Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

[BoardgameVN] Luật chơi Tam Quốc Sát nội chiến

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
GI I THI U
THÀNH PH N
M C TIÊU
Three Kingdoms l y b i c nh k nguyên c a các quân sư, th i kì tam qu c (đư c đ c p trong ti...
Đ u lư t:
B n có th l t tư ng và s d ng ch c năng (các kh năng kích ho t) trong giai đo n này.
Phán xét*:
B n rút lá trên ...
A
B Lá Phán xét
A
C
D
E
F
G
H
D E F G
H
C
B
Lá trên tay
Lá Tướng
Lá máu
Chiến mã (cộng) Trang bị | Phòng cụ
Chiến mã (trừ)...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio

[BoardgameVN] Luật chơi Tam Quốc Sát nội chiến

Descargar para leer sin conexión

Link chi tiết: http://boardgame.vn/all-games/tam-quoc-sat-639

Thời thế tạo anh hùng. Trong kỷ nguyên tam quốc với những cuộc chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi, có những nhân vật xuất chúng nổi lên với tài năng đặc biệt – họ chính là những người có sức mạnh thay đổi định mệnh. Nhiều cái tên nổi tiếng như Lưu Bị, Quan Vũ, Tào Tháo, Triệu Tử Long, Lữ Bố, Chân Cơ, Tôn Quyền,... được đề cập trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, nay trở nên sống động trong một card game phổ biến nhất hiện nay – Tam Quốc Sát.

Tam Quốc Sát nội chiến là phiên bản đầy đủ nhất, bao gồm nhiều phiên bản mở rộng gộp lại với 84 tướng (và 4 tướng chủ). Lối chơi Tam Quốc Sát cực kỳ đa dạng với nhiều combo chức năng kết hợp, mỗi tướng có chức năng và chiến thuật riêng, tạo ra nhiều biến hóa khôn lường. Vì vậy đây luôn được đánh giá là trò chơi có giá trị chơi lại cực kỳ cao, không hề gây nhàm chán.

Link chi tiết: http://boardgame.vn/all-games/tam-quoc-sat-639

Thời thế tạo anh hùng. Trong kỷ nguyên tam quốc với những cuộc chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi, có những nhân vật xuất chúng nổi lên với tài năng đặc biệt – họ chính là những người có sức mạnh thay đổi định mệnh. Nhiều cái tên nổi tiếng như Lưu Bị, Quan Vũ, Tào Tháo, Triệu Tử Long, Lữ Bố, Chân Cơ, Tôn Quyền,... được đề cập trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, nay trở nên sống động trong một card game phổ biến nhất hiện nay – Tam Quốc Sát.

Tam Quốc Sát nội chiến là phiên bản đầy đủ nhất, bao gồm nhiều phiên bản mở rộng gộp lại với 84 tướng (và 4 tướng chủ). Lối chơi Tam Quốc Sát cực kỳ đa dạng với nhiều combo chức năng kết hợp, mỗi tướng có chức năng và chiến thuật riêng, tạo ra nhiều biến hóa khôn lường. Vì vậy đây luôn được đánh giá là trò chơi có giá trị chơi lại cực kỳ cao, không hề gây nhàm chán.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a [BoardgameVN] Luật chơi Tam Quốc Sát nội chiến (20)

Más de BoardgameVN (19)

Anuncio

Más reciente (20)

