Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Competencia Galego - N2

97 visualizaciones

Publicado el

Primer capítulo gratis do manual de competencia clave "Competencia Galego N2". O dominio da lingua galega non se consegue a partires de empregala diariamente, se non que hai que saber manexarse en múltiples situacións que che axudarán a sentir cómodo co seu uso.
Por iso, este manual presenta algúns aspectos que seguramente descoñecías sobre este idioma, de xeito que aprenderás, entre outras cousas, a:
• Expresarte oralmente de xeito adecuado, recoñecendo as variedades lingüísticas que hai ó teu carón.
• Tomar apuntes durante unha conferencia ou calquera outro tipo de exposición oral.
• Participar de xeito ordenado e educado en discusións, tomando notas se así o precisas.
• Comprender textos en galego grazas a técnicas como a do subliñado e do esquema.
• Redactar textos sen errores ortográficos e respectando as estruturas de cada tipo.
Polo tanto, se estás preparado, imos comezar a melloras as túas capacidades en lingua galega.

Consegue o manual completo "Competencia Galego - N2" na páxina web de Certia Editorial: http://ow.ly/XdIc30opsFL

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Competencia Galego - N2

 1. 1. 2 Competencia Clave - Galego N2. 2019 Certia Editorial, Pontevedra Tel. 986869606 www.certiaeditorial.com Impreso en España - Printed in Spain Dereitos Reservados 2019, respeto á primeira edición en galego, por Certia Editorial. Certia Editorial incorporou na elaboración deste material didáctico citas e referencias de obras de divulgación e cumpliu todolos requisitos establecidos pola Lei de Propiedade Intelectual. Polos posibles erros e omisións, escusase previamente e está disposta a introducir as correccións pertinentes en próximas edicións e reimpresións. ISBN: 978-84-17328-25-2 Depósito legal: PO 223-2019 Autor: Eva Alcaide Gómez Editor: Cenepo Consult Formato: 170 x 240 mm 112 páxinas. Non se permite a reprodución total ou parcial deste libro, nin o seu tratamento informático, nin a transmisión de ningunha forma ou por calquera medio, sexa electrónico, mecánico, por fotocopia, por rexistro ou outros métodos, sen o permiso previo e por escrito dos titulares do Copyright. Fonte da fotografía portada: Pixabay, autoriza a copiar, distribuir, comunicar publicamente a obra e adaptar o traballo.
 2. 2. 3 INTRODUCCIÓN............................................................................................................7 1. EXPRESIÓN ORAL EN DIFERENTES AMBIENTES................................................9 1.1. Identificación das variedades sociais da lingua (estándar coloquial, culta, vulgar) e diferenciación dalgunhas características básicas da lingua usada nos contextos familiar e profesional............................................................................................................ 11 1.2. Identificación dalgunhas características dos códigos oral e escrito............................. 13 1.3. Toma de notas durante a exposición oral dun tema.................................................. 14 1.4. Identificación en producións orais sinxelas dos feitos expostos e das opinións.......... 16 1.5. Busca de palabras en dicionarios utilizando a orde alfabética.................................... 18 1.6. Resumo................................................................................................................... 19 1.7. Actividades.............................................................................................................. 21 2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS...............................................................23 2.1. Comprensión de textos sinxelos escritos, usando a técnica do subliñado, distinguindo as ideas principais das secundarias e diferenciando a información das opinións........ 26 2.2. Redacción do esquema correspondente (esquema enumerativo ou cadro esquemático ou sinóptico) coas ideas principais do texto, ordenadas adecuadamente................... 27 2.3. Recoñecemento e uso das normas básicas da ortografía da palabra (b/v, h/--, c/qu) na redacción dos textos................................................................................................. 29 2.4. Resumo................................................................................................................... 31 2.5. Actividades.............................................................................................................. 33 Índice
