Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG SEPTEMBRIE 2018

408 visualizaciones

Publicado el

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG SEPTEMBRIE 2018

Publicado en: Datos y análisis
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG SEPTEMBRIE 2018

  1. 1. CMYK Bocsigului VOCEA Publicația locală a comunei Bocsig Numărul 91Anul 2018 Apare lunar şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier VOCEA BOCSIGULUI Unul din evenimentele cele mai importante desfășurate în cursul acestei luni în comună a fost reprezentat de vizita Înalt Preasfințitului Ti- motei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Biseri- ca Ortodoxă din Bocsig, unde alături de preotul paroh Dragoș Teodor și ceilalți preoți invitați, a oficiat slujba liturghiei, sfințind Biseica, după care a oficiat și sfințirea noilor lucrări finalizate de la Biserică, respectiv troița din curte. Această vizită a constituit moment de bucu- rie pentru toată comunitatea creștin-ortodoxă din Bocsig, fiind un moment de mare însem- nătate atât pentru biserică, cât și pentru în- treaga comună. Înaltpreasfinția Sa a fost primit cu toate onorurile cuvenite, cu respectarea întoc- mai a canoanelor bisericești, la intrarea în biserică, alături de preotul paroh, preoții invitați, domna primar Abrudean Teodora, viceprimarul Iercan Teodor, fiind prezenți și credincioșii veniți anume pentru a se bucura de acest moment deosebit din viața bisericii. Bineînțeles că nu au lipsit nici tinerii îmbrăcați în straie populare, care au fost cei care au înmânat, după obiceiul poporului ro- mân, pâinea și sarea la intrarea în biserică. Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Bocsig! Această vizită atât de im- portantă pentru comună a fost pregătită de preotul pa- roh Dragoș Teodor în cele mai mici detalii, după toate canoanele bisericești. Împreună cu Consiliul Pa- rohial și credincioșii biseri- cii, a reușit să impresioneze prin frumusețea primirii Înaltpreasfințitului, când în fața bisericii s-a format un coridor al tinerilor îmbrăcați în costume populare! Un co- ridor al frumuseții bocsiga- ne! Putem să-l numim așa, de- oarece biserica însăși parcă a prins viață avându-i alături pe acești tineri îmbrăcați în frumosul nostru port popu- lar! Felicităm pe toți cei care au îmbrăcat costumul popular cu această ocazie, pe copii, pe părinții și bunicii care i-au încurajat să facă acest lucru, căci atmosfera creată prin prezența lor a fost una în care parcă basmul a poposit la Bocsig. O atmosferă desprinsă din imaginile vremurilor trecu- te, când întregul sat se colo- ra atunci când toată lumea venea la biserică în portul popular atât de viu al bocsi- ganilor! >>> pag. 4
  2. 2. VOCEA BOCSIGULUI pag. 2 VOCEA BOCSIGULUI Cu bucuria revederii am participat la deschiderea anului scolar. Dragi elevi, stimate cadre didactice și stimați părinți, în calitate de primar, vă do- resc ca începutul anului școlar să fie pentru toți un moment de bucurie. Apreciez eforturile dască- lilor și ale părinților pentru ca școala să fie cat mai primi- toare astazi la inceputul anu- lui scolar si va felicit pe toti pentru ceea ati facut pentru scoala cat si pentru comu- na noastra, asigurându-vă de sprijinul meu pentru ca ac- tul educativ în comuna Boc- sig să se desfășoare în cele mai bune condiții. Transmiot elevilor să aibă un an școlar cât mai bogat, cu re- zultate de care să vă bucuraţi, să aveţi doar note mari, un comportament exemplar, și să conștientizaţi faptul că zil- nic veţi aduna în minte și în suflet lucruri noi și frumoase, care să vă formeze persona- litatea și să vă călăuzească pe drumul cel bun în viaţă. Vă doresc să vi se împlineas- că toate visele, să aveţi sănăta- te și putere de muncă, să fiţi colegi și prieteni, să respectaţi școala care vă primește cu bra- ţele deschise și nu în ultimul rând, să confirmaţi speranţele și încrederea familiilor voastre. Va urez succes tuturor în noul an școlar. Primar Abrudean Teodora Noul an școlar a început în cele mai bune condiții Pe data de 10 septembrie a sunat din nou clopoţelul. Un nou an şcolar a început la școlile și grădinițele din Bocsig, Răpsig, Mânerău și