Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)(20)

Más de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie(20)

Publicidad

Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)

 1. Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland stichting industrieel bouwen nederland • vrijdag 15 maart 1996 , produkten die als warme broodjes over de bouwplaats gaan Wanneer het woord kalkzandsteen va lt zal menig Booosting-lid, afkomstig ui t de ar chitectuu rhoek de wenkbrauwen optrekken. Kalkwatsteen?? Metselen?? Sommigen zullen op principiële gro nden her gel aar afwenden. Sr-apelen?) Massa?? Merkwaardig genoeg hebben aan nemers vaak een zelfde reactie: 'Dat scheurr' . 'Ja, maar je moet het ook dilateren', probeer je nog. Waarop srandaard volgt :'Oké, dan weet je in ieder geval dat her op de dilatirie nier scheurt, maar wel een halve meter verderop'. Her CVK gaat wat doen aan deze vooroordelen, want kalk7~'ndsteen is een bouwmateriaal dat z.owel industrieel vervaardigd als verwerkt wordt. CVK, de verkoop- en marketingorganisatie van de Nederlandse Kalkzandsteenindustrie en RCK, het researchcentrum van de ederlandse Kalk7A1ndsteenindustrie stellen op vrijdag 15 maart a.s. hun deuren open voor Booosringleden en -relaties. In de fabtiek Hoogdonk te Liessel, één van de elf bij het CV K aangesloten kalkzandsteenfabrieken, wordt 1I o.a. in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de nieuwste verwerkingstechnieken in de productie. Het proces van het afgraven van zand rot de uiteindelijke verwerking in stenen, blokken en elementen 7.'1 vanaf dat moment voor u nier meer als los zand aan elkaar hangen. Het programma: 15.00 Ontvangst 15.20 'Modern Kalkzandsteen', door de heer S. W. Ongering, hoofd verkoop CVK 15.45 Rondleiding door de fabriek en de speciale democuimte 17. 15 'De toekomst van kalkzandsteen' door de heer i1' W. Berkers, projectmanager ReK 17.35 Tegenlezing 'Enige bouwfYsische eigenschappen van kalkzandsteen muren' door de heer p1"Ofir N.A. Hendriks, hoogleraar Bouwmateriaalkunde aan de TU te Eindhoven. Discussie en warm buffet Einde <l Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart. L. .J
 2. r , .M"·W.."·_'--_b_i....:jc..e_e_n_k_o_m_s_t_--' Overspannen -0 '-~ In Den Haag wordt iets bijzonders gebouwd! A 1n de unieke loc.1tie aan het Haagse Bos wo rdr boven de Urrechrsebaan hard gewerkr aan de bouw van een kantoonoren voor dc V 0- W organisarie. De Urrechrsebaan is een 25 merer brede verdiepr aangelegde auroweg, waardoor het is nicr mogelijk om een fi.lIldering aan re leggen. Het gebouw dat 21 bouwlagen hoog is. overspant aan de basis dan ook ongevcer 32 metcr. Dir heefr geleid {Or nier alledaagse archirecruur, construcrie en uirvoeringstcchniek. Excl usicf wordr aan Booosring aangeslorenen (A VA) op dinsd 23 april de gelegenheid geboden her gcbouw in aan bouw re bezichrigen. De archirect Mels CrouweL, van Benthem en Crouwel Archirekten, de consrructeur jan Font Frdd~ van Corsmir Raadgevend Ingenieursbureau en Hans Nieuwendijkvan Wilma Bouw zullen revens een toelichting geven op her ontwerp, de bOllwvoorbereidingen en de uirvoering van dir project. Bovenstaand programma is gepland russen 15.00 - 18.30 uur. Her aantal inschrijvingen is beperkr {O[ 25 deelnemers. Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart. a n t w o o r dk a a r t
 3. , _M,"tii',J._L-_b_i-"j_e_e_n_k_o_m_s_t_----' dat aanwijzing die Mies van der Rohe mee kreeg Bar ona paviljoen begon. zijn in deze eeuw in de ctuur geworden. G l @~[b 1 j~~~~(Ó) mru ~t H@ rdJg; ~.@~ Glas, een mengsel van silicaten - ~O.caO.6Si02 voor de liefhebbers - is in groten getale te verkrijgen. We hebben woestijnen en stranden vol van dit materiaal. De oude Egyptenaren, die ons een schat aan flesjes en flacons achter hebben gelaten, wisten dat al. De huidige computer- industrie waarvoor silicium de belangrijkste grondstof vormt, weet het nog steeds. Voorlopig gebruikt de bouwwereld silicium vooral om 'ramen' te maken. Binnen deze wereld houdt Pieterman zich alleen met hardglas bezig. Hardglas is niet c Q) o harder dan gewoon glas, maar wel sterker. Hardglas is thermisch voorgespannen glas en wordt vervaardigd door spiegel- of figuurglas, al dan niet gekleurd of > ~ voorzien van een coating, horizontaal in een oven tot ca 620 graden celsius te '" c verhitten en vervolgens zeer snel en gecontroleerd met lucht af te koelen. o Q) Hierdoor ontstaat in het glas een permanente spanningverdeling, waardoor