Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Alfred Kantor part 2

"Alfred Kantor - a painted testimony" - part 1
"אלפרד קנטור - עדות מצויירת"

באישורם של אלפרד קנטור ומשפחתו, הכין צוות בית טרזין, עבור מורים, מדריכים ותלמידים, תערוכה ותכנית חינוכית "זיכרונות בצבע מן האפלה"-עדות מצויירת. התערוכה והתכנית מבוססות על ספרו של קנטור. הספר הוא עדות מצויירת פרי מאמציו של האמן לשמר את שקרה לו ולשותפיו לגורל בתקופת השואה. קנטור שמר את אסופת הציורים ואותה התכוון לחלוק רק עם בני משפחתו. בשנת 1971 הודפס הספר שאליו צירף את סיפורו האישי וכן הערות נוספות לתמונות. הוא צייר כדי לחדור אל הפרטים ולשנן אותם. לא הייתה לו אפשרות לשמור את הציורים. התרשים שעל הניר היה רק כלי, טיוטה. העותק המקורי, החשוב באמת, נצרב בזיכרונו תוך כדי היצירה הקשה והאבסורדית שסבבה אותו, ללב המהות של החיים בטרזין - הפחד מפני הטרנספורטים , בצד הצחוק במופעי הקברט.

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Alfred Kantor part 2

  1. 1. ÆÌÂȆȄӆ˙ÂÙ‚†≤≤∞†¨±π¥≤†ıȘ†Æ‰Ù¯˘ÓφÌÈ˙Ó‰†˙Â¯‡†ÈÂÈÙ9
  2. 2. ÆÔ¢‡¯†ÌÂÈφ¯Â„È·†¨Ï‚¯Â„Ά˜Á˘Ó†≠†Ô„ʯ„†ÔÈ˘¯Ò˜10
  3. 3. ÆÌÈ˜Á˘Â†ÌȯÓʆ¨Ìȇ˜ÈÒÂÓ†¯·Ú·†Âȉ†ÌÈ·˘Â˙‰†ÔÈ·Ó†ÌÈ·¯†Æ¯˙Ò·†˙·¯˙†ÈÈÁ†ÂÁ˙Ù˙‰ ¢ÆÆƯ˙ÂÈ·†¯ÂÓÁ†‡Â‰†˘ÂÚ‰†Ô¢ÈÚ†Ïچ͇ÆÆƆ∫ÔÈʯ˷†‰Ù˜‰†˙È· ÆÒÂÙÈˉ†˙ÏÁÓ·†˙˜·„ȉ†˙ÚÈÓφÌȄȆ˙ˆÈÁ¯Ï†‰‡È¯˜†„ˆÏ†¨ÌÈÚÙÂÓ†ÌÂȘ†ÏÚ†˙ÂÚ„ÂÓ†ÆÌȯËÒÂÙ†¯Á·Ó11
  4. 4. ¢°Âʯ„ʉ†°ÌÈÊʆ‰ʢ12
  5. 5. ÆÚ„ȆÈ˙Ï·†„Úȉ†Æ˙·Î¯†Ô¯˜·†ÌÈÈ„¯ÒΆÌÈÒÂÁ„†ÌÈ‡†È¯ÒÁ†ÌȯÈÒ‡†ÌÈÚ·˘†¨ÔÈ„‰†˙Ï·˜Â†ÌÈ˘ÂÁ†˙‰˜13
  6. 6. ÆÆÆ˙ÂÓ‰·†˙Ϸ‰φÌÈÓÂ˙Á†˙Â¯˜·†ÈˆÁ†ÌÈÓÂȆ¯Á‡Ï†Æ±π¥≥†¨¯·Óˆ„·†±∏†¨‰ÏÈÏ·†‰Ú‚‰†ÆıÈ¢‡†ÊÂÎȯ†‰ÁÓ ø˯҆ÌÈÓψӆøÌȯ˜¯Ê†‰·¯‰†ÍΆÏΆ‰Óφ∫‰·˘ÁÓ†‰ÏÂÚ14
  7. 7. ±π¥¥†·È·‡†≠†Û¯ÂÁÓ†˙ÂÂÓ˙†ÆıÈ¢‡†Ï˘†ÌÂ‰È‚‰15

×