Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Chuong mo dau

399 visualizaciones

Publicado el

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Chuong mo dau

  1. 1. Ch­¬ng Më ®Çu: Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ l­îng1. Kinh tÕ l­îng lµ g×?2. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l­îng vµ c¸c m«n häc3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­îng4. §èi t­îng vµ néi dung nghiªn cøu cña kinh tÕ l­îng
  2. 2. 1. Kinh tÕ l­îng lµ g×?Kinh tÕ l­îng = Econometrics = §o l­êng kinh tÕ ?M t s è ® Þnh ng hÜa : é - Kinh tÕ l­îng cã nghÜa lµ ®o l­êng kinh tÕ = Gi¶i nghÜa thuËt ng÷ - Kinh tÕ l­îng bao gåm viÖc ¸p dông thèng kª to¸n cho c¸c sè liÖu kinh tÕ ®Ó cñng cè vÒ mÆt thùc nghiÖm c¸c m« h×nh do c¸c nhµ kinh tÕ to¸n ®Ò xuÊt vµ ®Ó t×m ra lêi gi¶i b»ng sè = Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn - Kinh tÕ l­îng quan t©m ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vÒ thùc nghiÖm c¸c quy luËt kinh tÕ = Néi dungKÕt luËn: K tÕ l­îng lµ g×? inh
  3. 3. 2. Mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ l­îng vµ c¸c m«n häc Kinh tÕ l­îng : c ã liªn q ua n ® Õ n lý thuy Õ t kinh tÕ , to ¸ n hä c , thè ng kª kinh tÕ . T¹ i s a o KTL lµ m é t m « n hä c ® é c lËp ? L thuyÕt kinh tÕ vµ K tÕ l­îng ? ý inhVÝ dô: LuËt cÇu vµ luËt cÇu ®èi hµng ho¸ A ë thÞ tr­êng B trong thêi kú T L thuyÕt kinh tÕ - To¸ n häc – K tÕ l­îng? ý inhVÝ dô: LuËt cÇu- Hµm cÇu: Q= a – b.P vµ hµm cÇu tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu KTL ®èi víi hµng ho¸ A ë thÞ tr­êng B trong thêi kú T: Q = 100 – 0,8P Thèng kª kinh tÕ – K tÕ l­îng – Tin häc ? inh
  4. 4. 3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­ îngPh©n tÝch kinh tÕ l­îng ® thùc hiÖn theo 8 b­íc truyÒn ­îc thèng sau:B­íc 1: Nªu gi¶ thuyÕt vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøuVÝ dô: Møc tiªu dïng cña c¸c hé gia ®×nh vµ thu nhËp kh¶ dông cña hä? Møc tiªu dïng vµ thu nhËp kh¶ dông: c¸c biÕn kinh tÕ.C¬ së ®­a ra gi¶ thuyÕt? §óng? Sai?B­íc 2: X©y dùng m« h×nh to¸n kinh tÕ t­¬ng øng ®Ó m« t¶ mèi quan hÖ gi÷a c¸c biÕn kinh tÕ:VÝ dô: Y = β1+ β2X Trong ®ã: Y - lµ tiªu dïng X - lµ thu nhËp kh¶ dông β1 - lµ hÖ sè chÆn β2 - lµ hÖ sè gãcCã thÓ lµ d¹ng hµm kh¸c? V× sao?
  5. 5. 3. Ph­¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l­ îngB­íc 3: X©y dùng m« h×nh kinh tÕ l­îng t­¬ng øng: VÝ dô: Yi = β1+ β2Xi +Ui Trong ®ã Ui lµ yÕu tè ngÉu nhiªn. V× sao xuÊt hiÖnbiÕn Ui ?B­íc 4: Quan s¸t vµ thu thËp sè liÖu thèng kª vÒ X vµ Y.B­íc 5: ¦íc l­îng c¸c tham sè cña m« h×nh kinh tÕ l­îngdùa vµo c¸c sè liÖu X vµ Y. Cã thÓ ­íc l­îng trùc tiÕpβ1vµ β2 khi kh«ng cã sè liÖu vÒ Ui ?B­íc 6: KiÓm ®Þnh c¸c gi¶ thuyÕt.KÕt luËn: §óng, sai?B­íc 7: Dù b¸o hoÆc tiªn ®o¸n.B­íc 8: Sö dông m« h×nh ®Ó kiÓm so¸t hoÆc ®Ò xuÊtc¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ
  6. 6. 4. §èi t­îng, néi dung cña kinh tÕ l­îng:a. §èi t­îng nghiªn cøu - C¸c mèi quan hÖ vÒ l­îng gi÷a c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ theo c¸c quy luËt thùc tÕ. - TÝnh quy luËt trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña c¸c ®¹i l­îng kinh tÕ diÔn ra trong thùc tÕ.b. Néi dung nghiªn cøu - C¬ s¬ lý luËn x©y dùng m« h×nh kinh tÕ l­ îng (C 1,3,4) - ¦íc l­îng vµ kiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt (C 2 ®Õn C 8) - VËn dông m« h×nh kinh tÕ l­îng trong viÖc
  7. 7. Tµi liÖu tham kh¶o1.§Ò c­¬ng bµi gi¶ng Kinh tÕ l­îng, HVTC, NXB Tµi chÝnh 20042. NguyÔn Quang Dong, Bµi gi¶ng Kinh tÕ l­îng, §H Kinh tÕ quèc d©n,20003.Vò ThiÕu, Kinh tÕ l­îng, NXB Khoa häc Kü thuËt, 20004. D. N. Gujarati, Basic Econometrics, Mc Graw- Hill Ed.5. Ramu Ramanathan, Introductory Econometrics with applications, Mc Graw-Hill Ed6. Peter Kennedy, A guide to econometrics, , Mc Graw-Hill Ed7. Robert S. Pindyck, D. L. Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, Irwin Mc Graw-Hill Ed.

×