u '-- '" hardglas een circa 5 maal grotere mechanische belasting en temperatuurschok kan '" weerstaan ten opzichte van ongehard glas. Arno Al van Pieterman Hardglas zal vooral de uitgebreide produkrroepassing van dit materiaal aan ons laten zien. Hierna neemt JUSt Renekens het woord. Renekens heeft een gevel technisch adviesbureau en legt momenteeel de laatste hand aan een val<boek over aluminium vliesgevelbouw in opdracht van de TU- Delft, afdeling bouwkunde. Dit omvangrijke boek -Gevels & Architectuur- zal in maart verschijnen en vormt tevens de basis voor zijn promotie-onderzoek. Renekens beschouwt glas als een van de meest innovatieve gevel bouwmaterialen. De intelligente med iafaçade zullen profiteren van geavanceerde technologieën met glas als drager. In zijn lezing zal hij nieuwe en in de nabije toekomst te verwachten intelligente glastoepassillgen in de architectuur presenteren. De tweede lezing zal verzorgd worden door vormgever Koos Flinterman. Naast zijn eigen onrwerppraktijk is Flinterman docent aan de 'Al<ademie voor Industriële Vormgeving' te Eindhoven, adviseur van onder meer de Mondriaan- L .J 03
 4. r 11 , _M.I.~iii'(._L -_ _ bijeenkomst_ _______ ~~ ~ stichting en de stichting 'Kunst en Bedrijf, bestuurslid van Zeebelt, curator van de tentoonstellings- reeks 'Le Vent de Nord' in het Institut Néérlandais in Parijs. Hij schrijft beleidsstukken over kunst in de openbare ruimte en is oprichter van de stichting ARS USU. ARS USU produceert in oplagen door kunstenaars ontworpen gebtuiksvoolwerpen, o.a. van C. Visser, S. Le Win, P. Struycken, M. Toebosch en Forruyn/O'Brien. Vanuit deze brede achtergrond zal hij onder meer zijn fascinatie voor het materiaal glas toelichten. Onder meer, want hij heeft uiteraard veel meer te vertellen. Het programma: 15.00 Ontvangst 15.15 Rondleiding door de fabriek 16.15 Introductie door de heer Amo A4 verkoopleider Pieterman Hardglas 17.00 Lezing 'Kiezels voor de industrie' door de heer ing. Just Renckens, docent TU Delft 17.30 Hapje en drankje 18.30 Tegenlezing 'Glasoog' door de heer Koos Rintemum, vormgever 19.00 Informele gedachtenwisseling 19.30 Einde <J ~------------------------------------------------------~ Geïnteresseerd 1n deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart. N,'AM I I BWRIJF I I rml."CODE ,/()ONPIAATS o Komt op 15 maart a.s. van 15.00 tor 9.00 lur naa CVK te Llcsse (biJ Deurne) met ... personcn. (zie pllg. Ol) Booosting o Komt op 2 april a.s. van 1430 tor 18.00 uur naar Pieterman Hardglas re postbus 10197 Zoetermeer met ... personen. (zie pdg. 03-(4) o Komt op 23 april a.$. van 15.00 ror 18.30 uur naar de nieuwbouw v~n hct 3004 AD Rotterdam VNO-NCW gebouw te Den Haag (AVA) met . . . personen. (zie pag. 02) o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek o 'Booosting in beeld' (1994/95) Participanten: f 25,00 o 'Booosting in bedrijf (1992) Niet-participanten: f 39,50 o Tussen r~aditie en experimenr' (1989) De aanvulling van 'Booosting in beeld' 1995 is nog na te bestellen bij het Lsecretariaat. De kosten bedragen f 5,00 per aanvulling. •
 5. dinsdag 25 juni 1996 , -M.t.W··,J.fjl.'. symposium Pioneers of the Past Professionals of the Present In Nederland zijn we niet bepaald verwend met prototypen. De pogingen van Shell, DSM en Fokker in de jaren zestig waren buiten- gewoon interessant, maar luidden eveneens met het experiment ook de beëindiging van de ontwikkeling in. Het is nu 30 jaar later. De massawoningbouw is voorbij. De aanbodmarkt is een vraagmarkt geworden. De bewoner wordt als een volwassen consument beschouwd. Maar tegelijkertijd treedt gezinsverdunning, dubbele vergrijzing en herintreding op. De nieuwbouw voor zwakke partijen in de markt, zoals asielzoekers, ouderen en minder valide mensen is onbetaalbaar. De roep om een anders georganiseerde bouwproduktie of een produkt uit een andere sfeer wordt regelmatig gehoord. Flexibiliteit, aanpasbaarheid, kwaliteit, hergebruiksgericht bouwen, variatie, duurzaamheid, levensduur en concurrerende prijzen zijn volgens deskundigen de 'nieuwe' sleutelwoorden. Tijd voor nieuwe prototypen? .de huizen van Abbé Pierre. Jean Nouve7 T L .J
