Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Se304 lec9

609 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Se304 lec9

 1. 1. SE304 ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН УДИРДАХ СИСТЕМБатлав: ПХТ-ийн эрхлэгч Г.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Өгөгдлийг боловсруулах функцуудыг ашиглах ЛЕКЦ №9ШУТИС-Ñ¿ÒÑ, Ìàãèñòð Ë.Áàòáèëýã (bayanzeerd2002@yahoo.com, +976-88515155)
 2. 2. Функц гэдэг нь өгөгдлүүдийгболовсруулах, удирдах ажиллагаагхөнгөвчилөхөд зориулагдсан үйлдлүүдюм. Функцын жишээгээр бид өмнөххичээлд мөрийн араас хоосон тэмцэгтийгустгахад ашигласан RTRIM() функцыгнэрлэж болно.
 3. 3. Бүх ӨСУС-д дэмждэг SQL операторуудаас(жишээ нь select) ялгаатай нь ӨСУС-д ньтөрөл бүрийн функцуудыг ашигладаг.Зөвхөн цөөн тооны функцууд заримӨСУС-д ижилхэн хэлбэртэй байдаг. Гэхдээбүх төрлийн функцууд ӨСУС бүрд байдагхэдий ч тэдгээрийг ашиглах нь ихээхэнзөрөөтэй байдаг.
 4. 4. ӨСУС-ийн функуудын ялгаанууд функц Ялгаа /ашигладаг функцууд/Мөрийн Access-д MID(), DB2, Oracle, PostgreSQL-дхэсгийг таслах SUBSTR(), MySQL, SQL Server, SyBase-д SUBSTRING()Өгөгдлийн Access, Oracle –д төрөл өөрчлөх бүрт өөрийнтөрлийн функцэй, BD2, PostgreSQL-дөөрчлөх CAST(), MySQL, SQL Server, SyBase-д CONVERT()Тухайн ор Access NOW(), Oracle SYSDATE(), DB2,сарыг авах PostgreSQL-д Current_Data(), MySQL CURDATA(), SQL Server, SyBase-д GETDATA()
 5. 5. Эндээс функц ашиглан бичсэн SQL операторууд ньнэг ӨСУС-д ажиллаад нөгөөд ажиллахгүй гэдэг ньхарагдаж байна. Иймээс олонхи SQL програмзохиогчид ажиллагаа нь зөрдөг функцуудыгашиглахгүй байхыг эрмэлздэг.Санамж: Та функцыг ашиглах тохиолдолдпрограмдаа тайлбарыг сайн оруулж өгснөөр дараань тухайн програмыг өөр ӨСУС-д болон бусадхүмүүс ашиглахад дөхөмтэй болдогийг санаарай.
 6. 6. Ихэнх SQL шийдлүүд нь доорх төрлийн функуудыг дэмждэг•Текстийн функцууд. Эдгээрийг текстийг таслах, дүүргэх, нэгрегистрээс нөгөө регистрт /том, жижиг/ шилжүүлэх гэх мэтийн текстэнмөрийг удирдахад ашигладаг•Тоон функцууд. Тоон төрлийн өгөгдлүүдэд математикийн үйлдлүүдхийхэд ашиглана. Жишээ нь абсальют хэмжээг олох, алгебрын үйлдүүдхийх зэрэг•Он сар болон цагийн функцууд. Цаг хугацааны утгуудыг удирдахболон тэдгээрээс тодорхой хэсгүүдийг салган авахад ашиглана. Жишээнь цаг хугацааны ялгаварыг олох, он, сар, өдрийг таслан авах гэх мэт•Системийн функцууд. ӨСУС-д зориулагдсан тусгай мэдээллүүдийгавах функцууд. Жишээ нь хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг авах гэхмэт.
 7. 7. Текстийг удирдах функцуудТекстийг удирдах функцын жишээгээр Тооцоологдох талбарүүсгэх хичээлд RTRIM() функцыг үзсэн. Дараах жишээ ньтекстийг удирдах UPPER() Функцийн ажиллагааг үзүүлжбайна. Жишээ:SELECT vend_name, UPPER(vend_name) AS vend_name_upcase FROMVendors ORDER BY vend_name;Командын үр дүн: Vend_name Vend_name_upcase UPPER() Функц нь текстийг Bear Emplorium BEAR EMPLORIUM Bears R Us BEARS R US том үсэг рүү шилжүүлдэг Doll Hose Inc. DOLL HOSE INC.
 8. 8. Доорх хүснэгтэд текстийг удирдахад хамгийн их хэрэглэгддэг функцуудынжагсаалтыг үзүүллээ. Функц ТайлбарLEFT() Мөр эсвэл текстийн зүүн талаас тэмдэгтийг авнаLENGTH() [бас Мөрийн уртыг авчирнаDATALENGTH() эсвэл LENG()]LOWER() [Access-д LCASE()] Мөрийг жижиг үсэг рүү шилжүүлэнLTRIM() Мөрийн зүүн талаас хоосон зайг хаснаRIGHT() Мөр эсвэл текстийн баруун талаас тэмдэгтийг авнаRTRIM() Мөрийн баруун талаас хоосон зайг хаснаSOUNDEX() Мөрийн SOUNDEX утгыг буцаанаUPPER() [Access-д UCASE()] Мөрийг том үсэг рүү шилжүүлнэ
 9. 9. Энэ хүснэгтэнд байгаа SOUNDEX() функцын талаартайлбар өгөх хэрэгтэй.SOUNDEX энэ нь текстэн мөрийг дуудагдах хэлбэрээртодорхойлсон үсэг-тоон шаблонд хөрвүүлэх алгоритм юм.SOUNDEX() функц нь мөрийг яаж бичсэнээр нь биш яаждуудагдахаар нь жишдэг. SOUNDEX нь SQL-ийн үндсэнконцепцид ордоггүй хэдий ч ихэнх ӨСУС-д дэмждэг.Санамж: SOUNDEX() функцыг MicroSoft Access, PostgreSQL дэмждэггүй тул доох жишээ эдгэээр ӨСУС-дажиллахгүй.
 10. 10. Customers хүснэгтэд Kids Place харилцагчийнхолбогдох хүн нь Michelle Green гэж байгаа Тэгвэлэнэ нь алдаа байсан байгаад холбогдох хүнийнэрийг Micheal Green гэж бичдэг байсан болердийн хайлтаар бид ямарч бичлэг олохгүй.SELECT cust_name, sust_contract FROM CustomersWHERE cust_contract=’Micheal Green’;Командын үр дүн:cust_name cust_contact
 11. 11. Одоо хайлтыг SOUNDEX() функцыг ашигланхийвэлSELECT cust_name, cust_contcact FROMCustomers WHERESOUNDEX(cust_contract)=SOUNDEX(‘MicheelGreen’);Командын үр дүн:Cust_namecust_contactKids Place Michelle Green
 12. 12. Энэ Where нь cust_contract талбар болон‘Michael Green’ утгуудыг SOUNDEX()функцыг ашиглан жишиж байна. МichelleGreen ба гэсэн үгнүүд ижилхэн дуудагдахтул тэдгээрийн SOUNDEX() утга ньтохирсоноор SQL оператор хайсан утгыголж байна.
 13. 13. Тоон функцууд.Тоон функцууд нь зөвхөн тоон өгөгдлүүдэдарифметикийн, тригнометрийн үйлдлүүдхийдэг тул текстэн болон цаг хугацааныфункцуудаас бага ашиглагддаг. Функцууддотроос тоон функцууд нь ихэнх ӨСУС-дилүү стандарт хэлбэрээр ажиллана.
 14. 14. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×