[BoardgameVN] Luật chơi Tam Quốc Sát nội chiến

 1. 1. GI I THI U THÀNH PH N M C TIÊU Three Kingdoms l y b i c nh k nguyên c a các quân sư, th i kì tam qu c (đư c đ c p trong ti u thuy t l ng danh Tam qu c di n nghĩa). Trong game b n s đư c nh p vai tư ng lĩnh, quân sư... và c m nhân. B n s là ai? Anh hùng chính nhân quân t hay b n s l i d ng chi n s h n lo n đ ph c v cho m c đích thâm hi u c a mình. Game s mang cho b n tr i nghi m chân th c trong nh ng cu c chi n thư hùng th i chi n. Trong chi n tranh, ch có th ng và b i, s ng và ch t. Tiêu di t t t c đ ch nhân, b n th ng. Đơn gi n nhưng cũng thiên bi n v n hóa gi a mưu và lư c vô cùng. B n ph i lo i b t t c các nhân v t (nư c) phe khác mình và chi n th ng. Phe “Dã tâm” ph i gi t m i ngư i đ chi n th ng. (s nói rõ ph n các phe) Ví d : Phe: Qu n Hùng Gi i tính: Nam Ch tư ng: L B Phó Tư ng: Điêu Thuy n Gi i h n máu: 4 (1.5 +2.5) 88 lá tư ng (4 lá tư ng ch ) 12 lá máu163 lá s d ng (55 lá m r ng) 4 lá dã tâm gia 4 lá l nh CHU N B Ch n tư ng: Chia 5 tư ng cho m i ngư i chơi (n u s d ng quân ch thì b quân tư ng cùng tên ra) Ngư i chơi ch n 2 tư ng gi ng màu (cùng phe) t o thành c p tư ng c a mình. Tư ng đ t c nh thanh máu là ch tư ng, c nh ch tư ng là phó tư ng Ch n máu: Sau khi ch n tư ng, ngư i chơi c ng s máu c a 2 tư ng ra s máu c a b n (làm tròn xu ng) M i khi m t máu, b n l y tư ng che đi ph n máu đã m t. Khi b n chưa l t tư ng, b n chưa có gi i tính và phe; lên 1 tư ng, tư ng đó là gi i tính và phe c a b n; l t 2 tư ng; ch tư ng là gi i tình và phe c a b n.
 2. 2. Đ u lư t: B n có th l t tư ng và s d ng ch c năng (các kh năng kích ho t) trong giai đo n này. Phán xét*: B n rút lá trên đ u ch ng bài g i là lá “Phán xét” cho nh ng lá yêu c u quy n phán xét và gi i quy t yêu c u c a lá đó. (xem chi ti t ph n “các khái ni m”) B c bài: B n đư c rút 2 lá Dùng bài: B n có th dùng b t kì lá nào trên tay - Xác đ nh t m mà b n có th dùng đư c lá - Ch đư c dùng 1 lá sát trong m i lư t (n u không có kĩ năng đ c bi t) B bài: Ch đư c gi l i s bài trên tay b ng s máu hi n có. Cu i lư t: M t s kĩ năng có th s d ng giai đo n này. A là b n T m đ n ngư i B và F đ u là 1 T m đ n ngư i E và C đ u là 2 T m đ n ngư i D là 3 Khi ngư i B ch t, t m t b n (A) đ n C là 1 và đ n D là 2 B n (A) ch có th t n công F và B Khi b n trang b thêm lá “ng a +1” b n có th đánh t i E và C. (s nêu rõ các lá trang b và vũ khí sau) CÁCH CHƠI Thư ng - Ph t CÁC KHÁI NI M T m và t m t n công: B n có th tính t m c a mình theo c chi u kim đ ng h ho c ngư c kim đ ng h (tính theo chi u ng n nh t. T m m c đ nh lúc đ u là 1. B n có th dùng các lá trang b đ tăng t m c a mình. Khi m t ngư i ch t, ngư i đó s không đư c dùng tính t m n a. Khi b n là ngư i l t tư ng đ u tiên, b n đư c rút 2 lá. N u b n có s máu l (đã l t 2 tư ng), b n đư c rút 1 lá. Khi b n ch ng minh có “C p đôi hoàn h o”, b n đư c rút 2 lá ho c h i 1 máu (các c p đôi hoàn h o đư c li t kê ph n “C p đôi hoàn h o”) Khi b n gi t 1 ngư i (đã l phe): - Cùng phe, b n m t h t bài trên tay và vùng chơi. - Khác phe, b n đư c rút s bài b ng s ngư i còn s ng phe