Bocsig Cartier . Clasele au prins din nou viață, vocile elevilor răsunând iarăși în acest nou an școlar. Cei mai mici dintre elevi, plini de emoție și cu buchete de flori în mână, au intrat pentru prima dată în clasele care pa- tru ani de acum încolo îi vor găzdui. Părinții și ei prezenți, i-au încurajat și i-au predat spre pregătire profesorilor. De acum încolo acești profesori vor fi al doilea părinte pen- tru fiecare dintre elevi. A început astfel un nou an școlar, cu noi generaţii de copii, cu unele cadre didactice noi, cu multe emoţii pentru cei care păşesc pentru prima dată pragul şcolii şi cu multe întrebări în gând pentru cei care vor absol- vi la finele anului şcolar clasa a VIII-a. Dar pentru toţi, cu siguranţă a început un nou an cu multe speranţe şi năzuinţe ce aşteaptă a fi împlinite. Anul școlar 2018-2019 și-a deschis așadar larg porțile, iar forfota și veselia din curtea școlii, dar și din sălile de clase, primitoare, promit de pe acum un an școlar încununat de suc- cese. Elevi, nu uitați: doar prin educaţie veţi putea fi proprii voş- tri stăpâni şi veţi putea face alegerile potrivite pe mai depar- te in viaţa personală. La Bocsig festivitățile de început de nou an școlar s-au desfășurat în curtea școlii, unde, în prezența oficialităților comunei, a preotului paroh, a cad- relor didactice și a părinților, elevii s-au reîntâlnit cu școala, începând o nouă etapă de pregătire a vieții. Mo- mentul a fost unul solemn, încărcat de emoție, un moment reprezenta- tiv care a deschis practic un nou an școlar la Bocsig. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și fa- miliilor care nu-și permit să plătească cheltuiala cu căldura în timpul sezo- nului rece, iar acordarea acestui ajutor e prevăzută în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind mă- surile de protecție socială în perioada sezonului rece. Ajutorul pentru încălzirea lo-cuinței prevăzut de ordonanța de urgență ca măsură de sprijin suportată din buge- tul de stat se acordă numai familiilor și persoanelor singure care nu bene- ficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței, acordate în baza contractelor de muncă sau altor re- glementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum și în baza legii. Este important să amintim că sezonul rece reprezintă perioada cu- prinsă între 1 noiembrie și 31 martie. Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat; Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei: Condiția principală pentru a obține acești bani este ca veniturile solicitan- tului să fie sub anumite niveluri stabi- lite prin ordonanță, astfel: -în cazul ajutoarelor pentru gaze na- turale, energie electrică și lemne, căr- buni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau mem- brul de familie) trebuie să fie, în princi- piu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei). Cine depune cererea: - titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este: - proprietarul locuinţei; - persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere; - titularul contractului de închiriere; - alt membru de familie major şi le- gal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere; - reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani. Acte necesare pentru depunerea dosarelor: - cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar);Descarca cerere - copie carte de identitate pentru toti membrii familiei; - copie certificat de nastere pentru membrii ce nu au carte de identitate; - copie certificat de casatorie; - adeverinta de la Taxe si Impozite/ Registru Agricol; - Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea ti- chetelor de masă) - Copon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii - Cupon indemnizaţie de handi- cap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii - Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii - Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie) - Cupon alocaţie de stat pt. copii în original sau copie; - Adeverinţă şcoală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/stu- dent si dacă aceştia beneficiază sau nu de burse -Cupon alocaţie de susţinere a fami- liei în original