Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

aKmbt35020150211151243 rotated

262 visualizaciones

Publicado el

oferta 9

Publicado en: Datos y análisis
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

aKmbt35020150211151243 rotated

  1. 1. - F0?f! ll{1a_r pemm persoancjuridice 51' entititi fin! pemonalitate Jllfldlcé care sc 1'nregistrcan7 in regisu-u] oorucrtnlui - .1 . . OFERTA DE VANZARE TEREN M? 94 /0 0'4 ‘£0/5 subscnsa”. . . .. :i. c.». 513.4 1.1.1205. . .-‘M. -L. -. . ... . . ., ClF/ CUl . . . ,e. o.. a¥n. .:A. ».& . ... . . . avénd adresa de comu_: _1lcare in localitatea . . . . . 7./ !‘74’30-hévf . . . . . . . . . . . . . , sir. . . .5.‘§41.»/ . . . c_I. ’.. ..nr. ...3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc . . . . . ..et. .a£. .,ap. .6'§, judf ul/ sectorul . . 1/ . . . . . , oodul pogtal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail vfind teren agricol situat in extravilan, in sup rafagi de . . .0; .1 313-3 . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregul de. . . . .5X0. . (. . ) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . (| ei)2) , 2’ Se va completa in cifre §i lilere. 4 Jonditille de vénzare sunt urmétoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 'b'a}é bfibiad : 'a'én': :'a'cLa}éé ié£éB'iirL}'""""'''' ! .. ; Numar a f cadastral vlile. Iivezlle, pepinierele vnioole. pomioole, plantatiile de hamei si duzi, pésunile, féne tele, serele, solareae. rfisadnigele 5:‘ altele asemenea, oele cu vegetalie forestieré, dacé nu fac pane din amenajamentele silvice. p3§unile fmpadurite. cele ocupate cu constructii sf inslalalii agrozootehnioe, amenajarile piscioole $5 de mbunélétiri funciare, drumurile lehnologioe si de exploalare agricola, platformele §i spatiile de depozilare care ervosc nevoilor productlei agricole sf terenurile neproduclive care pol fi amenajale 5|’ folosite pemm producjia rioolé. Q’ Se compleleazé cu "X" rubricile in care informatiile pot ll oomparate cu datele din Regislrul agrlcol, videnfele fscale, evidenjele de stare clvllé, allele asemenea. Vénz étorfiggukcgaicigza‘ . . . . . . . . . . . I . . . (numele 5:’ prenumele in clar) Semnétura . . . . . . . . . . . , . . IOTE: - Cémpurile notate cu (") sunt obligatoriu de comple tat. Cémpurile notate cu (“) se completeaz é in cazul fn care sunt cunoscute informaliile. Fig, l / I
  2. 2. - Forfnnlar pcntru persoanejuridice 5|’ entitaji firi pasonalitale Juridicrl care se inregistreazi in registrul comatului - OFERTA DE VRNZARE TEREN we '’/95// ”‘ 0*” - 30/; Subscrisa”. . . .§. c.. . szweaa. . . :e= ¢.. .. .. . . ,., CIF/ cu: . . ., eo. .3i’? /.. £.3.». z . ... . . . avénd adresa de comuggicare Tn localftatea . . . . . 7.7.f'74(-$0-h€fY . . . . . . . . . . . . . , str. . . a5.‘§4l. /. . . . . . . . . .,sc . . . . . .,et. .:£. .,ap. .5:5, judfilul/ seclorul . .: //filly. . . . . , codullpostal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se completeazé cu denumirea formeide organizare, conform reglementérilorlegale, proprietar al terenului: societate comerclalé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative“: de credit/ societate cooperativélcooperativé agricolé/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperatlvé europeané sucursalé/ persoané fzicé autorizaté/ intreprindere familialé/ lntreprindere individualé etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in sup rafagé de . . . . . . . . . . . . . . . . . pregul de . . . . . o.3.9.‘{l0. 39:03) . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . (lei)2’ I. 2’ Se va complete in cifre §i litere. Condigiile de vénzare sunt umlétoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ 'bIa'n= L Era}/ irid gaaaleaggeg iér'é}. L'lL}'"""""' . I 0ra§ul/ If Specrficare {Comuna/ lsuprafg a ‘Judetulm; (ha)( I . . 3 Numar l cadastral ar( 3, ville, Iivezlle, peplnierele vitlcole, pomloole, plantatule de_hameI 54 duzl pagunile, _féne tele, serele, Se completeazé cu "X" rubricile in care informatiile pot fl com evideniele fiscale, evidentele de stare clvilé, allele asemenea. parate cu datele din Registrul agriool, Cunoscénd c 5 falsul in declaratii se pedepse$te conform Legii; mu; 235/zoog privind Codul genal, cu modificérile $5 oompletérile ulterioare, declar cé datele sunt reale, corecte 5:‘ complete. V‘nz étor/ T ternicit . .6.‘ . ... . . .33?m. in (numele §i prenumele in clar) Semnétura . . . . . . . . . . . . . . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sun, " obligatoriu de comple tat. - Cémpurile notate cu (**) se compleieaz 5 in cazul in care sunt cunoscute informajiile. Fag. I ll