 6. r , ·M·"~jiiilotilil. symposium Wij hebben het plan opgevat om de geschiedenis van het prototype als exemplaar van een vernieuwde bouwwijze en een aangepaste woonvorm te laten herleven en te voorzien van een commentaar dat past in deze tijd. Een confrontatie met de pioniers van het jonge verleden waarin opmerkelijke pogingen zijn ondernomen om het rij te keren. Deze pogingen genieten nog steeds veel aanzien en respect bij hen die vandaag de dag de moed niet hebben laten zinken en met onverschrokken ijver nog immer en steeds opnieuw een onderneming opzetten om tot een bevredigend resultaat te komen. Juist in een tijd die wordt gekenmerkt door een onverbloemde vraag naar betaalbare, aanpasbare en duurLame woningen voor nijpende doelgroepen lijkt een bezinning op wat was en een kennismaking met wat is bijwnder zinvol. Want we zijn hardleers, onwetend en naïef: wnder historisch besef stappen we keer op keer in -zo lijkt het- een experiment dat na enige tijd een geruisloos einde vindt in de collegedictaten van de universiteit of in het gunstigste geval het stadium van prototype haalt en daarmee zeer waarschijnlijk wordt bijgezet in de annalen van de industriële bouwwijze, die als de tijd er rijp voor lijkt door steeds wisselende partijen wordt aangeprezen als toekomstig heil. • Ontwerpers van interessante bOllwwijzen, ontwikkelaars van bijwndere woningen en onde17Álekers van historische exemplaren timmeren niet aan de weg. • Het antwoord dat mondjesmaat wordt gegeven als antwoord op een permanente vraag naar elegante huisvesting is weinig verbreid. • De casestudies zijn vaak gekleurd of verkleurd telwijl de authentieke gegevens nog te achterhalen zijn bij degenen die verantwoordelijk waren voor de ontvikkeling. • Tegenwoordige pogingen worden zelden in verband gebracht met de historische exemplaren. Dat willen we veranderen. Daartoe organiseroen wij een bijeenkomst. Een symposium met de pioniers en de professionals. Reserveer deze dag, als de toekomst van het prototype U iets doet! op dinsdag 25 juni 1996 9:30-17:30 uur <I L in het vernieuwde auditorium van de TU eindhoven •
 7. , Verslag van de Booosting-bijeenkomst Booosting in Beraaad bij de Radio Nederland Wereldomroep op dinsdag 16 januari 1996 Over zenders en zendelingen Booosting had de locatie goed gekozen voor een beraad over de mogelijkheden van de stichting. De wereldomroep nota bene, een bedrijf dat met een budget van 80 miljoen gulden rond de klok bezig is de wereld van nieuws en cultuur te voorzien. Wij praten ook wel eens voorzichtig over de grenzen of proberen zo nu en dan een grensverleggende activiteit te propageren, maar als je met een zaal vol mensen wordt geconfronteerd die in allerlei talen de wereld rond spreken dan besef je dat bOOOsting het best nog even zonder microfoon kunnen doen. Voor een kleine veertig aangeslotenen is dat ook niet nodig. Wij hebben in Hilversum de geschiedenis nog eens uit de doeken gedaan, per slot van rekening was het zeven jaar geleden dat bOOOsting het licht zag onder in de catacomben van het ION in Rotterdam. Een mooi moment voor bezinning. Wij hebben vervolgens de enquête die is gehouden onder de aangeslotenen besproken en wij hebben tot slot een poging gedaan de stemming te peilen met betrekking tot enkele voorstellen die een iets and(lre koers uitzetten voor de toekomst. Want het bestuur voelt zich zo nu en dan bezwaard. Zij voelt te veel de druk van de organisatie van steeds maar weer een interessante en vrolijke bijeenkomst bij een van de betrokken partijen binnen bOOOsting. Zij constateert dat gedwongen of afgedwongen produktontwikkeling een moeilijke zaak is. Zij vindt dat de leden niet voldoende zijn betrokken. Dus zijn er op die eerste avond in het nieuwe jaar tussen de hapjes en de drankjes door een aantal voorstellen gedaan om tot een meer gebalanceerde afstemming tussen het streven van het bestuur en de mogelijkheden van de aangeslotenen te komen. Een eerste punt betreft de produktontwikkeling. Een succesvolle produktontwikkeling kan plaats vinden wanneer de aanleiding wordt gevonden binnen een bedrijf of een instantie ofbij een persoon met een haast overdreven zorg voor een gunstig verloop. De ervaring leert dat produktontwikkeling voor de vuist weg of bij hand opsteken na enkele bijeenkomsten stuk loopt op motivatie, maar ook op financiële en technische ondersteuning. Van binnen uit dus, gestimuleerd door een looop- bijeenkomst. Ten tweede heeft het bestuur een pleidooi gehouden voor het opzetten van een structuur waarin het mogelijk wordt dieper op zaken in te gaan. Theoretisch met het oogmerk scherp te blijven met betreklcing tot de ontwikkeling van de bouwwijzen en haar bouwprodukten, maar ook praktisch door bijvoorbeeld in een ldein verband van aangeslotenen mee te doen aan prijsvragen die ons aangaan. 'L. .J 07