sau copie (dacă este ca- zul) - Copie după declaraţia de impu- nere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fi- zice autorizate - Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere însoţită de adeverinţă emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Pub- lice privind venituri impozabile - copie contract de inchiriere CASA– daca este cazul; - copie hotarare de divort sau in- credintare copil – daca este cazul; -copiehotararejudecatoreascadefini- tiva de incredintare in vederea adoptiei/ PLASAMENT – daca este cazul; - hotarare judecatoreasca sau a co- misiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau hotararea jude- catoreasca privind masura plasamen- tului in regim de urgenta – daca este cazul; - hotarare judecatoreasca de institu- ire a tutelei – daca este cazul; - Adeverinta eliberata de So- ciatatea Agricola unde aveti terenul arendat INFORMATII UTILE - cererile pentru ajutorul de încălzire >>> pag.3
  3. 3. VOCEA BOCSIGULUIpag. 3 VOCEA BOCSIGULUI Eu prima zi de primăvară Răsare soarele pe deal Și-i de-o frumuseta rară Acest loc cu peisaj floral Pe cîmp toate au prins viață Sub rază soarelui ferbinte Și din această dimineață Ziua face un pas nainte Pămîntul s-o desmurtit Și murmură din nou izvorul De mult nu am auzit Pînă ieri doinind pastorul Prin dumbrăvi,și pe coline De-o vreme cucul cîntă Și pe plaiuri carpatine La drumeție te invită Oile-au ieșit să pască Meluseii zburdă-ntruna Ziua începe să sfirseasca Și după deal răsare luna Pentru Abrudean Rapsig Din frunze țese toamna așternut, Din frunză de salcâm,și de castani Și prin livada vine un miros plăcut De struguri și de merii ianotani Din frunze țese toamna așternut, Din frunze de salcâm,și de castani Și vine un miros plăcut De prin livezi,cu merii ianotani Și că mâine în curtea școlii Sună clopoțelul iar Pentru Abrudean Rapsig Eu prima zi Eu mâine Potrivit art. 2 din legea nr 248/ 2015 privind sti- mularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din fa- milii defavorizate, stimulen- tele educaţionale se acordă copiilor din familii defavo- rizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: a) copilul este înscris într- o unitate de învăţământ preșcolar, conform Le- gii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. b) venitul lunar pe mem- bru de familie este de până la de două ori nivelul ve- nitului minim garantat pentru o persoană singu- ră, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modifi- cările și completările ulteri- oare ( adică de maxim 284 lei / membru de familie). Referitor la modul de cal- cul a venitului net lunar pe membru de familie, art. 10 alineat (1) din legea nr 248/2015sunt prevăzute ur- mătoarele: ”La stabilirea ve- nitului net lunar pe mem- bru de familie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în considerare toate venituri- le impozabile și neimpoza- bile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fis- cal, cu modificările și com- pletările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii și/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le- au realizat în luna anterioa- ră solicitării stimulentului educaţional. Nu intră în calculul ve- nitului net lunar pe mem- bru de familie următoarele: alocația de stat pentru co- pii, sumele primite cu titlul de prestații sociale în baza legii nr 448/2006, ajutorul social acordat în baza Le- gii nr 416/2001 și ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutoarele de stat, bursele elevilor sau studenților, su- mele primite din activitatea de zilier, sumele primite ca urmare a participării la programe de formare pro- fesională dacă nu au titlu de venituri salariale și su- mele primite cu titlu de aju- tor temporar sau cu titlu de ajutor de urgență. Solicitarea de acordare a acestui stimulent se depune la Serviciul Asistența So- cială oricând pe parcursul anului școlar, tichetul social pentru grădiniță acordân- du-se de la data cererii con- form Dispozitiei de admi- tere a solicitării, cu condiția ca preșcolarul/ preșcolarii să frecventeze zilnic cursu- rile grădiniței. Părintele care solicită acordarea tichetului soci- al pentru grădiniță va pre- zenta la Serviciul Asistența Socială următoarele docu- mente: •DOCUMENT DOVE- DITOR AL ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂ- DINIȚĂ- original- emis de secretariatul școlii de care aparține grădinița. •DOCUMENTEDEIDEN- TITATE ALE PĂRINȚILOR – original și copii •LIVRET DE FAMI- LIE ȘI CERTIFICATE DE NAȘTERE ALE TUTUROR COPIILOR DIN FAMILIE.