Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Les Propietats Del Text
Les Propietats Del Text
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Tema 7 Catalan (19)

Anuncio

Tema 7 Catalan

  1. 1. Tema 7: La cohesió del text
  2. 2. 1. La Cohesió del text <ul><li>Un text assoleix eficàcia comunicativa si, en la formulació del missatge, les expectatives de l’emissor son processades i interpretades correctament. </li></ul><ul><ul><li>Adequació: coneixements compartits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coherència: si tenen sentit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cohesió: ben relacionats. </li></ul></ul>
  3. 3. <ul><li>La referència : és una relació entre dos elements, un dels quals substitueix a l’altre per fi d’evitar la repetició. </li></ul><ul><li>La connexió: fa referència a les diverses relacions lògiques que s’estableixen entre les diverses unitats del text. </li></ul>1. La Cohesió del text
  4. 4. 2. L referència <ul><li>Dos tipus de context: </li></ul><ul><ul><li>El context extralingüístic: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El mon: paraules = signes que representen la realitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’entorn físic: la comunicació s’estableix unes variables de temps/espai/actors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>El context lingüístic: són els elements de recuperació de termes apareguts anteriorment: pronoms, sinònims... </li></ul></ul>
  5. 5. 2.1. Les relacions de referència en el context lingüístic <ul><li>En el text acompleixen una funció cohesiva important. </li></ul><ul><li>La relació de referència en el text es fa efectiva a partir de la anàfora. </li></ul><ul><li>Anàfora de referència : s’estableix entre dos elements coreferents. Es classifiquen en: </li></ul><ul><ul><li>Pronoms personals forts i febles </li></ul></ul><ul><ul><li>Pronoms i determinants possessius i demostratius </li></ul></ul><ul><ul><li>Pronoms relatius </li></ul></ul><ul><ul><li>Pronoms interrogatius </li></ul></ul>
  6. 6. 2.1. Les relacions de referència en el context lingüístic <ul><li>Anàfora de sentit : s’estableix entre elements que comparteixen el significat però no representen el mateix element. </li></ul><ul><ul><li>Pronoms febles adverbials (en, hi) i el neutre ho. </li></ul></ul><ul><ul><li>La forma fer-ho. </li></ul></ul><ul><ul><li>El pronom demostratiu això. </li></ul></ul><ul><ul><li>El pronom adverbial on. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els adverbis aquí, allí, allà. </li></ul></ul><ul><li>Anàfora el·líptica : no ofereix cap marca fonètica </li></ul>
  7. 7. 3. La connexió <ul><li>Els enunciats es relacionen en el text seguint uns principis lògics de tipus semàntic i pragmàtic que fan possible la interpretació. </li></ul><ul><ul><li>Implícita : sense la presència d’un element que n’expliciti la relació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Explícita : la relació que vehiculen els enunciats es posa de manifest amb la presència d’un element (connector) </li></ul></ul>
  8. 8. 4. E ls connectors: classificació formal <ul><li>Els elements que fan de connectors són de naturalesa molt diversa. </li></ul><ul><ul><li>Connectors bàsics: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conjuncions. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Connectors parasintètics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Altres connectors: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Connectors lèxics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Connectors gràfics </li></ul></ul></ul>
  9. 9. 5. Els organitzadors textuals <ul><li>Operen en el discurs com a estructuradors de la informació, n’organitzen les parts i guien el progrés temàtic del text. </li></ul><ul><ul><li>Ordenadors : situen l’ordre, la distribució del elements </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Numèrics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Espacials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De temps </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Introductors de tema o digressió : indiquen l’inici d’un nou aspecte del tema o digressió. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tema </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digressió </li></ul></ul></ul>
  10. 10. 6. E ls connectors textuals <ul><li>La orientació del enunciats : abans de classificar els connectors segons el valor de relació que posen de manifest, distingirem els dos tipus bàsics de relació entre arguments. </li></ul><ul><ul><li>Arguments que segueixen la línia discursiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Arguments que modifiquen la línia discursiva </li></ul></ul><ul><li>Classificació semàntica : els connectors textuals expliciten quatre valors. </li></ul><ul><ul><li>Afegir-li un nou argument </li></ul></ul><ul><ul><li>Explicar-lo </li></ul></ul><ul><ul><li>Expressar la conseqüència </li></ul></ul><ul><ul><li>Contrastar-lo </li></ul></ul>

×