Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
SVK - Dossier 03
SVK - Dossier 03
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)

Descargar para leer sin conexión

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 nieuwe gevels

IN DE PRIJZEN
04 cepezed

VERSLAG
09 toolkit slimbouwen
11 max brug

NIEUWS
03 creatiekracht
05 nacht van beton 2006
13 luchtgebonden bouwen

BOOOSTING
08 antwoordkaart
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 nieuwe gevels

IN DE PRIJZEN
04 cepezed

VERSLAG
09 toolkit slimbouwen
11 max brug

NIEUWS
03 creatiekracht
05 nacht van beton 2006
13 luchtgebonden bouwen

BOOOSTING
08 antwoordkaart
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006) (20)

Más de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Booosting nieuwsbrief 86 (Sep 2006)

 1. 1. o PLATFORM VOOR KOPLOPERS IN BOUWINNOVAT IE 5 , ,~ , 9 AANKONDIGING 10 10 06 01-02-03 03 04 DE 05 VAN EEN 06-07 EN EEN PAKHUIS A an het bes t" ·mde complex van de voo rmalige elektric lteitscen : ' ale de 08 Schiecentrale wvden veel nieuwe woor ' - en werkr u rlten toegevoeg d, 0 9-10 Deze nieuwe Medi acentrale bestaat uit het reeds ~c' ealiseer de 2S KV gebouw (verzamelge bouw mediabedrijven) en de he rDestemmin g va n het 11-12 vo ormalige Trafohu is en Kanti negebouw (verzamelgebouw mediabedrijven en mediahotel) en een gr oot nieuwbouwproJect Sch iece nt rale fase 4Ä. de 13 - 14 toekomstige werkplek o,a, van RTV Rijnmond, Schiecentrale fa se 4B omvat de afronding va n de M ediace ntrale, H ie r 15 bevindt zich ca, 50,000 m ' aan woon-werkfacil ltc lt en, Schie 4A en B omva tten in totaal 75,000 m ' , waarvan 25,000 m ' .(d nto re n en stud io 's, 16 Bijzondere aandacht krijgen de gesloten gevels van het ro buuste gebouw va n fase Schiecentrale 4a, gebouwd tussen 1904 -1906. Deze worde n uitgevoerd in gietijZeren panelen, 4°°0 Panelen met motieven van de voorm ali ge elektriciteitscen trale en uit de Rotterdamse scheepshistorie , Spec ia le aa ndacht ook vo or het glazen gordijn van 10 meter hoog en 90 meter lang, van dubbel glas dat hangt in een hoefijzervorm ige regel van 60 cm d iepte l Zie ook Booosting nieuwsbrief 84/maart 2006 . v
 2. 2. Het nabij gelegen pakhuis Sint Jobsveem (N 1913) wordt getransfo rmeerd tot wooncomplex. Voor de nieuwe functie is vooral daglichttoetreding va n belang. Vanwege het hoge en ondiepe profiel van het pakhuis is gekozen om het daglicht te concentreren in drie lichthoven. Spectacula ir zijn de gaten die in de gevels en het dak zijn gemaakt en waarachter een enorm atrium is ontstaan. Er komen 16 meter lange glazen lamellen aan draden te hangen . Het ontwerp van de transformatie van Sint Jobsveem is gemaakt door: Mei Architecten en Stedenbouwers i.s.m. Wessel de Jonge Architecten. Uitleg en rondleiding worden gecombineerd. Aan de orde komen het ontwerp en de constructie, met speciale aandacht voor de bijzondere gevels. Robert Winkel en Robert Platje, resp. directeur/arc hitect en proJectleider/ technisch ontwerper van Mei Architecten en stedenbouwers zijn deze middag onze gastheer. 15:00 ontvangst in hotel-restaurant Stroom 1 5: 1 5 uitleg en rondleiding door Schiecentrale fase 4A en Sint Jobsveem 17: 00 borrel in Stroom tot 18:00 > U bent van harte welkom! > Inschrijven via de antwoordkaart van deze nieuwsbriefofvia info@booosting.nl ? www. mei-arch.nl www.stjob.nl www. rijnmond.nl /ho mepage /rtv/ rijnmond.nl /webca ms / rtv_rij n mond_cam za l plaatsvind en in het voorjaa r van 2007 . Tijdens dit vervolgbezoek staat Schiecentrale fase 48 centraa l, waar o.a. één zijde vol ledig bekleed wordt met een grote gordijngevel va n geweven rvs-doek (35 x 130 meter). A
