Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
FÖRVALTNING
AVDELNING
Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest
Folkbiblioteksmanifestet
Catharina Isberg, Helsingborgs...
FÖRVALTNING
AVDELNING
I dag
• Genomgång av folkbiblioteksmanifestet
• Folkbiblioteksmanifestet och nya bibliotekslagen
• D...
FÖRVALTNING
AVDELNING
IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 1994…
• Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling ...
FÖRVALTNING
AVDELNING
…IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 1994
• Unesco vill med detta manifest uttrycka sin tilltro
ti...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Folkbiblioteket
• göra all sorts kunskap och information lätt tillgänglig för
sina användare
• till ...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Folkbibliotekets uppdrag
Folkbibliotekets huvuduppdrag är att verka för information,
läskunnighet, u...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Finansiering, lagstiftning och samverkan
• Folkbiblioteken – i huvudsak befriade från avgifter.
• Fo...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Verksamhet och ledning
• mål, prioriteringar och utbud av tjänster – utifrån lokala behov
• effektiv...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Genomförande av manifestet
• Beslutsfattare på nationell och lokal nivå, liksom hela
biblioteksvärld...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Bibliotekslagen
Sidan 10
FÖRVALTNING
AVDELNING
Catharina Isberg
Nya bibliotekslagen, 2014…
• Biblioteken är för alla, inte bara invånare inom kommu...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Catharina Isberg
…nya bibliotekslagen, 2014
• Folkbiblioteken har uppdrag att ägna särskild uppmärks...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Manifestet in i vår vardag
• Vilka delar av manifestet är extra viktiga för vår
verksamhet?
• Hur st...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Omvärlden – det sammanhang vi befinner
oss i
hög
oenighet
höglåg
osäkerhet
Pussel
Lösningen
= göra
r...
FÖRVALTNING
AVDELNING

Biblioteket
Kommunen
Omvärlden
FÖRVALTNING
AVDELNING
Värderingar
• Våra värderingar påverkar våra
attityder och åsikter som påverkar
vårt beteende.
Teckn...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Balans och mod
Balans mellan uppdraget, professionens värdegrund,
verksamhetens värdegrund och egna ...
FÖRVALTNING
AVDELNING
Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest
-
Folkbiblioteksmanifestet
catharina.isberg@helsingborg...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Folkbiblioteksmanifestet biblioteksföreningen mars 2014

841 visualizaciones

Publicado el

Presentation från seminarium om folkbiblioteksmanifestet som hölls vid biblioteksföreningens och svenska UNESCO:s heldag "Att leva och andas IFLAs biblioteksmanifest" http://www.biblioteksforeningen.org/2014/02/05/att-leva-och-andas-iflas-biblioteksmanifest/

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Folkbiblioteksmanifestet biblioteksföreningen mars 2014