 8. r , : r - - - -- "1 ~ I..iO ~v~c): 0 ( Hiermede zou een scheiding worden mE f'>1Z- vW' aangebracht russen het reguliere A : 0------- . ~ , (;ft- programma en activiteiten die worden 86 ·88 I ~~lo,, e.i(. HJH TA gedtagen doot wisselende kleine o 0 I L _____ -...I groepjes met een eigen organisatie en ION _ _ _ _ -l. 4 een eigen tempo. Dit voorstel werd gebracht als het model van de voor- en t-o" .ç. ,ç.. I achterkamer. In de voorkamer etaleert <>:Y' 5 > ~~~ .B (0 I 0 ç. bOOOsting het gebruikelijke pro- 8e-~'l. .ç,.q I 0 gramma met bedrijfsbezoeken, project- <Joo '-- ~' ___ L b bezoeken, loops, AVA's, nieuwsbrief etcetera. In de achterkamer of 7 misschien kunnen we beter van op- > ""I .. ", " ï kamer spreken, gedijen de hierboven beoogde activiteiten. Deze aanpak 8 komt overeen met de werkwijze van het r- - -""1 , 0 0 I AYA ontwerpbureau dat in de voorkamer de C 92.- 9! ,0 : 0 0 0, I > ; ~ e 1.t:ccP 9 uitgekiende ontwerpen toont (het kunnen) en in het atelier scenario's L_~_.J DO 0 >000<> rCCO ).. schrijft, bijzondere vaak absurde r -o-i <)~~9 ontwerpopgaven aangaat om bij te ]) blijven om vervolgens daarvan te o 0 I PO 'J's - '>0 0 I getuigen door middel van publikaties, " 0 0 I inzendingen, voorstellingen. Ik heb het L _-! voorbeeld genoemd van de Italiaanse .Sooosting roots en route groep Superstudio die naast de produktie van gave witte villaatjes in de voorkamer, de opkamer gebruikte voor spraakmakende projecten die geënt waren op een bijwnder scenario. Die projecten met name hebben de buitenwacht bereikt. Bij bOOOsting wuden de resultaten van de opkamer ook bekend gemaal<t moeten worden. Enerzijds als voeding voor de reguliere activiteiten (tegenlezing bijvoorbeeld), maar ook en vooral als publikaties in de media, die steeds vriendelijker tegenover de gebouwde omgeving en haar totstandkoming komen te staan. Ten derde heeft het bestuur besloten een Booosting AWARD in te stellen voor jaarlijkse produkt- innovatie bij éen van de aangeslotenen. Het bestuur zal proberen een en ander te entameren en binnen niet al te lange tijd de aangeslotenen benaderen om aspiraties en produkten ter nominatie van de Booosting Award te peilen. Maar uiteindelijk is het aan de aangeslotenen zelf om er voor te gaan. Wij hebben begrepen dat daarvoor bij degenen die in Hilversum van de partij waren voldoende motivatie bestaat. Jan Westra <J •
 9. r _:"",."ill,t.JjIlI._ de torens • ~ Architectuur Maken 111: de rea7isatie Z De laatste weken van december is er door de studenten hard gewerkt aan de realisatie van de torens. Eind februari worden de torens afgebouwd en 1 maart, ijs en weder dienende, worden ze geplaatst voor het gebouw van de faculteit Bouwkunde, Berlageweg 1 te Delft. . . . . . . Hieronder een indruk van de totstandkoming van de torens: ...., '" 0 '" ~ V) QJ ~ ::. '" segment sta al: De consoles zijn in stervorm aan de stalen buis gelast. Trekstangen verbinden de consoles aan de onder- en bovenkant. De roosterrreden worden opgelegd op gedraaide schijven die om de trekstangen worden geklemd. Het staal is ter beschikking gesteld door Hoogovens. De roosterrreden zijn ~ afkomstig van Thielco Staalindustne b.v. i~ QJ ~~ segment ho"t, Ad" kolommm "" g,bmi",,,,1 hom worden verbonden met eveneens gelamineerd houten ringen en staven. Wel zijn enkele stalen trekstangen nodig om het geheel voldoende stijf te mal<en. De ladderrreden zijn in de kolommen ingekeept. De gelamineerde houten delen zijn ter beschikking gesteld door De Groot Vroomshoop, de trekstangen door Ingenieursbureau Comelis en het beslag door de Gebroeders Bodegraven b. v. segment alumi n i urn: Viercitkelsegmenren zijn samen- gesteld uit aan elkaar gepopte, rondgewaJste en gezette aluminium platen. De cirkelsegmenten worden met ringen van rond gewalste kokerprofielen aan elkaar verbonden. Het aluminium is afkomstig van Hoogovens. Het walsen van de koker- profielen werd verzorgd door Van Campen Bending Technics.b.v. s eg me nt kun s t s tof: De vier trapdelen en schijven zijn vervaardigd met hand lay-up techniek uit glasvezel versterkt polyester en aan elkaar verbonden met een rond gewalst staal- profiel. Hierop komt ook het op wieltjes lopende, ronddraaiende 'kraaiennest'. Het bakje is vervaardigd uit vlal<ke kunststof platen van Plastica Plaat en is bevestigd aan een stalen frame. Het polyester is afkomstig van Frencken de Bruijn, de glasmatten en roeslagstoffen van Bespex plastic. L.
