • ร้อยละ 90 ของผู้ใช้ออนไลน์เชื่อในคาแนะนาออนไลน์ หากผู้แนะนาเป็น บุคคลรู้จักมักคุ้น มีเพียงร้อยละ 14 ที่เชื่อในการโฆษณาทางโทรทัศน์ 68
 69. 69. SoLoMo นักท่องเที่ยวผูกพันกับการใช้เทคโนโลยีตลอดวงจรของการเดินทาง ดังนี้ • ก่อนการเดินทาง : ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล,วางแผนการท่องเที่ยว, จอง การท่องเที่ยว • ที่สนามบิน : Check-in, ซื้อสินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ • บนเครื่องบิน : วางแผนการท่องเที่ยว, กิจกรรมเพื่อความบันเทิง อาทิ ดูหนัง ฟังเพลง • จุดหมายปลายทาง : ขณะเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะค้นหาข้อมูล และแชร์ข้อมูล ต่างๆ บน Social Media และขณะที่อยู่ในโรงแรม มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแชร์ ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร • หลังการเดินทาง : แชร์ข้อมูลที่ได้จากการเดินทาง วางแผนการเดินทางครั้งต่อไป 69
 70. 70. Point & Know • QR code 70
 71. 71. India : The Travel Social Shake-up • จากสถิติพบว่าประชากรร้อยละ 12 ของอินเดียใช้Facebook ในขณะที่ Facebook ประกาศว่ามีชาวอินเดียถึง 82 ล้านรายที่ลงทะเบียนใช้สื่อสังคม ออนไลน์ของตน และทาให้เป็นประเทศที่ใช้Facebook เป็นอันดับ 3 รอง จากสหรัฐอเมริกาและบราซิล • ทั้งนี้บรรดาบริษัทนาเที่ยวออนไลน์ต่างนาสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเพื่อช่วย ส่งเสริมการขาย รวมไปถึงกระทรวงการท่องเที่ยวของอินเดียที่ใช้สื่อสังคม ออนไลน์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เช่นเดียวกับโรงแรมหรูกว่า ร้อยละ 70 ในเมืองหลักที่ใช้ช่องทางดังกล่าว 71 Source: Euromonitor (2013) World Travel Mart 2013 (WTM 2013)
 72. 72. Travel Technology : Mobile Concierge • ลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้คาตอบเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นปัจจุบัน (Real-time) และเป็นบริการเฉพาะตัวบุคคล (Customisation) ในทุกที่ ทุก เวลา ทั้งก่อนระหว่างและหลังจากการเดินทาง 72 Source: Euromonitor (2013) World Travel Mart 2013 (WTM 2013)
 73. 73. ผู้ประกอบการจะต้อง • โปร่งใส • สนับสนุนการแชร์ข้อมูล • รวดเร็ว ทันทีทันใด 73
 74. 74. Flawsome • สิ่งสาคัญในปัจจุบัน คือ การสื่อสารถึงแบรนด์ทั้งในแง่บวกและลบ • ผู้บริโภคต้องการความโปร่งใส • แบรนด์ควรแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่จริงใจ ความสามารถในการเข้าใจ ความรู้สึกของผู้อื่น ความเมตตากรุณา ความยืดหยุ่น อารมณ์ขัน รวมทั้งการ แสดงออกแบบมนุษย์มากขึ้น 74
 75. 75. Americas : PANKs • กลุ่มทางการตลาดใหม่ที่เรียกว่า ‘PANKs’ หรือ ‘Professional Aunt, No Kids’ ผู้ซึ่งมีการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐฯ เพื่อเดินทางท่องเที่ยวกับหลานๆ – DINKs : Dual Income, No Kids 75 Source: Euromonitor (2013) World Travel Mart 2013 (WTM 2013)
 76. 76. Bottom of the Urban Pyramid (BOUP) • กลุ่มผู้บริโภคในเมืองที่มีรายได้น้อยกลายเป็นกลุ่มหลักอีกกลุ่มหนึ่ง • ต้องการสินค้าที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง ทั้ววัสดุ รูปลักษณ์ 76
 77. 77. Asia : Fight for Cruise Control in China • คาดการณ์ว่าตลาดการท่องเที่ยวแบบเรือสาราญ (Cruise) ของจีนจะมีขนาด ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกาในปี 2017 77
 78. 78. Global Village : Vacancy on Demand–Chasing the 24-hour Traveller • โรงแรมสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งเพื่อพักผ่อนและธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมทั้ง การให้บริการแบบสั้นมากๆ หรือที่เรียกว่า ‘Microstays’ เช่นนักเดินทางเพื่อ ธุรกิจต้องการใช้ระหว่างวัน (Day-use) เพื่อพักผ่อนระหว่างตารางนัดหมาย หรือรอเที่ยวบินหรือใช้เป็นพื้นที่ทางาน • โรงแรมกาลังก้าวไปสู่การเป็นออฟฟิศในอนาคตสาหรับกลุ่มนี้ 78
 79. 79. 79

