Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures (20)

Más de Margareta Capilnean (20)

Anuncio

Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 5/ Mai 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Conform previziunilor economice ale Comisiei Europene din primăvara 2015, creșterea economică din Uniunea Europeană se bucură de vânt foarte prielnic. Economiile europene beneficiază de sprijinul simultan al multor factori. Prețurile petrolului se mențin destul de scăzute, creșterea economică mondială este stabilă, moneda euro a continuat să se deprecieze, iar politicile economice din UE sunt favorabile. În ceea ce privește România, creșterea economică va fi robustă în următorii 2 ani, datorită unui puternic consum privat și a revigorării sectorului de investiții. Totodată, nivelul inflației este așteptat să scadă semni- ficativ și să rămână la niveluri minime în intervalul analizat. În ceea ce privește consolidarea fiscală, este posibil ca ea să intre pe trend negativ în 2016. Potrivit datelor pentru România, creșterea PIB- ului va rămâne la același nivel ca în 2014 (2,8%), urmând apoi un trend cres- cător în 2016 (până la 3,3%). Inflația este estimată la 0,2% pentru anul în curs și în ușoară creștere, până la 0,9%, în 2016. Iar șomajul își va continua tendința de scădere, înregis- trând rate de 6,6 și, respec- tiv, 6,4% în 2015 și 2016 (sub media europeană). Pe ansamblul Uniunii Europene, creșterea PIB- ului este estimată la 1,8% în 2015 și 2,1% în 2016. Inflația urmează același trend ca în România, înre- gistrând valori minime în 2015 (0,1%) și în creștere în 2016 (1,5%). Șomajul este în scădere și la nivel european, el es- timându-se să ajungă la 9,6 și, respectiv, 9,2% în 2015 și 2016. Context Previziunile se bazează pe o serie de ipoteze externe re- feritoare la ratele de schimb, ratele dobânzilor și la prețurile produselor de bază. Cifrele utilizate reflectă așteptările pieței, provenite de la piețele de instrumente financiare derivate la momen- tul realizării previziunilor. Previziunile țin seama de toate datele și de toți factorii pertinenți, inclusiv de ipotezele referitoare la politicile guver- namentale, disponibile până la data de 21 aprilie 2015. Sunt incluse numai politi- cile care au fost anunțate în mod credibil și au fost detalia- te într-un grad corespunzător, iar previziunile se bazează pe un scenariu de tip status-quo. Comisia urmează să își actualizeze previziunile eco- nomice în luna noiembrie. Detalii:http://ec.europa.eu/eco- nomy_finance/eu/forecasts/2015_ spring_forecast_en.htm Previziunile economice din primăvara 2015 Creștere economică robustă în România
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ PRIORITĂȚILE BUGETULUI UE PENTRU 2016 Locuri de muncă și creștere economică Vicepreședintele Comisiei Europene pentrubugetșiresurse umane, Kristalina Georgieva, a declarat: „Având în vedere ac- tuala situație econo- mică, este mai impor- tant ca oricând ca banii contribuabililor să fie folosiți cu chibzuință. În 2016, bugetul nostru va sprijini re- dresarea economiei, investind în creșterea econo- mică și în ocuparea forței de muncă, și va urmări totodată să contribuie la gestionarea provocărilor externe, cum ar fi migrația. Răspundem celor mai stringente nevoi ale Europei și urmărim să obținem cele mai bune rezultate posibile.” Proiectul de buget va fi transmis Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene, urmând ca bugetul final să fie adoptat împreună de cei doi co-legislatori. Bugetul UE reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Uniunii Europene, dar are un impact semnificativ datorită efectului de multiplicare și ac- centului pe rezultate. Context Cele mai impor- tante elemente ale bugetului UE propus pentru anul 2016: - aproape jumătate din credite (66,58 miliarde EUR) vor fi alocate pentru mă- surile de stimulare a creșterii econo- mice, a ocupării forței de muncă și a competitivității; - 1,67 miliarde EUR pentru sprijinirea priorităților politice ale CE, precum uniunea energiei și piața unică digitală, prin interme- diul unor programe precum Mecanismul pentru interconecta- rea Europei; - 1,8 miliarde EUR (în creștere cu 30 % față de 2015) vor fi alocate pentru Erasmus+, programul european pen- tru educație, formare, tineret și sport, care va ajuta peste 4 milioane de persoane să lucreze și să studieze în UE în perioada 2014-2020; - 10 miliarde EUR (în creștere cu 11,6 % față de 2015) pentru