Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Slide bảo vệ đề cương luận văn Cao học

Slide bảo vệ Đề cương luận văn Cao học - UFM khóa 2-1

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Inicia sesión para ver los comentarios

Slide bảo vệ đề cương luận văn Cao học

  1. 1. ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SÁCH IN TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TP.HCM Sinh viên thực hiện: PHÍ VĂN ANH Giảng viên hướng dẫn: VS. TSKH. NGUYỄN VĂN ĐÁNG
  2. 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY  Lý do thực hiện đề tài  Mục tiêu nghiên cứu  Phương pháp, phạm vi, đối tượng nghiên cứu  Kết cấu luận văn  Cơ sở lý thuyết  Mô hình nghiên cứu & các giả thuyết nghiên cứu
  3. 3. LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  Internet & thiết bị di động ngày càng phổ biến (smartphone, tablet)  Xu hướng mua sắm, tiêu dùng mới: mua sắm qua mạng (83%), [ACNielsen, 2008]  Thị trường TMĐT ở Việt Nam đang phát triển [Báo cáo TMĐT 2013]. Người tiêu dùng (NTD) quen dần với việc mua sắm qua mạng  Rất nhiều các nghiên cứu trong & ngoài nước về đề tài «Hành vi mua sắm qua mạng», nhưng hầu hết chưa cụ thể ở một ngành hàng riêng lẻ nào.  Ngành sách in chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam, mặc dù chiếm tỷ lệ 26% trong số sản phẩm NTD chọn mua tại Việt Nam [Báo cáo TMĐT 2013], và 67% ở thế giới [Walker Sand’s Future Retail Study].
  4. 4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Xây dựng thang đo các nhân tố  Xây dựng mô hình nghiên cứu  Kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ giữa các nhân tố với ý định mua sách in trực tuyến  Đề xuất các khuyến nghị quản trị
  5. 5. PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  Đối tượng khảo sát: Ý định mua sách in trực tuyến  Đối tượng lấy dữ liệu: người tiêu dùng đã, hoặc chưa mua sách in trực tuyến tại TP.HCM, tuổi từ 18 – 50  Phạm vi khảo sát: Thành phố Hồ Chí Minh  Phương pháp nghiên cứu:  Nghiên cứu sơ bộ: phương pháp định tính (nhóm tập trung) + phương pháp định lượng (phỏng vấn qua điện thoại, thư điện tử)  Nghiên cứu chính thức: phương pháp định lượng (bảng hỏi)  Thời gian nghiên cứu: 06/2014 – 10/2014
  6. 6. KẾT CẤU LUẬN VĂN  CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ
  7. 7. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  THUYẾT HÀNH ĐỘNG HỢP LÝ  Ajzen (1999)  THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH  Ajzen (1999)  MÔ HÌNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ (TAM)  Đặng (2010), Hoàng (2011), Moon (2008)  THUYẾT NHẬN THỨC RỦI RO  Hoàng (2011), …
  8. 8. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

×