Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2

178 visualizaciones

Publicado el

BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 1 BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TOÁN VÀ TV LỚP 2 ĐỀ SỐ 1 I.Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc điền chữ, số vào chỗ chấm: Câu1: a, Số gồm 4 đơn vị và 6 chục là: A. 46 B. 64 C. 44 D. 66 b, Số 25 đọc là………………………………………………………….. Câu 2: a, Số liền trước của số 30 là……………………………. b, Số lẻ liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là……………………….. Câu 3: a, Trong phép tính 14 + 36 = 50, thì 50 được gọi là…………………. b, Dòng nào nêu đúng tên gọi thành phần của phép tính 45 – 34 = 11 A. Số hạng – số hạng – Tổng B. Số hạng – Số bị trừ - Tổng C.Số trừ - số hạng - Hiệu D. Số bị trừ - số trừ - Hiệu Câu 4: a, Từ số 15 đến số 77 có………………….số. b, Trong phép tính cộng, nếu tăng một số hạng lên 23 đơn vị thì tổng……………… Câu 5: a, 4 dm + 6 cm = ? A. 10 cm B. 10 dm C. 46 cm 46 dm b, Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đớn bé: 23, 67, 28, 76, 32, 82. A. 23, 67, 28, 76, 32, 82. C. 67, 76, 82, 23, 28,32 B. 23, 28, 32, 67, 76, 82 D. 82, 76, 67, 32, 28, 23 Câu 6: Một đoạn dây dài 86 cm, người ta cắt ra 4 dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét ? A. 46 cm B. 82 cm C. 90 cm D. 44 cm Câu 7: Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng: A. 4 đoạn thẳng C. 6 đoạn thẳng
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 2 B. 8 đoạn thẳng D. 10 đoạn thẳng II. Tự luận Câu 8: Đặt tính rồi tính: 34 + 23 65 – 12 48 + 11 20 + 37 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 9: Trong vườn có 19 cây cam và 20 cây bưởi. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và cây bưởi ? Tóm tắt Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 10: a, 3 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 31 tuổi. Hỏi 1 năm sau tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu ? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. b, Viết các số hai chữ số mà hiệu hai chữ số là 6. Các số đó là……………………………………
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 3 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 I.Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc điền chữ, số vào chỗ chấm: Câu1: a, Số gồm 4 đơn vị và 6 chục là: B. 46 B. 64 C. 44 D. 66 b, Số 25 đọc là……………Hai mươi lăm…………………………………………….. Câu 2: a, Số liền trước của số 30 là…………29…………………. b, Số lẻ liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là………97……………….. Câu 3: a, Trong phép tính 14 + 36 = 50, thì 50 được gọi là………tổng…………. b, Dòng nào nêu đúng tên gọi thành phần của phép tính 45 – 34 = 11 B. Số hạng – số hạng – Tổng B. Số hạng – Số bị trừ - Tổng C.Số trừ - số hạng - Hiệu D. Số bị trừ - số trừ - Hiệu Câu 4: a, Từ số 15 đến số 77 có………63………….số. b, Trong phép tính cộng, nếu tăng một số hạng lên 23 đơn vị thì tổng……tăng 23 đơn vị… Câu 5: a, 4 dm + 6 cm = ? A. 10 cm B. 10 dm C. 46 cm 46 dm b, Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đớn bé: 23, 67, 28, 76, 32, 82. A. 23, 67, 28, 76, 32, 82. B. 67, 76, 82, 23, 28,32 C. 23, 28, 32, 67, 76, 82 D. 82, 76, 67, 32, 28, 23 Câu 6: Một đoạn dây dài 86 cm, người ta cắt ra 4 dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét ? A. 46 cm B. 82 cm C. 90 cm D. 44 cm Câu 7: Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng: C. 4 đoạn thẳng C. 6 đoạn thẳng D. 8 đoạn thẳng D. 10 đoạn thẳng
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 4 II. Tự luận Câu 8: Đặt tính rồi tính: 34 + 23 65 – 12 48 + 11 20 + 37 34 65 48 20 + 23 - 12 + 11 + 37 57 53 59 57 Câu 9: Trong vườn có 19 cây cam và 20 cây bưởi. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và cây bưởi ? Tóm tắt Bài giải Có: 19 cây cam Trong vườn có tất cả số cây là: Có: :20 cây bưởi 19 + 20 = 39 (cây) Tất cả: ? cây đáp số: 39 cây Câu 10: a, 3 năm trước tổng số tuổi của hai mẹ con là 31 tuổi. Hỏi 1 năm sau tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu ? Bài giải Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: 31 + 3 + 3 = 37 (tuổi) Tổng số tuổi của hai mẹ con 1 năm sau là: 37 + 1 + 1 = 39 (tuổi) b, Viết các số hai chữ số mà hiệu hai chữ số là 6. Các số đó là: 93, 82, 71, 60, 17, 28, 39.
