Aoe

Bruno Chan
Bruno ChanEngineer at Green Sustainable BCX technologies development joint stock company

Cách sử dụng 1 số loại quân trong AOE2

1. Bộ Tộc Aztecs. (bộ tộc này không có ngựa)
* Đây là bộ tộc của Lính Bộ và Thầy Tu.
+ Đặc điểm:
- Người dân có thể mang thêm +5 thức ăn.
- Các loại lính được tạo nhanh hơn 15%.
- Cộng thêm 5 điểm tấn công cho mỗi thầy tu.
- Loom (vải đời I) miễn phí (được nghiên cứu sẵn).
+ Lính Castle: Lính bộ Jaguar Warrior.
* Thưởng đội: Tích trữ cổ vật tăng thêm 33% vàng.
2. Bộ tộc Britons.
* Đây là bộ tộc của Lính bộ bắn cung.
+ Đặc điểm:
- Ở thời kì Castle, xây nhà chính giảm 50% gỗ.
- Lính bộ bắn cung được cộng thêm một điểm tầm
nhìn ở đời III, và IV ( tổng cộng 2 điểm).
- Làm cừu nhanh hơn 25%.
+ Lính Castle: Longbowman (Lính bộ bắn cung).
* Thưởng đội: Nhà lính bắn cung tạo nhanh hơn
20%.
3. Bộ tộc Byzantines
* Đây là bộ tộc phòng thủ.
+ Đặc điểm:
- Nhà cửa tăng thêm 10% kiên cố đời I, 20% đời II,
30% đời III, 40% đời IV.
- Lính cưỡi lạc đà, lính phóng lao, lính chọc giá giảm
25%.
- Thuyền phun lửa +20% sức tấn công.
- Lên đời IV giá giảm 33%.
- Chòi quan sát miễn phí.
+ Lính Castle: Cataphract (Lính ngựa)
* Thưởng đội: Thầy tu phục hồi máu nhanh hơn 50%.
4. Bộ tộc Celts.
* Đây là bộ tộc của lính bộ.
+ Đặc điểm:
- Lính bộ nhanh hơn 15%.
- Làm gỗ nhanh hơn 15%.
- Xe bắn đá nhanh hơn 20%.
- Cừu sẽ không bị chiếm nếu đã được dân tìm thấy.
+ Lính đặc biệt: Woad Raider (Lính bộ).
* Thưởng đội: Nhà máy làm nhanh hơn 20%.
5. Bộ tộc Chinese.
* Đây là bộ tộc của lính bắn cung.
+ Đặc điểm:
- Bắt đầu với +3 người dân và -50 gỗ, -200 thức ăn.
- Nghiên cứu giảm 10% Feuldal, 15% Castle và 25%
Imperial.
- Nhà chính có thể chứa đến 10 dân.
- Thuyền chiến tăng thêm +50% điểm đánh.
+ Lính đặc biệt: Chu Ko Nu ( lính bộ bắn nỏ)
* Thưởng đội: Ruộng +45 thức ăn.
6. Bộ tộc Franks.
* Đây là bộ tộc của lính ngựa.
+ Đặc điểm:
- Castle giá giảm 25%.
- Lính Knight tăng thêm 20% điểm tấn công.
- Nâng cấp ruộng miễn phí (Trong cối xay gió)
+ Lính đặc biệt: Throwing Axeman. ( Lính bộ cầm rìu)
* Thưởng đội: Lính Knight +2 tầm nhìn.
7. Bộ tộc Goths.
* Đây là bộ tộc của lính bộ.
+ Đặc điểm:
- Lính bộ giảm giá 25% từ đời II.
- Lính bộ tăng thêm 1 sức tấn công khi phá nhà cửa.
- Dân tăng thêm 5 sức tấn công đối với thú hoang, và
có thể mang thêm +15 vật phẩm.
- Tăng thêm 10 dân ở đời IV.
+ Lính Castle: Huscarl ( lính bộ )
* Thưởng đội: Nhà lính tạo nhanh hơn 20%.
8. Bộ tộc Huns.
* Đây là bộ tộc của lính ngựa.
+ Đặc điểm:
- Không cần xây nhà nhưng bắt đầu với -100 gỗ.
- Lính ngựa bắn cung giảm gia 25% ở đời III và 30 %
ở đời IV.
- Máy bắn đá +30% điểm chuẩn xác.
+ Lính Castle: Tarkan ( Lính ngựa).