- originale și copii •ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU VENITUL NET DIN LUNA ANTERIOARĂ, INCLUSIV VALOAREA BONURILOR DE MASĂ. •ADEVERINȚĂ DE VE- NIT DE LA ANAF pen- tru persoanele fără loc de muncă •CUPOANE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII SAU EXTRASE DE CONT CU ALOCAȚIILE AFE- RENTE LUNII TRECUTE •CUPON VENIT MINIM GARANTAT, dacă este ca- zul •CUPON ALOCAȚIA DE SUSȚINERE A FAMILIEI, daca este cazul, - CUPON INDEMNIZA- TIE DE HANDICAP, dacă este cazul. - CUPON PENSIE, dacă este cazul. •ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL SE AFLĂ ÎN PLASAMENT FAMILIAL- SUNT NECESARE ACTE- LE DE IDENTITATE ALE COPILULUI ȘI ALE FAMI- LIEI DE PLASAMENT ȘI VENITURILE FAMILIEI DE PLASAMENT. Menționăm că restul for- mularelor vor fi completa- te de solicitant la biroul Se- viciului Social. Primăria Comunei Bocsig Despre acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță INFORMATII UTILE DESPRE cererile pentru ajutorul de încălzire Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului Bunuri imobile 1. Clădiri sau alte spaţii loca- tive în afara locuinţei de domi- ciliu şi a anexelor gospodăreşti 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală Bunuri mobile* 1Autoturism/autoturisme şi/ sau motoci-cletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handi- cap sau destinate transportu- lui acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile 2. Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, auto- buze, microbuze 4. Şalupe, bărci cu motor, scu- tere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării” 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelu- crat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric (*)Aflate în stare de funcţionare Depozite bancare 1.Depozitebancarecuvaloare de peste 3000 lei Terenuri /animale şi/sau păsări 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru per- soana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie NOTĂ: Deţinerea unuia din- tre bunurile menţionate con- duce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor - să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa fam- iliei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajuto- rului acordat. - modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora. Cererile se depun pâna în data de 20 a fiecărei luni Primăria Comunei Bocsig >>> pag.2 Structura anului şco- lar 2018-2019 a fost sta- bilită de Ministerul Edu- caţiei. Potrivit instituţiei, cursurile noului an şco- lar încep luni, 10 septem- brie şi se întind pe 168 de zile lucrătoare, respectiv 34 de săptămâni. Anul şcolar 2018-2019 este structurat pe două se- mestre, după cum urmează: - semestului I: 10 sep- tembrie 2018 - 1 februa- rie 2019; - semestrul al II-lea: 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019. Pentru elevii de liceu, anul şcolar se va termina pe 31 mai 2019, iar pen- tru cei de clasa a VIII-a pe 7 iunie 2019. Vacanţele elevilor în anul şcolar 2018-2019 sunt aceleaşi ca în fiecare an, respectiv vacanţa de iarnă, cea intersemestria- lă, vacanţa de primăvară şi vacanţa de vară. În plus, clasele din învă- ţământul primar şi grupe- le din învăţământul pre- şcolar beneficiază de o vacanţă suplimentară în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018. Vacanţele elevilor în anul şcolar 2018-2019 sunt structurate astfel: - vacanţa de iarnă: 22 decembrie 2018 - 13 ia- nuarie 2019; - vacanţa intersemestri- ală: 2 - 10 februarie 2019; - vacanţa de primăvară: 20 aprilie - 5 mai 2019; - vacanţa de vară: 15 iu- nie - 15 septembrie 2019. Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi gru- pele din învăţământul pre- şcolar beneficiază de va- canţă în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018. Structura anului școlar 2018- 2019 >>> pag.4