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 5 ĐỀ SỐ 2 Bài 1: Đặt tính rồi tính: 32 + 45 98 - 42 6 + 23 78 - 27 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 67 - 24 = 48 58 - 27 + 5 = 26 5 + 24 = 29 78 - 21 - 13 = 44 Bài 3: Nối phép tính đúng với kết quả: 12 + 23 + 34 41 + 28 34 + 25 - 12 22 + 25 Bài 4: Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm: a) 67 - 34 ……. 4 + 12 ………………………………………. c) 48 - 25 + 6 ……. 4 + 55 - 32 ………………………………………. b) 100 - 60 ……. 20 + 30 ………………………………………. d) 98 – 31 - 12 ……. 13 + 30 + 12 ………………………………………. Bài 5: Lớp 1A có 23 bạn nữ. Số bạn nam trong lớp bằng số bạn nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 69 47 47 47 47 47
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 6 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 6: Một trang trại nuôi 54 con vịt. Người ta đã bán 3 chục con vịt. Hỏi trang trại còn lại bao nhiêu con vịt? Tóm tắt: Có : …...con vịt Bán : …. .. con vịt Còn lại : …... con vịt? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 7 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 Bài 1: Đặt tính rồi tính: 32 + 45 32 + 45 77 98 – 42 98 - 42 56 6 + 23 6 + 23 29 78 – 27 78 - 27 51 Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 67 - 24 = 48 S 58 - 27 + 5 = 26 S 5 + 24 = 29 Đ 78 - 21 - 13 = 44 Đ Bài 3: Nối phép tính đúng với kết quả: 12 + 23 + 34 41 + 28 34 + 25 - 12 22 + 25 Bài 4: Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm: a) 67 - 34 ……. 4 + 12 ……33………> ……16……………………. c) 48 - 25 + 6 ……. 4 + 55 - 32 …………29………>………27……………. b) 100 - 60 ……. 20 + 30 ………40…<………50……………………. d) 98 – 31 - 12 ……. 13 + 30 + 12 ………55…………=…………55…………. Bài 5: Lớp 1A có 23 bạn nữ. Số bạn nam trong lớp bằng số bạn nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn? Bài giải Lớp 1A có tất cả số bạn là: 23 + 23 = 46 (bạn) Đáp số: 46 bạn Bài 6: Một trang trại nuôi 54 con vịt. Người ta đã bán 3 chục con vịt. Hỏi trang trại còn lại bao nhiêu con vịt? 69 47 47 47 47 47
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 8 Tóm tắt: Có : …54...con vịt Bán : …3 chục. .. con vịt Còn lại : …... con vịt? Bài giải Đổi 3 chục = 30 Trang trại còn lại số con vịt là: 54 – 30 = 24 (con) Đáp số: 24 con
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 9 Đề số 3 (Đề nâng cao) I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Chọn hình ảnh không cùng loại trong các hình ảnh dưới đây: A. B. C. D. Câu 2: Chọn hình ảnh không cùng loại trong các hình ảnh dưới đây: A. B. C. D. Câu 3: Tìm số không phù hợp trong dãy số gồm các số 20, 22, 25, 30, 35? A. 22 B. 25 C. 30 D. 35 Câu 4: Chọn hình ảnh không cùng loại trong các hình ảnh dưới đây: A. B. C. D. II. Phần tự luận (6 điểm) Bài 1 (2 điểm): Tính:
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 10 23 + 41 + 15 = …. 99 – 12 – 46 = …. 45 + 13 – 22 = …. 78 – 26 + 34 = …. Bài 2 (2 điểm): Nếu thêm 23 quyển vở thì Hoa sẽ có 78 quyển vở. Hỏi ban đầu Hoa có bao nhiêu quyển vở? Bài 3 (2 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 11 Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 I. Phần trắc nghiệm: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 D A A B II. Phần tự luận: Bài 1: 23 + 41 + 15 = 79 99 – 12 – 46 = 41 45 + 13 – 22 = 36 78 – 26 + 34 = 86 Bài 2: Ban đầu Hoa có số quyển vở là: 78 – 23 = 55 (quyển vở) Đáp số: 55 quyển vở Bài 3: Hình vẽ có 5 hình vuông và 10 hình tam giác
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 12 Đề số 4 (Đề nâng cao) Bài 1 (2 điểm): a, Thứ hai của một tuần là ngày 10 trong tháng. Hỏi thứ tư của tuần liền sau là ngày nào trong tháng? b, Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Số lớn nhất có 2 chữ số là số ….. Số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số là số ….. Bài 2 (2 điểm): Tính: 14cm + 15cm + 20cm = 39cm – 11cm – 12cm = 23cm + 14cm – 10cm = 88cm – 47cm + 13cm = Bài 3 (2 điểm): Sắp xếp các số sau 23 + 11, 34 + 15, 97 – 26, 55 – 13 theo thứ tự tăng dần Bài 4 (3 điểm): Nhà Hoa có 38 con gà, trong đó có 25 con gà mái. Hỏi: a, Nhà Hoa có bao nhiêu con gà trống? b, Nhà Hoa đã bán đi 4 con gà mái và 2 con gà trống. Hỏi nhà Hoa còn lại bao nhiêu con gà trống và bao nhiêu con gà mái? Bài 5 (1 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 13 Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 Bài 1: a, Thứ tư của tuần liền sau là ngày 19 trong tháng? b, Số lớn nhất có 2 chữ số là số 99 Số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số là số 10 Bài 2: 14cm + 15cm + 20cm = 49cm 39cm – 11cm – 12cm = 16cm 23cm + 14cm – 10cm = 27cm 88cm – 47cm + 13cm = 54cm Bài 3: Có 23 + 11 = 34, 34 + 15 = 49, 97 – 26 = 71, 55-13 = 42 Sắp xếp: 23 + 11, 55 – 13, 34 + 15, 97 - 26 Bài 4: a, Nhà Hoa có số con gà trống là: 38 – 25 = 13 (con) b, Nhà Hoa còn lại số gà mái là: 25 – 4 = 21 (con) Nhà Hoa còn lại số gà trống là: 13 – 2 = 11 (con) Đáp số: a, 13 con gà trống, b, 21 con gà mái, 11 con gà trống Bài 5: Hình vẽ có 5 hình tam giác
 14. 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 14 Đề số 5 (Đề nâng cao) Bài 1 (2 điểm): Tính 22 + 14 + 10 = … 90 – 10 – 30 = … 67 + 2 – 48 = …. 88 – 76 + 35 = …. Bài 2 (2 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 14 < …. < ….. < 17 48 > …. > 46 > ….. > 44 53 < …. < ….. < …… < 57 24 < 11 + … < 26 Bài 3 (2 điểm): Cho các số 1, 4, 5. Hãy a, Lập tất cả các số có 2 chữ số b, Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé Bài 4 (2 điểm): Tổ 1 có 10 bạn học sinh, tổ 2 có 12 bạn học sinh, tổ 3 có 11 bạn học sinh và tổ 4 có 10 bạn học sinh. Hỏi lớp học có tất cả bao nhiêu bạn học sinh? Bài 5 (2 điểm): a, Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? b, Vẽ thêm vào hình dưới đây để được 1 hình vuông, 3 hình tam giác? Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 Bài 1:
 15. 15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 15 22 + 14 + 10 = 46 90 – 10 – 30 = 50 67 + 2 – 48 = 21 88 – 76 + 35 = 47 Bài 2: 14 < 15 < 16 < 17 48 > 47 > 46 > 45 > 44 53 < 54 < 55 < 56 < 57 24 < 11 + 14 < 26 Bài 3: a, Các số có hai chữ số được lập từ các số trên là: 11, 14, 15, 41, 44, 45, 51, 54, 55 b, Sắp xếp: 55, 54, 51, 45, 44, 41, 15, 14, 11 Bài 4: Lớp học có tất cả số học sinh là: 10 + 12 + 11 + 10 = 43 (học sinh) Đáp số: 43 học sinh Bài 5: a, Hình vẽ có 4 hình tam giác b,
 16. 16. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 16 Đề số 6 I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Số nào dưới đây bé hơn số 65? A.55 B. 67 C. 92 D. 88 Câu 2: Kết quả của phép tính 16 + 23 bằng? A. 37 B. 38 C. 39 D. 40 Câu 3: Số cần điền vào chỗ chấm 10 + …. = 44 là: A. 14 B. 24 C. 34 D. 44 Câu 4: Số gồm 5 chục và 5 đơn vị là số: A. 5 B. 55 C. 50 D. 45 Câu 5: Số bé nhất có hai chữ số là số: A. 12 B. 20 C. 11 D. 10 II. Phần tự luận (5 điểm) Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính: 55 + 11 32 + 14 66 – 51 87 – 45 Bài 2 (1 điểm): Vẽ đoạn thẳng dài 6cm Bài 3 (2 điểm): Hoa có 20 quyển vở. Mẹ mua cho Hoa thêm 10 quyển vở nữa. Hỏi Hoa có tổng cộng bao nhiêu quyển vở?
 17. 17. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 17 Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 I. Phần trắc nghiệm: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 A C C B D II. Phần tự luận: Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính 55 + 11 = 66 32 + 14 = 46 66 – 51 = 15 87 – 45 = 42 Bài 2: Học sinh tự vẽ hình Bài 3: Hoa có tổng cộng số quyển vở là: 20 + 10 = 30 (quyển vở) Đáp số: 30 quyển vở
 18. 18. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 18 Đề số 7 Bài 1 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a, 13, 14, 15, …., ….., ….., 19, 20 b, 24, 23, …., ….., ….. ….. …., 17 Bài 2 (1 điểm): a, Viết các số 76, 34, 24, 58 theo thứ tự từ bé đến lớn b, Viết các số 20, 50, 10, 90, 80, 70 theo thứ tự từ lớn đến bé Bài 3 (2 điểm): Tính 16 + 32 = ….. 98cm – 17cm = …. 24cm + 34cm = ….. 87 – 15 = …. Bài 4 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm: 22 + 14 …. 38 47 …. 98 – 54 23 + 10 …. 16 + 11 67 – 12 …. 11 + 44 Bài 5 (3 điểm): Bạn Hoa có 28 nhãn vở. Bạn Hùng có 22 nhãn vở. Hỏi bạn Hoa nhiều hơn bạn Hùng bao nhiêu nhãn vở? Bài 6 (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu đoạn thẳng?