 10. , .~J.m·W,i,J.fillll. de torens s egmen t sta al: Dit segment is samengesteld uit 1- en L-vormige profielen en buisprofielen voor de trap, gedeeltelijk gelast en gebout. Op de boven- kant komen roosters te liggen. De onder- en boven- profielen worden aan de uiteinden verbonden met druksraven. Het sraal is wederom rer beschikking gesreld door Hoogovens, de roosters door Dejo Metaalindustrie en de trekstangen door Ingenieurs- bureau Cornelis. segment hou t: Het meer traditionele timmer- werk. Vurehouten balken, hechthout beplating cn hardhouten traptreden. Wel 'modern' bevestigd mer balkschoenen, ankers e.d. Her hout is gesponsord door Houtgroep van Drimmelen & Zn b.v., het plaatmareriaal door Bruijnzeel Zaandam. segment a 1 u min i u m: Her segment aluminium is opge- bouwd uit vlakke plaat, versrevigd met trapeziumprofielplaten en buisprofielen voor de traptreden. Deze onderdelen zijn aan elkaar gepopr en gebout, de buisprofielen en wandplaten zijn aan elkaar gelast. Her aluminium is afkomsrig van Hoogovens. De crapeziumplaren zijn ter beschikking gesteld door Octatube. s egmen t kun s t s tof: De kern van het kunststof segment wordt gevormd door een PVC-buis van 60 cm in diameter, circa 17 mm dik. De traptreden zijn eveneens gemaal<t uit PVC en met aluminium scrips zowel aan de buis als aan polycarbonaat kanaal platen bevestigd. De buis is ter beschikking gesteld door Wavin KL5 en beschilderd door studenten van de Rietveld- academie. De kanaalplaten zijn gesponsord door GE PLastics en de antislipstrips door 3M Nederland. Tevens dank aan: faculteiten Werktuigbouw, Maritieme Techniek,Civiele Techniek en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, ABT West, Bouten Centrale, de Centrale Wekplaats voor metaalbewerking TU Delft, Centrum Hout, Cubord Reclameborden b. v., D3BN Ingenieursbureau Den Haag en GE Plastics 5tructured Products Europe. De torens blijven staan tot mcdio mei, als de workshop wordt afgerond met een afstudeermarkt. <I L
 11. , Nieuwe participanten 1996 r Contactpersoon: ir Math Mourmans (voorheen Hoechst Holland NV) Trespa is gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige plaat materialen voor Postbus 110 gevelbekleding en inrerieurroepassingen. De produkrie van het gevel- 6000 AC Weert bekledingsmateriaal Trespa Meteon is gebaseerd op geparenreerde en unieke Wetering 20 technieken, die ondermeer een uitstekende weerbestendigheid en kleur- 6002 SM Weert echtheid garanderen. Trespa Athlon, mer uirmunrende vochtbestendigheid tel 0495 458551 en kras- en slijtvastheid, is speciaal geschikr voor inrerieunoepassingen. fax 0495 - 458574 Het chemisch hoog resistenre T respa Toplab, voor gebruik als laboratorium- werkblad, completeert het produkrenprogramma. Het produkriebeleid van T repsa is gerichr op kwalireit en minimale belasring van her milieu. T respa richr zich op 'qualiry and performance leadership' in de gevelbekleding- en inrerieurbouw markt. Innovarie en een brede know-how vormen de basis voor kwalitarief hoogwaardige produkten en markrgerichte service. Een sterke afdeling Research en Developmenr ondersteunt dir beleid. Door haar aansluiting bij Booosting verwacht Trespa een inspirerend platform van toekomstgerichte ontwerpers, producenten en bouwers te betreden. Activiteiten Ie halfjaar 1996 15 maarr CVK Kalkzandsteenindustrie te Liessel (bij Deurne) 2 april Pieterman Hardglas te Zoetermeer 23 april Projectbezoek VNO-NCW gebouw te Den Haag (AVA) meI Afronding Workshop Architectuur Maken III te Delft 25 juni Symposium 'Pioneers' TU Eindhoven (AVA) staat voor alleen voor aangeswtenen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• b 0 0 0 5 t •n 9 - st i c h tin 9 l.n mei. 1988 is de Srichrin.g Indusrrieel Bouwen Nederlan. d, Booosring, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van mdustne, ontwerpers en archnecten. De voornaamste doelstellIng in dus tri e e I van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en b 0 uwe n toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukten en gebouwdelen, ter verhoging ne der I a n d van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunr u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. <l L ____________ ____________ .J 11
