Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Preduzetnistvo biznis plan

7.235 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Preduzetnistvo biznis plan

 1. 1. Šta je biznis plan? Početni dokument koji služi za razgovor sa investitorima i finansijerima određenog poslovnog poduhvata. Sadrži prikaz stanja poslovnog procesa određenog preduzeća i osnovne elemente vezane za određeni poslovni poduhvat koji preduzeće želi da realizuje.
 2. 2. Šta je biznis plan?(nastavak) To nije klasičan planski dokument, kao što su godišnji i srednoročni planovi. Biznis plan se ne odnosi samo na preduzeće, već, pre svega na određeni poslovni poduhvat.
 3. 3. Odnos poslovnog plana i drugihplanskih elaborata U odnosu na studiju opravdanosti, znatno je manji i manje detaljan. Obično se kreira za period od 1-5 godina, za razliku od studije opravdanosti koja opisuje celokupan vek investicije. Dakle, Biznis plan ima više operativni karakter
 4. 4. Kada se kreira biznis plan? Kada preduzetnik otvara novu firmu. Kada se vrše ulaganja u novi pogon, rekonstrukciju postojećeg, proširenja proizvodnje, uvođenja novog ili poboljšanja postojećeg proizvoda. Kada preduzeće traži spoljne partnere.
 5. 5. Kada se kreira biznis plan?(nastavak) Kada se vrši ulaganje u oživljavanje proizvodnje preduzeća koje se nalazi u teškoćama. Kada preduzeće preduzima reorganizaciju. Kada preduzeće pokreće poslovni poduhvat, a nije u mogućnosti da ga samo finansira. Kada treba prodati određeno preduzeće ili deo preduzeća
 6. 6. Na koja pitanja biznis plan treba dapruži odgovor? Ko radi?  Koja je kompanija u pitanju? Šta radi?  Koji su proizvodi ili usluge u pitanju?  Da li se proizvod ili usluga može Za koga? prodati na tržištu?  Da li postoje proizvodne Kako? Čime? mogućnosti za relizaciju tih proizvoda ili usluga? Koliko to košta?  Kolika su finansijska sredstva potrebna za relizaciju poduhvata. Šta se time dobija?  Koji se rezultati očekuju?
 7. 7. Sadržaj biznis plana(uža verzija) (šira verzija) Rezime biznis plana Stanje kompanije  ko? Opis proizvoda ili usluga  šta? Plan marketinga  za koga? Plan proizvodnje  kako? Plan organizacije i kadrova Finansijski plan  sredstva Zaključak i predlog i rezultati?
 8. 8. Rezime biznis plana Osnovni elementi vezani za stanje preduzeća, proizvode i usluge, kraći rezultati marketing istraživanja, osnovni podaci o proizvodnom procesu . Na kraju rezimea osnovni podaci vezani za finansijski plan i predlog potreba za finansiranjem poduhvata
 9. 9. Stanje kompanije Ako je u pitanju postojeća kompanija prikazati sažeto  programske i tržišne aspekte,  tehnološku osnovu i proizvodne mogućnosti ,  raspoloživost prizvodnog, administrativnog i menadžerskog kadra Poseban deo ovog prikaza je vezan za ekonomsko- finansijko stanje kompanije. Prikazati:  osnovne ekonomsko-finansijske pokazatelje (ukupan prihod, troškove poslovanja, plate, produktivnost, rentabilnost, likvidnost...).  uvozno-izvozne bilanse kompanije,  dosadašnja ulaganja, zaduženost i kreditne obaveze.
 10. 10. Stanje kompanije(nastavak) Ako je u pitanju pokretanje novog preduzeća treba prikazati osnovne podatke o preduzetniku, njegovom dosadašnjem radu, realizovanim poslovima, mogućnostima kojima raspolaže ...
 11. 11. Opis proizvoda ili usluga Da li je pitanju novi ili poboljšani postojeći proizvod? Namena i svrha korišćenja proizvoda? Pitanja vezana za kvalitet, dizajn, pakovanje, način korišćenja ... Prednosti novog proizvoda u odnosu na postojeći Da li postoje konkurentski proizvodi? Supstituti po nameni i svrsi, kao i po ceni i kvalitetu.
