Publicidad

Traballo tecnoloxía da información e comunicación

10 de Oct de 2014
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Publicidad
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Publicidad
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Traballo tecnoloxía da información e comunicación
Próximo SlideShare
Traballo TICsTraballo TICs
Cargando en ... 3
1 de 14
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Traballo tecnoloxía da información e comunicación

 1. Carlos Domínguez Fernández1ºC
 2. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 2 Índice 1.EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TICS .......................................................... 3 3.INTERNET:GLOBALIZACIÓN................................................................. 8 4.WEB 2.0 . APLICACIÓNS SOCIAIS DAS TICS......................................... 10 5.VALORACIÓN CRÍTICA DE POSIBILIDADES E RISCOS DAS TICS............. 13
 3. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 3 1.EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TICS Esta xeneración tecnolóxica comeza a finales dos anos 50 principios dos 60 para facilitar o manexo de actividades relaccionadas coa enseñanza. Brevemente estas tecnoloxías son implantadas dentro da área comunicacional implantado recursos satisfactorios como a televisión, a radio, etc. Cómpre destacar a importacia que tivo a tecnoloxía no ámbito militar, abastecendo durante as guerras as dúas maiores superpotencias do mundo, EEUU e a URSS. En 1958, Raht Anderson crea o primeiro programa de enseñanza dedicado a aritmética binaria, mediante un ordenador IBM 650. Un dos feitos máis importantes foi lograr conectar unha computadora de Massachutsets con outra en California a través dunha rede telefónica. Despois deso creouse o proxecto ARPANET, que se coñece na actualidade como Internet. Unha das creacións que lle permitiu as TICS o seu avance foi o teléfono, inventado por Grahan Bell en Boston, no ano 1876. foi posteriormente cando Watson crea o primeiro aparato. Volvendo ao S.XX, no ano 1956 comézase a instalar o primeiro cable telefónico. Dende 1995 ata a actualidade os equipos foron incorporando tecnoloxía dixital, o cal posibilitou calquera cambio e novas tendencias ás que asistimos. Abandóase a transmisión analóxica e nace a Modulación por Impulsos Codificados, ou o que é o mesmo, a frecuencia inestable convértese en código binario, establecendo os datos como único código de comunición. (Grahan Bell, o inventor dos teléfonos)
 4. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 4 2.TELECOMUNICACIÓNS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL. TECNOLOXÍA MULTIMEDIA Telecomunicacións: Unha telecomunicación e toda aquela transmisión e recepción de señales de calquera natureza, típicamente electromagnéticas, que conteñan signos, sonidos, imaxes ou, en definitiva, calquera tipo de información que se desexe comunicar a certa distancia. Tamén se pode denominar telecomunicacións á disciplina que se encarga de estudar, diseñar, desenrolar e explotar aqueles sistemas que permiten ditas comunicacións; e de forma análoga, a inxeñería de telecomunicacións dedícase a resolver os problemas técnicos desta disciplina. As telecomunicacións son unha infraestructura básica do contexto actual. A capacidade de poder comunicar calquera orde militar ou política de forma case instantánea foi radical en moitos acontecementos históricos de Idade Contemporánea. Pero ademais as telecomunicacións constitúen hoxe en día un factor social e económico de gran relevancia.Así estas tecoloxías adquiren uha importacia propia se valoramos a súa actividade e conceptos como a globalización e a sociedade da información e do coñecemento.
 5. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 5 -Contido desta disciplina: As telecomunicacións tamén se basan noutras disciplinas das que se obteñen ferramentas moi potentes para modelar os diferentes sistemas cos que transmitir e recibir información que conforma cada comunicación e proceder a súa inplementación. Estas disciplinas son: ● Matemáticas: como ciencia formal as matemáticas ofrecen o medio de expresar formalmente os modelos que interveñen na transmisión da información e ferramentas para o seu análise, como álxebra, estadística, etc. Destaca ferramentas como a transformada de Fourier ou a transformada de Laplace. ● Física: la física proporciona el estudio do medio que nos rodea y sobre o cal se establecen los sistemas de comunicación. Destaca el electromagnetismo. ● Teoría de la información: permite evaluara capacidad dun canal de comunicación de acuerdo con su ancho de banda y su relación señal- ruído. Foi o científico dos laboratorios Bell Claude E. Shannon quen coa publicación en 1948 do estudo titulado Unha teoría matemática da comuicación conformou os ditos modelos matemáticos usados para describir sistemas de comunicación. ● Teoría de sistemas e teoría de control: estos estudios interdisciplinarios permiten modelar os diferentes sistemas de comunicación. A teoría de sistemas modela a aportación individualizada de cada elemento que conforma un sistema mentres que a teoría de control modela a súa evolución no tempo, que pode ser automática. ● Teoría de colas: permite modelar a calidade de servicio coa que os usuarios disfrutan dos servicios de comunicación. ● Informática: permite programar os protocolos de comunicacións ou simularlos. ● Electrónica: os sistemas de telecomunicación están basados tanto en circuitos electrónicos analóxicos como en circuitos dixitales impulsados a través de la introducción masiva de circuitos integrados, e que permitiu aproveitar completamente as vantaxes do procesamento dixital de señales. Intelixencia artificial: A intelixencia artificial é unha área multidisciplinaria que, a través de ciencias como a informática, a lóxica e a filosofía, estuda a creación e o diseño de entidades capaces de razonar por sí mesmas utilizando como paradigma a intelixencia humana.