* Thưởng đội: Nhà lính ngựa làm nhanh hơn 20%.
9. Bộ tộc Japanese.
* Đây là bộ tộc của lình bộ.
+ Đặc điểm:
- Thuyền đánh cá +2 điểm tấn công, + 2 điểm phòng
thủ. Làm việc +5% ở đời I, 10% ở đời II, 15% ở đời III,
20% ở đời IV.
- Cối xay gió, Nhà gỗ, Nhà mỏ giá giảm 50%.
- Lính bộ nhanh hơn 20% bắt đầu từ đời II.
+ Lính Castle: Samurai ( Lính bộ)
* Thưởng đội: Thuyền chiến +50% tầm nhìn.
10. Bô tộc Koreans.
* Đây là bộ tộc của các tòa Tháp và Hải quân.
+ Đặc điểm:
- Dân +3 điểm tầm quan sát.
- Đào đá nhanh hơn 20%.
- Nâng cấp tháp miễn phí (trong trường đại học)
- Tháp +1 điểm quan sát đời III, +2 điểm đời IV.
+ Lính Castle: War Wagon (cưỡi ngựa kéo bắn cung),
Turtle ship (Thuyền chiến).
* Thưởng đội: Các loại xe +1 điểm quan sát.
11. Bộ tộc Mayans.
* Đây là bộ tộc của lính bắn cung.
+ Đặc điểm:
- Bắt đầu với + 1 dân nhưng -50 gỗ.
- Tài nguyên nhiều hơn 20%.
- Lính bắn cung giá giảm -10% đời II, -20% đời III,
-30% đời IV.
+ Lính Castle: Plumed Archer ( lính bộ bắn cung bộ)
* Thưởng đội: Tường thành giá giảm -50%.
12. Bộ tộc Mongols.
* Đây là bộ tộc của Lính cưỡi ngựa bắn cung.
+Đặc điểm
- Lính cưỡi ngựa bắn cung bắn nhanh hơn 20%.
- Lính ngựa chém +30% sức tấn công.
- Thợ săn nhanh hơn 50%.
+Lính Castle: Mangudai ( Lính cưỡi ngựa bắn cung)
* Thưởng đội: Lính cưỡi ngựa +2 điểm quan sát.
13. Bộ tộc Persians.
* Đây là bộ tộc của Lính cưỡi ngựa.
+ Đặc điểm:
- Bắt đầu với +50 gỗ, thức ăn.
- Nhà chính, nhà thuyền tăng gấp đôi điểm tấn công.
Làm việc tăng 10% đời II, 15% đời III, 20% đời IV.
+ Linh Castle: War Elephant ( Voi chiến)
* Thưởng đội: Lính Knight +2 sức tấn công so với
lính cung.
14. Bộ tộc Sacarens.
* Đây là bộ tộc của Lạc đà và Hải quân.
+ Đặc điểm:
- Xe buôn bán ( trong nhà chợ ) giá chỉ 5%.
- Thuyền vận chuyển 2X sức tấn công, 2X khả năng
vận chuyển.
- Thuyền tấn công nhanh hơn 20%.
- Lính bắn cung tăng thêm +3 sức tấn công với nhà
cửa.
+ Lính Castle: Mameluca (Lính cưỡi lạc đà ).
* Thưởng đội: Lính bộ bắn cung tăng thêm +1 sức tấn
công với nhà cửa.
15. Bộ tộc Spanish.
* Đây là bộ tộc của Lính bắn súng và Thầy tu
+ Đặc điểm:
- Nhà cửa xây dựng nhanh hơn 20%.
- Nhà rèn nâng cấp không cần vàng.
- Lính bộ bắn súng bắn nhanh hơn 15%.
+ Lính Castle: Conquistador ( Lính cưỡi ngựa bắn
súng).
* Thưởng đội: Trao đổi buôn bán +33%,
16. Bộ tộc Teutons.
* Đây là bộ tộc của Lính bộ.
+ Đặc điểm:
- Khoảng cách phục hồi máu của Thầy tu tăng thêm
gấp đôi.
- Tòa tháp có thể chứa gấp đôi số dân.
- Castle có thể bắn gần mà không cần nâng cấp.
- Ruộng giá giảm -33%.
- Nhà chính +2 sức tấn công và +5 điểm quan sát.
+ Lính Castle: Teutons Knight (Lính bộ).
* Thưởng đội: Nhà của không thể bị thôi miên.
17. Bộ tộc Turks.
* Đây là bộ tộc của Lính bắn súng.