 12. r 11 , _~J."',,,,,i,('_,-- __ C_O_l_o_f_o_n ---, __ Booo sting HoogmadeStl-aat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam 010 4156304 010 4157409 JolB1ltUz Stemhouwer colofon JOUl1ItUz Stemhouwer Patricia Brouwer Design Drukkerij Hans Truijen Jan Font Freide, Jnco Haartsm, Jaap Koning, Henk van Laarhoven, Eeike Po uwer, Jml Westra Booo s ting be stuur ir Jan Westra TU Eindhoven Voonitter ir Eric Vreedenburgh Archipel Onrwerpers Vice voonitter ir Jouke Post Post Ter Avest Architecten Secretaris ir Johan Riezebos Rockwool Penningmeester ir Jos Lobée GE Plastics Lid Hmk van Laarhoven Hubert-Jan Henket Architecren Lid irJaap Koning Brouwer en Koning Lid <l Alliance Europe Somfy Nederland A + Bureau voor Bik BOllwprodllkten Ubbink Nederland BOlil/Jproduktontwikke/ing Brakel Interieur Groep Unicom Nederland Architecten en Consultants A&c 8ruynuel Keukens en Kasten Wo/vega P(mel.en ACN Constructeurs Fabriek van Plaatwerken Bureau Angenent H. van Dam Comnit Raadgevend Enitor Ad van Ber/o Indllstrial Design Ingenieursbureau GE Plastics Brol/wer + Koning CVK Structured Products Ellrope Holland Processing Façade Consu/ting & Engineering Hoechst Holland Landmark Design & Technology GeNie Consult Hoesch BouwJ}stemen Nederland Produkrcentrllm TNO Havanna Odrie Ho/ec Systemen & Componenten IrA. Hoek CS Hoogovem Groep Bouwkundig Ingenieurs Hunter Douglas Archipel Ontwerpers Hogeschool Emchede Inter Sign Nederland Architectenbureau Böhtlingk }{ogeschoolMi~n-Brabant Kömmerling Benellix Jan Brol/wer kociates Hiemch Engineering Jamara Prodtlcts CEPEZED /{anloor vàn de Toekomst j.j. Krem Otto van Dijk Architectenbtm:au KDIComuitants Krupe Bomatex EGM Architecten Nationale Woningraad NBM-Amste/land Woningbouw Hubert-Jan Henket bna architecten Staalbouwimtituut Octatube Space Structures Post Ter A vest Architecten Stichting Aluminillm Cenmlm Pieterman Hardglas Tj'ièn Design TU Delft Plastica Plaat Tum+Horsting Architecten TU Eindhoven Polydak Verburg Hoogendijk Architekten Vereniging Nederlandse Polynorm Architektenburo Vmer &Beerman Cementindwtrie .Rewa Budel ir Frank van Waes• H. de Wit Consultancy Reynotrade Buro I/oor Architt:ktuur Ingenicursbureau Zonneveld L. Rockwool Lapinlls ir Daan Peters
 13. , ______ ~ mijns inziens mGGGi of MAUI? Haagse Harry was al lang voor de officiële opening op bezoek in het nieuwe Stadhuis aan het Spui. Hij loopt rond bij het gebouw en komt een trotse ambtenaar tegen. 'Moooi hè!' zegt de wethouder in onvervalst booostiaans tegen de in pitbull-smoking ui gedoste Zuiderparker . 'Maui baggah bedoe/u!' roepr Haagse Harry. 'Welkuh agtelukke gozah hep dat gemaak?'. 'Uh, nou ze hebben de beste architect genomen, R. Meier'. Harry kan het nier geloven: 'Kap nah, Ronnie Meijah van het Rèswèkse Plèn, mah die zit roch in de gokkastuh?' 'Nee, Richard Meier. Die wereldberoemde architecr uir Amerika.' Haagse Hany bekijkt vol argwaan de gevel. 'Kosduah zekah al die winrahschildas met wirkwastû foh de buitekanr!'. Hij is bij de hoofdingang aangekomen: 'Heftag zeg, kèkran een ofädek voebal-sradion of wogr dar de nieuwe F-saair voor Fe De Haag? Heppie effe een piek foh mèn, gaarik gelèk Radio Wes beluh!' De wethouder probeert het duidelijk te maken: 'Nee, nee dat is het atrium, een multi-funkrionele gebruikswaarde, passend in de ruimtelijke conrext. Een mooie oplossing voor de beleving van de grootschaligheid van dit projekt. Ja jongen, Den Haag bruist ècht en zo is de ooievaar weer ons trotse symbool'. L .J