 6. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 6 Robot humanoide e Núremberg. John McCarthy, no ano 1956, definiu a intelixencia artificial como a ciencia e inxenio de facer máquinas intelixentes, especialmente programas de cómputo intelixente. Cómpre destacar os nomes de Stuart Rusell e Peter Norving, que diferenciaron estos tipos intelixencia artificial: ● Sistemas que piensan como humanos: estos sistemas tratan de emular o pesamento humano; por exemplo as redes neuronales artificiales. ● Sistemas que actúan como humanos: estos sistemas tratan de actuar como humanos; é decir, imitan o comportamento humano; por exemplo a robótica. ● Sistemas que piensan racionalmente: é dicir, tratan de imitar o emular el pensamento lóxico racional do ser humano; por exemplo os sistemas expertos.
 7. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 7 ● Sistemas que actúan racionalmente: trata de emular de forma racional o comportamento humano; por exemplo os axentes intelixentes. Está relaccionado con conductas intelixentes en artefactos. Tecnoloxía multimedia: A palabra multimedia emprégase para referirse a calquera obxeto ou sistema que utiliza múltiples medios de expresión física ou dixital para presetar ou comunicar información. As presentacións multimedia poden verse nun escenario, proxectarse ou transmitirse, ou reproducirse localmente nun dispositivo por medio dun reproductor multimedia.Unha transmisión pode ser unha representación en vivo ou gravada. As transmisións poden utilizar tanto tecnoloxía analóxica ou dixital. Ademáis de ver e escoitar, a tecnoloxía háptica permite sentir obxetos virtuales. As tecnoloxías emerxetes involucran a ilusión de sabor e de cheiro. Amultimedia é tamén moi usada na industria do entreteñemento, para desenrolar especialmente efectos especiales en películas e animación para personaxes de caricaturas. Os xogos da multimedia son un pasatempo popular e son programas do software como o CD-ROMs ou dispoñibles en liña. Algúns xogos de vídeo tamén empregan características da multimedia. Os usos da multimedia permiten que os usuarios participen activamente en vez de estar sentados chamados recipientes pasivos da información, a multimedia é interactiva. Así, os tipos de información da multimedia son: ● Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. ● Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, debuxos lineales… ● Imaxes: son documentos formados por píxeles. Poden xenerarse por copia do entorno e tenden a ser ficheiros moi voluminosos. ● Animación: presentación dun número de gráficos por segundo que xenera no observador a sensación de movemento. ● Vídeo: presentación dun número de imaxes por segundo, que crea no observador a sensación de movemento. Poden ser sintetizadas ou captadas. ● Sonido: pode ser fala, música ou outros sonidos.
 8. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 8 3.INTERNET:GLOBALIZACIÓN Internet é un conxunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan a familia de protocolos TPC/IP, o cal garantiza que as redes físicas heteroxéneas que a compoñen funcionen como unha rede lóxica única, de alcance mundial. A súa orixe remóntase ao ano 1969, cando se estableceu a primeira conexión de computadoras, coñecida como Arpanet, entre tres universidades de California e unha en Utah, Estados Unidos. Un dos servicios que máis éxitos tivo en Internet foi a World WIde Web (WWW o la Web), a tal punto que é habitual a confusión entre ambos términos. A WWW é un conxunto de protocolos que permite, de forma sinxela, a consulta remota de archivos de hipertexto. Este é un desenrolo posterior a 1990 e emprega Internet como medio de transmisión. Existen polo tanto, outras formas de Internet sin ser a Web, tamén se empregan outros servizos ou protocolos: envío de correo electrónico (SMPT), a transmisión de arquivos (FPT E P2P), as conversacións en línea (IRC), a mensaxería instantánea, etc. Os métodos comúns de acceso a Internet nos fogares inclúen un dial-up, banda ancha fixa ( a través do cable coaxial, cables de fibra óptica ou cobre), WI-FI, televisión vía satélite ou teléfonos celulares con tecnoloxía 3G/4G.Existen tamén moitos lugares con acceso público a Internet, así como bares, bibliotecas ou incluso hoteles.