 3. 3. NIEUWS NIEUW BOEK VMRG CREATIEKRACHT® H et gaat over le iders cha p en manage- ment bij ondernemers die zichzelf en hun bedrijf w illen ontwikkelen op het geb ied va n vernieuwing en inn ovatie in het bedrijfsleven. Lie verse geeft als bouwer in de ruimste zin va n het woord , veel t ips en adviezen voor ontwikkelingen in ondernemer- EN BOUW sc hap. Er zijn checklist s en oefeningen voo r deze ontwikkelingen SCH I ECENTRA LE opgenomen d ie de ondernemer eenvoudig zelf kan uitvoeren . ROTTERDAM, ZIE PAGINA 01-02 Organ is atie , technologie en marktgericht denken zijn items waarmee Lieverse mensen inspireert met en th ous iasme en gedrevenheid. Creativiteit is een constante dri j fveer in zijn handele n. ? Info/ beste ll en: www.vmrg.nl www.c reatiekracht.com T 030 6 0 5 36 44 Prij s: € 24,95 ISBN 10: 9080937355 ISBN 13: 9789080937352 < A
 4. 4. ooostin IN DE PRIJZEN > gevels van glas en stalen , bekleedbare sandwich panelen > duurzaam en milieuvriendelijk: losse componenten én gehele toepas sing herbruikbaar > zeer ene rgiezui nig en comfort abel kl imaat. H oge isola t iewaarde en goede luchtdichtheid, geen koudebruggen , nauweli jks energieverli es > lichte materialen: snell e w arm te toe- en afvoer > m ind er verwa rm ing en ve nti latie nodig_ Natuurlijke vent il atie via glazen schuifpui en aan voor- en achterkant. Verwarming m.n. door aanwezigen A rchitectenbureau cepezed uit Delft heeft deze zomer weer een p rijs in de en huishoudelijke warmtebronnen als ve rli chting en apparatuur als het wacht gesleept l Met het woningconcept Kick Start heeft het de Living Stee l fornuis, de t.V. etc. International Competition for Sustainable Housing gewon nen . Living Stee l > toepass ing photovo ltaïsc he ce ll en mogelijk is een vijfjarig promotieprogramma van het linterna tionaal IJzer- en Staal > woningen staan vrij, worden vanuit private buitenruimte onts loten Instituut in Brussel. De prijsvraag was gericht op het gebruik va n staal voor duurzame woningen. cepezed wint een geldbedrag van € 50.000 en ~ Van harte proficiat! realisatie van het Kic k Start-ontwerp in Warschau (Polen). living~ We citeren jurylid Glenn Murwt: 'We waren erg onder de in druk van de Inzending van cepezed. Het plan paart eenvoudige plattegron den aan een robuust en nexibel ontwerp en het dubbel gebruik van d e gangen . De nexibiliteit van de indeling maakt het mogelijk optimaal geb ruik te maken van natuurlijke ventilatie en daglicht. Van de schaal van het o ntwerp en in het bijzon d er de ma n ie r waa ro p de samens tellin g va n de woningen gemak kelijk aa n de omgevi ng is aa n te passen, was de ju ry eveneens onder de ind ruk.' Hier volgt ee n beknop te omschrijving van Kick Start: een maxi maal nexibel en aanpasbaar bouwsysteem vo lgens he t I FD- princi pe. > snel en schoon bouwen zonder overlast , door prefa br icage en assemblage op de bo uw plaats > op iedere locatie toepasba ar ? > vo ll ed ig stapel- en scha kel baar > vrij in te delen m et o ngekende mogelijkheden voo r iede re doelgroep > modulaire stan d aa rdu n its van ruim 50 m ' 0152150000 > vrij te plaa tse n sa nitaire kern www.cepezed .nl > slan ke stalen draagco nst ructie m et lichte vloe ren www.livingsteel.org > A