 14. r , ~ mijns inziens 'Wat, die maffè reigah ? Joh, die heb d'r schijt an net als de duive. Of heppie dat kluphuis daarom witgekalluk, dat je hun teringzooi nie sie? Nee joh, weet je war maui is: Snèkbah Sjon. Auk wir, ror drie uah snags opah en altijd gezeJlàg.' 'Maar je kunt een sradhuis roch niet vergelijken mer een pararzaak. Dit is het kulturele en adminstrarieve hart van de stad. Er werken hier honderden ambtenaren' stamelt de verbaasde wethouder. 'De Haag gaat maui naar de kolere so, het lèkt hier gewoon 'r buiteland. De Vaillantlaan sraat fol Griekse rem pels, op de Hoefkade is geen broodje bal meah re krège, de Spoorwijk spoor nie en op 't Spui sèn geen aso's meh allèn nogmah kakl<ahs. De Haag is maui uitgebru is, mah ik nog nier uitgebuis !' schreeuwr Harry stampvoetend. Hij srart z'n disco scooter. 'Tis maui gewees, geluk hè gozah !'. Bonkend en dreunend van de housemuziek scheurr hij regen her verkeer in richting Grote Marktstraat, de weehouder vol komend verbouwereerd achterlatend. Het is eigenlijk simpel. Maui is dus abirrèh . En het moooi van booosting wordt nooit het mooi van Harry. Is dar nou mooi of moooi? Algemene richtlijnen voor een moooi Haags accent: Woorden die eindigen op een 'n' of een 'r' bestaan niet. De 'ij' is eigenlijk een 'è' en de 'er' meestal een 'ah: Achter zelfitandige naamwoorden een 'tje' zetten. Voorbeeld: 'gebouw' is dus 'gebahtju' (uitzonderingen hierop zijn: belasting-aamlag en schoonmoeder). Zonder echte kennis van zaken praten verdient de voorkeur. De tekst: 'de hauge heem politisie met d 'r agteluk geauwehoeh' wordt dus altijd goed gerekend. Wanneer je iets toch niet zo slecht zou vinden, steek dan je duim omhoog met de kreet 'klassûh; zeg dit nààit tegen een scheidsrechter! Verklarende lijst van moooie woorden: pirbull-smoking: glimmemde camping ourfit. her Zuiderpark: hier heefr de wieg van Haagse Harry gesraan. reigiih: regenhanger van de Haagse Ooievaar. kosduh: grammaticale samenvoeging van 'kosr veel' en 'is duur'. F-saair: vrolijke supporrersgroep van FC Den Haag. uirgebuis: volrooid deelwoord van 'buise' oftewel zoveel mogelijk bier drinken. geluk hè gozah: wordr nooit letterlijk zo bedoeld maar is bij wijze van afscheid. äbirrèh: de mening van een ander is altijd fout. Jaap Koning <l L
 15. , Subsidieregeling haalbaarheidsprojecten MKB Zeer recent is een nieuwe subsidieregeling van verwarmingsinstallatie. De gemeenten gaan de kracht geworden die wellicht interessant is voor regeling uitvoeren. De subsidiabele maatregelen Booosting-ieden, namelijk de Subsidieregeling hebben betrekking op de zes caregorieën energie, haalbaarheidsprojecten MKB. Op grond van deze water, afval, geluid, materialen en overig. Op het regeling kunnen mkb-ondernemingen, met maxi- gebied van energie komen naasr de reeds genoemde maal 250 werknemers, subsidie aanvragen voor voorzieningen onder meer voor subsidie in aan- haalbaarheidsprojecten die door een extern adviseur merking: warmwaterrapvoorziening en individuele worden uitgevoerd. Het haalbaarheidsproject kan bemetering. Waar het gaat om vermindering van betrekking hebben op alle vraagstukken die waterverbruik komen onder meer een water- samenhangen met het invoeren van de nieuwe besparende douchekop, -roiletsysteem en -kranen in technologie, zoals bedrijfskundige, bedrijfsecono- aanmerking. Met betrekking rot het onderdeel afval mische en technische vraagstukken. De subsidie kan het bouwen of inrichten van een af1..Onderlijke bedraagt 50% van de projectkosten met een ruimte voor het plaatsen van minicontainers voor maximum van f 25.000,-. Behandeling van de subsidie in aanmerking komen. Bij geluid draair her aanvragen en roewijzing van subsidie gebeurt op om geluidsisolatie russen woningen. Hier zijn in volgorde van binnenkomst. Subsidies worden plaats van specifieke voorzieningen de minimale verstrekt tOt het budget is uitgeput. Daar er voor het normen omschreven. Materialen waarvoor een jaar 1996 slechts een budget van f 3 miljoen bijdrage wordt verstrekt zijn beton, oplosmiddelarme beschikbaar is, zal de aanvraagmogelijkheid waar- verf, niet-verduurzaamd hout. Onder de caregorie schijnlijk slechts een aantal maanden openstaan. overig vallen vochtwerende voorzieningen in de Van belang is dat