 9. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 9 En canto aos usos, o Internet moderno permite unha gran flexibilidade nas horas de traballo e na ubicación. Con Internet, pódese acceder a meirande parte dos lugares a través de dispositivos móviles de Internet. Os teléfonos, tarxetas de datos, consolas de xogos portátiles e routers celulares, permiten aos usuarios conectarse de xeito inalámbrico. Lugares % usuarios de Internet Asia 53,8 Europa 16,1 Latino América 11,3 África 9,6 Oriente Medio 5,2 Norte América 3,6 Oceanía 0,5 Internetna sociedade: O factor clave da modernización está marcado pola Sociedade da Información, a cal preséntase como heteroxénea, diversa e moitas veces contradictoria. Neste ámbito Internet está xogando un papel importante ao ser a ferramenta máis recurrida e con maiores potencialidades para o acceso, difusión e xeneración informática. Internet é un medio para todo, que interactúa en conxunto da sociedade. Non é unha simple tecnoloxía, actualmente, é un medio de comunicación, de interacción e organización social.De feito, en todo o planeta, os núcleos consolidados de dirección económica, política e cultural están integrados en Internet. Esto non resolve os problemas de desigualdade, nin moito menos. No esencial, isto significa que Internet é xa e será inda máis o medio de comunicación e de relación esencial sobre o que se basa unha nova forma de sociedade que xa vivimos, o que se denomina unha sociedade red. Internet ten un impacto profundo no mundo laboral, o ocio e o coñecemento a nivel mundial.Grazas a Web, millóns de persoas teñen acceso directo e inmediato a unha cantidade extensa e diversa de información en línea. Este novo medio de
 10. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 10 comunicación logrou romper as barreiras físicas entre rexións remotas, sen embargo o idioma segue sendo unha dificultade importante. Comparado ás bibliotecas e ás enciclopedias tradicionales, a Web permitiu unha descentralización repentina e extrema da información e dos datos. No campo do ocio, hoxe en día empregamos Internet para descargar música ou películas. Outros usuarios, empregan Internet para ver as noticias ou para ver o tempo. Outro dos usos máis extendido é a menxasería instantánea ou correos electrónicos. Para finalizar, destaco o emprego desta tecnoloxía no ámbito multixogador en consolas e videoxogos. 4.WEB 2.0 . APLICACIÓNS SOCIAIS DAS TICS O término Web 2.0 comprende aqueles sitios Web que facilitan o compartir información, a interoperabilidade, o diseño centrado no usuario e a colaboración na World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite aos usuarios interactuar e colaborar entre sí como creadores de conteñido xenerado por usuarios nunha comunidade virtual, a diferenza de sitios Web estáticos donde os usuarios limítanse a observación pasiva dos contidos que se crearon para eles. Exemplos para a Web 2.0 son as comunidades Web, os servizos Web, as aplicacións Web, os servizos de rede social, etc. En definitiva, a Web 2.0 non é máis que a evolución de Web ou Internet no que os usuarios deixan de ser
 11. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 11 usuarios pasivos para convertirse en usuarios activos, que participan e contribúen o contido da rede sendo capaces de dar soporte e formar parte dunha sociedade que se informa, comunica, e xenera coñecemento. En canto aos trazos da Web 2.0, caracterízase principalmente pola colaboración do usuario como contribuidor activo e non solo como espectador dos contidos da Web. Esto queda reflexado en aspectos como: ● O crecemento dos blogs. ● O crecemento das redes sociais. ● As webs creadas polos usuarios, usando plataformas de auto-edición. ● O contido agregado polos usuarios como valor clave da Web. ● O etiquetado colectivo. ● A importancia do long tail. ● O Beta perpetuo: a Web 2.0 invéntase permanentemente. ● Aplicacións webs dinámicas. Serviciosasociados: Para compartir na Web 2.0 utilízanse unha serie de ferramentas, entre as cales destacan: 1) Blogs: un blog é un espacio web persoal no que o autor pode escribir cronolóxicamente artigos, noticias... pero ademais é un espacio colaborativo no que os lectores poden escribir os seus comentarios a cada un dos artigos que que realizou o autor. A blogosfera é o conxunto de blogs que hai en Internet. Como servizos para a súa creación existe Blogger.com e Wordpress.com. 2) Wikis: unha wiki é un espacio web corporativo, organizado mediante unha estructura hipertextual de páxinas, onde varias persoas elaboran contidos de maneira asíncrona. Adoitan manter un arquivo histórico das versións anteriores e facilitan a realización de copias de seguridade dos contidos. Hai diversos servidores de wikis gratuítos. 3) Redes sociais: son sitios web onde cada usuario ten unha páxina onde publica contidos e comunícase con outros usuarios. Exemplos: Facebook, Twitter e Instagram son os máis comúns entre os adolescentes. Tamén existen redes sociais profesionais, dirixidas a establecer contactos dentro do mundo empresarial.