  3. 3. - Formular pentru persoanejuridice si entitéli fliré petsonalilate Juridica care se inregistrwzi in registrul comerlului - . / . , / " OFERTA DE VANZARE TEREN NR 92//0 0'2 ‘Z0 ‘S subscnsa". . . .. ?“. c.-. if»; weus. . . €.. .€: I.--. . . . . . . _., cn= /cu: . . .eo. .m°‘: /.. :.3.»@ . . . . . .. avénd adresa de oomupicare in localitatea . . . . . 7'. /./ ’;? (l§lM2€7? . . . . . . . . . . . . . , str. . .5761?! /. . . t_1.'. ... nr. ... .3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc . . . . . .,_et. .a£. .,ap. .6{3., judf ul/ sectorul . .1//549$. . . . . , codul pogtal . . . . . . . . . . . . . ., e-mall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se completeazé cu denumirea forrneide organizare, conform reglementérilorlegale, proprielar al terenului: societale comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperalivé de credit/ socielale cooperativé/ cooperativé agricolélgrup european de interes economic/ socielale europeané/ socielate cooperatlvé europeané sucursalé/ persoané fizicé autorizatéllntreptindere familialéfintreprindere individualé etc. vénd teren agrlcol situat ‘in extravilan, in sup rafagé de . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregame . . . .-<'-? l’b. .[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . (lei)2) 2) Se va complete in clfre §i litere. I Condiliile de vénzare sunl urméloarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ Daié b}u’vin'a' aaealangalgg 'zé. -r'é}'{. IlL}}'""""' J lnformajil privind amplasamentul terenului _ ' ! I Categoria i ) Orasull l Numér Numér de Numér Numér de I Specificare {Comunal lsuprafe alcadaslral larla/ lot parcelé folosinté” Obs. ’ Judetui (-1-) ( (me) (ti) (am) I, Se oompleleazé calegoriade folosinté a lerenurllor-agricole slluale in extravilan productive, care sunl: lib ‘file. ville, livezile, pepinierela vllloole, pomicole, plantatiile de hmel $5 duzi, pagunile, féne lele, serele, s narele, rasadnitele §i allele asemenea, cele cu vegelagle foreslieré, dacé nu fac pane din amenajamentele silvice, pésunile lmpédurite, cele ocupale cu oonslrucfii si instalatil agrozoolehnice, amenajérlle piscicole §l de imbunalalirf funciare. drumurile tehnologlce §i de exploatare agricolé. plalformele si spaliile de depozitare care servesc nevoilor producliei agricole si terenurlle neproducfwe care pol fl amenajate sl folosile penlru produclia a ricola. a’ Se compleleazé cu "X" rubricile in care inforrnaliile pol fi comparate cu dalele din Reglstrul agricol, evidentele liscale, evidenlele de stare civilé, allele asemenea. Cunoscénd c é falsul in declaralli se pedepseste conform Legll nr_} 286/2009 privind codul Qenal, cu modificéfile §i completérile ulterioare, declar cé dalele sunt reale, corecte 5i complete. _ ' Y? ?? . "‘. ‘f’. 'f': I.12:*zw”‘f°? ‘ (numele gi prenumele in clar) Semnétura . . . . . . . . . . . . NOTE : = Cémpurile nolale cu (') sun obligatoriu de comple tat. -» Cémpurile notate cu (**) se completeaz 5 in cazul in care sunt cunoscute informalllle. Fag. Ill
  4. 4. — Formular pentn: persoanejuridice §i eutitéfi lira pcrsonalilate juridica care se inregistreazi in registrul comafului — we . /‘3//10.0.2-/5‘ OFERTA DE vANzARE TEREN Subscrisa“. . . .39.. 5.12 ueus. . €4.91--. . . . . . . _., ClF/ CUl . . . £.0..3¥o’1.»£r3.»% . . . . . .. avénd adresa de comu_r_1icare ln localitatea . . . . . .77./7115 0+8»? . . . . . . . . . . . . ., slr. . .5.”§¢. €l»/ . . . e_/ .'. ... nr. ... .3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc . . . . . ..et. .:£. .,ap. .65, jud1e ul/ seclorul. .l/ /U493 . . . . . . codul pogstal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , egale, Se completeazé cu denumirea fonnei de organizare, conform reglementénlorl proprietar al terenului: socielale comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative de creditlsocietate cooperativé/ cooperative agrioolé/ grup european de interes economic/ socielate europeané/ societate cooperative europeané sucursalé/ persoané fzicé autorlzaté/ lntreprindere familialélinlreprindere lndividualé etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in sup rafagé de . . . . . .0/. '.? ;9 . . . . . . . . . . . . (ha), la pretulde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 0902) 2) - . . . Se va completa in crfre §l lrlere. Condiliile de vénzare sunt urrnétoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ’Dla': é Dnlllnd ide'n}ir. 