+ Đặc điểm:
- Lính bắn súng tăng thêm +25%, nâng cấp cho lính
bắn súng miễn phí. Nâng cấp hóa học miễn phí.
- Đào vàng nhanh hơn 15%.
- Nâng cấp cho linh ngựa miễn phí.
+ Lính Castle: Janissary (Lính bộ bắn súng).
* Thưởng đội: Lính bắn súng tạo nhanh hơn 15%.
18. Bộ tộc Virkings.
* Đây là bộ tộc của Lính bộ và Hải quân.
+ Đặc điểm:
- Thyền chiến giá giảm -20%.
- Lính bộ +10% điểm tấn công đời II, 15% đời III,
20% đời IV.
- Nâng cấp trong côi xay gió miễn phí.
+Lính Castle: Berserk (Lính bộ)
* Thưởng đội: Nhà thuyền gia giảm -25%.
19. Italians
Sức mạnh của cung và nền văn minh hải quân.
-Chi phí lên đời -10% mỗi lần up. (FeAge -10%,
CaAge -20%, ImAge -30%)
-Công nghệ nâng cấp trong nhà thuyền -50%.
-Tàu cá +2 LOS
-Lính súng -15%.
Đơn vị độc đáo:
-Genoese Crossbowman (Chống kỵ binh)
-Condottiero (Chống lính bắn súng)
Cộng nghệ độc đáo:
-Pavise: Genoese Crossbowman +1/+1 áo giáp
-Silk Road: Giá xe trade -50%
Team Bonus:
Condottiero (Chống lính bắn súng) xuất hiện ở nhà lính
khi lên Imperial Age .
20 Indians
Sức mạnh của lạc đà và thuốc súng.
-Giá mỗi Vill -10% Feudal Age, -20% Castle Age,
-30% Imperial Age.
-Vill đánh cá +25% tốc độ ,và có thể mang theo 25 .
-Lạc đà +1/+1 giáp.
Đơn vị độc đáo:
-Elephant Archer (Voi bắn cung)
-Imperial Camel (Lạc đà Imperial)
Công nghệ độc đáo :
-Shatagni: Hand Cannoneers +1 phạm vi.
-Sultan: đào vàng nhanh hơn +10%.
Team bonus :
Lạc đà +1 giáp.
21Incas
Sức mạnh bộ binh.
-Bắt đầu game với 1 con ngỗng.
-Vill bị ảnh hưởng khi nâng cấp trong nhà rèn(+damge
& giáp như lính).
-Nhà dân (BE) chứa 10 pop.
-Các công trình xây bằng đá -20%.
Đơn vị độc đáo:
-Slinger (Chống bộ binh)
-Kamayuk (Chống kỵ binh)
Công nghệ độc đáo:
-Couriers: Kamayuks, Slingers & Eagles +10% tốc độ.
-Andean Sling: Skirmishers & Slingers có thể đánh cận
chiến.
Team Bonus:
Ruộng được xây nhanh hơn 50%.
22Magyars
Sức mạnh của kỵ binh.
-Vill giết sói bằng 1 chém (One hit One kill).
-Forging, Iron Casting, Blast Furnace miễn phí.
-Scout Cavalry, Light Cavalry, Hussar chi phí – 10%.
Đơn vị độc đáo:
-Magyar Huszar (Kỵ binh)
Công nghệ độc đáo:
-Recurve Bow: Cavalry Archers +1 phạm vi.
-Mercenaries: Magyar Huszars chi phí không tốn vàng.
Team Bonus
Foot archers +2 LOS.
23 Slavs
Sức mạnh của bộ binh & xe.
-Làm ruộng nhanh hơn 15%.
-Tracking miễn phí.
-Đơn vị xe rẻ hơn 15% .
Đơn vị độc đáo:
-Boyar (Kỵ binh).
Công nghệ độc đáo:
-Orthodoxy: Monks +3/+3 giáp
-Druzhina: Infantry damage adjacent units.