 12. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 12 Aplicaciós sociais das TICs: É obvio que o desenrolo científico dos últimos anos está íntimamente relaccionado co avance da informática e das TICs. Esto cúmplese ata tal punto que surxiron novas disciplinas, como a biotecnoloxía e a bioinformática. No campo das aplicacións sociais, un dos maiores avances relaccionados coas TICs trátase dos sistemas de posicionamento global (GPS) e coa cartografía dixital. Non se nos poden esquecer as posibilidades que nos ofrecen as novas tecoloxías para realizar visitas virtuales a outros putos do planeta. As tecnoloxías da información e da comunicación son incuestionables e están ahí, forman parte da cultura tecnolóxica que nos rodean e coa que debemos convivir. Amplían as nosas capacidades físicas e mentales e as posibilidades do desenrolo social. Permítennos fácil acceso a información que desexemos e é un instrumento para todo tipo de proceso de datos.
 13. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 13 A expansión das TICs en todos os ámbitos e estractos da nosa sociedade producíronse a gran velocidade, e é un proceso que continúa xa que van aparecendo sen cesar novos inventos tecnolóxicos. A progresiva disminución dos costes da maioría dos productos tecnolóxicos, déixase notar nos presos e permite acceder a máis prestacións polo mesmo coste económico. A información é a materia prima que necesitamos para crear coñecementos cos cales afrontamos as problemáticas que se nos presentan cada día no traballo, no ámbito doméstico, etc. Instrumento para todo tipo de proceso de datos. Os sistemas informáticos, integrados por ordenadores, periféricos e programas permítennos realizar calquera tipo de proceso de datos de maneira rápida e fiable: escritura e copia de textos, cálculos, cracións de bases de datos,tratamento de imaxes… Para esto dispoñemos de programas especializados: procesadores de texto, editores gráficos, follas de cálculo, xestores de base de datos, editores de presentación multimedia e de páxinas web…, que nos axudan especialmente a expresarnos e a desenrolar a nosa creactividade. 5.VALORACIÓN CRÍTICA DE POSIBILIDADES E RISCOS DAS TICS As TICS poden ser valoradas según as súas vantaxes e os seus inconvintes. Unha das súas posibilidades é que eliminou barreiras xeográficas, deste xeito calquera persoa que teña acceso a Internet poida comunicarse grazas a sistemas que simplifican a forma na que se publica esa información, como blogs, YouTube,wikis…, sistemas que constitúen as novas webs sociais, desenrolo das actividades de búsqueda e selección da información. Estas vantaxes requiren tamén una serie de inconvintes. Unha delas é que para acceder a información é necesario disponer dos medios necesarios para elo e saber manexalos. O xeito de que cada un poida chegar a conseguir o que desexe sin un mínimo esforzó, solo dende a casa mediante un ordenador, por exemplo, implica que esa persoa non salga do domicilio, o cal, non se relaciona socialmente. As tarefas que elaboramos na vida cotiá adoitan depender das máquinas, nalgúns casos (moitos), facendo un uso abusivo delas. Tamén as desvantaxes das TICs repercuten sobre o campo da educación, orixinando distracción nos alumnos. Pola contra, tamén ten as súas vantaxes. Sérvenos de gran axuda para calquera investigación e podemos manexala dunha maneira rápida e eficaz. En definitiva, creo que as TICs igual que a meirande parte dos obxectos ou ideas, teñen as súas vantaxes e os seus inconvintes. Persoalmente, creo que
 14. Tecoloxía de Informació e Comunicación Carlos Domínguez Fernández Nº17 1ºBACH C 14 estas novas tecnoloxías nos poden achegar moitos máis pros que contras, dependendo do seu uso e da súa forma de manexala.
Publicidad