đó +1 (không tính ngư i v a b b n gi t) Khi b n ch t, b n l t tư ng c a mình và v n chung nư c v i ngư i còn s ng. Trò chơi đư c b t đ u t m t ngư i và theo chi u kim đ ng h . T ng ngư i s th c hi n lư t c a mình. M i lư t bao g m 6 giai đo n: Đ u lư t Phán xét B c bài Dùng bài B bài Cu i lư t Bài kh i đi m: Chia m i ngư i chơi 4 lá bài s d ng Nh ng lá s d ng xong s b vào ch ng b , khi dùng h t xào l i và dùng l i t đ u. Chia Phe: M i c p tư ng s là đ i di n cho m t nư c (phe). Có t t c 4 nư c (phe): Ng y (xanh dương), Th c (đ ), Ngô (xanh lá) và Qu n Hùng (xám). Khi b n l t tư ng, b n thu c v nư c đó n u nư c b n có s ngư i chưa vư t quá n a s ngư i chơi. N u nư c b n đã chi m n a s ngư i chơi, b n thu c v phe “Dã tâm”. Các “Dã tâm” là các phe khác nhau. “Dã tâm” bu c ph i tiêu di t t t c m i ngư i đ chi n th ng. A B C DE F Ví D :
 3. 3. A B Lá Phán xét A C D E F G H D E F G H C B Lá trên tay Lá Tướng Lá máu Chiến mã (cộng) Trang bị | Phòng cụ Chiến mã (trừ) Trang bị | Vũ khí
 4. 4. BÀI CƠ B N Gi i quy t xung kh c trong lu t: N u lu t và k năng tư ng xung kh c v i nhau , tuân theo m c ưu tiên sau: K năng tư ng > Tác d ng c a lá bài > Quy t c cơ b n c a trò chơi
 5. 5. BÀI CÔNG C --- Quy t Đ u --- --- Quá Hà Sách Ki u --- --- Thu n Th Thiên Dương --- --- V n Ti n T Phát --- A B C D A B C D S , màu và ch t lá bài Tên và hình lá bài Ch c năng lá bài Lo i lá bài Công c th i gian Nh ng lá công c đư c nh n bi t b ng tên trong khung hình ch nh t và có kí hi u dư i cùng. Các lá công c có 2 lo i: Phi th i gian và có th i gian. Có th i gian có thêm kí hi u
 6. 6. --- Nam Man Nh p Xâm --- --- Đào Viên K t Nghĩa --- --- Vô Trung Sinh H u --- --- Ngũ C c Phong Đăng --- --- Tà Đao Sát Nhân --- --- Vô Gi i Kh Kích ---
 7. 7. --- Vô Gi i Kh Kích --- --- H a Công --- --- Dĩ D t Đãi Lao --- --- Tri B Tri K --- --- Xích S t Liên Hoàn --- Th i gian s d ng : khi có m t lá công c đư c kích ho t k năng. Ph m vi nh hư ng: 1 phe b lá công c đó tác d ng. Ch c năng lá bài: Vô hi u hóa tác d ng c a lá công c đó lên 1 phe. Khác: “Vô gi i kh kích - Vương” cũng có tác d ng và đ c đi m như “Vô gi i kh kích”, và có th b vô hi u b ng lá vô gi i kh kích. Th i gian s d ng : Lư t dùng bài. Ph m vi nh hư ng:B n và t t c nh ng ngư i chung phe v i b n. Ch c năng lá bài: Rút 2 lá t ch ng bài rút, sau đó b 2 lá vào ch ng bài b . Th i gian s d ng : Lư t dùng bài. Ph m vi nh hư ng: M t ngư i khác. Ch c năng lá bài: b n ch n xem 1 tư ng chưa l t ho c bài trên tay 1 ngư i. Khác: B n có th b lá này vào ch ng bài b đ rút m t lá t ch ng bài rút.
 8. 8. --- Vi n Giao C n Công--- --- L c B t Tư Th c--- --- Lương Binh Th n Đo n --- --- Lương Binh Th n Đo n --- Th i gian s d ng : Lư t dùng bài. Ph m vi nh hư ng: M t ngư i khác phe b n. Ch c năng lá bài: Ngư i khác phe v i b n rút 1 lá, sau đó b n đư c rút 3 lá. Khác: Ngư i chưa l t tư ng không th s d ng “Vi n Giao C n Công” B n không th dùng “Vi n Giao C n Công” lên ngư i chưa l tư ng TRANG B | CHI N MÃ Chi n mã (ng a) là nh ng lá có ký hi u Ng a có hai lo i: Ng a +1 và ng a -1. M i ngư i có th trang b 1 lá ng a +1 và 1 lá ng a -1 Khi thay lá ng a m i cùng lo i c ng (ho c tr ) ph i b lá cũ đi.