Team Bonus:
Nhà quân sự (Barracks, Archery Range, Stable, Siege
Workshop) +5 pop

Recomendados

Digital Marketing Manager | Sales & Business Development Resume B.Bas11.14 por
Digital Marketing Manager | Sales & Business Development Resume B.Bas11.14Digital Marketing Manager | Sales & Business Development Resume B.Bas11.14
Digital Marketing Manager | Sales & Business Development Resume B.Bas11.14Global Marketing Manager
7.1K vistas2 diapositivas
How to Build a Dynamic Social Media Plan por
How to Build a Dynamic Social Media PlanHow to Build a Dynamic Social Media Plan
How to Build a Dynamic Social Media PlanPost Planner
409K vistas58 diapositivas
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22.6K vistas69 diapositivas
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.5K vistas22 diapositivas
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.2K vistas99 diapositivas
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.7K vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

The six step guide to practical project management por
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K vistas27 diapositivas
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.6K vistas21 diapositivas
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K vistas138 diapositivas
12 Ways to Increase Your Influence at Work por
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.6K vistas64 diapositivas
ChatGPT webinar slides por
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.3K vistas36 diapositivas
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes por
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesProject for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
6.9K vistas51 diapositivas

Destacado(20)

The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K vistas
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K vistas
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vistas
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K vistas
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vistas
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vistas
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K vistas
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vistas
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vistas
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vistas
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K vistas
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vistas
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... por AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K vistas
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx por Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K vistas
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) por Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K vistas
4 Strategies to Renew Your Career Passion por Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K vistas
The Student's Guide to LinkedIn por LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn87.9K vistas

Aoe