  4. 4. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 4 Ample acțiuni de curățenie „Let’s do it Bocsig”, O amplă acțiune de curățenie în comu- nă s-a desfășurat în cadrul programului național „Let’s do it Bocsig, program la care au luat parte elevii și profesorii de la școala din Bocsig, alături de doamna primar Abrudean Teodora, domnul vice- primar Iercan Teodor, precum și angajați ai primăriei Bocsig. Astfel, elevii însoțiți de dascăli și re- prezentanții administrației locale au strâns gunoiul aruncat pe marginea dru- mului dintre Bocsig și Bocsig Gară. A fost o acțiune de voluntariat în care elevii școlii au pus umărul la asigura- rea curățeniei în comună, la final elevii participanți la acțiune fiind invitați de către doamna primar să deguste din piz- za dorită de fiecare dintre ei. Felicităm pe toți cei care au participat la această acțiune, dorindu-ne să continue la fel și anul următor. ÎȚI IUBEȘTI COMUNA? VREI SĂ FIE MEREU CURATĂ ȘI FRUMOASĂ? FII UN CETĂȚEAN RESPONSABIL! -Desfundă-ți podețul; -Curăță-ți șanțul și spațiul din fața casei; -Curăță și văruiește pomii din dreptul gospodăriei; -Nu arunca gunoaie pe spațiul public, pe marginea drumurilor, a localităților, pe cursurile de apă sau pe pășune; -Nu lăsa animalele domestice și păsările de curte libere pe străzi. Noi, ceilalți, îți mulțumim! Conform HCL Bocsig nr. 42/2014, cu modificările și completări- le ulterioare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, următoarele fapte: 1.Neîndeplinirea obligației de a îngriji spațiul din fața casei, a po- milor, de a curăța șanțurile și de a desfunda podețele – amendă de la 700 la 1000 de lei; 2.Aruncarea gunoaielor și a deșeurilor spațiul public, pe margi- nea drumurilor, a localităților, pe cursurile de apă sau pe pășune – amendă de la 1501 la 2000 de lei; 3.Lăsarea animalelor domestice și a păsărilor de curte libere pe străzi și pe domeniul public – amendă de la 100 la 500 de lei. Primăria Comunei Bocsig Atenție la preocupările de toamnă Amintratînanotimpultoam- nei, când toți cetățenii comunei trebuie să ia în considerare câ- teva ac-tivități de sezon: - curățenia șanțurilor, de- colmatarea, trebuie să fie pri- vită cu seriozitate de către fiecare locuitor al comunei, pentru prevenirea posibilelor inundații. - de asemenea, rugăm cetă- țenii să facă curățenie în fața caselor și să adune frunzele că- zute - atenție la verificarea sobelor și a hornurilor, acțiune ce tre- buie făcută de fiecare proprietar de casă (imobil) din comună, pentru că ne apropiem de se- zonul rece și trebuie avut grijă pentru prevenirea incendiilor ce pot apărea din neglijența verificării sistemelor de încăl- zire pe care le folosește fiecare cetățean. De asemenea, după cum bine se știe, odată cu venirea toam- nei se strâng resturile vegetale în gospodării și frunzele de nuc pe domeniul public. Obi- ceiul încetățenit este ca frunze- le de nuc și alte resturi vegetale adunate la stradă să fie aprinse și lăsate să fumege înecând în fum toată comuna. Tot un obicei al acestei perioade esteșiaparițiafocurilorpemiriști. Toate aceste activități trebuie privite cu seriozitate și respon- sabitate, există o legislație clară în acest domeniu, care prevede realizarea unor focuri doar în anumite condiții, după anumite aprobări prealabile și în cadrul unei supravegheri autorizate. Facem un apel la bun simt și responsabilitate din partea celor ce întreprind astfel de activități, pentru respectarea normative- lor legale în vigoare . Viceprimar Iercan Teodor Viceprimar Iercan Teodor Structura anului școlar 2018- 2019 Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul școlar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019. Programulnaţional„Școalaaltfel”areoduratăde5zileconsecutivelucrătoa- reîntimpulanuluișcolarșipoatefiderulatînperioada1octombrie2018-31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. Desfășurarea programului„Școala altfel”nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după par- curgerea programei școlare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul se- mestrului.Etapelenaţionalealeolimpiadelorșcolareseorganizează,îngene- ral,înperioadavacanţeideprimăvară,potrivitunuicalendarspecific. Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifes- tări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și ziua de5iunie-Ziuaînvățătorului,înmăsuraîncare,princontractulcolectivde muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare. În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climati- ceșidespecificulzoneișialșcolii,inspectorateleșcolarejudeţenepotapro- ba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anuluișcolar.Acesteasepotaprobanumaiînmăsuraîncareseasigurăpar- curgerea integrală a programelor școlare. Recuperarea cursurilor suspen- date ca urmare a unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare. >>> pag.3
  5. 5. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUIpag. 5 Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Bocsig! VIZITĂ CHIRIARHALĂ ȘI BINECUVÂNTARE DE TROIȚĂ ÎN PAROHIA BOCSIG În Duminica a 20-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părin- te Arhiepiscop Timotei a poposit în Parohia Bocsig, Pro- topopiatul Ineu unde a sfințit troița restaurată de preotul locului Dragoș Teodor și celelalte lucrări efectuate la Sfânta Biserică, continuând apoi cu săvârșirea Vecerniei alături de un ales sobor de preoți format din pr. Zaha Adrian, Proto- popul Ineului, pr. Călin Negruț, pr. Roșu Pavel, pr. Oneț Bogdan, pr. Trip Răzvan și pr. Dragoș Teodor, parohul lo- cului.La momentul cuvenit, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care s-a referit la însemnătatea mo- numentelor, mai ales a celor consacrate eroilor patriei care au dovedit jertfelnicie pentru toate valorile acesteia. Ridi- carea troiței în anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri este grăitoare pentru întreaga cronică a localității care în- scrie vrednicia oamenilor ei și care i-au adus un prestigiu unanim recunoscut, a subliniat Chiriarhul arădean. În finalul cuvântului, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat munca părintelui Teodor Dragoș în parohia Bocsig, deși o păstorește doar de un an, conferindu-i acestuia rangul de Iconom. Părintele Dragoș Teodor a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte pentru dragostea pe care a arătat-o față de Parohia Bocsig și pentru încrederea de a-l numi preot în această parohie, precum și tuturor celor care au făcut posibil îm- plinirea acestui proiect de înfrumusețare a sfântului locaș, oferindu-i Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, din partea sa și a credincioșilor, o icoană pe sticlă cu hramul sfintei biserici, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Protos. Iustin Popovici Liturghia s-a desfășurat cu biserica plină. Întreaga atmosferă a fost una în care harul s-a simțit peste tot, o atmosferă în care prezența Înaltpreasfințitului a făcut ca Liturghia să fie una specială. Alături de doamna primar Abrudean Teodora, la liturghie au participat mai mulți fii ai satului, veniți anume pentru acest important moment al comunității bocsigane, precum și oficialități venite de la Arad. Să pătrundem în atmosfera acelei zile prin imaginile surprinse, pentru a rememora acest moment important al comunei, moment care cu siguranță va rămâne în analele istorice ale comu- nei Bocsig. >>> pag. 1 >>> pag. 6
  6. 6. VOCEA BOCSIGULUI pag. 6 VOCEA BOCSIGULUI Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Bocsig! Este de apreciat faptul că realizările și harul întru preoție al părintelui Dragoș Teodor nu au fost trecute cu vederea de Înaltpreasfinția Sa, care cu acest prilej al vizitei la Bocsig, l-a felici- tat pe preotul nostru, înmânându-i distincția meritorie de ridicare la gradul de preot iconom. O distincție pe care preotul Dragoș Teodor , deși tânăr, o merită cu prisosință și pentru care și dorim să-l felicităm! Evenimentul s-a încheiat cu o agapă dată prin contribuția enoriașilor, Înaltpreasfințitul fiind cinstit la Bocsig așa cum se cuvine, după rangul și responsabilitatea pe care o poartă! Așadar, am avut parte la Bocsig de un eveniment istoric de mare însemnătate pentru Biserica Ortodoxă, pentru întreaga comună, un eveniment care v-a rămâne cu siguranță ca o pa- gină frumoasă a istoriei locale.
