Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

TỔNG HỢP 700 BÀI LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 CÓ HƯỚNG DẪN

26.413 visualizaciones

Publicado el

TỔNG HỢP 700 BÀI LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 CÓ HƯỚNG DẪN
Liên hệ:
Hotline: 0948.228.325 (Zalo)
Website: Nguyentrangmath.com
Email: nguyentrangmath@gmail.com

Publicado en: Educación

TỔNG HỢP 700 BÀI LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 CÓ HƯỚNG DẪN

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 1 TỔNG HỢP 700 BÀI LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 CÓ HƯỚNG DẪN 1. Tính: 1 + 2 - 3 + 4 - 5 + ... + 98 - 99 + 100 2. Tìm một số chẵn có 3 chữ số có tổng các chữ số là 25. Biết rằng khi đổi chỗ chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi. 3. Một phép chia có số chia bằng 5, thương bằng 24, số dư là 3. Hỏi nếu tăng số chia thêm 5 đơn vị thì số dư trong phép chia mới đó sẽ là bao nhiêu? 4. Tính tổng của tất cả các số có 3 chữ số khác nhau được viết bởi các chữ số: 0; 1; và 3 5. Tìm X, Biết: X + 1 + X + 2 + X + 3 + ...+ X + 9 +X + 10 = 65 6. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với chính số đó rồi nhân với chính số đó thì được kết quả bằng 128 7. Tìm số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, biết tích các chữ số của số đó là 24 Hướng dẫn 8. Trong một phép chia có số bị chia gấp 6 lần thương. Biết nếu tăng số chia lên gấp 3 thì thương sẽ bằng 18. Tìm số bị chia trong phép chia đó. 9. Tìm một số biết rằng lấy nửa số đó cộng với 24 thì được kết quả bằng 1/3 của 342 10.Tìm giá trị lớn nhất của: A = 2016 + a x 30. Biết a là số tự nhiên có 1 chữ số 11.Tìm một số có hai chữ số biết tổng của hai chữ số đó bằng 8 và hiệu của chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng chục bằng 4. 12.Khi thực hiện phép nhân 2345 với 6. Do sơ ý, Minh viết nhầm thừa số 6 thành 9. Vậy tích của phép nhân tăng thêm bao nhiêu? 13.Tính: 25 x 48 - 50 x 24 + 405 14.Một phép chia hết có số chia là 8, số dư là 5. Để phép chia đó thành phép chia hết và thương tăng thêm 4 đơn vị thì cần thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị. 15.Hai số có tổng bằng 849, biết rằng nếu tăng số thứ hai lên gấp 2 lần thì được tổng mới là 1351. Tìm hai số đó. 16.Tính hiệu của số lẻ lớn nhất có 4 chữ số và số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. 17.Lấy hai chữ số 1 và 2 là chữ số hàng trăm, lấy hai chữ số 3 và 4 làm chữ số hàng chục, lấy 2 chữ số 5 và 6 làm chữ số hàng đơn vị. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện trên? 18.Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 500 + 50 ... 200 + 349 19.An viết dãy số: 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; ...(Bắt đầu là 2, tiếp đến 2 số 1 rồi lại đến 2, ...) Hỏi số hạng thứ 31 của dãy là số 2 hay số 1?
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 2 20.Tìm một số có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị gấp 4 lần chữ số hàng chục và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì số đó tăng thêm 54 đơn vị 21.Khi thực hiện nhân một số tự nhiên A với 9, do sơ xuất, ,Lan thực hiện chia số A cho 9 và được kết quả là 85. Tìm kết quả cua phép nhân số đó với 8. 22.Biết tích của hai thừa số là 3468. Nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích mới là: 6788. Tìm thừa số thứ nhất trong phép nhân đó. 23.Tích của một phép nhân bằng số chẵn bé nhất có 4 chữ số. Khi giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai lên gấp 5 lần thì tích mới là bao nhiêu? 24.Tích của hai số bằng số lẻ bé nhất có 4 chữ số. Nếu tăng số thứ hai lên 2 lần và số thứ nhất lên 4 lần thì tích mới sẽ là bao nhiêu? 