 1. 1. FÖRVALTNING AVDELNING Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest Folkbiblioteksmanifestet Catharina Isberg, Helsingborgs bibliotek 2014-03-19 Sidan 1Catharina Isberg ● Bibliotekschef KULTURFÖRVALTNINGEN HELSINGBORGS BIBLIOTEK
 2. 2. FÖRVALTNING AVDELNING I dag • Genomgång av folkbiblioteksmanifestet • Folkbiblioteksmanifestet och nya bibliotekslagen • Diskussion • Folkbiblioteksmanifestet och den omvärld vi är en del av Sidan 2
 3. 3. FÖRVALTNING AVDELNING IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 1994… • Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden, som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas aktiva deltagande och en demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. • Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Sidan 3
 4. 4. FÖRVALTNING AVDELNING …IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 • Unesco vill med detta manifest uttrycka sin tilltro till folkbiblioteket som en levande källa till utbildning, kultur och information och som en viktig aktör i människors strävan efter fred och andlig utveckling. • Unesco uppmanar därför myndigheter på nationell och lokal nivå att stödja och aktivt medverka till en utveckling av folkbiblioteksväsendet. Sidan 4
 5. 5. FÖRVALTNING AVDELNING Folkbiblioteket • göra all sorts kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare • till för alla • speciellt anpassade tjänster och material ska finnas tillgängliga • åldersgrupper - material som motsvarar deras behov. • alla typer av lämpliga medier och moderna tekniska lösningar såväl som traditionellt material. • kvalitet + anpassning till lokala förutsättningar och behov • spegla nutida trender och samhällsutveckling samt dåtid • ingen form av ideologisk, politisk eller religiös censur eller kommersiella påtryckningar. Sidan 5
 6. 6. FÖRVALTNING AVDELNING Folkbibliotekets uppdrag Folkbibliotekets huvuduppdrag är att verka för information, läskunnighet, utbildning och kultur genom att: • skapa och stimulera läsvanor hos barn redan från tidig ålder • ge stöd till såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer • ge förutsättningar för personlig, kreativ utveckling • stimulera fantasi och kreativitet hos barn och ungdomar • stärka medvetenheten om kulturarv, konst, vetenskapliga rön och innovationer • erbjuda tillgång till kulturella uttrycksformer inom alla typer av konstutövning • verka för en kontakt mellan olika kulturer och stimulera kulturell mångfald • stödja muntlig berättartradition • garantera alla medborgares tillgång till all sorts samhällsinformation • tillhandahålla adekvata informationstjänster för lokala företag, föreningar och intressegrupper • underlätta utvecklingen av informationskompetens och datorkunskaper • stödja och delta i läskunnighetsfrämjande aktiviteter och program för alla åldersgrupper, samt vid behov ta initiativ till sådan verksamhet Sidan 6
 7. 7. FÖRVALTNING AVDELNING Finansiering, lagstiftning och samverkan • Folkbiblioteken – i huvudsak befriade från avgifter. • Folkbiblioteken – ett samhällsansvar. o stöd av särskild lagstiftning o finansieras av allmänna medel • Folkbiblioteken - ett viktigt led i en långsiktig strategi för kultur, informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet. • samordning och samverkan mellan biblioteken i hela landet o lagstiftning stöd för nationellt bibliotekssamarbete o överenskommen standard på bibliotekstjänsterna. • nationella nätverk ska utformas för samverkan med såväl nationella, regionala, forsknings- och specialbibliotek som skol- och universitetsbibliotek. Sidan 7
 8. 8. FÖRVALTNING AVDELNING Verksamhet och ledning • mål, prioriteringar och utbud av tjänster – utifrån lokala behov • effektiv organisation och skötas på ett fackmässigt sätt. • samarbeta lokalt, regionalt, nationellt, internationellt • fysiskt tillgängliga för alla medborgare i samhället o bibliotekslokalerna centralt belägna o bra förutsättningar för läsning och studier o tillgång till lämplig teknisk utrustning o tillräckligt öppethållande för att passa användarna o Genom uppsökande verksamhet ska biblioteket erbjuda tjänster till dem som inte själva kan besöka biblioteket. • bibliotekets tjänster anpassas till lokala behov – i såväl glesbygd som tätort. • bibliotekarien - en aktiv förmedlare av bibliotekets resurser. • yrkesutbildning och fortbildning • program för uppsökande verksamhet och för användarutbildning. Sidan 8
 9. 9. FÖRVALTNING AVDELNING Genomförande av manifestet • Beslutsfattare på nationell och lokal nivå, liksom hela biblioteksvärlden, uppmanas att verka för att genomföra de principer som formulerats i detta manifest. • Manifestet är utformat i samarbete med IFLA (International Federation of LibraryAssociations and Institutions). Sidan 9
 10. 10. FÖRVALTNING AVDELNING Bibliotekslagen Sidan 10
 11. 11. FÖRVALTNING AVDELNING Catharina Isberg Nya bibliotekslagen, 2014… • Biblioteken är för alla, inte bara invånare inom kommunen • Bibliotekens betydelse för kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och betydelse för att främja litteraturens ställning lyfts fram (oavsett publiceringsform) • Prioriterade målgrupper förtydligas och utvidgas. Personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter Sidan 11
 12. 12. FÖRVALTNING AVDELNING Catharina Isberg …nya bibliotekslagen, 2014 • Folkbiblioteken har uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning • Folkbiblioteken ska främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet • Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet • Gratis att låna böcker på bibliotek. (tryckta böcker och e-böcker) • Bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka Sidan 12
 13. 13. FÖRVALTNING AVDELNING Manifestet in i vår vardag • Vilka delar av manifestet är extra viktiga för vår verksamhet? • Hur stämmer manifestet överens med vår väg mot framtidens bibliotek? • Vilka utmaningar finns i att förverkliga manifestet? • Hur överensstämmer folkbiblioteksmanifestet med den nya bibliotekslagen? Sidan 13
 14. 14. FÖRVALTNING AVDELNING Omvärlden – det sammanhang vi befinner oss i hög oenighet höglåg osäkerhet Pussel Lösningen = göra rätt! Problem Lösningen – det finns en. Hitta den! Paradox Det finns inte en, utan flera lösningar. Välj en! Kaos
 15. 15. FÖRVALTNING AVDELNING  Biblioteket Kommunen Omvärlden
 16. 16. FÖRVALTNING AVDELNING Värderingar • Våra värderingar påverkar våra attityder och åsikter som påverkar vårt beteende. Teckning av Alexandra Åberg Värderingar Attityder, åsikter Beteende
 17. 17. FÖRVALTNING AVDELNING Balans och mod Balans mellan uppdraget, professionens värdegrund, verksamhetens värdegrund och egna värderingarna …och mod!! Sidan 17
 18. 18. FÖRVALTNING AVDELNING Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest - Folkbiblioteksmanifestet catharina.isberg@helsingborg.se Sidan 18

×