 3. 3. 4 3. DISCUSIÓN E DEBATE ............................................................................................35 3.1. Participación ordenada en discusións e debates respectando as normas de cortesía na comunicación oral................................................................................................... 38 3.2. Toma de notas durante a exposición oral dun tema. Ordenación das mesmas e expresión oral dun resumo das ideas principais........................................................................ 40 3.3. .Uso dun procesador de textos para escribir e corrixir despois cun corrector ortográfico.............................................................................................................. 41 3.4. Resumo................................................................................................................... 45 3.5. Actividades.............................................................................................................. 47 4. REDACCIÓN DUN TEXTO EXPOSITIVO..............................................................49 4.1. Redacción de textos escritos sinxelos con coherencia, cohesión e corrección ortográfica, dando antes os pasos previos para a súa elaboración: selección de ideas previas e elaboración dun esquema ordenado........................................................... 51 4.2. Uso de mecanismos sinxelos para evitar repeticións innecesarias: uso de sinónimos e de pronomes............................................................................................................ 56 4.3. Resumo................................................................................................................... 59 4.4. Actividades............................................................................................................. 61 5. REDACCIÓN DUN TEXTO CON OPINIÓNS PROPIAS E RESUMO...................63 5.1. Identificación en textos escritos sinxelos das ideas principais e das secundarias e uso da técnica do subliñado................................................................................................ 65 5.2. Redacción clara e ordenada dun resumo coas ideas fundamentais do texto............... 67 5.3. Identificación das características dos textos argumentativos...................................... 68 5.4. Uso de conectores de orde e causa............................................................................ 69 5.5. Redacción de textos argumentativos: xerar ideas, ordenalas, redactalas..................... 69 5.6. Resumo................................................................................................................... 73 5.7. Actividades.............................................................................................................. 75
 4. 4. 5 6. RESUMO FINAL........................................................................................................ 77 7. AVALIACIÓN POR TEMAS....................................................................................... 79 8. AVALIACIÓNFINAL.................................................................................................. 81 9. SOLUCIÓNS.............................................................................................................. 83 9.1. Tema 1.................................................................................................................... 83 9.2. Tema 2.................................................................................................................... 84 9.3. Tema 3.................................................................................................................... 86 9.4. Tema 4.................................................................................................................... 87 9.5. Tema 5.................................................................................................................... 89 9.6. Solucións avaliacións por temas............................................................................... 89 9.7. Solucións avaliación final......................................................................................... 91 10. BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................... 95 11. ANEXO GRAMATICAL........................................................................................... 97
 5. 5. 7 O dominio da lingua galega non se consegue a partires de empregala diariamente, se non que hai que saber manexarse en múltiples situacións que che axudarán a sentir cómodo co seu uso. Por iso, este manual presenta algúns aspectos que seguramente descoñecías sobre este idioma, de xeito que aprenderás, entre outras cousas, a: • Expresarte oralmente de xeito adecuado, recoñecendo as variedades lingüísticas que hai ó teu carón. • Tomar apuntes durante unha conferencia ou calquera outro tipo de exposición oral. • Participar de xeito ordenado e educado en discusións, tomando notas se así o precisas. • Comprender textos en galego grazas a técnicas como a do subliñado e do esquema. • Redactar textos sen errores ortográficos e respectando as estruturas de cada tipo. Polo tanto, se estás preparado, imos comezar a melloras as túas capacidades en lingua galega. Introducción