 5. 5. SYNTHESE VAN ARCHITECTUUR CONSTRUCTIE CONFERENTIE EN EXPOSITIE OENSDAG 15 NOVEMBER 2006 20:00-00:00 UUR NAI, ROTTERDAM Design Competition 2005/06 on plastic Opacity aster Cia ss on plastic-Opacity, augustus 2006 , Bauhaus Dessau Is eerste van een reeks exclusieve ontmoetingen tussen architecten e ontwerpers zal woensdag 15 november a.s. de Nacht van rden georganiseerd in het Nederlands Architectuurinstituut virtuele kosten van deelname bedragen € 25. Voor elk ingeleve rdam . Met als thema: synthese van architectonisch en constructi iging van aanmelding stort het Cement&BetonCentrum een bed . TrefWoorden: ontmoeten - verbinden - samenhangen - eenworde an € 25 in een fonds dat ten goede komt aan onderwijsprojecten architectuur en constructie te verbinden. Onderwijsp rden voorgesteld tijdens bovengenoemde brainstormingsessie. asestudy Phaeno Science Centre, Wolfsburg Passos - projectarchitect, partner Zaha Hadid Architects London e Kam - projectengineer, partner Adams Kara Taylo r London De Nacht van Beton en de brainstormingsessie 'Architectuur & Constru ijn initiatieven van het Cement&BetonCentrum i.s.m. NAi en dax-magazine brainstorming 'architectuur & constructie in onderwijs' via www.nachtvanbeton .nlvanaf150ktober. Eris slechts ESENTATIE/DISCUSSIE perkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmeldingen behandeld in volgo rafgaand aan de Nacht van Beton is er een brainstormingsessi rchitectuur & constructie in onderwijs' , met professionals uit praktijk e ijs. Carotine Kruijt, hoofdredacteur van dax-magazine, zal d instorming leiden. Liesbeth van der Po/ presenteert de resultaten. ? Cement&BetonCentrum Hans Köhne Design Competition 2005/06 on plastic-Opacity T 073 640 1251 Peter Wingender - Academie van Bouwkunst Amsterdam
 6. 6. HOUTPRIJZEN 2006 De ontwi kkelingen in de bouwen het houtvak gaan onverminderd door. Vormgeving, techn ieken en inzichten veranderen permanent, waardoon steeds nieuwe toepassingen en mogelijkheden voor de vernieuwbare grondstof hout ontstaan . Om deze ontwikkel ingen te ondersteunen en er meer ruchtbaarheid aan te geven , organiseert Centrum Hout elke twee jaa n de Houtprijs. Deze prijs is onderverdeeld in de Houtarchitectuurprijs en de Houtinnovatieprijs. Op 8 maart j.l. werd de Houtprijs tijdens Houtdag 2006, bestaande uit twee categorieën, toegekend . De Houtarchitectuurprijs behaalde Kunst al. Architectuurproducties Frank Havermans uit Heeswijk met Kapkar/TAW-BW- 5860: Atelierwoning in gastatelier te Vught. Tentech BV uit Delft sleepte de Houtinnovatieprijs in de wacht met haa r constructieve toepassing van rondhout stammen. De Publieksprijs, aangewezen door internetgebruikers, viel toe aan Karelse Aptroot Architecten uit Amsterdam voor het Tweel inghu is, Houtigehage. Voor de categori e Houtarch itectuurprijs werden vijftig projecten ingestuu rd. Deze categorie geldt voor bouwprojecten