 12. 12. Plan marketinga Izvršiti segmentaciju tržišta i odrediti ciljno tržište (domaće i međunarodno, uvoz supstituta) Određivanje potencijalnih kupaca. Defnisanje ciljnih grupa, njihov opis, karakteristike, ponašanje ... Detaljna analiza konkurencije (Na osnovu analize utvrditi dobre i loše strane konkurencije- osnova za konkurentsku utakmicu) Dati procenu tržišnog učešća kompanije, odnosno procenu mogućnosti prodaje. Ovo je ključni podatak. Određivanje strategije prodaje Određivanje prodajne cene Određivanje kanala distribucije
 13. 13. Plan proizvodnje Osnovni podaci o lokaciji proizvodnje. Kako i zašto je izbrana data lokacija (posebno ako je u pitanju novo postrojenje) Za nove kompanije dati prikaz potrebnog prostora (proizvodnog i administrativnog) Podatke o načinu izbora tehnologije Ako je u pitanju novi poduhvat dati specifikaciju potrebne opreme, mašina i uređaja i odakle će se nabaviti. Za postojeći poduhvat prikazati postojeće mašine.
 14. 14. Plan proizvodnje(nastavak) Defninisati porebne sirovine i materijale, i prikazati izvore i mogućnosti za njihovu nabavku Odrediti potrebnu radnu snagu za realizaciju datog poduhvata Definisati način obezbeđenja kvaliteta proizvoda i usluga Obraditi deo vezan za ekologiju
 15. 15. Plan organizacije i kadrova Ovaj deo plana prikazuje koliko je efikasno organizaovana firma i da li predviđeni menadžment tim može da ostvari planirane rezultate Dati prikaz načina na koji će firma biti organizovana (organizacionu šemu) Odrediti ukupan broj zaposlenih radnika i njihovu kvalifikacionu strukturu. (Posebno proizvodni i administrativni radnici.) Ako postoji potreba definisati potrebe za prekvalifikacijama, obukom itd. Posebno prikazati menadžersku strukturu Angažovanje spoljih konsultanata i eksperata
 16. 16. Finansijski plan Za postojeću kompaniju prikaz postignutih finansijskih rezultata u poslednjih par godina, radi ocenjivanja finansijskog položaja i sposobnosti kompanije. Za startovanje nove kompanije započinje se proračunom potrebnih sredstava. Planirani prihod. Troškovi poslovanja (materijalni, nematerijalni, amortizacija, plate...) Bilans stanja Bilans uspeha Finansijski tok projekta (ocena likvidnosti) Ocena projekta (PTR, MS, rok vraćanja)
 17. 17. Zaključak i predlog Zaključna razmatranja vezana za sve prethodne tačke Predlog za učešća investitora ili kreditora u realizaciji
 18. 18. Hvala na pažnji
 19. 19. Sadržaj biznis plana(šira verzija)  Uvod  Istraživanje i razvoj  Izvršni rezime  Plan proizvodnje  Opis kompanije ili  Plan organizacije i preduzetnika menadžmenta  Opis poduhvata  Finansijski plan  Opis proizvoda ili  Zahtevi za usluga finansiranjem  Analiza konkurencije  Plan primene  Plan marketinga i  Zaključak prodaje Povratak
 20. 20. Pokazatelji koji se koriste u oceniprojekta Prelomna tačka rentabilnosti (PTR) Margina sigurnosti (MS) Rok vraćanja
 21. 21. Prelomna tačka rentabilnosti(PTR)  PTR – prelomna tačka FT rentabilnostiPRT = VT  FT – fiksni troškovi 1−  VT – varijabilni UP troškovi  UP – ukupan prihod
 22. 22. Margina sigurnosti (MS) MS= (1 – Obim prodaje na PTR / Postojeći obim prodaje)*100%
 23. 23. Rok vraćanja t – rok vraćanja u godinama I t=  I – ukupna uložena sredstva NP  NP – godišnji neto efekat (neto priliv) od investicije

×