25.Tìm y, biết: y x 2 + y x 4 + y x 3 + 1264 = 5674 26.Một số chia cho 8 được 114 và số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia. Tích của số đó với 5 là bao nhiêu? 27.Một phép chia có số bị chia là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, thương là số lớn nhất có một chữ số và số dư là số dư lớn nhất bé hơn 4. Tìm số chia trong phép chia đó. 28.Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số mà mỗi số đó đều lớn hơn 18 và nhỏ hơn 54? 29.Mai có 25 quyển vở. Mẹ mua thêm cho Mai 17 quyển vở nữa. Hỏi Mai có bao nhiêu quyển vở? 30.Tính: 45 + 23 = …. 31.Tính 81 – 35 = …. 32.Trong thùng có 75 lít dầu. Sau khi lấy ra 27 lít thì số dầu còn lại trong thùng là: … lít 33.Tìm x biết: X + 251 = 694 34.Tìm X biết; 875 – X = 431 35.Hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và 28 là: 36.Tổng của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: … 37.Tuổi của mẹ hiện nay là 41 tuổi. Tuổi mẹ cách đây 5 năm là: … tuổi 38. Đổi: 2dm 5cm = …cm 39.Mai có 4 chục quyển vở, nhiều hơn Lan 6 quyển vở. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở? 40.Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 là: …. 41.Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 27 rồi cộng với 68 thì được kết quả là 91 42.Chu vi hình tam giác ABC là 2m. Biết độ dài cạnh AB là: 62cm; AC = 78cm. Độ dài cạnh BC là…cm
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 3 43.Số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 12 và hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 2 44. 45. 46.Trong thùng có 200 gói bánh. Lần thứ nhất người ta lấy ra 16 gói bánh, lần thứ hai lấy ra 34 gói. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu gói bánh? 47.Một người mang 95 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán được 38 quả. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu quả trứng? 48.Cho hình vẽ Độ dài đoạn thẳng AC là:…cm 49.…+15 < 82 Số tự nhiên lớn nhất có thể là: …. 50.Tính 367 – 102 = 265 51.Tìm X biết: 54 < X – 48 < 56 52.Tính: 67 + 49 = … 53.Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo thứ hai có 29kg gạo. Hỏi cả hai bao có bao nhiêu kg gạo?
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 4 54.Hiệu của hai số là 145. Nếu giảm số bị trừ đi 20 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là: … 55.Mẹ Lan mua 40 bông hoa gồm hoa cúc, hoa hồng, trong đó có 15 bông hoa cúc. Hỏi mẹ Lan đã mua bao nhiêu bông hoa hồng? 56.Tính: 91 – 75 = … a) 6 b) 16 c) 26 d) 36 57.Tính: 165 + 203 = … a) 168 b) 398 c) 368 d) 362 58.Số bé nhất trong các số: 672; 680; 685; 669 là: a) 680 b) 685 c) 672 d) 669 59.Số lớn nhất trong các số: 899; 796; 900; 875 là: … a) 796 b) 875 c) 900 d) 899 60.Tính: 653 – 420 = a) 253 b) 333 c) 273 d) 233 61.Số liền trước của 175 là: a) 174 b) 173 c) 176 d)177 62.362 = … + 60 + 2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a) 400 b) 200 c) 300 d) 30 63.215 + … + = 318 + 245 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a) 248 b) 318 c) 345 d) 348 64.Số gồm 2 chục va 3 đơn vị là: a) 23 b) 302 c) 203 d) 32 65.Hiệu của hai số kém số bị trừ 78 đơn vị. Tìm số trừ của phép trừ đó a) 88 b) 78 c) 68 d) 178 66.Số bút chì màu Lan có là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là chẵn. Lan có nhiều hơn Mai 16 cái bút chì màu. Hỏi Mai có bao nhiêu bút chì màu? `a) 64 cái b) 76 cái c) 86 cái d) 74 cái 67.Cho 3 chữ số 0; 3; 6. Viết được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho? a) 5 b) 4 c) 3 d) 6 68.Cho 3 chữ số 1; 4; 9. Viết được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho?