die de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen van hout optimaal tot hun recht laten komen, beoordeeld op esthetiek en functionaliteit in ontwerp, constructie, uitvoering en detai llering. De keuze van de winnaar: 'De jury vindt dit het meest verrassende project van de inzendingen. Met relatief goedkoop materiaal is een juweel gemaakt. De wijze het oude gedeelte en de atelierwoning als twee aC(;UpOIe'n. waarop de schuur is verbouwd en ingericht geeft het gebouw nieuw leven en een veel spanning oproepen. Er is veel aandacht aan totaal ander karakter. De combinatie van ruimtelijke werking, constructie en detaillering besteed. De atelierwoning laat zien meubilair is mooi en juist de ruwheid van het toegepaste hout is aantrekkelijk architectuur en beeldende kunst zeer dicht met gemaakt. De variëteit van de ruimte is schitterend waarbij de tegenstelling tussen verweven (kunnen) zijn.' > ------------~
 7. 7. Wij citeren het juryrapport van de Houtinnovatieprijs: 'De jury is onder de indruk van het ontwikkeltraject en de oplossingen die zijn gevonden. Ontwerp- en adviesbureau in lichtgewichtconstructies Tentech ontwikkelde een methode om dunningshout geschikt te maken voor een industrieel bouwsysteem. De diameter van de stammetjes is zo klein, dat ze ongeschikt zijn voor balkhout. Bovendien zijn ze hartomsloten, waardoor bij droging diepe krimpscheuren in de lengte ontstaan, wat het maken van stift- vormige verbindingen bemoeilijkt. Verder moeten deze door de wisselende trek- en ärukbelasting stijf zijn. Om beide pro- blemen te bezweren, zijn een ankerbIok- verbinding en een stijfknooppuntsysteem ontwikkeld. De ankerblokverbinding behelst een in het hout verankerd draadeinde (M20) op een ankerblok, waarmee de staaf met een kopplaat aan een knooppunt van het constructiesysteem kan worden bevestigd. Een eerste resultaat is een circa 14 m hoge uitkijktoren van lariks dunnings- staven, doorsnede 120 mm, in stiltegebied Holmers-Halkenbroek bij Westerbork.' » Organisator Centrum Hout besloot alle inzendingen op hun site te plaatsen en bezoekers een eigen winnaar te laten kiezen uit de Top 10 van de jury. Deze is onderscheiden met de Publieksprijs. ? Centrum Hout Arie Mooiman, secretaris Houtprijs 2006 www.centrum-hout.nljhoutdag2006
 8. 8. ...J U.J ooostin '" U.J N f- t/) E o 0.. CU ""'0 "- INTRODUCTIE NIEUW BESTUURSLID (IJ +-> D +-> 00 o ESTHER HEBLY bJ) C"<"' 0::: C +-> lil o lil ::::; ...0 « o • o +-> o • o lil o o • • 1 September jl. ben ik toegetreden tot het Booosting C(l 0... C"<"' • bestuur als een vertegenwoordiger van de categorie • productie- en bouwbedrijven. Ik ben werkzaam bij een bedrijf dat deze beide takken van sport beoefent: Oskomera Gevelbouw B.V. in het Brabantse Deurne. Als hoofd van de afdeling Research en Development houd ik mij o.a. bezig met projectongebonden product- ontwikkeling binnen de holding. Daarnaast ben ik betrokken bij het testen van oplossingen welke door mijn collega's in de lopende orders bedacht zijn. Oskomera werkt immers graag samen met architecten die de grenzen van het maakbare wat proberen op te rekken . In de elf jaar dat ik werkzaam ben als bouwproductontwikkelaar heb ik di verse malen ervaren dat innovatieve ideeën overal opduiken, maar dat het lang niet altijd makkelijk is om ze, tegen allerlei remmende krachten in, tot bloei te laten komen. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de risico's wanneer een goed idee niet helemaal aan de besteksomschrijving voldoet. Het helpt wel als je te maken hebt met een open Opdrachtgever. Dat begrip mag je best een beetje ruim nemen. Voor veel partijen in de bouwkolom is de 'Opdrachtgever' geen eindgebruiker of projectontwikkelaar, maar een hoofdaannemer. Hopelijk komen we ooit nog eens zo ver dat we Boooosting kunnen gaan schrijven. Met vier OOOO's. Esther Hebly
 9. 9. EEN HULPMIDDEL VOOR ONTWERPERS MBOUWEN WIL HET BOUWEN VEREENVOUDIGEN. NIET LANGER ALLE IO'U,L,M.",v,HEDEN DWARS DOOR ELKAAR LATEN LOPEN, MAAR KEURIG ELKAAR. ZO HOEVEN VAKMENSEN NIET CONTINUE OP ELKAAR TE ergelijk het met de auto-industrie . Een elektricien komt minstens zes keer INTERMEZZO: EEN VERGELIJK MET DE SCHEEPSBOUW p de bouw om telkens een stukje van de installatie te maken, terwijl in de Als afsluiting van de ontwikkeling van de Tooikit organiseerde Booosting uto-industrie de gehele elektrastreng in één keer wordt geplaatst. 30 mei jl. een expertmeeting met een groep Booosting ontwerpers, om bruikbaarheid van de Tooikit te testen . De meeting werd gecombineerd imbouwen houdt zich vooral bezig met de uitvoering. Essentiële keuzes een bezoek aan Damen Shipyards te Gorinchem, een gerenom ken ontwerpers al in een vroeg stadium. Als in deze fase verkeerde Nederlandse scheepsbouwer. lissingen worden gemaakt, dan is het vaak heel lastig deze terug te raaien. Ontwerpers voelen er weinig voor om, naast de talloze andere De combinatie Toolkit-test en scheepsbouwer was uiteraard niet ntwerpoverwegingen die zij moeten maken, zich ook met de uitvoerings- reden. Ook in de scheepsbouw worden objecten in kleine series gebo lanning bezig te houden. volgens de wensen en eisen van de kopers. Deze markt is daarom vergelijkbaar met de bouwwereld. Gastheer Jaap Gelling, directeur s deze gedachten heeft Slimbouwen samen met Booosting en de boten, schetste een organisatie waarin Damen alle essentiële onderdelen Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) een Tooikit ontwikkeld iI!"rp"iaina de bouw van schepen in eigen hand houdt. Alle andere werkzaamheden rmee ontwerpers zonder extra inspanningen hun ontwerp slim kunnen zoals de productie van onderdelen, besteedt het uit. Het ontwerpe pzetten . De Tooikit verdeelt het bouwen in een aantal primaire onder- behoort tot de basis en wordt daarom in eigen huis gedaan . Bij elke aa (casco, installaties, gevels en inbouw) en geeft van elk onderwerp de kijkt een ervaren ontwerper die weet heeft van alle componenten van ementaire principes weer. Naast heldere informatie wil de Tooikit ook botenontwerp, hoe de basis lay-out van het schip eruit moet zien. Als nwerking tussen de ontwerpdisciplines bevorderen. Dit blijkt opdracht dennitiefis wordt pas een ontwerpteam gevormd vo,t'l'r..::t'1è',veröl·.(er sentieel voor een goed afgewogen ontwerp waarin alle werkzaamheden ontwikkeling van het schip. Soms wordt ook expertise ptimaal uitgesplitst zijn. ingeschakeld, zoals deskundigen van TU Delft e/o TNO. >