 19. 19. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 19 Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 Bài 1: a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 b, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 Bài 2: a, 24, 34, 58, 76 b, 90, 80, 70, 50, 20, 10 Bài 3: 16 + 32 = 48 98cm – 17cm = 81cm 24cm + 34cm = 58cm 87 – 15 = 72 Bài 4: 22 + 14 < 38 47 > 98 – 54 23 + 10 > 16 + 11 67 – 12 = 11 + 44 Bài 5: Bạn Hoa có nhiều hơn bạn Hùng số nhãn vở là: 28 – 22 = 6 (nhãn vở) Đáp số: 6 nhãn vở Bài 6: Hình vẽ có 1 hình tam giác, 1 hình vuông và 6 đoạn thẳng
 20. 20. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 20 Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Việt lớp 2 ĐỀ SỐ 1 I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC TIẾNG: 1/ Đọc hiểu (4 điểm) Em hãy đọc thầm đoạn văn “Có công mài sắt, có ngày nên kim” Sách TV 2 – Tập 1, trang 4 và khoanh tròn vào ô trước câu trả lời đúng. 1. Cậu bé học hành như thế nào? a. Cậu lười học. b. Cậu chăm chỉ học bài. c. Cậu cầm quyển sách, chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. 2. Những lúc tập viết cậu viết như thế nào? a. Cậu viết đẹp. b. Cậu viết nguệch ngoạc. c. Cậu chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu. 3. Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì? a. Tay cầm que sắt mài vào tảng đá. b. Tay cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá. c. Tay cầm thanh sắt mài vào tảng đá. 4. Bà cụ mài thỏi sắt để làm gì? a. Thành một chiếc kim khâu. b. Thành một cái gậy. c. Thành một que kim. TRƯỜNG TIỂU HỌC……… Họ tên:................................................ Lớp: ................................................... KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2020 - 2021 Tiếng Việt lớp 2 Thời gian làm bài…….phút
 21. 21. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 21 2/. Đọc thành tiếng (6 điểm) GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 2 Tiếng Việt 2 tập 1, và yêu cầu HS trả lời từ 1 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc. II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 1. Chính tả: (7 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết khổ cuối bài “Ngày hôm qua đâu rồi”. Sách TV2 – Tập 1 trang 10. Thời gian: 15 phút 2. Bài tập: (3 điểm) Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? a, (lịch, địch) : tờ …………., kẻ………. b, (bàng, vàng) : cây…………, cúp……... c, (sa, xa) : ………..xôi, ……xuống
 22. 22. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 22 HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 1/ Đọc hiểu: (4 điểm) Mỗi câu đúng 1 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 c c b a 2/ Đọc thành tiếng: (6 điểm) - Học sinh đọc trôi chảy đoạn văn, đảm bảo thời gian quy định (5 điểm). Các mức khác tùy theo mức độ đọc của học sinh để đánh giá. - Trả lời đúng câu hỏi (1 điểm) 3/ Chính tả: (10 điểm) - Sai phụ âm đầu, vần, thanh trừ 0,5 điểm - Bài tập mỗi câu đúng được 1 điểm
 23. 23. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 23 ĐỀ SỐ 2 A. PHẦN I: ĐỌC HIỂU – ĐỌC THÀNH TIẾNG Đọc hiểu: Đọc thầm bài sau trong thời gian 10 phút ÔNG TÔI Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của gia đình chúng tôi. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ a hoặc b trước ý em cho là đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu 1/ Bài văn trên nói về ai? (15đ) a/ Bố của tác giả b/ Ông của tác giả 2/ Ông của tác giả làm nghề gì? (15đ) a/ Làm thợ gò hàn b/ Làm thợ điện 3/ Với gia đình tác giả, ông là gì? (15đ) a/ Là người khỏe mạnh nhất b/ Là niềm tự hào 4. Tìm tiếng trong bài có vần an (10đ) ……………………………………………………………………………………….. 5. Bài văn trên có mấy dấu chấm (10đ) ………………………………………………………………………………………. 6. Điền vần: ồng hay ong (15đ) Chú em tr……. cây ăn quả và nuôi …….. lấy mật. B. PHẦN II: CHÍNH TẢ - TẬP LÀM VĂN 1. Nghe viết HOA SẦU ĐÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC……… Họ tên:................................................ Lớp: ................................................... KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2019 - 2020 Tiếng Việt 2 Thời gian làm bài…….phút
 24. 24. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 24 Vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé lấm tấm mấy chấm đen nở từng chùm, đu đưa như võng mỗi khi có gió… (giáo viên ghi bài tập bảng cho học sinh chép vào giấy và làm bài) 2. Bài tập a. Điền vào chỗ trống c hay k? ………im chỉ, ……ây lúa. b. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? (bàng, bàn) cây …………., cái ……………..