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 5 a) 5 b) 6 c) 7 d) 4 69.Hiệu hai số là 476. Nếu giữ nguyên số bị trừ và giảm số trừ đi 22 đơn vị thì hiệu mới là: … a) 454 b) 498 c) 476 d) 467 70.Tam giác ABC có độ dài các cạnh như sau: AB = AC = 24cm; BC = 32cm. Chu vi của tam giác ABC là:… a) 80cm b) 56cm c) 56m d) 80dm 71.Một cửa hàng sau khi bán đi 142kg đường thì còn lại 356kg. Hỏi lúc đầu của hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam đường? a) 498kg b) 214kg c) 398kg d) 407kg 72.Tính: 674 – 261 + 52 = a) 465 b) 458 c) 468 d) 456 73.Tìm X biết: 234 + 102 + X = 586 a) X = 718 b) X = 252 c) X = 250 d) X = 454 74.Số liền sau của 399 là a) 310 b) 398 c) 400 d) 410 75.Sợi dây thứ nhất dài 1m3dm. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8dm. Độ dài sợi dây thứ hai là: …. a) 21m b) 21dm c) 9m3dm d) 1m9dm 76.Tính: 21 + 22 + 23 + … + 27 + 28 + 29 a) 245 b) 215 c) 235 d) 225 77.Số gồm 5 trăm và 4 đơn vị là:… a) 504 b) 405 c) 540 d) 450 78.Khối Ba của một trường Tiểu học có 175 học sinh, nhiều hơn số học sinh khối Bốn 24 em. Hỏi khối Bốn của trường đó có bao nhiêu học sinh? a) 251 b) 151 c) 198 d) 188 79.Tính: 57 + 36 – 28 = a) 67 b) 56 c) 75 d) 65 80.Điền dấu thích hợp (>; <; =; +; -) vào chỗ chấm: 37 + 25 … 27 + 35 81.Cho hình vẽ
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 6 Số hình tam giác trong hình vẽ là: a) 7 b) 8 c) 6 d) 9 82.Trong các số tự nhiên từ 34 đến 56 có tất cả bao nhiêu số chẵn a) 16 số b) 10 số c) 12 số d) 14 số 83.Tìm X, biết: 789 – X – 251 = 302 a) X = 487 b) X = 236 c) X = 553 d) X = 538 84.Số liền sau số 399 là: a) 410 b) 310 c) 400 d) 398 85.Tính: 3 x 5 = … 86.Tính: 12 : 2 = … 87.Tìm x biết: X x 3 = 18 88.Tích của 2 và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: … 89.Điền dấu (<; >: =) thích hợp vào chỗ chấm 90.4 x 9 … 0 x 4 91.Lấy 14 chia cho số liền trước của 3 ta được kết quả là: … 92.Số tự nhiên có hai chữ số bé hơn 40 mà tổng của các chữ số bằng 8 và tích của các chữ số bằng 15 là… 93.Mỗi hộp có 4 chiếc cốc. Hỏi 5 hộp như vậy có tất cả mấy chiếc cốc? 94.Tìm một số tự nhiên mà khi nhân số đó với 5 được kết quả là 40? 95.Tìm số tự nhiên X lớn nhất sao cho: X x 5 < 15 96.Tìm X biết: X : 5 = 4 97.Điền dấu (<; >: =) thích hợp vào chỗ chấm 4 x 9 … 8 x 4 98.Một sợi dây dài 1m 2dm. Người ta cắt sợi dây đó thành 4 đoạn bằng 99.Cho: … : 3 + 4 = 6. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: … 100. Một tổ có 5 bàn. Cô giáo xếp mỗi bàn ngồi 2 bạn. Hỏi tổ Một có bao nhiêu bạn?
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 7 HƯỚNG DẪN – GỢI Ý – ĐÁP ÁN 1. Tính: 1 + 2 - 3 + 4 - 5 + ... + 98 - 99 + 100 Hướng dẫn: 1 + 2 - 3 + 4 - 5 + ... + 98 - 99 + 100 = (100 - 99) + (98 - 97) + ... + (4 - 3) + 2 + 1 = 1 + 1 + ... + 1 + 2 + 1 = 1 x 49 +2 + 1 = 52 2. Tìm một số chẵn có 3 chữ số có tổng các chữ số là 25. Biết rằng khi đổi chỗ chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi. Hướng dẫn: Các nhóm 3 số có tổng bằng 25 là: (7; 9; 9) và (9; 8; 8) Khi đổi chỗ chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi suy ra chữ số hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị Vì số cần tìm là số chẵn nên chữ số hàng đơn vị là số chẵn và bằng 8. Vậy số cần tìm là 988 3. Một phép chia có số chia bằng 5, thương bằng 24, số dư là 3. Hỏi nếu tăng số chia thêm 5 đơn vị thì số dư trong phép chia mới đó sẽ là bao nhiêu? Hướng dẫn: Số bị chia trong phép chia đó là: 5 x 24 + 3 = 123 Nếu tăng số chia thêm 5 đơn vị thì số chia mới là: 5 + 5 = 10 Ta có: 123 : 10 = 12 dư 3. Vậy số dư trong phép chia mới là: 3 Mở rộng: Thương mới là: 12 Rút ra: Trong một phép chia có dư, nếu số chia tăng (hoặc giảm) mấy lần thì thương sẽ giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu lần và số dư không đổi. 4. Tính tổng của tất cả các số có 3 chữ số khác nhau được viết bởi các chữ số: 0; 1; và 3 Hướng dẫn: Các số đó là: 103; 130; 301; 310 Tổng của các số đó là: 103 + 130 + 301 + 310 = 844 5. Tìm X, Biết: X + 1 + X + 2 + X + 3 + ...+ X + 9 +X + 10 = 65 Hướng dẫn: X + 1 + X + 2 + X + 3 + ...+ X + 9 +X + 10 = 65 X + X + X + X + ...+ X + (1 + 10) x [(10 - 1) : 1 + 1] : 2 = 65
