Publicidad
Surat kelulusan (behind)
Próximo SlideShare
Surat kelulusan jppel2Surat kelulusan jppel2
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Surat kelulusan (behind)

  1. KELULUSAN AKTIVITI TERTAKLUK KEPADA SYARAT-SYARAT BERIKUT: a. Kelulusan ini tertakluk kepada kegunaan tempaVruang. b. Semua bahan penerbitan seperti poster, kadjemputan, buku cenderamata dan lainJain maklumat untuk sebaran hendaklah dilutuskan oleh PPMPA terlebih dahulu sebelum diedarkan. c. Pihak PPMPA boleh mencadangkan supaya projek tersebut dipinda/dibatalkan jika terdapat perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. d. Semua surat keluar bagi urusan projek ini hendaklah melalui pihak PPMPA dan satu salinan dikemukakan kepada PPMPA untuk tindakan, perhatian dan simpanan/rekod. e. Semua bentuk sumbangan dan tajaan hendaklah dibuat atas nama Bendahari UKM. t Laporan Aktiviti dan Laporan Kewangan hendaklah dihantar serentak ke PPMPA dalam tempoh I bulan selepas program berlangsung. Sekiranya gagal mengemukakan Laporan Kewangan dalam tempoh yang ditetapkan, kelulasan kewangan akan ditarik balik dan kos perbelanjaan akan ditanggung oleh pihak penganjur berkuatkuasa mulai 03 November 2014. g. Laporan Aktiviti yang lengkap mengandungi butir-butirberikut h. Laporan Kewangan yang lengkap mengandungi butir-butir berikut: l. Penyata akaun pendapatan dan perbelanjaan 2. Resit-resit dan bil-bil (hendaklah di cop/alamat syarikat) 3. Surat pengakuan menerima wang dari yang memberi perkhidmatan i. Sekiranya peraturan ini tidak dipatuhi pihak penganjur boleh dikenakan tindakan yang berikut: 1. Penahanan biasiswa 2. Pemotongan biasiswa 3. Penahanan keputusan peperiksaan dan ijazah j. Penundaan/batal tarikh, tempat dan sebagainya sila beritahu dengan kadar segera kepada pihak yang berkenaan dengan melalui unit ini. k. Kelulusan ini boleh ditarik balik jika pihak pentadbiran PPMPA mendapati maklumat yang diberikan tidak betul atau syarat- syarat yang dikenakan tidak dipatuhi. l. **Ciri-ciri aktiviti yang berimpak tinggi seperti berikut: r Memberi kesan kepada masyarakat/komuniti dan negara; . Mempunyai hubungan strategik dan perkongsian pintar; . Menyumbang kepada pencapaian matlamat, falsafah UKM termasuk peranan sebagai Gwrdian of the Nation; r Pendekatan baru yang kreatif dan inovatif- memeriahkan PUSAMKA; o Membentuk semangat kesukarelaan, memperkukuhkan perpaduan kaum dan mempertingkatkan jaringan kerjasama dengan pelajar antarabangsa; . Mengembangkan nilai serta budaya keusahawanan dan inovasi; . Mengutamakankualiti danberorientasikan kecemerlangan; o Berupaya menaikkan citra, imej dan nama baik UKM; r Meningkatkan kecemerlangan akademik dan memantapkan kompetensi pelajar; o Aktiviti pelajar perlu mempunyai kesinambungan; r Menyumbang kepada peningkatan kebolehpasaran siswa, bersedia untuk berdikari dan berupaya beke{a dalam birokasi antaraban gsa. Saya berjanji mematuhi semua syarat tersebut di atas dan akan melaksanakannya sebaik mungkin seperti yang telah ditetapkan oleh pihak Universiti di bawah kelulusan mengorganisasilperhimpunan (KAEDAH UKM, TTP 1999 BAHAGIAN II, KAEDAH 9(l), (2) & (3) DAN 13(l) & 13(2). 1. Butiran Aktiviti 2. Pengisian Aktiviti 3. Kesimpulan 4. Penutup Lampiran A: Senarai Kehadiran Peserta Lampiran B: Gambar-Gambar Sepanjang Aktiviti Lampiran C: Aturcara/Buku Program Terkini Lampiran D: Borang Ulasan Penasihat & Borang Soal selidik Aktiviti Nama No. Matrik No. IVP ' alb Lr7+ Vgf { Makluman: Tuntutan peruntukan kewangan PPMPA hendaklah dibuat 14 hari sebelum aktiviti dijalankan. Jika kurang dari jumlah hari tersebut, sila buat tuntutan dalam tempoh 30 hari selepas laporan aktiviti dan laporan kewangan dihantar ke PPMPA. Hanya Bendahari aktiviti sahaja yang dibenarkan membuat tuntutan. -uulil ilot lr)t.rn hlt+-735 s Tandatangan Tarikh i/tL/t+
Publicidad