  • 1. 1. Bộ Tộc Aztecs. (bộ tộc này không có ngựa) * Đây là bộ tộc của Lính Bộ và Thầy Tu. + Đặc điểm: - Người dân có thể mang thêm +5 thức ăn. - Các loại lính được tạo nhanh hơn 15%. - Cộng thêm 5 điểm tấn công cho mỗi thầy tu. - Loom (vải đời I) miễn phí (được nghiên cứu sẵn). + Lính Castle: Lính bộ Jaguar Warrior. * Thưởng đội: Tích trữ cổ vật tăng thêm 33% vàng. 2. Bộ tộc Britons. * Đây là bộ tộc của Lính bộ bắn cung. + Đặc điểm: - Ở thời kì Castle, xây nhà chính giảm 50% gỗ. - Lính bộ bắn cung được cộng thêm một điểm tầm nhìn ở đời III, và IV ( tổng cộng 2 điểm). - Làm cừu nhanh hơn 25%. + Lính Castle: Longbowman (Lính bộ bắn cung). * Thưởng đội: Nhà lính bắn cung tạo nhanh hơn 20%. 3. Bộ tộc Byzantines * Đây là bộ tộc phòng thủ. + Đặc điểm: - Nhà cửa tăng thêm 10% kiên cố đời I, 20% đời II, 30% đời III, 40% đời IV. - Lính cưỡi lạc đà, lính phóng lao, lính chọc giá giảm 25%. - Thuyền phun lửa +20% sức tấn công. - Lên đời IV giá giảm 33%. - Chòi quan sát miễn phí. + Lính Castle: Cataphract (Lính ngựa) * Thưởng đội: Thầy tu phục hồi máu nhanh hơn 50%. 4. Bộ tộc Celts. * Đây là bộ tộc của lính bộ. + Đặc điểm: - Lính bộ nhanh hơn 15%. - Làm gỗ nhanh hơn 15%. - Xe bắn đá nhanh hơn 20%. - Cừu sẽ không bị chiếm nếu đã được dân tìm thấy. + Lính đặc biệt: Woad Raider (Lính bộ). * Thưởng đội: Nhà máy làm nhanh hơn 20%. 5. Bộ tộc Chinese. * Đây là bộ tộc của lính bắn cung. + Đặc điểm: - Bắt đầu với +3 người dân và -50 gỗ, -200 thức ăn. - Nghiên cứu giảm 10% Feuldal, 15% Castle và 25% Imperial. - Nhà chính có thể chứa đến 10 dân. - Thuyền chiến tăng thêm +50% điểm đánh. + Lính đặc biệt: Chu Ko Nu ( lính bộ bắn nỏ) * Thưởng đội: Ruộng +45 thức ăn. 6. Bộ tộc Franks. * Đây là bộ tộc của lính ngựa. + Đặc điểm: - Castle giá giảm 25%. - Lính Knight tăng thêm 20% điểm tấn công. - Nâng cấp ruộng miễn phí (Trong cối xay gió) + Lính đặc biệt: Throwing Axeman. ( Lính bộ cầm rìu) * Thưởng đội: Lính Knight +2 tầm nhìn. 7. Bộ tộc Goths. * Đây là bộ tộc của lính bộ. + Đặc điểm: - Lính bộ giảm giá 25% từ đời II. - Lính bộ tăng thêm 1 sức tấn công khi phá nhà cửa. - Dân tăng thêm 5 sức tấn công đối với thú hoang, và có thể mang thêm +15 vật phẩm. - Tăng thêm 10 dân ở đời IV. + Lính Castle: Huscarl ( lính bộ ) * Thưởng đội: Nhà lính tạo nhanh hơn 20%. 8. Bộ tộc Huns. * Đây là bộ tộc của lính ngựa. + Đặc điểm: - Không cần xây nhà nhưng bắt đầu với -100 gỗ. - Lính ngựa bắn cung giảm gia 25% ở đời III và 30 % ở đời IV. - Máy bắn đá +30% điểm chuẩn xác. + Lính Castle: Tarkan ( Lính ngựa). * Thưởng đội: Nhà lính ngựa làm nhanh hơn 20%. 9. Bộ tộc Japanese. * Đây là bộ tộc của lình bộ. + Đặc điểm: - Thuyền đánh cá +2 điểm tấn công, + 2 điểm phòng thủ. Làm việc +5% ở đời I, 10% ở đời II, 15% ở đời III, 20% ở đời IV. - Cối xay gió, Nhà gỗ, Nhà mỏ giá giảm 50%. - Lính bộ nhanh hơn 20% bắt đầu từ đời II. + Lính Castle: Samurai ( Lính bộ) * Thưởng đội: Thuyền chiến +50% tầm nhìn. 10. Bô tộc Koreans. * Đây là bộ tộc của các tòa Tháp và Hải quân. + Đặc điểm: - Dân +3 điểm tầm quan sát. - Đào đá nhanh hơn 20%. - Nâng cấp tháp miễn phí (trong trường đại học) - Tháp +1 điểm quan sát đời III, +2 điểm đời IV. + Lính Castle: War Wagon (cưỡi ngựa kéo bắn cung), Turtle ship (Thuyền chiến). * Thưởng đội: Các loại xe +1 điểm quan sát.
  • 2. 11. Bộ tộc Mayans. * Đây là bộ tộc của lính bắn cung. + Đặc điểm: - Bắt đầu với + 1 dân nhưng -50 gỗ. - Tài nguyên nhiều hơn 20%. - Lính bắn cung giá giảm -10% đời II, -20% đời III, -30% đời IV. + Lính Castle: Plumed Archer ( lính bộ bắn cung bộ) * Thưởng đội: Tường thành giá giảm -50%. 12. Bộ tộc Mongols. * Đây là bộ tộc của Lính cưỡi ngựa bắn cung. +Đặc điểm - Lính cưỡi ngựa bắn cung bắn nhanh hơn 20%. - Lính ngựa chém +30% sức tấn công. - Thợ săn nhanh hơn 50%. +Lính Castle: Mangudai ( Lính cưỡi ngựa bắn cung) * Thưởng đội: Lính cưỡi ngựa +2 điểm quan sát. 13. Bộ tộc Persians. * Đây là bộ tộc của Lính cưỡi ngựa. + Đặc điểm: - Bắt đầu với +50 gỗ, thức ăn. - Nhà chính, nhà thuyền tăng gấp đôi điểm tấn công. Làm việc tăng 10% đời II, 15% đời III, 20% đời IV. + Linh Castle: War Elephant ( Voi chiến) * Thưởng đội: Lính Knight +2 sức tấn công so với lính