Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

El món de les ones: El so

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 57 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

El món de les ones: El so

 1. 1. AUTORA: Berta Simon MEMBRES: Laura Martín - Tomás Sanz CURS: 2n ESO A MATÈRIA: Física i química PROFESSORA: Silvia Mejías
 2. 2. Índex 1. Presentació 2. Treball teòric 3. Treball experimental 4. Conclusions 5. Webgrafia 2IES Sant Just
 3. 3. 1. PRESENTACIÓ Berta Simon Laura MartínTomás Sanz TeòricaExperimentalInformàtica 3IES Sant Just
 4. 4. 1.1 Científica informàtica - Berta - “Fer aquest treball ha estat una feina difícil i complicada, però a l’hora satisfactòria. Ha estat difícil perquè hem hagut d’experimentar nosaltres sols, i si teníem algun problema l’havíem de solucionar sols. Però els esforços han donat els seus fruits i en general ha estat divertit. En el referent al tema de la informàtica, no ha estat difícil dur a terme aquest treball. Però també he après i he descobert coses útils a l’hora de fer presentacions.” 4IES Sant Just
 5. 5. - Tomás - “Aquest treball m'ha semblat molt interessant per diferents raons. Una d‘elles és el fet de que ens hem hagut espavilar buscant tota la informació. L'experiment també m'ha semblat molt interessant pel fet d'escollir-lo nosaltres mateixos i pel fet d'editar, que en el meu cas mai ho havia fet i m'ha costat molt. No és pas un treball fàcil però és divertit i es pot aprendre molta cosa.” 1.2 Científic experimental 5IES Sant Just
 6. 6. - Laura - “He après moltes coses sobre un món que desconeixia totalment. M’he assabentat de molts conceptes, molts significats relacionats amb aquest tema. Fer la recerca de la informació necessària ha estat un treball complicat i una mica cansat, tot i que gràcies a això he après molt. Treballar amb l’ordinador no ha estat complicat, però he après coses noves que abans no sabia.” 1.3 Científica teòrica 6IES Sant Just
 7. 7. 7IES Sant Just
 8. 8. 2. ONES: Concepte Una ona és una pertorbació que es propaga. Les ones materials (totes menys les electromagnètiques) requereixen un medi elàstic per propagar-se. El medi elàstic es deforma i es recupera vibrant al pas de l’ona. 8IES Sant Just
 9. 9. 2. ONES: Concepte COMPTE! Una ona transporta energia però NO transporta matèria. Les partícules vibren al voltant de la posició de l’equilibri però no viatgen amb la pertorbació. En el mar, les partícules d’aigua vibren, però no es traslladen. 9IES Sant Just
 10. 10. 2.1 ONES: Classificació ONES les DIRECCIONS el SENTIT DE L’OSCIL·LACIÓ la FORMA de l’ona el MEDI en el que es propaguen Es poden classificar segons 10IES Sant Just
 11. 11. SEGONS EL MEDI Algunes ones necessiten d’un medi per propagar-se, ja sigui gasós, líquid o sòlid. Altres, no ho necessiten. ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (llum) • Són les ones que es propaguen en el buit. • Ex: raigs X, la llum, radiació ultraviolada, etc. ONES MECÀNIQUES (so) • Són les ones que es propaguen per medis materials. • Ex: so, terratrèmols, vibració de les cordes d’un instrument, etc. 11IES Sant Just
 12. 12. HARMÒNICA: Són regulars, tenen ventres i nodes. QUADRADA: Ona del CA, es mou entre dos valors extrems sense passar per valors intermedis. TRIANGULAR: Ona constant i normalment simètrica, amb les pujades i baixades iguals. IRREGULAR: Ona que va dibuixant pujades i baixades irregulars. SEGONS LA FORMA Les ones poden tenir diferents formes. Aquestes són: 12IES Sant Just