 10. 10. N In de meeste gevallen is een ontwerp van een schip een variant op een van ONTWERPSPIRAAL ~ de basisontwerpen die Damen heeft. Alleen bij werkelijk nieuwe toe- .,~ VlQ passingen kan een nieuwe boot ontwikkeld worden. De aanleiding voor een z • liJ - >u nieuwe ontwikkeling kan een technische inslag hebben , maar het kan ~~ ~ liJ .ct: evengoed een marketingachtergrond hebben of een vormgevingsvraag 5~g a. '" • ...- UJw zijn. Damen kan reageren op de markt. Omdat zij het hele proces van ~~~ ontwikkeling tot aflevering in eigen beheer heeft. Een vergelijkbaar proces VOORTSTUWING ~ 8 '- TEKEr~ INGEN bestaat er niet in de bouw, waar tot op heden versnippering het kenmerk is. ~I ERUG NAAR DE BOUW ~'fc...'o~-->t-~ De deelnemende experts waren er deze middag redelijk van overtuigd dat ~~- op termijn óók in de bouw bedrijven als Damen ontstaan. Organisaties die het gehele proces, van initiatief tot oplevering beheersen. Tot die tijd is de 001 kit een handig hulpmiddel voor ontwerpers. De meeste deelnemers zagen het grootste voordeel van de Tooikit in de communicatie tussen de verschillende ontwerpdisciplines. Hierin, zo was de overtuiging, kan én moet veel verbeterd worden. Een enkeling zag in de Tooikit het gevaar van versimpeling. Goede ontwerpen kunnen niet in algemeenheden worden vastgelegd, zo was de argumentatie. De Tooikit is nog niet klaar. Met heldere schema's en meer kengetallen kan het ontwerpers bijstaan gezamenlijke keuzes te maken. Keuzes die Slim- bouwen mogelijk maakt zolang de bouw nog niet zo is georganiseerd als een bedrijf als Damen Shipyards. Een Taalkit aanvragen voor zover nog niet in uw bezit kan bij het secretariaat/Jolanda Steenhouwer: info@booosting.nl. Tips en aanbevelingen zijn van harte welkom. Frido van Nieuwamerongen, bestuurslid Booosting I Arconiko architecten arconiko@arconiko.com DEZE ONTWERPSPIRAAL GEEFT DUIDELIJK WEER DAT HET ONTWERPEN VAN SCHEPEN. NET ALS IN DE BOUW. EEN ITERATIEFPROCES IS. IN DE BUITENSTE CIRKEL. BIJ DAMEN SY DE OPDRACHTVERWERVING. WORDT HET GEHELE ONTWERPPROCES EEN KEER DOORLOPEN. GEVOLGD DOOR STEEDS NIEUWE EN MEER VERFIJNDE RUIMINHOUD ONTWERPRONDEN. (BRON: TUD. DICTAAT ONTWERPEN VAN SCHEPEN I).
 11. 11. UITSLAG ONTWERPWEDSTRIJD I Oloo:stlnlg heeft op 4 juli jl. de Ontwerpwedstrijd de MAX brug D iseerd voor studenten Bouwkunde. Het vond plaats tijdens dri gres Adaptables ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan de Techn niversiteit Eindhoven. opdracht luidde als volgt: Ontwerp een zo groot mogelijke m",,,,,JU" twee 700 mm hoge tafels. Bedenk een oplossing met in de lengte van schuivende oplegpunten. De brug moet een met water gevulde ."II.'IIrrJ' UUJ tien minuten kunnen dragen én vrij van de grond blijven. De het team waarbij de tafelpoten bij de opleggingen het verst van elkaar leen het gebruik van de beschikbaar gestelde adaptable materialen n: 60 meter vliegertouw, één rol huishoudfolie, 100 houte van 30 cm en vijf ballonnen. Het enige hulpmiddel was een et werk is beoordeeld door een deskundige Booosting jury: bouwinnovator Harm Boomsma, tevens voorzitter Booosting constructeur Rob Nijsse van ABT architect Rob Hoogendijk van Verburg Hoogendijk architecten. de superhete middag streden twee groepen tegen elkaar: ee team en een gelegenheidscombinatie van Delftse studenten lFir"ihlfw,,,n<: ktikanten van Buitink Technology.
