Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Chinh sach thuong mai quoc te cau hoi van dap bookbooming

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Chinh sach thuong mai quoc te cau hoi van dap bookbooming

 1. 1. INTERNAL USE ONLY Ch¬ng 1+21. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a trao ®æi hµng ho¸ trong níc víi trao ®æihµng ho¸ víi níc ngoµi vÒ c¸c mÆt: chñ së h÷u? gi¸ c¶? luËt ph¸p ®iÒuchØnh?2. Lîi Ých do ngo¹i th¬ng mang l¹i b¾t nguån tõ ®©u?3. C¸c nhµ träng th¬ng xem xÐt lîi Ých cña th¬ng m¹i quèc tÕ trªnkhÝa c¹nh nµo? Lý thuyÕt nµy ®îc vËn dông trong hoµn c¶nh nµo?4. “Mét níc cã lîi thÕ tuyÖt ®èi míi cã ®îc lîi Ých trong bu«n b¸n quèctÕ”. KÕt luËn nh vËy cã ®óng kh«ng? V× sao?5. LÊy vÝ dô chøng minh: “Lîi thÕ tuyÖt ®èi nÕu thiÕu lîi thÕ so s¸nhth× kh«ng thÓ cã lîi Ých th¬ng m¹i”?6. Lîi thÕ so s¸nh do ®©u mµ cã? Lîi thÕ so s¸nh cã thÓ thay ®æi ®îckh«ng? NÕu cã th× thay ®æi theo híng nµo?7. H·y tr×nh bµy nh÷ng lîi Ých mµ ngo¹i th¬ng mang l¹i? Nguån gèccña c¸c lîi Ých ®ã?8. H·y tr×nh bµy nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c lý thuyÕt cæ ®iÓn vÒ th¬ngm¹i quèc tÕ trong viÖc gi¶i thÝch nguån gèc lîi Ých cña ngo¹i th¬ng?9. H·y nªu mÆt h¹n chÕ cña c¸c lý thuyÕt cæ ®iÓn vÒ th¬ng m¹i quèctÕ?10. §Æc ®iÓm cña ngo¹i th¬ng trong mét nÒn kinh tÕ më cã qui m«nhá?11. Nh÷ng nhËn ®Þnh sau lµ ®óng hay sai: a) Mét níc cã lîi thÕ tuyÖt®èi míi cã lîi Ých trong th¬ng m¹i quèc tÕ. b) Lîi thÕ tuyÖt ®èi nÕuthiÕu lîi thÕ so s¸nh th× kh«ng cã lîi trong th¬ng m¹i quèc tÕ.12. Gi¶i thÝch lý do t¹i sao c¸c doanh nghiÖp l¹i tham gia ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ? Ch¬ng 3+413. Nãi r»ng: “Kh«ng cã ngo¹i th¬ng th× kh«ng tån t¹i c¸c quan hÖ kinhtÕ ®èi ngo¹i” cã ®óng kh«ng?14. Mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ trong níc vµ më réng quan hÖkinh tÕ víi bªn ngoµi? 1
 2. 2. 15. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ngo¹i th¬ng?16. Ngo¹i th¬ng ®ãng gãp nh thÕ nµo trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt vèn vµc«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ?17. Ngo¹i th¬ng ®ãng gãp nh thÕ nµo trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖclµm vµ sö dông tµi nguyªn cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinhtÕ?18. Nãi “s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ngo¹i th¬ng” cã ®óngkh«ng? Gi¶i thÝch mèi quan hÖ nµy trong ®iÒu kiÖn níc ta?19. Ngo¹i th¬ng t¸c ®éng ®Õn viÖc më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng néi®Þa nh thÕ nµo?20. Mèi quan hÖ gi÷a ngo¹i th¬ng vµ thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi?21. Ph©n biÖt chøc n¨ng cña ngo¹i th¬ng víi t c¸ch lµ mét ngµnh kinhtÕ vµ víi t c¸ch lµ mét kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi?22. H·y tr×nh bµy c¸c nhiÖm vô cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng ViÖt NamhiÖn nay?23. Ngo¹i th¬ng ®ãng gãp vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh,thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH ®Êt níc nh thÕ nµo?24. "TÝnh chÝnh trÞ" trong ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng cã nghÜa lµ g×? T¹isao ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trong ho¹t®éng ngo¹i th¬ng? Ch¬ng 525. Khi më réng bu«n b¸n víi níc ngoµi cÇn qu¸n triÖt nh÷ng quan®iÓm g×? V× sao?26. C¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng chñ yÕu? ChØ ra u nhîc ®iÓmcña c¸c chiÕn lîc trong thùc tiÔn? X227. §Æc ®iÓm cña chiÕn lîc ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng ViÖt Nam hiÖnnay?28. ChiÕn lîc s¶n xuÊt thay thÕ nhËp khÈu: Néi dung; ¦u, nhîc ®iÓm?Xu híng ¸p dông trªn thÕ giíi?29. ChiÕn lîc s¶n xuÊt híng vÒ xuÊt khÈu: Néi dung; ¦u, nhîc ®iÓm?Xu híng ¸p dông trªn thÕ giíi?30. C¨n cø lùa chän chiÕn lîc ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng? 2
 3. 3. Ch¬ng 931. C¸c lo¹i thuÕ suÊt trong biÓu thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam hiÖnnay?32. Nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a thuÕ vµ h¹n ng¹ch? X233. H·y nªu nh÷ng c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu chñ yÕu ë ViÖt Nam?C«ng cô nµo quan träng nhÊt? V× sao? X234. Ph©n tÝch lîi Ých vµ chi phÝ cña thuÕ quan? X235. Nªu vai trß quan träng cña nhËp khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ? ThÕnµo lµ nhËp khÈu bæ sung, nhËp khÈu thay thÕ? Cho VD? Trong®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, NK bæ sung hay NK thay thÕ quan trängh¬n?36. Nªu nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch nhËp khÈu?37. T¹i sao l¹i ®a ra nguyªn t¾c “Sö dông vèn nhËp khÈu víi tinh thÇntiÕt kiÖm vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao”? Néi dung thùc hiÖnnguyªn t¾c “tiÕt kiÖm” nµy?38. ChÝnh