'c'a}éé iér'é{{JiL}}""""""' lnfonnapi privind amplasamentul terenului ! Categofia X! l ’ Numérde Numér Numérl de Ora$ul/ I ; Numér Specificare Comunal Suprafa a l cadastral parcelé . folosin; é‘” Obs. Judetul («KL F i: (H) 5 J I l S9 completeaz: calegoria de folosinté a lerenurllor agrloole situate in exlravilan productive, care sum: 2'‘ lle, ville, livezile. pepinierele vltioole, pomicole, planlajille de hamei si duzi, pasunile, féne lele. serele, suarele, rasadnitele 5i allele asemenea, cele cu vegelalie foresliera, daca nu fac parte din amenajamenlele silvice, pésunile Tmpédurite. cele ocupate cu conslruclii 5i instalalii agrozoolehnice, amenajérile piscicole 5:’ de imbunalallrl funciare, drumurile tehnologice §i de exploatare agrloola, plalformele §i spatiile de depozitare care ’ ’ ‘ 5i terenurile neproduclive care pol fl amenajate 5i folosite pentru productia Se cornpleteazé cu "X" rubricile in care informagiile pol ll comparate cu dalele din Regislrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, allele asemenea. Cunoscénd c 5 falsul in declaralii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind cu modificairile $1’ complelérile ullerioare, declar cé dalele sunl reale, corecle Codul Qenal. si complete. V‘ ‘l I? t ' ‘t _. ?i%. é?'.212:*mer"'F! .m Ls (numele §i pren mele in clar) . ' Semnétura . . . . . . . . . . . . . . 1 ‘ Data . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligaloriu de comple tat. - Cémpurile nolate cu (*") se completeaz a in cazul in care sunt cunoscute informaliile. Pag. l/l
  5. 5. -i. »’"EX. ~l "Yr. I B - Formular pcntru peisoanejuridice si cntitati fllrli personalilale la um'mL‘/1' metmlologicc juridicfi care se inregistreafi in registrul comertului - me. /a 0/10. 0.2. OFERTA DE VANZARE TEREN £015 Subscrisan. . 39-. . .3/L11/. i€U$. ..3-.2-L. -. . . . . . . . CIF/ CUI . ./ ?.0.<3.? :?. /9'33-? -. . . . . . . . ., avénd adre a de comunicare in localitatea . . . ’Dl'.7/. §0IllQ4 . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. I3 glut . . . . . . . . .. nr. ...3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc . . . . . .,et. ..~5.. ,ap. .5'5, judelul/ sectonil . . . !t! ll1l. ‘§ . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se completeaza cu denumirea fonnei de organizare, confonn reglementanlor legale, proprietar al terenului: societate comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative“: de credit/ societate cooperativé/ cooperative agricola/ grup european de interes economic/ societate europeana/ societate cooperativé europeané sucursalalpersoana fizicé autorizatélintreprindere familialé/ intreprindere individuala etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in sup rafagé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la prelul de . . .0. . (. . £l? I1cl'Jl. l17.§. C.lio, ‘-zctzt) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . (iei)2’ 2) ‘ Se va completa in cifre si litere. Conditiile de vénzare sunt urmatoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lnformatii privind amplasamentul terenului Categofia Ora§ul/ Specificare Comunal Suprafasa cadastral carte funciara Judelul (*) ‘ha’ " (. .,) Se com pleleazé Se completeaza categoria de folosinlé a terenurilor agricole situate in exlravilan productive, care sunt: arabile. ville, Iiveziie. pepinierele vltlcole, pomicole, plantatiile do hamei si duzi, pasunile, féne tele, serele, solarele, rasadnitele si allele asemenea, cele cu vegetalie forestieré, daca nu fac parle din amenajamentele silvlce, pagunile impadurite, cele ocupale cu oonstmctii si instalatil agrozootehnica, amenajarile piscioole si de Tmbunatétiri funciare, drumurile lehnologice si de exploatare agricole, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si lerenurile neproduclive care pot fi amenajate si folosite pentru productia a ricola. %) Se completeazé cu "X" rubricile in care informatiile pol fi comparale cu dalele din Regislrul agricol, evidentele fiscale, evidenlele de stare civil. ’-i, allele asemenea. . Cunoscénd c a falsul in declaratii se pedepseste _conform Legii nr. 286/2009 privind Codul genal, cu modificarile si completérile ulterioare», declar tale“ unt reale, oorecte si complete. V‘ “tor/ I u : ‘cit, . 3'3"’. . . . . "?‘. ’.l%; ’1'c«2l zbm (numele si prenumele in clar) Semnétura . . . . . . . ., . . . . . . ' ¢~~ Data . .. /0-. 92.40/5.. NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaz 5 in cazul in care sunt cunoscute lnforrnatiile. Pag. l/1

×