 12. 12. V TEAM EINDHOVEN thuisspelers waren: Adnan Bektesevic, Dirk Osinga, Tim de Haas en Team Delft werd vertegenwoordigd door Freek van den Berg, , Daan Rietbergen en Laurie Silvain. ITEENlOPENDE WERKWIJZE k en werkwijze bleken zeer uiteenlopend en vier uur was net ge de opdracht te vervullen. Het Eindhovens team maakte een brug va sselend ballonnen en uit 'stoeltjes' van samengeknoopte iSn;~n(tr~/1f'n hielden de ballonnen tussen de stoeltjes gevangen. Doordat h"lll"Irmp·n weinig weerstand boden tegen plaatselijke drukbelastingen en stoeltjes weinig vormvast bleken, bezweek de brug snel door zijwaa te buigen. Delfts team bundelde alle stokjes tot 1 lang boogspant. Elk stokje we 1 eind gespleten tot een vorkje, waar de punt van het volgende n aan rustte. Zo werd voorkomen dat bij druk de stokjes langs elkaa glijden. Door met het folie 6 rijen stokjes te bundelen, ontstond staaf. Drie ballonnen hielden de spandraad aan de onderzijde Omdat de 3 meter lange brug bij de proefbelasting voldoende ste te zijn, en ingeschat werd dat die van Eindhoven toch snel ken, werd het constructieprincipe niet tot zijn extreme overspanni I IIta,p",prl,t en de brug ruim op tijd af verklaard. Het bleek goed i jury koos unaniem voor het Delfts ontwerp: grootste overspanni an de waterbeker meer dan vereiste tijd bleef hangen mét behoud constructie. middag met enthousiaste deelnemers en inspirerende ideeën. Wel igszins tegenvallend aantal deelnemers; aan het eind van een studiejaa lannen we voortaan geen wedstrijden meer. winnende team kon een gat in de lucht springen met hun prijs: lonvaart! Van harte proficiat! wedstrijd is gesponsord door ABT adviseurs in bouwtechniek.
 13. 13. booosting NIEUWS TENTOONSTELLING OVE R DE RAAKVLAKKEN TUS S EN LUCHTGEBOND EN BOUWEN, SERIEPRODUC TIE OP MAAT EN ARTIFICIAL DESIGN L"c htgebonder bouwen mass custOn1lzat on ofwe . ' . .. : ,. ser eproductie op maat. . . .. ,. ". .: ': .( - . ' ' . .. {.., . >
 14. 14. BOVENS TAD SER l tPRODUCT E OP MAAT Opening: '<, " ,, ') ,'f : f' Discussie: ~ , ." • ' ., : ~, r ,':' I C' . ti " • t" .,' t : '.. 1, "< ? ARTIFICIAL DESIGN . ," ," . :.., ... i 0(' ....p. : " " ,,' ~t , . r C -, ." "~ .,, :' '-,( • . ~. i' 0( • r ~: • • ,<, "K S.· (, S ' , '"' " . 11r Ct' 0 0' ,e ' ,, ' p : <.,t. ,t(. + /..... (~~('(i ,:f C ·'" P ~:c.l · ' Ct' "-·~J ..... ~l'K ) Jt Br ~ , A
 15. 15. PARTICIPANTEN > A+ Bureau ~oor PAR TICIPANT Bouwproduktontwikkeling > ABT ad~iseurs in bouwtechniek> Aldus bouwinno~atie > Arcadis > BDA Groep> Boomsma Inno~ations > Corsmit Raadge~end Ingenieursbureau> dgmr raadge~ende ingenieurs> DHV Bouw en Industrie > ing Kare l H. Dekker > Ecofys > Façade Consulting IJ{ Engineering > GeNie Consu lt en Partners> IBS Consultants > MetzConsult > RG 0 , direct ie Ad~ i es en Architecten > Schoonderbeek IJ{ Partners Ad~ ies > Ingenieursbureau Zonne~e ld > Els Zijlstra < > Alcoa Arch itectuursystemen > Ba yards Aluminiu m Con structies > BI K