Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5
Tema 5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Tema 5

 1. 1. Traballo de Xeografía Camila A. Morison Rey 3º E.S.O. TEMA 5: A UNIÓN EUROPEA.
 2. 2. 1. O proceso de creación da Unión Europea.  1.1. A necesidade dun bloque comercial europeo. -O Tratado de Roma: o mercado común europeo. -Mercado interior único, unidade económica e política. -Medidas políticas concretas: *Libre circulación. *Liberdade de competencias. *Economías de escala para competir con EE.UU. e con Xapón.
 3. 3.  1.2. A Unión Europea. -Tratado de Maastrich (1992) : *Unión monetaria. *Eleccións ao Parlamento europeo. *Novos dereitos para os cidadáns e cidadás. *Políticas de solidaridade. *Política exterior e defensa común. -Aprobación da Unión Económica Monetaria (UEM). -Instalación do euro (2002). -Constante crecimiento da Unión Europea.
 4. 4.  1.3. Aunidade de Europa. -Unidade en valores fundamentais. -A UE é unha gran potencia económica, pero con importantes desequilibrios. -Debilidades: *Política exterior común. *Desequilibrio económico entre os países integrantes.
 5. 5. 2. A Unión Europea.  2.1. Obxectivos da Unión Europea. -Impulso do progreso económico e social. -Afirmación da identidade europea no ámbito internacional. -Implantación ducha cidadanía europea. -Desenvolvemento dun espacio de liberdade, seguridade e xustiza. -Mantemento e desenvolvemento do sentido comunitario.
 6. 6.  2.2. A Unión Europea e a heteroxeneidade. -Niveis de desenvolvemento. -Diversidade cultural. -Disparidades rexionais. -Identidade nacional.
 7. 7.  2.3. Unha política rexional solidaria. -Fondos estruturais e de cohesión: *Préstamos para realizar investimentos. *Creación de infraestruturas de transporte e para a subministración de enerxía. *Obras públicas para a solución de problemas do medio natural. *Desnvolvemento de políticas comúns nos ámbitos cultural,educativoda problemática xuvenil, etc. *Préstamos e subvencións para os sectores agrícolas e pesqueiros.
 8. 8.  2.4. A ampliación da Unión Europea. -Grandes desequilibrios nos países que se integran os últimos anos. -Fondos comunitarios.
 9. 9. 3. As institucións da Unión Europea.  3.1. O Consello Europeo. -Funcións. -Composicións.  3.2. O Consello da Unión Europea. -Funcións. -Composicións.  3.3. O Parlamento Europeo. -Funcións. -Composicións.
 10. 10.  3.4. A Comisión Europea. -Funcións. -Composicións.  3.5. O tribunal de Xustiza. -Funcións. -Composicións.  3.6 Defensor do Pobo Europeo. -Funcións. -Composicións.
 11. 11.  3.7 Outras Institucións. -Como: *Banco Central Europeo. *Tribunal de Contas. *Comité das Rexións. *Banco Europeo de Investimentos. *Comité Económico e Social.
 12. 12. 4. A política agraria e pesquiera da Unión Europea.  4.1. Unha política agraria común. -Autoabastecemento. -Modernización. -Fomento da agricultura intensiva. -Concentración. -Créditos baratos. -Asegurar prezos mínimos. -Limitación das importacións de países de fóra da UE.
 13. 13.  4.2. Obxectivos da Política Agraria Común (PAC). -Causa do cambio político da PAC: *Aumento da produción. -Medidas da PAC: *Reducir a superficie de cultivos. *Conversión de terras de cultivo en zonas forestais. *Redución de prezos de garantía. *Aumento das prácticas sustentables. -FEOGA : Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria. -O 40 % dos impostos van para a agricutura.
 14. 14.  4.3. O sector pesqueiro comunitario. -Importancia do sector marítimo na UE. -Obxectivo: Evitar a sobreexplotación do mar. -Medidas: *Establecemento de zonas de pesca. *Vixilancia do tamaño e volume das capturas. *Acordos e tratados con países non pertenecentes á UE. *Fomento da acuicultura. *Impulso da investigación.
 15. 15. 5. Os grandes eixes industriais da UE.  5.1. As principais zonas industriais da Unión Europea. -Importancia do sector. -Principal zona de desenvolvemento industrial da UE. -Tipos de industria na principal zona industrial: *Tradicional. *Moderna. -Crise industrial nos países do leste de Europa.
 16. 16.  5.2. A produción industrial. -Obstáculos: *Proceso de desestruturación. *Deslocalización. *Falta de recursos enerxéticos.
 17. 17. 6. Os servizos, o comercio e as comunicacións.  6.1. Cara a unha economía de servizos. -Importancia do sector servizos ( traballa o 70% de poboación activa). -Causas do aumento do sector sevizo: *Desenvolvemento tecnolóxico. *Novas actividades.
 18. 18.  6.2.O comercio. -Gran volume. -O 42 % das exportacións mundiais van a Europa.  6.3. Os transportes. -Política comunitaria para mellorar a devandita rede.  Transporte por estrada: -Autoestradas. -Autovías.  Transporte por ferrocarril: -Rede de Alta Velocidade.  Transporte marítimo de mercadorías: -Construción de grandes portos.  Transporte aéreo.
 19. 19. 7. España na Unión Europea.  7.1. A entrada de España en Europa. -Obstáculo: *Réxime ditatorial. -Negociacións para a adhesión española.  7.2. A CEE e a UE tras a incorporación española. -Entrada na CEE en 1986. -54 deputados españois no Parlamento Europeo.
 20. 20.  7.3. Balance de incorporación de España na UE. -Gran influencia do desenvolvemento económico e social actual. -Fondos europeos. -Aumento da renta per cápita (cerca da media europea, 96, 3 %) -Investimentos da UE.
 21. 21.  7.4. A utilización dos fondos europeos. -Melloras nas infraestruturas dos transportes. -Programas educativos (Erasmus). -Construción de tramos de autovías. -Tarxeta Sanitaria Europea. -Restauración de edificios de gran valor artístico. Contrución de grandes complexos culturais.
 22. 22. 8. Galicia na Unión Europea.  8.1. Galicia e a Unión Europea. -Zona de converxencia. -Os fondos europeos en Galicia. *Fondo Europeo de Pesca (50 % ): Modernizar as flotas. *Desenvolvemento da acuicultura. *Fondo Social Europeo. *Fondo Europeo Agrícola e de Desenvolvemento Rural.
 23. 23.  8.2. Eurorexión Galicia-Norte de Portugal. -O Eixe Atlántico. -A Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal.  8.3. A participación de Galicia na UE. -Comité das Rexións. -Consello da Unión Europea: -Participación técnica. -Participación política.

×