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 8 10 x X + 11 x 10 : 2 = 65 10 x X + 55 = 65 10 x X = 65 - 55 10 x X = 10 X = 10 : 10 X = 1 6. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với chính số đó rồi nhân với chính số đó thì được kết quả bằng 128 Hướng dẫn: Số đó cộng với chính số đó thì bằng 2 lần số đó. Vậy 2 lần số đó nhân số đó bằng 128 suy ra số đó nhân số đó bằng: 128 : 2 = 64 Ta có: 64 = 8 x 8 Vậy số đó là 8. Thử lại: (8 + 8) x 8 = 128 (thỏa mãn) 7. Tìm số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, biết tích các chữ số của số đó là 24 Hướng dẫn Ta có: 24 = 1 x 3 x 8 = 1 x 4 x 6 = 2 x 3 x 4 = 2 x 2 x 6 Các số chẵn lớn nhất viết được từ các số trên là: 318; 614; 432; 622 318 < 432 < 614 < 622 nhưng số 622 lại có các chữ số giống nhau nên số cần tìm là: 614 8. Trong một phép chia có số bị chia gấp 6 lần thương. Biết nếu tăng số chia lên gấp 3 thì thương sẽ bằng 18. Tìm số bị chia trong phép chia đó. Hướng dẫn: Số chia trong phép chia đó là: 6 Thương của phép chia là: 18 x 3 = 54 Số bị chia trong phép chia là: 54 x 6 = 324 9. Tìm một số biết rằng lấy nửa số đó cộng với 24 thì được kết quả bằng 1/3 của 342 Hướng dẫn: Nửa số đó cộng với 24 thì được: 342 : 3 = 114 Nửa số đó là: 114 - 24 = 90 Số đó là: 90 : 2 = 45 10.Tìm giá trị lớn nhất của: A = 2016 + a x 30. Biết a là số tự nhiên có 1 chữ số Hướng dẫn: Giá trị của biểu thức A lớn nhất khi a lớn nhất.
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 9 Vì a là số lớn nhất có 1 chữ số nên a = 9 Nếu a = 9, thay vào A ta được: A = 2016 + 9 x 30 = 2016 + 270 = 2286 Vậy giá trị lớn nhất của A là 2286 khi a = 9 11.Tìm một số có hai chữ số biết tổng của hai chữ số đó bằng 8 và hiệu của chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng chục bằng 4. Các số có tổng hai chữ số bằng 8 là: 80; 17; 71; 26; 62; 35; 53; 44 Trong các số trên số có hiệu của chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng chục bằng 4 là 26. Vậy số phải tìm là 26. 12.Khi thực hiện phép nhân 2345 với 6. Do sơ ý, Minh viết nhầm thừa số 6 thành 9. Vậy tích của phép nhân tăng thêm bao nhiêu? Hướng dẫn Hiệu của 9 và 6 là: 9 - 6 = 3 Tích tăng thêm là: 2345 x 3 = 7035 13.Tính: 25 x 48 - 50 x 24 + 405 Hướng dẫn 25 x 48 - 50 x 24 + 405 = 25 x 48 - 25 x 2 x 24 + 405 = 25 x 48 - 25 x 48 + 405 = 0 + 405 = 405 14.Một phép chia hết có số chia là 8, số dư là 5. Để phép chia đó thành phép chia hết và thương tăng thêm 4 đơn vị thì cần thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị. Hướng dẫn Cần thêm vào số bị chia số đơn vị là: 4 x 8 - 5 = 27 15.Hai số có tổng bằng 849, biết rằng nếu tăng số thứ hai lên gấp 2 lần thì được tổng mới là 1351. Tìm hai số đó. Hướng dẫn Tổng mới hơn tổng lúc đầu 1 lần số thứ hai. Số thứ hai là: 1351 - 849 = 502 Số thứ nhất là: 849 - 502 = 347 16.Tính hiệu của số lẻ lớn nhất có 4 chữ số và số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Hướng dẫn Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số là: 9999 Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 986
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 10 Hiệu của hai số đó là: 9999 - 986 = 9013 17.Lấy hai chữ số 1 và 2 là chữ số hàng trăm, lấy hai chữ số 3 và 4 làm chữ số hàng chục, lấy 2 chữ số 5 và 6 làm chữ số hàng đơn vị. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện trên? Hướng dẫn Các số lập được là: 135; 136; 145; 146; 235; 236; 245; 246. Vậy có thể lập được 8 số thỏa mãn đề bài 18.Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 500 + 50 ... 200 + 349 Hướng dẫn Ta có: 500 + 50 = 550; 200 + 349 = 549 Vì 549 < 550 nên: 500 + 50 > 200 + 349 19.An viết dãy số: 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; ...(Bắt đầu là 2, tiếp đến 2 số 1 rồi lại đến 2, ...) Hỏi số hạng thứ 31 của dãy là số 2 hay số 1? Hướng dẫn Số hạng thứ nhất, thứ 4, thứ 7, thứ 10 , ...là số 2 (Chia cho 3 dư 1) Vì 31 : 3 dư 1 nên số thứ 31 là số 2 20.Tìm một số có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị gấp 4 lần chữ số hàng chục và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì số đó tăng thêm 54 đơn vị Hướng dẫn Các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp 4 lần chữ số hàng chục là: 14; 28. Ta có: 41 - 14 = 27; 82 - 28 = 54 Vậy số phải tìm là 24 21.Khi thực hiện nhân một số tự nhiên A với 9, do sơ xuất, ,Lan thực hiện chia số A cho 9 và được kết quả là 85. Tìm kết quả cua phép nhân số đó với 8. Hướng dẫn Số tự nhiên A đó là: 85 x 9 = 765 Kết quả đúng của phép nhân A với 9 là: 765 x 9 = 6885 22.Biết tích của hai thừa số là 3468. Nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích mới là: 6788. Tìm thừa số thứ nhất trong phép nhân đó. Hướng dẫn Tích tăng thêm số đơn vị là: 6788 - 3468 = 3320 Thừa số thứ nhất có phép nhân đó là: 3320 : 4 = 830 23.Tích của một phép nhân bằng số chẵn bé nhất có 4 chữ số. Khi giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai lên gấp 5 lần thì tích mới là bao nhiêu?