 9. 9. - Gia Cát Liên Châu N - - Thư Hùng Song C Ki m - - Phá Th ch Ph - - Trư ng Bát Xà Mâu - - Kỳ Lân Cung -- Tam Tiên Lư ng Nh t Đao - - Thanh Công Ki m - - Hàn Băng Ki m - TRANG B | VŨ KHÍ A B C D E E A B C D S , màu và ch t lá bài Tên và hình lá bài T m đánh c a vũ khí Lo i lá bài Ch c năng lá bài Các lá Vũ khí có tên trong ngo c vuông và đư c đánh d u b ng Vũ khí đư c s d ng đ tăng t m t n công c a b n. Các vũ khí có ch c năng và t m đánh khác nhau. B n ch có th trang b 1 vũ khí 1 l n. T mđánh: 3 Ch cnăng:Khi b n gây sát thương cho m t ngư i b ng lá Sát, b n có th b 1 lá trên tay, ch n m t ngư i trong t m 1 c a ngư i đó đ nh n 1 sát thương do b n gây ra.
 10. 10. - Bát Quái Đ - - B ch Ngân Sư T - - Nhân Vương Thu n - - Đ ng Giáp - - Thư Hùng Song C Ki m - - Hàn Băng Ki m - TRANG B | PHÒNG C Trang b phòng c là nh ng lá có ký hi u Phòng c đư c s d ng đ tăng m c đ b o v cho b n. B n ch có th có duy nh t 1 phòng c , n u s d ng cái m i, cái cũ s b đi và cho vào ch ng bài b . Các lá trang b đư c đ t trong vùng trang b c a b n, nó s đó sau khi s d ng (ch không b b vào ch ng bài b như nh ng lá khác). Các trang b có hi u qu khác nhau và có th dùng nhi u l n trong lư t. Khi b n l p m t trang b m i, trang b cùng lo i đã l p trư c đó s b m t đi và b vào ch ng bài b . T mđánh: 2 Ch cnăng:T t c nh ng ngư i chung nư c v i b n +1 t m đánh.
 11. 11. --- Thanh Long Đo t Phư ng --- B N M R NG T mđánh: 3 Ch cnăng:Khi s d ng lá Sát lên ngư i khác, b n có th h y c a ngư i đó 1 lá. N u b n gi t ngư i đó b ng lá Sát và s ngư i c a nư c b n ít nh t bàn, b n có th cho ngư i b n gi t ch n 1 lá tư ng chưa dùng cùng nư c v i b n và quay l i tr n đ u. Gi i h n máu gi nguyên, h i 2 máu và rút 1 lá. N u s d ng “Phi long đo t phư ng”, b lá “Song long c ki m” --- Thái Bình Yêu Thu t --- T ađ nhk Không b nh hư ng b i sát thương thu c tính. Gi i h n tr bài c a b n và ngư i cùng nư c c ng thêm X (X là s ngư i c a nư c b n). Khi b m t lá này t vùng trang b b n t m t m t máu sau đó b c thêm 2 lá. --- Thanh Long Y n Nguy t Đ o --- T ađ nhk Khi s d ng lá Sát, m c tiêu không th l t tư ng đ n khi lá Đánh h t tác d ng. --- Phương Thiên H a Kích --- Khi b n dùng lá Sát, có th ch đ nh 1 ngư i trong các nư c khác nhau và nh ng ngư i chưa l t đ tr thành m c tiêu c a lá Sát. N u 1 ngư i trong các m c tiêu dùng Ng thành công thì đòn đánh vô hi u v i các m c tiêu còn l i. Khi ch n m c tiêu, ngo i tr nh ng ngư i chưa l phe, nh ng m c tiêu còn l i đ u ph i khác phe. --- Minh Quang Kh i --- Vô hi u hóa sát thương có thu c tính h a. N u b n thu c ti u th l c, b n không th rơi vào tr ng thái liên hoàn. > TRANG B <