  7. 7. VOCEA BOCSIGULUIpag. 7 VOCEA BOCSIGULUI Sărbătorile lunii octombrie Sfântul Mare Mucenic Dumitru Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Iz- vorâtorul de mir este prăznuit de către Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 26 octombrie. Acesta a trăit pe vremea lui Diocleţian și Maxi- milian Galeriu, împăraţi faimoși ai Imperiului Roman. Dimitrie era fiul voievodului din cetatea Tesa- lonicului. Acesta a fost botezat în taină, părinţii săi temându-se de ceea ce ar fi putut păţi atât ei, cât și copilul în acea perioada în care pă- gânii persecutau creștinii. Acesta a fost învăţat despre Dumnezeu și creștinism într-o camera ascunsă a palatului lor. Acesta a cunoscut acolo tainele sfintei credinţe și tot ceea ce putea învaţă despre Dum- nezeu și despre Mântuitor, despre minunile pe care Acesta le-a fă- cut și despre milostenia de care a dat dovadă de-a lungul vieţii Sale. Aceste lucruri reprezintă înce- puturile lui Dimitrie în slujba lui Dumnezeu. Sfântul Dumitru, Datini și superstiţii După hramul Sfintei Parascheva di 14 c otombrie, Sfântul Dumi- tru reprezintă ultima și cea mai însemnată sărbătoare a toamnei, care, conform superstiţiilor pasto- rale, reprezintă începutul iernii. Printre cele mai spectaculoase obiceiuri care se săvârsesc în ajun de Sânmedru sunt focurile vii. În ajunul sărbătorii, în noaptea de 25 octombrie se ţine „Focul lui Sânmedru”, moment în care oa- menii obișnuiesc să aprindă focuri în curţi sau pe dealuri, peste care copiii sar pentru a fi sănătoși iar tinerii să se căsătorească. Conform tradiţiei, persoanele care sar peste flăcări vor fi sănătoși întregul an și feriţi de necazuri, nenorociri și boli. Rolul focului este de a alungă atât fiarele, având și puteri roditoare, astfel încât după ce este stins oamenii obișnu- iesc să arunce în grădina cenușă și cărbuni. De asemenea, în această zi se pomenesc și morţii și se da de po- mană colivă de Sânmedru dar și colaci în formă de cruce. Conform tradiţiei, Sânmedru era considerat patronul păstorilor care adaugă în cadrul superstiţiilor un străvechi obicei care în regiunea Moldovei se practică și în zilele noastre. Pentru a putea vedea cum va fi iarna care vine, păstorii obiș- nuiesc să își așeze cojocul pe iarbă în mijlocul oilor, așteptând să vadă care oaie se va așeza pe el. Dacă o oaie neagră se așează înseamnă că iarnă va fi una bună, în timp ce dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aprigă. O altă datină prin care oamenii obișnuiau să vadă cum va fi vre- mea era mersul oilor în diminea- ţa de Sfântul Dumitru. Dacă se va trezi prima oară o oaie albă și va merge spre sud iarna va fi una grea, iar dacă se va trezi una nea- gră și va merge pe nord, iarna va fi ușoară. În Bucovina, persoanele care vor semăna usturoiul după Sânmedru vor avea parte anul viitor doar de pagubă. În regiunea Olteniei, oa- menii cred că doar dacă vei res- pecta toate tradiţiile acestei sărbă- tori vei fi într-adevăr protejat de necazuri și primejdii. Peste 315.000 de români serbează onomastica Potrivitstatisticilorcuaceastăoca- zie sărbătoresc onomastica 315.895 de persoane, dintre care 277.700 bărbaţi, iar 38.195 femei. Dintre bărbaţii sărbătoriţi cu acest prilej, 261.437 poartă numele de Dumitru, 8.112 se numesc Mitică, 5.393 - Di- mitrie, iar 1.036 - Dumitrache. În rândul femeilor, 29.941 poartă nu- mele de Dumitra, 6.580 Dumitriţa, 480 - Mitra, 383 - Dumitrica, 340 - Demetra, iar 337 - Dumitrana. Cu ocazia sărbătoarii Sfân- tului Mare Mucenic Dimitrie, din data de 26 octombrie, urăm tuturor celor care ser- bează cu această ocazie ono- mastica, La Mulți Ani, multă bucurie și fericire alături de cei dragi! Primar, viceprimar Consiliul Local Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Bocsig!