competitivitate sporită prin cer- cetare și inovare, prin intermediul unor programe precum Orizont 2020; - 2 miliarde EUR în credite de angajament și 500 milioane EUR în credite de plată sunt destina- te fondului de garantare al FEIS, pentru a debloca investiții în valoare de 315 miliarde EUR; - 42,86 miliarde EUR pentru agricultori; - 0,8 miliarde EUR pentru Fondul pen- tru azil, migrație și integrare (AMIF) și Fondul pentru secu- ritate internă (ISF); - 9,5 miliarde EUR destinate capacității UE de a răspunde la crize- le externe precum cele din Ucraina și Siria. Detalii: http://eu- ropa.eu/rapid/press-release_IP-15-5046_ro.htm Comisia Europeană a propus miercuri, 27 mai, un buget al UE în valoare de 143,5 miliarde de euro în credite de plată pentru 2016. Conform propunerii, menite să sprijine redresarea economiei europene și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață de pe continent, aproape jumătate din bugetul anului 2016 va fi dedicat măsurilor de stimulare a creșterii economice și creării locurilor de muncă. Proiectul include contribuțiile la Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), un element esențial al Planului de investiții pentru Europa.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Comisia Europeană solicită României să implementeze legislația în domeniul drep- turilor de autor Comisia Europeană a cerut României și altor 5 state membre să pună în aplicare Di- rectiva privind operele orfane. Operele orfane sunt opere cum ar fi cărțile, ziarele sau articolele din re- viste și filmele care sunt protejate prin drepturi de autor, dar ai căror autori sau alți titulari de drep- turi nu sunt cunoscuți sau nu pot fi localizați sau contactați pentru a obține permisiunea de utilizare a operelor lor. Cele șase membre (BELGIA, CIPRU, LUXEM- BURG, POLONIA, ROMÂNIA și SLOVENIA) încă nu au comunicat Comisiei măsurile de transpunere în dreptul intern a Directivei privind operele orfane, care ar fi trebuit să fie adoptate până la 29 octom- brie 2014. Statele vizate au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a alinia legislația națională la legislația UE. Comisia poate ulterior decide să trimită aceste țări în fața Curții de Justiție a UE și să propună sancțiuni financiare. • Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea legislației privind casarea vehiculelor Statele membre au avut obligația de implementa în legislația națională, până la data de 22 august 2013, amendamentele aduse directivei privind ve- hiculele scoase din uz. După ratarea acestui ter- men, România a primit o scrisoare de punere în întârziere la 27 septembrie 2013, urmată de un aviz motivat la 11 iulie 2014. În ciuda eforturilor României, la aproape doi ani de la expirarea termenului limită, directiva nu este încă transpusă integral în legislația internă. Prin urmare, Comisia a decis să transmită cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Context Directiva revizuită își propune creșterea procen- tului de dezmembrare și reciclare a vehiculelor scoase din uz și reducerea impactului asupra mediului. De asemenea, directiva interzicere utilizarea unor substanțe considerate periculoase în procesul de fa- bricare a autovehiculelor după data de 1 iunie 2003, în special plumb, mercur, cadmiu și crom hexavalent. Legislația europeană stabilește ținte ambițioase de recuperare și reciclare: până la 1 ianuarie 2015 cel târziu, cantitatea de materiale reciclate sau recu- perate în urma casării unui vehicul ar fi trebuit să fie de minim 95% din greutatea acestuia. • Comisia Europeană sprijină investițiile în energia regenerabilă Comisia Europeană a lansat marți, 26 mai 2015, Platforma inteligentă de specializare în energie, un instrument de sprijin al statelor membre și re- giunilor care folosesc fondurile Politicii de Coeziune în proiecte pentru creșterea utilizării energiei rege- nerabile. Platforma va ajuta regiunile să-și împărtășească experiența rezultată în urma investițiilor în energia regenerabilă, în special în tehnologiile inovatoare de reducere a amprentei de carbon. Noul proiect se bazează pe o platformă de „spe- cializare inteligentă” în cercetare-inovare realizată în cooperare de Comisia Europeană (politică regiona- lă și energie) și Centrul Comun de Cercetare (JRC). 