 13. 13. SEGONS EL SENTIT DE L’OSCIL·LACIÓ ONES TRANSVERSALS (llum) Les partícules vibren perpendicularment a la direcció de propagació. Ex: onades del mar ONES LONGITUDINALS (so) Les partícules vibren en la mateixa direcció que la propagació. Ex: les ondulacions d’un motlle Les ones poden tenir diferents tipus de moviment (oscil·lació). 13IES Sant Just
 14. 14. UNIDIMENSIONALS Es propaguen en una sola direcció. Ex: corda vibrant. BIDIMENSIONALS Es propaguen en un pla. Ex: gota en la superfície d’un llac TRIDIMENSIONALS Es propaguen en les tres dimensions de l’espai. Ex: so, llum SEGONS LES DIRECCIONS L’energia es pot propagar en diferents direccions. Segons això, es poden classificar en: 14IES Sant Just
 15. 15. 2.2 ONES: Propietats POLARITZACIÓ DISPERSIÓ ONES REFRAXIÓ REFLEXIÓ PROPAGACIÓ VELOCITAT DE LA LLUM Les seves propietats són 15IES Sant Just
 16. 16. VELOCITAT DE LA LLUM És una constant física universal i el seu valor s’aproxima a 300.000.000 m/s. És considerada la velocitat màxima a la que pot viatjar tota l’energia, la matèria i la informació de l’univers. 16IES Sant Just
 17. 17. PROPAGACIÓ Les ones es propaguen, és a dir, s’expandeixen. Aquest, és un dels fenòmens físics més importants: les ones es propaguen sobre la superfície de l'aigua, en els terratrèmols, etc. 17IES Sant Just
 18. 18. REFLEXIÓ És el canvi de direcció de propagació d’una ona en una interfície (superfície de separació) entre dos medis diferents. ATENCIÓ! La velocitat de propagació és la mateixa abans i després de la reflexió. 18IES Sant Just
 19. 19. REFRACCIÓ És el canvi de direcció que es produeix quan la llum passa d’un medi transparent a un altre. Això és a causa de la diferència de velocitat de propagació que té la llum en els diferents medis. 19IES Sant Just
 20. 20. DISPERSIÓ Fenomen de separació de les ones de diferent freqüència en travessar un material. Es parla de dispersió com l'estat d'un sòlid o d'un gas quan contenen un altre cos repartit en la seva massa (equivalent al concepte de dissolució, pel que fa als líquids). 20IES Sant Just
 21. 21. POLARITZACIÓ La polarització és una propietat exclusiva de les ones transversals. Es basa en la orientació i el moviment que poden tenir les ones. Rectilini El·lípticCircular 21IES Sant Just
 22. 22. PRINCIPI DE HUYGENS Qualsevol punt d'un front d'ones és suceptible de convertir-se en un nou focus emissor d'ones idèntiques a les que el van originar. IES Sant Just 22
 23. 23. DIFRACCIÓ Es produeix quan les ones es troben un objecte o un forat i deixen d’avançar en línia recta, per voltejar l’obstacle o passar per l’escletxa o forat. IES Sant Just 23
 24. 24. INTERFERÈNCIA És la suma de dues ones que entren en contacte entre elles. Normalment, aquestes ones provenen d’una mateixa font o tenen una freqüència igual o similar. IES Sant Just 24
 25. 25. 3. L’EFECTE DOPPLER L'efecte Doppler consisteix en la variació de la freqüència de qualsevol ona emesa per un objecte en moviment. Un exemple seria el xiulet del tren. Quan s’acosta se sent més agut, però quan s’allunya s’escolta més greu. IES Sant Just 25
 26. 26. 4. SO: Concepte El so és el fenomen físic que estimula el sentit de l'oïda. Un cos només pot emetre un so quan vibra. La velocitat del so depèn del medi a través del qual viatja. COMPTE! Es transmet en qualsevol material, però NO es pot propagar en el buit. Aleshores, en l’Univers no se sent res. IES Sant Just 26
 27. 27. IES Sant Just 27 4.1 SO: Característiques FREQÜÈNCIA FORMA d’ona AMPLITUD LONGITUD d’ona VELOCITAT de propagació REBERVERACIÓ TIMBRE INTENSITAT TO SO Magnituds Propietats
 28. 28. És la magnitud que indica el nombre d'oscil·lacions completes per unitat de temps. La unitat de mesura és l’hertz (Hz), que és una oscil·lació completa per segon. IES Sant Just 28 4.2 Magnituds: Freqüència (f)