Notas del editor

 • ความจำเป็น
  ความต้องการ
  อุปสงค์หรือความต้องการซื้อ อันมีองค์ประกอบคือ นอกจากมีความต้องการแล้ว ต้องมีกำลังซื้อ(มีเงิน) มีความเต็มใจที่จะซื้อ(ไม่ได้ถูกบังคับ คือตัดสินใจเอง) และมีอำนาจในการตัดสินใจ
  นักธุรกิจย่อมสนใจที่ demand เพราะคนที่มีความต้องการแต่ไม่มีกำลังซื้อย่อมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
 • ตัวอย่างความต้องการในระดับต่างๆ
  ความต้องการที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ
  ความต้องการความปลอดภัย มั่นคง เช่น ความมั่นคงปลอดภัย ทั้งทางร่างกาย และความมั่นคงทางด้านอารมณ์ จิตใจ
  ความต้องการด้านสังคม ความรัก เพื่อน เช่น ความรัก การเป็นเจ้าของ การยอมรับ เพื่อน
  ความต้องการการยกย่อง สรรเสริญ เกียรติยศ ชื่อเสียง เช่น การเคารพตัวเอง การเป็นอิสระ การบรรลุเป้าหมาย การมีสถานะที่สูงได้รับการนับถือ
  ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง เช่น สิ่งที่เป็นแรงขับดันส่วนบุคคล แต่ละคนไม่เหมือนกัน เป็นความต้องการอยากบรรลุในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งต่างกันไปในแต่ละคน


 • เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว ทฤษฎีของมาสโลว์ สามารถอธิบายความต้องการท่องเที่ยว ดังนี้
  ความต้องการที่จำเป็นต่อร่างกาย - แรงจูงใจคือการต้องการผ่อนคลาย รีแลกซ์ - การท่องเที่ยวที่ตอบสนองได้ เช่น การหลีกหนีจากชีวิตประจำวันที่จำเจ
  ความต้องการความปลอดภัย มั่นคง – แรงจูงใจคือความมั่นคงปลอดภัย – การท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทนาการ
  ความต้องการด้านสังคม ความรัก เพื่อน – แรงจูงใจคือความรัก – การท่องเที่ยว เช่น ไปกับครอบครัว ญาติ เพื่อน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
  ความต้องการการยกย่อง สรรเสริญ เกียรติยศ ชื่อเสียง – แรงจูงใจคือบรรลุสถานะ – การท่องเที่ยวที่สังคมยอมรับ เสริมอัตตา การเดินทางที่เป็นอาชีพ ติดต่อธุรกิจ
  ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง – แรงจูงใจคือเป็นตัวของตัวเอง – การท่องเที่ยว เช่น การสำรวจ การค้นพบตัวเอง การตอบสนองแรงปรารถนาในส่วนลึกของจิตใจ