de subsidie-aanvraag vergezeld kruipruimte en het leveren van een onderhouds- c.q. moet worden van een projectplan en een offerte van gebruiksaanwijzing van voorzieningen behorend ror de externe adviseur die het haalbaarheidsproject gaat de andere categorieën. Aanvraagformulieren zijn re uitvoeren. Er mag geen opdracht aan de externe verkrijgen bij de gemeenten. adviseur worden verstrekt voordar de aanvraag is 1996 is het laatsre jaar waarin subsidie-aanvragen ingediend. Per 1 maart 1996 kan een beroep worden kunnen worden ingediend voor de PBTS-regeling. In gedaan op de Tijdelijke stimuleringsregeling duur- 1997 zal deze regeling namelijk tezamen met nog zaam bouwen (dubo) indien voorzieningen worden twee subsidieregelingen (BTOC en Toeleveren en genoffen aan bestaande woongelegenheden, zowel Uitbesteden) opgaan in één nieuwe regeling die is huur als koopwoningen. Tot en mer 1998 is er voor gerichr op technologische samenwerkingsprojecten. de regeling een budger van f 125 miljoen Voor het indienen van aanvragen PBTS enlT zijn de vrijgemaakt. Per bestaande woongelegenheid is her volgende perioden vastgesteld: mogelijk subsidie te verkrijgen van minimaal f 1000 PBTS biotechnologie: 13-2 tlm 9-4 1996 en maximaal f 5000. Een belangrijke voorwaarde om PBTS materiaaltechnolgoie: 27-2 tlm 23-4 1996 voor subsidie in aanmerking te komen is dat er PBTS milieutechnologie: 19-3 r/m 14-5 1996 minimaal drie dubo-voorzieningen betreffende Informatietechnologie: 2-4 tlm 28-5 1996 energiebesparing moeten worden getroffen. Hierbij gaat het om muur- en vloerisolatie, Voor meer informatie kunt u contact opnemen raam- en deurisolatie en een verbeterd rendement met Pouwer & Stevers (010 - 4521122). <l L ..J 15
 16. , _~J.!.i'Wii'(._ ni euws I Bestuurswisse7in Op 6 Februari j.l. heeft Marce! Vroom (Land mark Design & Technology en Boooster van het allereerste uur) zijn functie van penningmeester overgedragen aan Johan Riezebos. Johan Riezebos (Rockwool) heen tot die tijd het bestuur vertegenwoordigd als algemeen lid en wordt in deze functie opgevolgd door Jaap Koning. Jaap Koning is werkzaam bij Brouwer en Koning, bureau voor industrieel ontwerpen te D en Haag. <l HET PAVILJOEN VAN HET LICHT, HET PAVILJOEN VAN DE REGEN, HET PAVILJOEN VAN DE TEMPERATUUR EN HET PAVILJOEN VAN DE WIND In het Museumpark in Rotterdam worden in juni 1996 vier paviljoens gebouwd. Deze pa viljoens worden ontwikkeld met de weersomstandigheden als uitgangspunt. Zij dienen om weersomstandigheden te beïnvloeden en effecten van de weersomstandigheden zoals verwordingsprocessen. te versterken. Building Scenes is een initiatief van Brik Hehenkamp van O.A. Architectuurmanifest te Amsterdam. Het project bestaat uit onderzoek, een symposium en een publikatie. Het onderwek bestaat uit literaruursrudie, analyse van lokaties en workshops van stedebouw- kundigen, architecten en beeldend kunstenaars. De paviljoens worden gebouwd om de conclusies uit het onderzoek in de praktijk te toetsen en het resultaat te tonen aan het grote publiek en vakgenoten om 7.0 de discussie over de kwaliteit van de gebouwde omgeving nieuwe impulsen te geven. Ook wordt een symposium gehouden over het Stedelijk Klimaat, het klimaat in stedelijk verdichte gebieden en wordt de bouw van de paviljoens op video vastgelegd. O.A. Architectllurmanifest roept Booosting-ieden op het project Building Scenes te onder-steunen door het leveren van know-how, materiaal, diensten of financiële ·steun. Bij een brede interesse kan een produktinnovatie-workshop worden georganiseerd ten behoeve van de ontwikkeling van de paviljoens. Building Scenes wordt gesteund door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het VSB-fonds. de van Eesteren-Ftuck & /lan Lohuizemtichting. Vrij Nederland, Bilderberg Parkhotel Od-van der Grinten en Rotterdam Zomelfostivals, Philips Corporate Design (Her Paviljoen van her Licht). 0. A. Architectuurmanifest Amstelpark 4, 1083 HZ Amsterdam tel 020 6426246 fax 020 6465908
Publicidad