  8. 8. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 8 Serviciul Voluntar pentru Situ- aţii de Urgenţă vă atrage atenția asupra riscului ridicat de incen- dii în cazul focurile nesuprave- gheate de resturi vegetale rezul- tate din activități agricole dar și a celor din casele de locuit, în care sobele și coșurile de fum nu au fost riguros verificate. Pen- tru a preveni producerea unor evenimente ce ne pun în pericol viaţa, sănatatea și bunurile vă aducem la cunoștinţă următoa- rele măsuri pe care trebuie să le aveţi în vedere la arderea vegeta- ţiei uscate: •Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; •Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea mă- surilor ce se impun pentru îm- piedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supra- vegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activităţii; •Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ier- boase este interzisă conform OUG nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și informa- rea, în prealabil a serviciilor pu- blice comunitare pentru situații de urgență; •În cazul în care condițiile de mai sus sunt îndeplinite, arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurân- du-se supravegherea permanen- tă a arderii; •Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide com- bustibile, vapori inflamabili, ex- plozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe com- bustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare ; Operatorilor agricoli dorim să le atragem atenția că arde- rea miriștilor implică riscuri și sancțiuni. Riscurile presupun posibilitatea propagării focului de miriște în culturile de cereale. Sancțiunile pot veni sub forma sistării acordării subvențiilor de către A.P.I.A. și măsuri ce vor fi luate de Garda de Mediu-Comi- sariatul Județean Arad; Încălcarea prevederilor sus menţionate precum și nesesiza- rea acestor încălcări autorităților abilitate (poliţie, pompieri), atrage după sine răspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu ac- tele normative în vigoare. SVSU Bocsig Atenție la coșurile de fum și la arderea resturilor vegetale Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că plata taxelor și impozitelor locale reprezintă o obliga- tivitate stabilită prin legislație națională. Știm că este di- ficil pentru multă lume să reușească șă-și plătească la zi obligațiile fiscale locale, dar dacă nu fac acest lucru, asu- pra sumelor datorate se cumulează dobânzi și penalități de întârziere, toate acestea nefiind stabilite de noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar suntem obligați să punem în practică prevederile legislative naționale. De aceea, atenționăm pe cei care au întârzieri la plata taxelor și impozitelor locale, că dacă nu vor veni să stingă aceste debite, suntem obligați să derulăm procedurile de executare silită a restanțierilor lucru pe care nu-l dorim. Facem apel la cei care au restanțe, să vină și să își stingă debitele. Vă mulțumim. Din păcate, datorită calculului sistemului informa- tic, există anumite probleme privind sumele de plată a cetățăenilor care au venit pa Primărie pentru plata im- pozitelor până la 31 martie. Mai precis, datorită unor erori la acest sistem informatic, au fost cazuri în care s-au determinat cuamntului obligațiilor de plată doar pe jumătatea suprafețelor de grădini, motiv pentru care cei aflați în situațiile respective mai trebuie să plăteas- că diferențele rămase pentru jumătățile suprafețelor de grădini ce nu au fost calculate în primă fază. Ne cerem scuze pentru aceste situații create, au fost unele erori informatice care au fost însă remediate. Vă mulțumim. Primăria Comunei Bocsig Plata taxelor și impozitelor, obligativitate prin legislația națională În amintirea vremurilor trecute Se pare că bocsiganii de vârsta a II-a și chiar a III-a, iubitori ai fenomenului fotbalistic, au reîn- ceput să-și etaleze abilitățile sport- ive în amintirea vremurilor trecute. Este un lucru frumos, pentru care felicităm acești foști fotbaliști ai Olimpiei, care iată, demonstrează și acum că nu au uitat jocul cu ba- lonul rotund, reunindu-se pentru a închega o frumoasă partidă OLD Boys. Evenimnetul sportiv s-a desfășurat pe terenul de la Bocsig, sâmbătă 6 octombrie, la inițiativa unor bocsi- gani pasionați, dintre care amintim: Ruja Petrică, Tibi Țucudean, Lu- cea Lucian, Galea Nelu, Tedy Popa, Alda Adrian, Alda Onișor, Palcu Gheorghe, Crîsta Antoniu-Iulian. Aceștia, cu sprijinul Primăriei Bocsig, în readucerea vremueilor trecute, când erau și ei „trași prin inel”, au organizat o partidă de fot- bal de toată frumusețea, care a cul- minat cu cea mai așteptată repriză, cea de-a III-a. A fost un meci de toată lauda, pentru care felicităm pe toți cei implicați în organizare și joc, bocsi- ganii noștri demonstrând că nu au uitat schemele de joc, partida fiind una a prieteniei totale.

×