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 11 Hướng dẫn Tích của phép nhân đó là: 1000 Thừa số thứ hai tăng gấp 5 lần thì tích cũng tăng gấp 5 lần Tích mới của hai thừa số đó là: 1000 x 5 = 5000 24.Tích của hai số bằng số lẻ bé nhất có 4 chữ số. Nếu tăng số thứ hai lên 2 lần và số thứ nhất lên 4 lần thì tích mới sẽ là bao nhiêu? Hướng dẫn Tích của hai số là: 1001 Tích mới tăng thêm số lần là: 2 x 4 = 8 (lần) Tích mới là: 1001 x 8 = 8008 25.Tìm y, biết: y x 2 + y x 4 + y x 3 + 1264 = 5674 Hướng dẫn y x 2 + y x 4 + y x 3 + 1234 = 5674 y x 2 + y x 4 + y x 3 = 5674 - 1264 y x (2 + 4 + 3) = 4410 y x 9 = 4410 y = 4410 : 9 y = 490 26.Một số chia cho 8 được 114 và số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia. Tích của số đó với 5 là bao nhiêu? Hướng dẫn Số dư trong phép chia đó là: 8 - 1 = 7 Số đó là: 114 x 8 + 7 = 919 Tích của số đó với 5 là: 919 x 5 = 4595 27.Một phép chia có số bị chia là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, thương là số lớn nhất có một chữ số và số dư là số dư lớn nhất bé hơn 4. Tìm số chia trong phép chia đó. Hướng dẫn Số bị chia trong phép chia đó là: 9876 Số dư trong phép chia đó là: 3 Thương của phép chia đó là: 9 Số chia trong phép chia đó là: (9876 - 3) : 9 = 1097 28. Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số mà mỗi số đó đều lớn hơn 18 và nhỏ hơn 54? Hướng dẫn
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 12 Số chẵn bé nhất lớn hơn 18 là: 20 Số chẵn bé nhất nhỏ hơn 54 là 52 Số các số chẵn lớn hơn 18 và nhỏ hơn 54 là: (52 - 20) : 2 + 1 = 17 số 29.Mai có 25 quyển vở. Mẹ mua thêm cho Mai 17 quyển vở nữa. Hỏi Mai có bao nhiêu quyển vở? Hướng dẫn: Mai có số quyển vở là: 25 + 17 = 43 (quyển) Đáp số: 43 quyển 30.Tính: 45 + 23 = ….68 31.Tính 81 – 35 = ….46 32.Trong thùng có 75 lít dầu. Sau khi lấy ra 27 lít thì số dầu còn lại trong thùng là: … lít Hướng dẫn: Số dầu còn lại trong thùng là: 75 - 27 = 48 (lít) Đáp số: 48l dầu 33.Tìm x biết: X + 251 = 694 Hướng dẫn: X + 251 = 694 X = 694 – 251 X = 443 34.Tìm X biết; 875 – X = 431 Hướng dẫn: 875 – X = 431 X = 875 – 431 X = 444 35.Hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và 28 là: Hướng dẫn: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90 Hiệu của số đó với 28 là: 90 – 28 = 62 Đáp số: 62 36.Tổng của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: … Hướng dẫn: Số lẻ bé nhất có 3 chữ số là: 101 Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: 8