 • Swarbrooke, J. & Horner, S. (1999) แบ่งแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว เป็นดังในสไลด์
  Physical ด้านร่างกาย เช่น การผ่อนคลาย, การต้องการอาบแดดให้มีผิวสีแทน, ต้องการออกกำลังกาย สุขภาพ, ต้องการทางเพศ
  Emotional ด้านอารมณ์ เช่น Nostalgia การหวนอดีต เช่น เพลินวาน ตลาดน้ำ ฯลฯ, โรแมนติก, ผจญภัย, หลีกหนีความจำเจ, แฟนตาซี เช่น ไปสวนสนุก, การเติมเต็มจิตวิญญาณของตัวเอง เช่นไปนั่งสมาธิ แสวงบุญ
  Personal แรงจูงใจส่วนตัว เช่น VFR เยี่ยมญาติหรือเพื่อน, การหาเพื่อนใหม่, ความต้องการสร้างความพึงพอใจแก่บุคคลอื่น เช่น เอาใจแฟนโดยพาไปเที่ยว การพาลูกไปเล่น, การท่องเที่ยวที่ประหยัดหรือมีราคาถูกก็เป็นแรงจูงใจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
  Personal development การพัฒนาตนเอง เช่น การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น ไปทัศนศึกษาดูงาน
  Status เสริมสถานะ เช่น การท่องเที่ยวไปแบบ exclusive ที่เฉพาะสมาชิกหรือคนสำคัญเท่านั้นจึงจะไปได้ เช่น club บางแห่งที่รับเฉพาะสมาชิก, การได้รับข้อเสนอที่ดี เช่นได้รับเชิญให้ไป การเป็นแขกวีไอพี, เป็นโอกาสให้ได้อวด เช่น ได้ไปต่างประเทศ (ในขณะที่คนอื่นไม่ได้ไป)
  Cultural แรงจูงใจด้านวัฒนธรรม เช่น การเที่ยวชมภูมิทัศน์ สถานที่ต่างๆ, การมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ
 • นักท่องเที่ยวมักมีแรงจูงใจในการไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละประเภทแตกต่างกัน ตามภาพ
  สวนสนุก แรงจูงใจมักเกิดจากความต้องการความตื่นเต้น ต้องการเสี่ยง ต้องการผจญภัย ต้องการหลีกหนีจากชีวิตประจำวัน หรือต้องการรู้สึกว่าเสริมสถานะของตัวเองหากได้เล่นเครื่องเล่นที่สุดยอด (ดูภาพประกอบถัดไป เช่น รถไฟเหาะที่สุดยอดที่ต่างๆ)
  พิพิธภัณฑ์ แรงจูงใจคือการต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่เคยรู้ การรู้สึกอยากหวนอดีต และช่วยเสริมสถานะหากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง (เช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ในภาพประกอบ)
  ห้องแสดงงานศิลปะ แรงจูงใจคือความต้องการเสพความงาม ต้องการผ่อนคลาย หรือมีความสนใจในศิลปะ หรือช่วยเสริมสถานะของตัวเองหากเป็นการไปดูงานศิลป์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (เช่น ภาพโมนาลิซ่าในภาพประกอบ)
  ห้างสรรพสินค้า แรงจูงใจคือความต้องการหลีกหนีจากชีวิตประจำวัน หรือสำหรับคนชอบต่อรองเวลาซื้อสินค้า หรือเสริมสถานะหากเป็นห้างดัง หรือได้ซื้อสินค้าแบรนด์ดัง (เช่น ช็อปปิ้งที่ห้าง แฮรอท ในกรุงลอนดอน ดังภาพประกอบ)
  กอล์ฟ แรงจูงใจคือการออกกำลังกาย การหาเพื่อนใหม่ หรือเสริมสถานะหากได้ร่วมเล่นกอล์ฟในรายการดังๆ
 • ตัวอย่างของวัฒนธรรมที่ต่างกัน ทำให้การแปลความหมายต่างกันไป ภาษามือแบบเดียวกันอาจแปลความหมายไปได้หลายอย่าง (ในภาพ uk&usa หมายถึง o.k., ญี่ปุ่นหมายถึงเงิน, รัสเซีย หมายถึงศูนย์, บราซิล หมายถึงการดูถูกดูหมิ่น) การทักทายแตกต่างกันตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม หรือความหล่อความสวยก็ต่างกันตามวัฒนธรรมเช่นกัน

×