 25. 25. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 25 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP HAI 1. Đọc - hiểu: 70 điểm Câu 1 (15 điểm) 2 (15 điểm) 3 (10 điểm) Ý đúng b a b Câu 4: (10đ) từ có vần an là: hàn, tán Câu 5: (10đ) 4 dấu chấm Câu 6: (10đ) Chú em trồng cây ăn quả và nuôi ong lấy mật. 2. Chính tả (10 điểm) Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng bài văn (10đ) Sai 1 lỗi trừ 1đ. Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách kiểu chữ, trình bày không đúng thể thức bài viết chính tả, bôi xóa bẩn (trừ 1đ toàn bài). 3. Bài tập: (10 điểm) mỗi từ điền đúng đạt 2,5 điểm. a. (5 điểm) kim chỉ, cây lúa. b. (5 điểm) cây bàng, cái bàn. Phần đọc thành tiếng do gvcn kiểm tra (10 điểm).
 26. 26. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 26 ĐỀ SỐ 3 I/ Trắc nghiệm Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (tương ứng với A, B, C hoặc D) Câu 1: Từ nào dưới đây viết sai chính tả? A. no nê B. lo lắng C. nương thực D. nương ngô Câu 2: Chim sẻ, chim sâu, quạ, ong, bướm, kiến, chuồn chuồn là các từ chỉ gì? A. cây cối B. con vật C. đồ vật D. người Câu 3: Dòng nào dưới đây đã thành câu? A. Bạn nhỏ B. Hiểu ra rằng cần chăm chỉ học hành C. Bạn nhỏ hiểu ra rằng D. Bạn nhỏ hiểu ra rằng cần chăm chỉ học hành. Câu 4: Bộ phận in đậm trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào? Những trang giấy bóng loáng, thơm ơi là thơm. A. là gì? B. làm gì? C. thế nào? D. như thế nào? Câu 5: Dòng nào dưới đây các chữ cái được viết đúng thứ tự bảng chữ cái? A. g; h; i; k. B. h; l; m; k. C. k; l; m; n; o. D. o; ô; ư; g. Câu 6: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại? A. bác sĩ B. khám bệnh C. kĩ sư D. công nhân. II/ Tự luận Câu 7: Tìm các từ chỉ đặc điểm có trong hai câu văn sau: Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bổng lên và xanh trong. Một màu xanh trứng sáo ngọt ngào, êm dịu. TRƯỜNG TIỂU HỌC……… Họ tên:................................................ Lớp: ................................................... KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2019 - 2020 Tiếng Việt 2 Thời gian làm bài…….phút
 27. 27. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 27 ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….. Câu 8: Ai cũng có những người bạn thân. Hãy viết từ 4 đến 5 câu văn để giới thiệu một người bạn thân của em và nêu sự gắn bó giữa em và bạn. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
 28. 28. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- ST và tổng hợp Cung cấp tài liệu bồi dưỡng toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy | Hỗ trợ giải đáp toán lớp 2: Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 28 ĐỀ TIẾNG VIỆT – SỐ 4 Trường __________________________ Họ và tên ________________________ Lớp ____________________________ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Năm học 2020 - 2021 Môn: Tiếng Việt ĐỀ BÀI Phần 1: Đọc hiểu văn bản (3 điểm) Chú chim sâu Ơ kìa có bạn chim sâu Đầu không đội mũ đi đâu thế này? Mùa hè nắng chói gắt gay Về nhà bị ốm mời thầy thuốc sang Thầy thuốc căn dặn nhẹ nhàng” “ Thấy trời hè nắng phải mang mũ liền”. Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 1. Bài thơ trên kể về loài vật nào? (0,5 điểm) A. Chim cắt B. Chim họa mi C. Chim sâu D. Chim công 2. Vào mùa hè thời tiết có những đặc điểm gì? (0,5 điểm) A. Mát mẻ, dễ chịu B. Nắng chói gắt gay C. Trời se se lạnh D. Lạnh buốt 3. Khi bị ốm, bạn chim sẻ đã làm gì ngay? (0,5 điểm) A. Tiếp tục đi chơi B. Tự mua thuốc uống C. Ăn một bát cháo D. Mời thầy thuốc sang 4. Thầy thuốc dặn dò khi đi ra ngoài vào ngày hè nắng nóng thì cần phải làm gì? (0,5 điểm) A. Cần mặc áo mưa B. Cần đội mũ vào C. Không cần đội mũ D. Mặc nhiều áo ấm
 29. 29. Câu 2: Em hãy tìm ra các từ có vần âu trong bài thơ trên. (0,5 điểm) - Các tiếng có vần âu là: _________________________________________________ Câu 3: Em hãy tìm hai từ chỉ sự vật trong bài thơ trên. (0,5 điểm) - Hai từ chỉ sự vật là: ___________________________________________________ Phần 2: Luyện tập (7 điểm) Câu 1: Chính tả: Nghe và viết (3 điểm) Cả nhà gấu ở trong rừng thẳm. Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo nũng nính, bước đi lặc lè, lặc lè. Mùa đông, cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. Câu 2: a. Em hãy điền vào chỗ trống (1 điểm) ch hay tr ung hay ưng con __ai __ai nước cây __úc vầng __án đau l___ l___ túng c___ cáp tưng b___ b. Em hãy tìm hai từ chỉ sự vật có vần an. Chọn một trong hai từ vừa tìm được rồi đặt câu. (2 điểm) - Hai từ chỉ sự vật có vần an là: ________________________________________________ - Đặt câu:
 30. 30. c. Em hãy gạch chân dưới từ khác với các từ còn lại (1 điểm) - bông hoa, yêu thích, cây xanh, chim chóc - xanh lam, đỏ tía, đất đai, đo đỏ
 31. 31. Đáp án đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2 - Đề 4 STT Nội dung cần đạt Điểm Phần 1 Câu 1 1. C 2. B 3. D 4. B Mỗi câu 0,5 điểm Câu 2 - Các tiếng có vần âu là: sâu, đâu 1 từ 0,25 điểm Câu 3 - Hai từ chỉ sự vật là: chim sâu, thầy thuốc 1 từ 0,25 điểm Phần 2 Câu 1 - Trình bày sạch đẹp, đúng quy định 0,5 điểm - Viết đúng từ ngữ, dấu câu, đủ nội dung bài 1 điểm - Chữ viết rõ ràng, đủ nét, đúng chính tả, kiểu chữ nhỏ 1,5 điểm Câu 2.a - Điền như sau: ch hay tr ung hay ưng con trai chai nước cây trúc vầng trán đau lưng lúng túng cứng cáp tưng bừng Điền đúng mỗi từ được 0,125 điểm Câu 2.b - Gợi ý từ chỉ sự vật có vần an: bàn học, làn đường, cái lán, bức màn, gạt tàn, tàn thuốc, tấm ván… - Gợi ý đặt câu: + Bàn học là nơi mà mỗi ngày em đều dùng để học tập chăm chỉ. + Khi đi trên đường, chúng ta nên đi đúng làn đường để bảo đảm an toàn giao thông. Tìm được 2 từ được 1 điểm. Đặt câu được 1 điểm Câu - Gạch chân như sau: 1 điểm
 32. 32. 2.c bông hoa, yêu thích, cây xanh, chim chóc xanh lam, đỏ tía, đất đai, đo đỏ