 12. 12. --- H Tâm Kính --- Khi nh n sát thương l n hơn ho c b ng s máu hi n t i c a b n, b n có th b lá này t vùng trang b và ch n thi t h i đó. --- Ng c T --- T ađ nhk N u b n đã có phe, phe c a b n tr thành đ i th l c duy nh t. Trong giai đo n rút bài, b n rút thêm 1 lá. Đ u giai đo n hành đ ng xem như đã dùng 1 lá “Tri B Tri K ”. N u ngư i s h u ”Ng c T ” chưa l phe, xem như k năng c a “Ng c T ” không có tác d ng. --- M c Ngưu Lưu Mã --- M t l n trong lư t hành đ ng, l y 1 lá trên tay đ t úp lên lá bài này, sau đó b n có th di chuy n c lá này cùng v i nh ng lá trên nó t i vùng trang b c a m t ngư i chơi b t kì. Ngư i s h u lá này có th xem và s d ng các lá bài trên đó như là bài trên tay. B n không th di chuy n lá này t i ngư i chơi khác n u như vùng trang b c a ngư i đó có trang b b o v t. --- Đinh Lan D Minh Châu --- T ađ nhk B n có kĩ năng Ch Hành (Tôn Quy n) Ch Hành: M t l n trong lư t hành đ ng, có th b ra t 1 đ n X th bài (X là gi i h n HP) và rút s th bài tương ng. --- Đi u H Ly Sơn --- Có th s d ng t i đa lên 2 ngư i khác. Ngư i đó không đư c tính vào kho ng cách và v trí, không đư c dùng lá bài và không b tr thành m c tiêu c a nh ng lá bài khác. Sau khi dùng lá bài này b n đư c rút thêm 1 lá. Lá này s không nh hư ng đ n s ngư i còn s ng hay phe dã tâm. --- Hi p Thiên T Dĩ L nh Chư H u --- N u b n là đ i th l c, b n có th k t thúc lư t hành đ ng ngay. N u làm v y khi k t thúc lư t, b n b 1 lá và đư c đi thêm 1 lư t n a. N u không ph i lá đ i th l c, b n không th s d ng lá này. > Công C <
 13. 13. --- L c L c Đ ng Tâm --- Có th dùng lá này lên t t c ngư i chơi c a m t đ i th l c hay m t ti u th l c. T t c m c tiêu rơi vào tr ng thái liên hoàn. V i m i m c tiêu đã tr ng thái liên hoàn, b n đư c rút 1 lá . Có th b lá này đ rút 1 lá t chông bài. --- Th y Yêm Th t Quân --- Dùng lá bài này v i ngư i có bài trong vùng trang b . Ngư i đó ch n b t t c các lá trong vùng trang b ho c nh n vào 1 sát thương thu c tính Lôi. --- H a Thiêu Liên Doanh --- Dùng lá bài này lên ngư i sau b n và nh ng ngư i cùng đ i hình v i ngư i đó. M i ngư i nh n 1 sát thương thu c tính H a. Quan h đ i hình: Các tư ng cùng phe ng i liên ti p v i nhau không có ngư i khác ng i gi a. --- S c L nh --- M i ngư i chơi chưa l phe ph i ch n: 1. M m t 1 tư ng và rút 1 lá 2. B 1 lá trang b 3. T m t m t máu N u lá này chưa th c hi n kĩ năng mà b h y b i lá khác ho c do lá phán xét, cu i lư t đó, th c hi n kĩ năng c a lá này. Sau đó b lá này ra kh i trò chơi. --- Liên Quân Th nh Y n --- Dùng lá bài này lên b n và nh ng ngư i chơi trong m t nư c khác. B n rút X lá (X là s ngư i còn s ng c a nư c đó). Nh ng ngư i trong nư c đó l n lư t ch n 1 trong 2: h i 1 máu ho c rút 1 lá. V icáckháini mkhóhi u,b ncóth xemthêmtrongph n“Ph L c”
 14. 14. C P TƯ NG HOÀN H O M t s tư ng s t o thành c p đôi v i m t s tư ng khác. C p đôi hoàn h o sau khi l t c 2 tư ng s đư c ch n h i m t máu ho c rút 2 lá bài. Các tư ng ch là c p hoàn h o v i t t c tư ng trong phe. Quân ch Tào Tháo Tư ng Ng y Chân Cơ Tào Phi Đi n Vi Tào Tháo H H u Đôn H H u Uyên H a Ch Tào Tháo Lý Đi n Nh c Ti n Tang Bá Trương Liêu Tào H ng Tào Nhân Tuân Du Tuân Úc Quân ch Tôn Quy n Tư ng Ngô Chu Du Hoàng Cái Chu Du Ti u Ki u Chu Du Tôn Sách Chu Thái Tư ng Khâm Chu Thái Tôn Quy n Đ i Ki u Ti u Ki u Đ i Ki u Tôn Sách Lăng Th ng Cam Ninh Thái S T Tôn Sách T Th nh Đinh Ph ng Quân ch Trương Giác Tư ng Qu n Hùng Điêu Thuy n L B Nhan Lương & Văn Xú Viên Thi u T T Vu Cát Quân ch Lưu B Tư ng Th c Bàng Th ng Gia Cát Lư ng Cam Phu Nhân Lưu B Chúc Dung M nh Ho ch Gia Cát Lư ng Hoàng Nguy t Anh Hoàng Trung Ng y Di n Lưu B Quan Vũ Lưu B Trương Phi Lưu Thi n Tri u Vân Mã Đ i Mã Siêu M nh Ho ch Chúc Dung