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 13 Tổng là: 101 + 8 = 109 37.Tuổi của mẹ hiện nay là 41 tuổi. Tuổi mẹ cách đây 5 năm là: … tuổi Hướng dẫn: Tuổi của mẹ cách đây 5 năm là: 41 – 5 = 36 (tuổi) Đáp số: 36 tuổi 38.Đổi: 2dm 5cm = …cm Hướng dẫn: Đổi 2dm 5cm = 20cm + 5cm = 25cm 39.Mai có 4 chục quyển vở, nhiều hơn Lan 6 quyển vở. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở? Hướng dẫn: Đổi: 4 chục = 40 quyển vở. Lan có số vở là: 40 – 6 = 34 (quyển) Đáp số: 34 quyển vở 40.Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 là: …. Hướng dẫn: Ta có: 7 = 7 + 0 = 6 + 1 = 5 + 2 = 3 + 4 Các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 là: 70; 61; 16; 52; 25; 34; 43. Số lớn nhất là: 70 41.Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 27 rồi cộng với 68 thì được kết quả là 91 Hướng dẫn: Số đó trừ đi 27 thì được: 91 – 68 = 23 Số đó là: 23 + 27 = 50 42.Chu vi hình tam giác ABC là 2m. Biết độ dài cạnh AB là: 62cm; AC = 78cm. Độ dài cạnh BC là…cm Hướng dẫn: Đổi: 2m = 200cm Độ dài cạnh BC là: 200 – 62 – 78 = 60 (cm) Đáp số: 60cm 43.Tính 367 – 102 = 265 44.Tìm X biết: 54 < X – 48 < 56 Hướng dẫn: 54 < X – 48 < 56 suy ra: X – 48 = 55
 14. 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 14 X – 48 = 55 X = 55 + 48 X = 103 45.Tính: 67 + 49 = 116 46.Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo thứ hai có 29kg gạo. Hỏi cả hai bao có bao nhiêu kg gạo? Hướng dẫn: Cả hai bao có số gạo là: 35 + 29 = 64 (kg) Đáp số: 64kg gạo 47.Hiệu của hai số là145. Nếu giảm số bị trừ đi 20 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là: … Hướng dẫn: Hiệu mới là: 145 – 20 = 125 48.Mẹ Lan mua 40 bông hoa gồm hoa cúc, hoa hồng, trong đó có 15 bông hoa cúc. Hỏi mẹ Lan đã mua bao nhiêu bông hoa hồng? Mẹ Lan đã mua số hoa hồng là: 40 – 15 = 25 (bồng) Đáp số: 25 bông hoa hồng 49.Tính: 91 – 75 = … a) 6 b) 16 c) 26 d) 36 50.Tính: 165 + 203 = … a) 168 b) 398 c) 368 d) 362 51.Số bé nhất trong các số: 672; 680; 685; 669 là: a) 680 b) 685 c) 672 d) 669 52.Số lớn nhất trong các số: 899; 796; 900; 875 là: … a) 796 b) 875 c) 900 d) 899 53.Tính: 653 – 420 = a) 253 b) 333 c) 273 d) 233 54.Số liềntrước của 175 là: a) 174 b) 173 c) 176 d)177 55.362 = … + 60 + 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a) 400 b) 200 c) 300 d) 30 56.215 + … + = 318 + 245. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a) 248 b) 318 c) 345 d) 348 57.Số gồm 2 chục va 3 đơn vị là:
 15. 15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 15 a) 23 b) 302 c) 203 d) 32 58.Hiệu của hai số kém số bị trừ 78 đơn vị. Tìm số trừ của phép trừ đó a) 88 b) 78 c) 68 d) 178 59.Câu 11: Số bút chì màu Lan có là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là chẵn. Lan có nhiều hơn Mai 16 cái bút chì màu. Hỏi Mai có bao nhiêu bút chì màu? a) 64 cái b) 76 cái c) 86 cái d) 74 cái Hướng dẫn: Số bút chì màu Lan có là: 80 Mai có số bút chì màu là: 80 – 16 = 64 (cái) Đáp số: 64 cái 60.Tính: 21 + 22 + 23 + … + 27 + 28 + 29 a) 245 b) 215 c) 235 d) 225 Hướng dẫn: 21 + 22 + 23 + … + 27 + 28 + 29 = (29 + 21) x [(29 – 21) : 1 + 1] : 2 = 225 61.Số gồm 5 trăm và 4 đơn vị là:… a) 504 b) 405 c) 540 d) 450 Hướng dẫn: Số gồm 5 trăm và 4 đơn vị là: 500 + 4 = 504 62.Khối Ba của một trường Tiểu học có 175 học sinh, nhiều hơn số học sinh khối Bốn 24 em. Hỏi khối Bốn của trường đó có bao nhiêu học sinh? a) 251 b) 151 c) 198 d) 188 Hướng dẫn: Khối bốn của trường đó có số học sinh là: 175 – 24 = 151 (học sinh) Đáp số: 151 học sinh – Chọn b 63.Tính: 57 + 36 – 28 = a) 67 b) 56 c) 75 d) 65 64.Điền dấu thích hợp (>; <; =; +; -) vào chỗ chấm: 37 + 25 … 27 + 35 a) > b) < c) = d) + 65.Cho hình vẽ Số hình tam giác trong hình vẽ là:
 16. 16. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 16 a) 7 b) 8 c) 6 d) 9 66.Trong các số tự nhiên từ 34 đến 56 có tất cả bao nhiêu số chẵn a) 16 số b) 10 số c) 12 số d) 14 số Hướng dẫn: Số số chẵn từ 34 đến 56 là: (56 – 34) : 2 + 1 = 12 (số) – Chọn c 67.Tìm X, biết: 789 – X – 251 = 302 a) X = 487 b) X = 236 c) X = 553 d) X = 538 Hướng dẫn: 789 – X – 251 = 302 789 – X = 302 + 251 789 – X = 553 X = 789 – 553 X = 236-Chọn b 68.Số liềnsau số 399 là: a) 410 b) 310 c) 400 d) 398 69.Tính: 3 x 5 = …15 70.Tính: 12 : 2 = 6 71. Tìm x biết: X x 3 = 18 Hướng dẫn: X x 3 = 18 X = 18 : 3 X = 6 72.Tích của 2 và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: … Hướng dẫn: Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: 8 Tích của 2 và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: 2 x 8 = 16 73.Điền dấu (<; >: =) thích hợp vào chỗ chấm 4 x 9 … 0 x 4 Hướng dẫn: 4 x 9 = 36 0 x 4 = 0 Ta có: 36 < 0 nên 4 x 9 > 0 x 4 74.Lấy 14 chia cho số liền trước của 3 ta được kết quả là: … Hướng dẫn:
 17. 17. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 17 Số liền trước của 3 là: 2 Lấy 14 chia cho số liền trước của 3 được: 14 : 2 = 7 75.Số tự nhiên có hai chữ số bé hơn 40 mà tổng của các chữ số bằng 8 và tích của các chữ số bằng 15 là… Hướng dẫn: Hai số có tích bằng 15 và tổng bằng là: 3; 5 Số có thể viết được là: 35 và 53 Vì số đó nhỏ hơn 40 nên số đó là 35 76.Mỗi hộp có 4 chiếc cốc. Hỏi 5 hộp như vậy có tất cả mấy chiếc cốc? Hướng dẫn: 5 hộp như vậy có tất cả số chiếc cốc là: 4 x 5 = 20 (chiếc cốc) 77.Tìm một số tự nhiên mà khi nhân số đó với 5 được kết quả là40? Hướng dẫn: Số tự nhiên đó là: 40 : 5 = 8 78.Tìm số tự nhiên X lớn nhất sao cho: X x 5 < 15 Hướng dẫn: Ta có 3 x 5 = 15 Để X x 5 < 15 và X lớn nhất có thể suy ra X = 2 79. Bạn Nam có 15 mảnh giấy. Bạn đem cắt một số mảnh, mỗi mảnh thành 5 mảnh nhỏ hơn. Sau khi cắt bạn đếm được tất cả 63 mảnh lớn nhỏ. Hỏi bạn đã cắt bao nhiêu mảnh giấy? (sử dụng phương pháp giả thiết tạm) Bài giải Cách 1: Dùng phương pháp giả thiết tạm Giả sử Nam cắt hết cả 15 mảnh giấy thì được số mảnh giấy nhỏ là: 15 x 5 = 75 (mảnh) Số mảnh dư ra là: 75 – 63 = 12 (mảnh) Mỗi mảnh sau khi cắt thì được thêm số mảnh là: 5 – 1 = 4 (mảnh) Vậy số mảnh chưa cắt là: 12 : 4 = 3 (mảnh) Nam đã cắt số mảnh là: 15 – 3 = 12 (mảnh) Đáp số: 12 mảnh Cách 2: Số mảnh có thêm sau khi cắt là: 63 – 15 = 48 (mảnh) Do mỗi mảnh được cắt thành 5 phần nên sẽ có thêm 4 phần mới.