 29. 29. És la magnitud que indica el valor de l'amplada de l'oscil·lació en relació al seu valor mig. L’amplitud determinarà la quantitat d’energia que té una ona. IES Sant Just 29 4.2 Magnituds: Amplitud (A) Amplitud
 30. 30. És la magnitud física que indica la mida d'una ona. Així, la longitud d'ona es defineix com la separació espacial existent entre dos punts l'estat de moviment de la qual és idèntic. IES Sant Just 30 4.2 Magnituds: Longitud d’ona (λ) Longitud d’ona
 31. 31. És la distància recorreguda per l’ona per unitat de temps. La velocitat amb què es propaga depèn del material (medi) que serveix com a mitjà de transport. COMPTE! Una alteració de les propietats del material, com la seva temperatura, densitat, etc., fa variar la velocitat de propagació. IES Sant Just 31 4.2 Magnituds: Velocitat de propagació (v)
 32. 32. És la característica que ens permetrà distingir una nota de la mateixa freqüència i intensitat produïda per fonts diferents. La forma d'ona ve determinada pels harmònics. HARMÒNICS Els harmònics són una sèrie de vibracions “secundàries” que acompanyen a una vibració primària o fonamental del moviment ondulatori. IES Sant Just 32 4.2 Magnituds: Forma d’ona
 33. 33. Propietat que es caracteritza per la velocitat de vibració i que està íntimament relacionada amb la freqüència de les ones. Els sons de major o menor freqüència es denominen aguts o greus. IES Sant Just 33 4.3 Propietats: To
 34. 34. És la qualitat que permet distingir entre sons forts o febles. Està relacionada amb l’amplitud, però a diferència d’aquesta, influeix la distància que hi ha entre el focus i l’oient, i alhora la capacitat auditiva que té aquest. IES Sant Just 34 4.3 Propietats: Intensitat
 35. 35. És la qualitat que ens permet distingir entre dos sons del mateix to i intensitat, però que són produïts per dos fonts diferents. El timbre ve determinat pels harmònics, al igual que la forma d’ona. IES Sant Just 35 4.3 Propietats: Timbre
 36. 36. És la persistència del so després de l'extinció de la font sonora, i ve causada per efectes d'acústica ambiental. És l’efecte que la majoria coneixem com a “eco”. IES Sant Just 36 4.3 Propietats: Reverberació
 37. 37. 5. Mesura del so El decibel (dB) és la unitat logarítmica de mesura que expressa la magnitud d'una quantitat física respecte a un nivell de referència. L’ús d’una unitat logarítmica permet representar magnituds molt grans i molt petites amb números més petits. Un decibel és una desena part d’un bel, que no s’utilitza gaire, i és útil en moltes magnituds: ciència, tecnologia, etc. IES Sant Just 37 Alexander Graham Bell
 38. 38. 6. L’OÏDA Les orelles són els òrgans de l'audició i l'equilibri. Ens permeten percebre els sons i el moviment gràcies a l'estimulació de receptors especialitzats anomenats cèl·lules ciliades. IES Sant Just 38
 39. 39. 6.1 Parts de l’oïda IES Sant Just 39 ORELLA OÏDA INTERNA OÏDA MITJANA OÏDA EXTERNA Les seves parts són
 40. 40. OÏDA EXTERNA Està format pel pavelló auricular, que és el que anomenem orella, i pel conducte auditiu extern. Les ones entren per aquesta part, i són conduïdes fins al timpà, que forma part de l’oïda mitjana. IES Sant Just 40
 41. 41. És una cambra que està connectada amb la gola a través de la trompa d’Eustaqui, que actua com a vàlvula reguladora de la pressió de dins de l'oïda mitjana i que connecta amb el conducte auditiu extern a través del timpà. El timpà és una membrana molt fina que separa l'oïda externa de la interna. A continuació hi ha tres ossets molt petits que es diuen martell, enclusa i estrep. IES Sant Just 41 OÏDA MITJANA