 33. 33. ĐỀ SỐ 5 Phần 1. Đọc hiểu Cá Diếc con Chú Diếc con mới lớn đang tung tăng bơi lội, nô đùa trong hồ nước. Nhìn cái gì, Diếc con cũng thấy lạ. Bỗng có bác Rùa từ đâu bơi tới. Diếc con tròn mắt nhìn. Lạ quá, cùng ở dưới nước mà bác ấy không giống họ hàng nhà cá: cái đầu thò ra, thụt vào. Cái đuôi ngắn ngun ngủn. Cái "nhà" trên lưng thật nặng nề. Lại còn bốn cái chân thô kệch nữa chứ! Diếc con chê bác Rùa xấu xí. Diếc mẹ biết vậy liền kể: - Bác Rùa cao tuổi nhất, hiểu biết nhất vùng hồ này. Nhờ có bốn chân, bác Rùa lên được bờ, biết nhiều cảnh, nhiều chuyện trên cạn. Bác rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 1. (0,5 điểm) Câu chuyện trên kể về loài vật nào? A. Cá Diếc con B. Cá Rô con C. Cá Tràu con D. Cá Chép con 2. (0,5 điểm) Cá Diếc con đang làm gì trong hồ nước? A. Giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa B. Ca hát về hồ nước C. Tung tăng bơi lội, nô đùa D. Tập thể dục cho khỏe mạnh 3. (0,5 điểm) Đâu không phải là đặc điểm ngoại hình của bác Rùa? A. Cái đầu thò ra, thụt vào B. Cái đuôi ngắn ngun ngủn C. Bốn cái chân thô kệch D. Cái đuôi mềm mại 4. (0,5 điểm) Bác Rùa có tính cách như thế nào? A. Tốt bụng B. Keo kiệt C. Xấu tính D. Độc ác 5. (0,5 điểm) Từ nào dưới đây không phải từ chỉ sự vật? A. Diếc con B. Bác Rùa C. Xấu xí D. Diếc mẹ 6. (0,5 điểm) Từ nào dưới đây là từ chỉ đặc điểm? A. Tung tăng B. Hồ nước C. Cái đầu D. Cái chân
 34. 34. Phần 2. Luyện tập (7 điểm) Câu 1. (3 điểm) Chính tả: Đọc - viết Ở môi trường tự nhiên rùa ăn chủ yếu các động vật như: động vật phù du, côn trùng, tôm tép, cua, cá... Còn khi nuôi rùa thích ăn các con vật đã bắt đầu ươn thối, lúc ăn rùa thường tranh cướp mồi, có khi ăn cả cám, bắp, khoai lang… Câu 2. a. (1 điểm) Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống. g hay gh ăng hay ang cái ___ế __ấp gáp tấm ___ương ___ấm vóc h_____ ngày ngôi l_____ hung h_____ tung t_____ b. (1 điểm) Em hãy tìm 3 từ chỉ đặc điểm có vần ung. Sau đó đặt câu với 1 trong 3 từ vừa tìm được. - Từ chỉ đặc điểm có vần ung: _________________________________________________ - Đặt câu: c. (1 điểm) Em hãy xếp các từ sau vào các nhóm thích hợp: xinh đẹp, lạnh lẽo, lá bàng, hạt lúa, nhanh nhẹn, quả bóng. d. (1 điểm) Em hãy gạch chân dưới từ viết sai chính tả và sửa lại cho đúng. Chú chim chích bông đang bắt xâu trong vườn rau.
 35. 35. Đáp án đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2 - Đề 5 STT Nội dung cần đạt Điểm 5. A 6. C 7. D 8. A 9. C 10. A Mỗi câu 0,5 điểm Phần 2 Câu 1 - Trình bày sạch đẹp, đúng quy định 0,5 điểm - Viết đúng từ ngữ, dấu câu, đủ nội dung bài 1 điểm - Chữ viết rõ ràng, đủ nét, đúng chính tả, kiểu chữ nhỏ 1,5 điểm Câu 2.a - Điền như sau: g hay gh ăng hay ang cái ghế gấp gáp tấm gương gấm vóc hằng ngày ngôi làng hung hăng tung tăng Điền đúng mỗi từ được 0,125 điểm Câu 2.b - Gợi ý từ chỉ đặc điểm có vần ung: ung dung, lung tung, ngập úng, lúng túng, túng quẫn, hung dữ, rung rinh, hung hăng, hùng mạnh, hùng dũng… - Gợi ý đặt câu: + Bạn An có thói quen xấu là hay để sách vở lung tung. + Đội quân của nước Nam vô cùng hùng mạnh và đoàn kết. Tìm được 3 từ được 0,5 điểm. Đặt câu được 0,5 điểm Câu 2.c - Xếp thành 2 nhóm: + Xinh đẹp, lạnh lẽo, nhanh nhẹn - nhóm từ chỉ đặc điểm + Lá bàng, hạt lúa, quả bóng - nhóm từ chỉ sự vật 1 điểm Câu 2d - Gạch chân như sau: Chú chim chích bông đang bắt xâu trong vườn rau. → Sửa lại: Chú chim chích bông đang bắt sâu trong vườn rau. Gạch chân đúng được 0,5 điểm. Sửa đúng được 0,5 điểm.

×