Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Acatistul Sf. Nicolae

3.949 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Acatistul Sf. Nicolae

 1. 1. ACATISTUL CELUI ÎNTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU NICOLAE ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi – de 3 ori. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Coala 1
 2. 2. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte – de trei ori, Slavă... şi acum... Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă- ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de
 3. 3. nici un răspuns această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi. Slavă... Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. Şi acum... Uşa milostivirii deschide-o nouă bine- cuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului omenesc. Apoi Crezul:
 4. 4. Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut Om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
 5. 5. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. Apoi stihirile acestea, glas 2: Cu ce cununi de laudă vom încununa pe arhiereul? Cel ce a fost cu trupul în Mira, şi duhovniceşte la toţi a ajuns, la cei ce curat îl iubesc pe dânsul; pe mângâietorul tuturor celor necăjiţi, şi tuturor celor din primejdii scăpare, turnul creştinătăţii, apărătorul credincioşilor, prin care mândria vrăjmaşilor Hristos a surpat-o, cel ce are mare milă.
 6. 6. Cu ce cântări de laudă vom lăuda pe arhiereul? Pe luptătorul împotriva păgânătăţii şi ajutătorul creştinătăţii, pe folositorul Bisericii şi marele sprijinitor şi învăţătorul; care pe toţi cei răi slăvitori i-a ruşinat, apărătorul cel cald, pierzătorul lui Arie, prin care a lui Arie mândrie Hristos a surpat-o, cel ce are mare milă. Cu ce cântări prooroceşti vom lăuda pe arhiereul? Care cele ce sunt departe mai înainte le vede, şi cele ce sunt de faţă, ca şi cum ar fi de faţă mai înainte le spune. Cel ce toată lumea înconjură, şi pe toţi cei ce li se face strâmbătate îi izbăveşte; cel ce în visuri s-a arătat împăratului celui de Dumnezeu înţelepţit, şi pe cei mai înainte legaţi, de junghierea cea nedreaptă i-a izbăvit, care din destul dăruieşte mare milă. Slavă... glas 6 Pe cel ce este podoaba arhiereilor şi lauda Părinţilor, izvor de minuni şi
 7. 7. credincioşilor folositor mare, adunându- ne, o, iubitorilor de praznic, cu laude de cântări să-l lăudăm, zicând: Bucură-te, păzitorul celor din Mira şi mai înainte şezătorule cinstite, şi stăpânul cel neclătit; Bucură-te, luminătorule prea luminate, care luminezi marginile lumii cu minunile; Bucură-te, al celor necăjiţi dumnezeiască bucurie şi folositorul cel cald al celor ce li se face strâmbătate. Şi acum, prea fericite Nicolae, nu înceta rugându-te lui Hristos Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste cinstesc pururea cea de bucurie şi întru tot prăznuită pomenirea ta. Şi acum... a Născătoarei Cine nu te va ferici pe tine, Preasfântă Fecioară? Sau cine nu va lăuda prea curata naşterea ta? Că Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, acelaşi din tine, Preacurată, a ieşit, negrăit întrupându-se, din fire Dumnezeu fiind, şi cu firea om făcându-se pentru noi. Nu în
 8. 8. două feţe fiind despărţit, ci în două firi, neamestecat fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L, Curată, cu totul fericită, să se miluiască sufletele noastre. La Stihoavnă Stihurile, Glas 5. Podobie: Bucură-te, cămara... Bucură-te, cap sfinţit, lăcaş curat al faptelor bune, dumnezeiescule îndreptător al prea îndumnezeitei sfinţenii, marele păstor, prea luminate luminătorule, care porţi nume de biruinţă, cel ce către cei ce se roagă cu umilinţă te pleci, uitându-te la rugăciunile tuturor celor neputincioşi, izbăvitorule prea gata, păzitorule de mântuirea tuturor celor ce săvârşesc cu credinţă prea slăvită pomenirea ta; pe Hristos roagă-L, prea fericite, ca să trimită nouă mare milă. Stih: Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor lui.
 9. 9. Bucură-te, prea sfinţită minte, al Treimii curat lăcaş, stâlpul Bisericii, întărirea credincioşilor, ajutătorul celor slabi, steaua care cu strălucirile rugăciunilor celor bine primite risipeşti întunericul ispitelor şi al necazurilor totdeauna, Ierarhe Nicolae, limanul cel prea lin la care scăpând cei cuprinşi de valurile vieţii se mântuiesc. Pe Dumnezeu roagă-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă. Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura. Bucură-te, cel ce te-ai umplut de râvnă Dumnezeiască, şi de răspunsul cel rău ai izbăvit pe cei ce erau să moară cu nedreptate, cu starea ta de faţă cea înfricoşată şi cu venirile prin visuri; izvorule care ai izvorât în Mira, Nicolae, miruri de prisosit care şi sufletele le adapă, şi împuţiciunile patimilor le gonesc; sabie care tai neghinele înşelăciunii, lopată care
 10. 10. vânturi învăţăturile lui Arie cele ca pleava. Pe Hristos roagă-L să trimită sufletelor noastre mare milă. Slavă... Glas 6 Omule al lui Dumnezeu şi credincioasă slugă, sluga Domnului, bărbatul doririlor, vasul alegerii, stâlpul şi întărirea Bisericii, moştenitorule al Împărăţiei, nu tăcea a striga pentru noi către Domnul. Şi acum... a Născătoarei Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată care ai odrăslit rodul vieţii; ţie ne rugăm: roagă-te, Stăpână, cu Sfinţii Apostoli şi cu Ierarhul Nicolae, să miluiască sufletele noastre. Doamne miluieşte – de 12 ori Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm... de 3 ori Apoi Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Şi să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea
 11. 11. Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmaşul sufletul meu, împilat-a la pământ viaţa mea; aşezatu-m-a întru întuneric ca pe morţii veacului. Şi s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adusu-mi-am aminte de zilele cele din început, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele; sufletul meu ca nişte pământ fără de apă Ţie. Degrabă auzi-mă, Doamne, slăbit-a duhul meu; să nu întorci faţa Ta de la mine, şi mă voi asemăna celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa mila Ta, că spre Tine am nădăjduit; arată-mi mie, Doamne, calea în care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământ drept, pentru numele Tău Doamne mă vei via întru dreptatea Ta,
 12. 12. vei scoate din necaz sufletul meu, şi întru mila Ta vei sfârşi pe vrăjmaşii mei, şi vei pierde pe cei ce necăjesc sufletul meu; că eu sunt robul Tău. Slavă... Şi acum... Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule! – de 3 ori Dumnezeu este Domnul este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului – de 3 ori. Apoi troparul acesta, glas 4: Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor; pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Nicolae; roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Slavă... Acelaşi tropar. Şi acum... a Născătoarei
 13. 13. Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută

×