cung. 14. Bộ tộc Sacarens. * Đây là bộ tộc của Lạc đà và Hải quân. + Đặc điểm: - Xe buôn bán ( trong nhà chợ ) giá chỉ 5%. - Thuyền vận chuyển 2X sức tấn công, 2X khả năng vận chuyển. - Thuyền tấn công nhanh hơn 20%. - Lính bắn cung tăng thêm +3 sức tấn công với nhà cửa. + Lính Castle: Mameluca (Lính cưỡi lạc đà ). * Thưởng đội: Lính bộ bắn cung tăng thêm +1 sức tấn công với nhà cửa. 15. Bộ tộc Spanish. * Đây là bộ tộc của Lính bắn súng và Thầy tu + Đặc điểm: - Nhà cửa xây dựng nhanh hơn 20%. - Nhà rèn nâng cấp không cần vàng. - Lính bộ bắn súng bắn nhanh hơn 15%. + Lính Castle: Conquistador ( Lính cưỡi ngựa bắn súng). * Thưởng đội: Trao đổi buôn bán +33%, 16. Bộ tộc Teutons. * Đây là bộ tộc của Lính bộ. + Đặc điểm: - Khoảng cách phục hồi máu của Thầy tu tăng thêm gấp đôi. - Tòa tháp có thể chứa gấp đôi số dân. - Castle có thể bắn gần mà không cần nâng cấp. - Ruộng giá giảm -33%. - Nhà chính +2 sức tấn công và +5 điểm quan sát. + Lính Castle: Teutons Knight (Lính bộ). * Thưởng đội: Nhà của không thể bị thôi miên. 17. Bộ tộc Turks. * Đây là bộ tộc của Lính bắn súng. + Đặc điểm: - Lính bắn súng tăng thêm +25%, nâng cấp cho lính bắn súng miễn phí. Nâng cấp hóa học miễn phí. - Đào vàng nhanh hơn 15%. - Nâng cấp cho linh ngựa miễn phí. + Lính Castle: Janissary (Lính bộ bắn súng). * Thưởng đội: Lính bắn súng tạo nhanh hơn 15%. 18. Bộ tộc Virkings. * Đây là bộ tộc của Lính bộ và Hải quân. + Đặc điểm: - Thyền chiến giá giảm -20%. - Lính bộ +10% điểm tấn công đời II, 15% đời III, 20% đời IV. - Nâng cấp trong côi xay gió miễn phí. +Lính Castle: Berserk (Lính bộ) * Thưởng đội: Nhà thuyền gia giảm -25%. 19. Italians Sức mạnh của cung và nền văn minh hải quân. -Chi phí lên đời -10% mỗi lần up. (FeAge -10%, CaAge -20%, ImAge -30%) -Công nghệ nâng cấp trong nhà thuyền -50%. -Tàu cá +2 LOS -Lính súng -15%. Đơn vị độc đáo: -Genoese Crossbowman (Chống kỵ binh) -Condottiero (Chống lính bắn súng) Cộng nghệ độc đáo: -Pavise: Genoese Crossbowman +1/+1 áo giáp -Silk Road: Giá xe trade -50% Team Bonus: Condottiero (Chống lính bắn súng) xuất hiện ở nhà lính khi lên Imperial Age .
  • 3. 20 Indians Sức mạnh của lạc đà và thuốc súng. -Giá mỗi Vill -10% Feudal Age, -20% Castle Age, -30% Imperial Age. -Vill đánh cá +25% tốc độ ,và có thể mang theo 25 . -Lạc đà +1/+1 giáp. Đơn vị độc đáo: -Elephant Archer (Voi bắn cung) -Imperial Camel (Lạc đà Imperial) Công nghệ độc đáo : -Shatagni: Hand Cannoneers +1 phạm vi. -Sultan: đào vàng nhanh hơn +10%. Team bonus : Lạc đà +1 giáp. 21Incas Sức mạnh bộ binh. -Bắt đầu game với 1 con ngỗng. -Vill bị ảnh hưởng khi nâng cấp trong nhà rèn(+damge & giáp như lính). -Nhà dân (BE) chứa 10 pop. -Các công trình xây bằng đá -20%. Đơn vị độc đáo: -Slinger (Chống bộ binh) -Kamayuk (Chống kỵ binh) Công nghệ độc đáo: -Couriers: Kamayuks, Slingers & Eagles +10% tốc độ. -Andean Sling: Skirmishers & Slingers có thể đánh cận chiến. Team Bonus: Ruộng được xây nhanh hơn 50%. 22Magyars Sức mạnh của kỵ binh. -Vill giết sói bằng 1 chém (One hit One kill). -Forging, Iron Casting, Blast Furnace miễn phí. -Scout Cavalry, Light Cavalry, Hussar chi phí – 10%. Đơn vị độc đáo: -Magyar Huszar (Kỵ binh) Công nghệ độc đáo: -Recurve Bow: Cavalry Archers +1 phạm vi. -Mercenaries: Magyar Huszars chi phí không tốn vàng. Team Bonus Foot archers +2 LOS. 23 Slavs Sức mạnh của bộ binh & xe. -Làm ruộng nhanh hơn 15%. -Tracking miễn phí. -Đơn vị xe rẻ hơn 15% . Đơn vị độc đáo: -Boyar (Kỵ binh). Công nghệ độc đáo: -Orthodoxy: Monks +3/+3 giáp -Druzhina: Infantry damage adjacent units. Team Bonus: Nhà quân sự (Barracks, Archery Range, Stable, Siege Workshop) +5 pop