 15. 15. PH L C [Dùng... như] M t vài kĩ năng ho c lá bài cho phép b n dùng lá này như lá khác. Khi bi n đ i, lá đó v n gi nguyên màu và s trên lá bài. Sau khi gi i quy t k t qu lá đó, lá đó tr l i bình thư ng. B n không th bi n đ i 1 lá đư c 2 l n. [L t bài] b n ph i l t lá đó sao cho t t c ngư i chơi th y đư c đ c đi m lá đó. [M t sát thương] N u hi u ng c a lá bài ch nói gây sát thương ma không nói gây bao nhiêu sát thương, ta m c đ nh chúng là m t đi m sát thương. [M t l n sát thương] M t l n sát thương là khi có gì đó gây ra sát thương cho m t ngư i nh hư ng đ n s máu c a ngư i đó. M t l n sát thương có th là m t đi m sát thương cũng có th gây nhi u sát thương hơn. Nh ng kĩ năng phát đ ng khi nh n sát thương ch có th s d ng kĩ năng m t l n. [Liên hoàn] Đang tr ng thái b xích. [Ngư i sau vòng] Ngư i ngay sau bên ph i b n. [T a Đ nh Kĩ] K năng b t bu c ph i th c hi n khi th a mãn đi u ki n. [Đ t ch ng tư ng] Khi đ t ch ng tư ng, b n l y phó tư ng đ t lên ch tư ng. Vi c này bi u th cho tr ng thái m t lư t. Khi đ n lư t c a b n, b n d i phó tư ng ra, b qua lư t c a mình và tr l i như bình thư ng N u b n đang đ t ch ng tư ng và có kĩ năng b t b n đ t ch ng tư ng, b n d i tư ng ra và có lư t như bình thư ng. [Vô Hi u Hóa] Khi b n ch u tác d ng c a m t lá b n có kh năng vô hi u hóa nó, sau khi m t lá bài b vô hi u hóa, lá đó s đư c b vào ch ng bài b . [Tri n khai tr n pháp kĩ] N u s ngư i còn s ng là 4 hay nhi u hơn, nh ng kĩ năng có hi u ng tr n pháp có th đư c kích ho t. Tr n pháp có th đư c kích ho t vào đ u lư t hay trong lư t dùng bài. Vi c này đư c g i là “kích ho t tr n pháp kĩ”. [Cách kích ho t tr n pháp kĩ] Khi b n kh i kích tr n pháp kĩ, nh ng ngư i úp m t tư ng n u th a mãn đi u ki n có th lên 1 tư ng đ kh i đ ng hi u ng tr n pháp. Th t l t m t theo chi u kim đ ng h t ngư i trong lư t. [Ch tư ng k ] K năng này có th đư c kích ho t n u đây là ch tư ng c a b n. [Phó tư ng k ] K năng này có th đư c kích ho t n u đây là phó tư ng c a b n. [Quan h đ i hình - hàng]Các tư ng chung phe ng i liên ti p v i nhau và không có ngư i khác ng i gi a (ít nh t 2) [Quan h bao vây] Khi m t ngư i khác nư c ng i ngay gi a hai ngư i cùng nư c (t c là ch có ngư i đó ng i gi a 2 ngư i khác nư c), đó là quan h bao vây. Ngư i ng i gi a là “ngư i b vây”, 2 ngư i ng i ngoài là “ngư i bao vây”. 1. Khi s d ng lá quân ch , b lá tư ng tương ng trư c khi chia tư ng. 2. Quân ch b t bu c ph i là ch tư ng. 3. Ai là quân ch s b t đ u lư t đ u c a h b ng các l t lá quân ch lên. Quân ch không th úp l i 4. Khi quân ch l t lên, l y lá l nh kì đ t bên c nh quân ch . 5. Quân ch là c p đôi hoàn h o v i t t c các tư ng cùng phe. 6. Khi quân ch có trên bàn, t t c các tư ng chung màu đ u cùng phe (không có giã tâm gia). 7. M t khi quân ch ch t, t t c nh ng ngư i trong nư c đó tr thành giã tâm. > Quy t c đánh n i chi n ph n quân ch <

×