s¸ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2001-2010:C¨n cø ®Ó ®Ò ra chÝnh s¸ch? Néi dung cña chÝnh s¸ch?39. ThuÕ nhËp khÈu: Kh¸i niÖm? Môc ®Ých? X240. ThÕ nµo lµ b¶o hé danh nghÜa cña thuÕ quan (NPR)? C«ng thøctÝnh? Cho VD?41. ThÕ nµo lµ b¶o hé thùc sù cña thuÕ quan (EPR)? C«ng thøctÝnh? ý nghÜa cña b¶o hé thùc sù?42. Ph©n tÝch c¬ cÊu nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨mqua? Ph¬ng híng c¶i biÕn c¬ cÊu nhËp khÈu?43. Ph©n tÝch t×nh h×nh nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m®æi míi?44. Nªu c¸c c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu phi thuÕ quan? ¦u, nhîc®iÓm?Xu híng ¸p dông? X245. Tr×nh bµy u, nhîc ®iÓm cña biÖn ph¸p thuÕ quan vµ phi thuÕquan? Xu híng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy? Quan ®iÓm cña WTO vÒc¸c biÖn ph¸p nµy? X2 3
 4. 4. 46. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nhËp khÈu mang tÝnh ®Þnh lîng? ¦u, nhîc®iÓm? Thùc tiÔn ¸p dông ë ViÖt Nam? Quan ®iÓm cña WTO vÒ viÖc¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy? X247. Ph©n biÖt c¸c biÖn ph¸p b¶o hé th¬ng m¹i t¹m thêi? Xu híng ¸pdông c¸c biÖn ph¸p nµy? X2 Ch¬ng 1048. Khu chÕ xuÊt lµ g×? Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a KCX, KCN vµ®Æc khu kinh tÕ? Xu thÕ ph¸t triÓn cña hai h×nh thøc nµy? Vai trßcña KCX, KCN vµ ®Æc khu kinh tÕ ®èi víi ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng?49. Tr×nh bµy néi dung cña c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh - tiÒn tÖ khuyÕnkhÝch xuÊt khÈu? X250. Kh¸i niÖm, t¸c dông cña gia c«ng xuÊt khÈu? C¸c h×nh thøc giac«ng xuÊt khÈu hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ¸p dông?X351. §Ó qu¶n lý xuÊt khÈu, ViÖt Nam thêng dïng nh÷ng biÖn ph¸p g×?Nh÷ng biÖn ph¸p nµy cã m©u thuÉn víi ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu cñaViÖt Nam kh«ng?52. Kh¸i niÖm, ®iÒu kiÖn cña mét mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc?Thùc tÕ x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ë ViÖt Nam.53. Cã nªn ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu kh«ng? T¹i sao?54. Kh¸i niÖm vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i? Trong hai lo¹i tû gi¸ (tû gi¸ thùc tÕ vµtû gi¸ chÝnh thøc) lo¹i nµo cã ¶nh hëng nhiÒu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊtkhÈu? X255. Vai trß cña xuÊt khÈu trong viÖc lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinhtÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn?56. §Ó ®Èy m¹nh vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu c¸c quèc gia thêng ¸pdông c¸c biÖn ph¸p g×? Trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam hiÖn nay th×biÖn ph¸p nµo quan träng nhÊt? X257. Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i? Sù gièng vµ kh¸c nhau so víi ph¸ gi¸ hµng ho¸?T¸c dông cña hai biÖn ph¸p nµy ®èi víi ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng?58. Thùc tr¹ng c¬ cÊu thÞ trêng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam hiÖn nay vµph¬ng híng c¶i biÕn trong giai ®o¹n 2001-2010?59. Thùc tr¹ng c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam hiÖn nayvµ ph¬ng híng c¶i biÕn trong giai ®o¹n 2001-2010? 4
 5. 5. 60. Ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn®©y?61. T¹i sao nãi xuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu,phôc vô CNH-H§H ®Êt níc?62. Tr×nh bµy néi dung cña biÖn ph¸p Nhµ níc cÊp vµ b¶o l·nh tÝndông xuÊt khÈu? X263. Trî cÊp xuÊt khÈu: Kh¸i niÖm, c¸c h×nh thøc, t¸c dông vµ xu híng¸p dông? Quan ®iÓm cña WTO vÒ biÖn ph¸p nµy? X264. VÏ s¬ ®å ph©n tÝch lîi Ých vµ chi phÝ cña trî gi¸ xuÊt khÈu? Quan®iÓm cña WTO vÒ biÖn ph¸p nµy? Ch¬ng 1165. HiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th¬ng lµ g×? C¸ch tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆttµi chÝnh cña xuÊt khÈu. Cho vÝ dô?66. HiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th¬ng lµ g×? C¸ch tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆttµi chÝnh cña nhËp khÈu? Cho VD?67. Ph©n biÖt lîi nhuËn tµi chÝnh vµ lîi nhuËn kinh tÕ?68. Mèi quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸ biÖt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x·héi cña hiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th¬ng?69. C¸ch tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh cña NK? Cho vÝ dô?70. Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ– x· héi cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng? Cho VD?71. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héicña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng? 5

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

475

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

7

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×