 42. 42. L'oïda interna és una estructura òssia molt dura, recoberta per una membrana que està plena de líquids que quan es mouen estimulen les cèl·lules nervioses. Està formada per dos aparells receptors, que funcionen de diferent manera: • L'aparell coclear, que està encarregat de l'audició. • El sistema vestibular, que és l'encarregat de l'equilibri. IES Sant Just 42 OÏDA INTERNA
 43. 43. IES Sant Just 43
 44. 44. 7 MÈTODE CIENTÍFIC Fem-nos preguntes Documentem- nos Elaborem una hipòtesi Experimentem Analitzem les dades Concloem i comuniquem IES Sant Just 44
 45. 45. FEM-NOS PREGUNTES En el nostre entorn ho podem veure quasi bé tot: els arbres, els animals, els planetes, la llum... Però, podem veure el so? IES Sant Just 45
 46. 46. DOCUMENTEM-NOS Busquem informació i dades que ens puguin ser útils. IES Sant Just 46
 47. 47. ELABOREM UNA HIPÒTESI Pensem en una resposta a la pregunta formulada anteriorment. “El so es pot veure? Sí, però no directament. A través d’algun invent o experiment podríem arribar a veure el so. IES Sant Just 47
 48. 48. EXPERIMENTEM Per tal de comprovar la nostra hipòtesi, hem dut a terme el nostre experiment: la fabricació d’un oscil·loscopi artesanal. IES Sant Just 48
 49. 49. ANALITZEM LES DADES Extraiem la informació obtinguda del nostre experiment i la interpretem. A partir d’això, elaborarem la conclusió final. IES Sant Just 49
 50. 50. CONCLOEM I COMUNIQUEM Aquest experiment ens ha semblat molt interessant des del punt de vista de que hem après moltes coses sobre l’oïda. Hem descobert que quan més greu sigui el so que produïm, més es mourà el làser reflectit en la paret. El so SÍ que es pot observar! IES Sant Just 50
 51. 51. VÍDEO DEL EXPERIMENT IES Sant Just 51
 52. 52. VÍDEO: Érase una vez: el oído Aquest vídeo ens mostra de manera divertida i senzilla el funcionament dels nostres òrgans auditius. IES Sant Just 52
 53. 53. VÍDEO: ¿Por qué llega antes el sonido a la radio que a la televisión? 53IES Sant Just Vídeo molt interessant i divertit sobre les ones. Molt fàcil d’entendre. Us el recomano!
 54. 54. VÍDEO: Sonido, energía y ondas 54IES Sant Just Aquest és un vídeo que parla del so i les seves característiques. Per ajudar-nos a comprendre-ho millor, utilitza els instruments musicals. Molt recomanable!
 55. 55. PRESENTACIÓ: Ones IES Sant Just 55 Presentació molt completa i entenedora sobre conceptes d’ones i del so. Feu-li un cop d’ull!
 56. 56. CONCLUSIONS En general, ens ha semblat un treball molt agradable de fer. Ens ha agradat molt el fet que cadascú havia de fer una tasca, però a la vegada tots fèiem de tot. Una proposta de millora que tindríem seria que hi hagués una mica més de temps, ja que en dos setmanes es fa pesat i feixuc de fer. Durant aquesta feina, hem descobert i après una gran quantitat de coses, algunes més útils que altres, però totes molt interessants. Estem molt satisfets del “feeling” que hi ha hagut en el grup de treball i esperem poder tornar a repetir una experiència com aquesta! IES Sant Just 56
 57. 57. WEBGRAFIA http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/gruiz/transmso/transmso.htm http://baldufa.upc.edu/arcadi/acustica/Bloc2/Fitxes/T06_04_Difraccio.htm WIKIPEDIA: http://ca.wikipedia.org/wiki/Efecte_Doppler http://ca.wikipedia.org/wiki/Interfer%C3%A8ncia_(propagaci%C3%B3_d%27o nes) http://ca.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3 http://ca.wikipedia.org/wiki/Logaritme http://ca.wikipedia.org/wiki/Decibel http://ca.wikipedia.org/wiki/Polaritzaci%C3%B3_electromagn%C3%A8tica http://ca.wikipedia.org/wiki/Orella IES Sant Just 57

×