 18. 18. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 18 Số mảnh được cắt là: 48 : 4 = 12 (mảnh) Đáp số: 12 mảnh 80.Có hai hình vuông nhỏ cạnh 8cm và 6cm. Một hình vuông lớn có diện tích bằng tổng diện tích hai hình vuông nhỏ ấy. Tính độ dài cạnh hình vuông lớn. Bài giải Diện tích của hình vuông lớn là: 8 x 8 + 6 x 6 = 100 (cm2) Ta có: 100 = 10 x 10. Vậy cạnh hình vuông lớn là 10cm Đáp số: 10cm 81.Tính: 15368 x 4 = 61472 82.Tính: 13786 x 5 = 68930 83.Tính: 35264 + 28759 = 64023 84.Một kho chứa thóc chứa 86540kg thóc. Người ta đã bán đi 3 lần, mỗi lần bán 16078kg. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam? Bài giải Số thóc bán đi là: 16078 x 3 = 48234 (kg) Số thóc còn lại trong kho là: 86540 – 48234 = 38306 (kg) Đáp số: 38306kg thóc 85.Một đoàn xe ô tô chở gạo có 5 cái. Hai xe ô tô đầu mỗi xe chở 4230kg gạo, 3 xe ô tô sau mỗi xe chở 5640kg. Hỏi cả đoàn xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài giải Hai xe đầu chở số gạo là:4230 x 2 = 8460 (kg) Ba xe sau chở số gạo là:5640 x 3 = 16920 (kg) Cả đoàn xe chở được số gạo là: 8460 + 16920 = 25380 (kg) Đáp số: 25380kg gạo 86.Tính giá trị của biểu thức: 52134 – 46269 : 3 = 52134 – 15423 = 36711 87.Tính giá trị của biểu thức: 19076 x 5 – 56794 = 95380 – 56794 = 38586. 88.Một cửa hàng có 52860kg gạo, cửa hàng đã bán 1 4 số gạo đó và 853kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài giải
 19. 19. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 19 Cửa hàng đã bán đi số gạo là: 52860 : 4 + 853 = 14068 (kg) Cửa hàng còn lại số gạo là: 52860 – 14068 = 38792 (kg) Đáp số: 38792kg gạo 695.Mẹ đi chợ mua 156 gói bánh và kẹo. Sau đó mẹ đổi 10 gói bánh lấy 34 gói kẹo. Lúc này số gói bánh còn lại bằng 1 5 tổng số gói bánh và kẹo. Hỏi bây giờ mẹ mua bao nhiêu gói kẹo? Bài giải Tổng số bánh và kẹo lúc sau là: 156 – 10 + 34 = 180 (gói) Số bánh còn lại là:180 : 5 = 36 (gói) Vậy bây giờ mẹ mua số kẹo là: 180 – 36 = 144 (gói) Đáp số: 144 gói kẹo 696.Bác thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12m thành những đoạn dài 2m. Biết mỗi lần cưa được một đoạn hết 12 phút. Hỏi bác cưa cây gỗ đó trong bao lâu? Bài giải Số đoạn gỗ được cưa ra là:12 : 2 = 6 (đoạn) Số lần cưa là:6 – 1 = 5 (lần) Thời gian bác cưa xong cây gỗ là: 12 x 5 = 60 (phút) Đáp số: 60 phút. 697.Mẹ đi chợ mua cam và quýt. Biết số quả quýt mẹ đã mua đúng bằng 1 2 số cam mẹ đã mua, và nếu mẹ mua thêm 10 quả quýt nữa thì số quả quýt và số cam bằng nhau. Hỏi lúc đầu mẹ mua tất cả bao nhiêu qua cả cam và quýt? Bài giải Ta có sơ đồ: Cam: |-----------|--10------| Quýt: |-----------|-----------| Nhìn vào sơ đồ ta thấy hiệu số phần bằng nhau là: 2 – 1 = 1 (phần) Số cam lúc đầu mẹ mua là: 10 : 1 x 1 = 10 (quả) Số quýt mẹ mua lúc đầu là: 10 x 2 = 20 (quả) Tổng số cam và quýt mẹ đã mua là: 10 + 20 = 30 (quả)
 20. 20. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 20 Đáp số: 30 quả 698.Một hình vuông có chu vi là 36cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài giải Cạnh hình vuông là: 36 : 4 = 9 (cm) Chiều dài của hình chữ nhật là: 9 x 5 = 45 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 45 x 9 = 405 (cm2) Đáp số: 405cm2 699.Tìm một số lẻ có 3 chữ số. Biêt chữ số hàng trăm gấp hai lần chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Hướng dẫn Chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng đơn vị là: 2 x 3 = 6 (lần) Chữ số hàng đơn vị của số đó phải là 1 .(vì 3 x 6 = 18) Chữ số hàng chục của số đó là: 1 x 3 = 3. Chữ số hàng trăm của số đó là: 1 x 6 = 6 Vậy số cần tìm là; 631. 700.Biết số liền sau của một số có 4 chữ số là một số có 5 chữ số. Hỏi số liền trước của số có 4 chữ số đó là số nào? Hướng dẫn Số có 5 chữ số đó là: 10000 Số có 4 chữ số đó là: 9999 Số liền trước số có 4 chữ số đó là: 9998 XEM ĐẦY ĐỦ LIÊN HỆ: 0948.228.325 (ZALO) EMAIL: nguyentrangmath@gmail.com

×