172 de regiuni sau state membre din întreaga Eu- ropă participă la această platformă, iar peste 100 dintre acestea au ales energia ca domeniu de speci- alizare inteligentă. Specializarea inteligentă este o abordare inova- toare, dezvoltată de Comisia Europeană pentru a stimula creșterea economică și prosperitatea la nivel regional. Aceasta încurajează utilizarea eficientă și orientată a investițiilor publice în cercetare-inovare pentru a crea avantaje competitive și a permite re- giunilor să se specializeze în domenii considerate a fi punctele lor forte. Exemple de proiecte finanțate prin politica de coeziune: - WAVE HUB – o soluție inovativă pentru energia regenerabilă (Anglia): http://ec.europa. eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/best- practices/united-kingdom/2458 - The Green Building Cluster – energizând clădirile într-un mod adecvat (Austria): http:// ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/pro- jects/austria/energising-buildings-the-right-way - Schema de renovare a clădirilor publice (Li- tuania): http://ec.europa.eu/regional_policy/index. cfm/en/projects/best-practices/lithuania/2114 Platforma inteligentă de specializare în energie: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p- energy
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • COSME: Fonduri nerambursabile pentru creștere competitivă și durabilă în secto- rul turismului Comisia Europeană a lansat o nouă cerere de pro- iecte prin programul COSME, în domeniul turismului. Teme principale: 1. creșterea fluxurilor turistice în extrase- zon pentru grupurile țintă: seniori și tineret (1.700.000 €); 2. diversificarea ofertei turistice europene prin promovarea produselor turistice tematice transnaționale (1.700.000 €); 3. sporirea accesibilității turistice – îmbunătă- țirea facilităților și serviciilor pentru turiștii cu nevoi speciale de acces (900.000 €). Beneficiari eligibili: entitățile publice și private constituite legal în țări ale UE sau participante la programul COSME și care sunt active în domeniile turism, tineret, seniori, persoane cu dizabilități, etc. Căutările de parteneri se pot face cu ajutorul bazei de date a CORDIS: http://cordis.europa.eu/ Parteneriatul de proiect trebuie să fie format din minimum 5 parteneri care provin din cel puțin 4 țări, pentru proiectele ce se înscriu în temele 1 și 2, și din cel puțin 2 țări pentru proiectele din tema 3. Bugetul alocat este de 4.300.000 €: - 250.000 € maximum/proiect - temele 1 și 2; - 125.000 €/proiect - tema 3. Se acordă cofinanțare de până la 75% din totalul costurilor eligibile. Comisia are în vedere să cofinanțeze 8 propuneri de proiecte. Proiectele se depun până la data de 30 iunie 2015 (orele 17.00 la Bruxelles). Detalii: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-to- ur-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustai- nable-growth-tourism-sector-0 • Granturi SEE: Programul de burse și co- operare inter-instituțională în domeniul învățământului superior Apelul actual se adresează universităților din România, pentru realizarea de Proiecte de coope- rare inter-instituțională. O universitate din România poate candida în nu- mele unui consorțiu format din cel puțin 3 instituții diferite, dintre care cel puțin una trebuie să fie o universitate dintr-unul din statele donatoare; ceilalți membri ai consorțiului pot proveni din statele dona- toare sau din România și pot fi universități sau insti- tute/centre de cercetare, ONG-uri, întreprinderi, etc. Bugetul disponibil în 2015 pentru Proiectele de cooperare inter-instituțională: 152.000 euro. Grantul alocat va fi de maximum 90% din totalul costurilor eligibile, restul va fi asigurat de consorțiu cu titlu de cofinanțare. Termen limită: 30.06.2015, ora 22 Detalii: http://www.see-burse.ro/pagina/inter- institutional_cooperation_projects • Programul de finanțare Fondul pentru Inovare Civică (FIC) FIC își propune să sprijine inițiative și acțiuni civice inovative ale organizațiilor neguvernamen- tale din România, responsabilizarea și creșterea participării active a cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității. Valoarea estimativă a finanțărilor acordate va fi de 60.000 lei/proiect. Proiectele pot fi în domeniile: - Mobilizarea și responsabilizarea cetățenilor; - Acțiuni de advocacy și monitorizare a instituțiilor/ autorităților publice; - Educație civică și implicarea copiilor și tinerilor în viața comunității. Termenul limită pentru depunerea Scrisorii de intenție este 3 iulie 2015, orele 16.00. Detalii: http://www.fdsc.ro/fondul-pentru-inovare-civica Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×