Bouwprodukten > BRS Staa lwerken > Corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning > Holonite > Hunter Douglas > Limelight > Mat Afbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube Space Structures > Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw > Plastica Plaat > Platinox Special Products > Polyb lock > Poly Products > Cement&BetonCen trum Rockwool > SAB-Profie l > SAPA RC System> Sla~enburgs Bouwbedrij~en > Somfy Nederland > Trespa Internat ional > Ubbink Nederland > Wagenbouw Accommodaties > ZNS Van Dam Ge~eltechniek < Het Cement&BetonCentru m (C&BC) behartigt per oktober 2006 de gezamenlijke belangen van de cementbedrijven op de Nederlandse markt. > Archipel Ontwerpers > Architectenbu ro Doelstelling is het gebruik van cement in de Nederlandse markt te Agterberg > Het Architecten Consort > Arconiko Architecten > Atelier PRO > bevorderen. Van der Breggen Bouw i.d. > Böhtltngk architectenbureau > jan Brouwer > CEPEZED> ECM Architecten> Henket en partners architecten> INBO > j MDS > MAS architectuur> Mei Architecten en Stedenbouwers > Mo~eYou C&BC is een communicatie- en netwerkorganisatie voor beslissers en > MUA , Maurer United Architects > Piode > jouke Post > Royal Haskoning adviseurs van materiaaltoepassing in de bouwen richt zich op het Architecten> RPHS architecten > jan Timmers > Van Mourik Vermeulen verbinden van diverse doelgroepen in ontwerp en uitvoering van architecten > Verburg Hoogendijk Architecten < bouwconstructies én op het verdiepen van kennis bij die doelgroepen. > Designers 'N Associates I DNA > Friso Kramer> jaap Kon ing > Robin Hood Produkties > Marcel Vroom < Voor studiebijeenkomsten, symposia e.d. wordt samenwerking gezocht met organisaties in de betonwereld en met beroepsorganisaties van de > Bouwen met Staal> doelgroepen. CementlJ{BetonCentrum > Centrum Hout > VMRC < > TU Delft, ~akgroep Bouwtechnologie > Contactpersoon Hans Köhne is eerste aanspreekpunt voor: o.a. Product- TU Eindho~en , faculteit Bouwkunde < < ontwikkeling, Beton in architectuur, en de dialoog tussen ontwerp- disciplines en uitvoering: 'Het gaat altijd om de verbindingen. De ontmoeting, de aanraking, dáár gebeurt het. Dat geldt voor zowel mensen als materialen .. .' Reden genoeg om - weer! - aan te sluiten bij Booosting. > A
 16. 16. COLOFON OOOS In AGENDA 2006 5 september Theater Almere (AVA) CONTACTPERSOON jo drld" Stccnh(Juvvc r 10 oktober Pakhuis Sint Jobsveem en Schiecentrale Rotterdam BEREIKBAAR zie pagina 01-02 van deze nieuwsbrief rllddnddg rrl dl',,>ddg 'J 00 '7 O{J l<UI Cl dOl1dc'cllg 00(, '3 (J() uur REDACTIE november RWS gebouw Westraven Utrecht joldncla StC('rlhOUlvCr VOR M VIN G GE december Corus Ymuiden Pdtri cia Brouwer Desrgn DRUK Drukkerij Mdtveld MET DANK AAN jaap Gelling . j croen H en driks , Roglrr H outman , Han s Kohnc. bedrijfsbezoek Poly Products Arie M oo lm dn, Wim Kra mer, Ro bert Platje, Robc rt Winkel AVA Alleen voor Booosting aongeslotenen >

×