 6. 6. debido al contacto con otros dialectos y lenguas propias. La antigua colonia inglesa de la India es un caso peculiar con muchas lenguas reconocidas y numerosos dialectos, según las regiones el inglés es o no cooficial con el hindi o con las lenguas propias de esa zona del país. Este breve recorrido por el inglés en el mundo nos muestra las múltiples culturas e influencias que se mezclan con la lengua inglesa dotándola de vocabulario y estructuras diferentes y, en suma, enriqueciéndola como lengua viva que es. Dentro de este apartado debemos hacer referencia a la utilización de los diferentes registros adecuados al contexto, formal o informal en el que nos encontremos, al interlocutor y la intención comunicativa, al canal de comunicación y al soporte, es decir, adecuar el registro a los diferentes elementos de la comunicación. Volveremos sobre ello en otros apartados. Un contexto laboral, profesional, personal, social, etc. requerirá un registro formal o informal según en cúal de ellos nos encontremos. Quien sea nuestro interlocutor o interlocutores nos exigirá modificar nuestro registro para adaptarnos a ellos, tal y como ocurre con la intención comunicativa, claramente no será lo mismo una comunicación con intención de convencer a un posible cliente que a un conocido, o que nos encontremos en una conversación de carácter más familiar o afectivo. En lo relativo a los canales de comunicación o soportes por los que se transmite la información nos encontramos con claras diferencias si son medios de comunicación interpersonales como radio, televisión, etc. que se dirigen a receptores genéricos y muy amplios, o canales personales más directos como el teléfono o cualquier comunicación dirécta como videollamada, en persona, etc. Actualmente la comunicación cuenta con canales interactivos en los que las partes pueden interactuar durante el proceso comunicativo, de forma muy ágil y próxima, el ejemplo más claro son las redes sociales. En todos los casos adaptaremos los registros para que la comunicación se produzca de forma adecuada para todas las partes. 1.5. Profundización en los elementos culturales más relevantes: similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua inglesa y de la propia Las diferentes culturas de habla inglesa tienen costumbres, valores, creencias y comportamientos que pueden coincidir o diferenciarse mucho de los nuestros. Es Competencia Clave - Gallego N2 9 - Expresión oral en diferentes ambientes - 1
 7. 7. Competencia Clave - Gallego N2 11 Cada persoa exprésase dun xeito determinado. E non só en referencia a outras persoas, se non tamén referíndose ó contexto, xa que a nosa fala varía en función de onde nos atopemos, de con quen esteamos a falar, etc. É dicir, non falamos igual cando nos diriximos a un amigo nunha festa que cando falamos co noso xefe nunha reunión. A este tipo de cambios que realizamos á hora de falar, e que crean xeitos de falar diferentes, chamámolos variedades lingüísticas. Ó contrario do que poida parecer, estas variedades danlle riqueza expresiva á linguaxe humana, xa que crean xeitos distintos de falar, polo que a lingua énchese de detalles e sutilezas diferentes. Dentro dasvariedades podemos distinguir entre: • Variedades xeográficas: diferenzas que existen na fala dependendo do lugar no que nos situemos xeograficamente (norte de Galiza, sur, etc.). • Variedades históricas: cambios que sufre a lingua co paso do tempo e ó longo da historia (non falamos igual nós que os nosos avós, por exemplo). • Variedades sociais: dependendo do nivel cultural do falante, a lingua variará na forma, no léxico, etc. • Variedades situacionais: cambiamos o xeito de falar dependendo da situación na que nos atopemos (o que xa comentamos ó falar cun amigo ou con noso xefe). Ó falar de variedades, tamén falamos de cambio de rexistro, que é o proceso que levamos a cabo para cambiar de forma de falar dependendo da situación ou contexto. Estes cambios de rexistro poden deberse a diferentes factores, tales como sexo, idade, nivel sociocultural, etc. Se xuntamos todos estes factores, podemos distinguir entre diferentes niveis ou variedades socias, os cales estudaremos no seguinte apartado. 1.1. IDENTIFICACIÓN DAS VARIEDADES SOCIAIS DA LINGUA (ESTÁNDAR COLOQUIAL, CULTA, VULGAR) E DIFERENCIACIÓN DALGUNHAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA LINGUA USADA NOS CONTEXTOS FAMILIAR E PROFESIONAL O nivel estándar é o que está adaptado ó que a norma do idioma esixe, é dicir, é unha variedade que segue a normativa ditada polas gramáticas, a ortografía, etc. dunha lingua. Polo tanto, é o nivel que se emprega en medios de comunicación, no ensino, etc.
 8. 8. Competencia Clave - Gallego N212 Poderíase dicir que esta variedades é o punto de referencia para os falantes, xa que así saberán como deben falar adecuadamente, que palabras son incorrectas, etc. O nivel coloquial é o que empregamos no día a día en ámbitos das familias, de ocio, etc. É un nivel cargado de expresividades, xa que ó empregalo diariamente, os falantes enchémolo de dinamismo grazas ó emprego de diminutivos e aumentativos, frases feitas, etc. A variedade culta é o nivel máis alto en canto a corrección lingüística. É, polo tanto, o que se emprega en situacións formais nas que non procede facer uso doutro nivel, xa que quedarían por debaixo do que se require. Neste caso, empréganse de xeito preciso todos los recursos lingüísticos (léxico, sintaxe, morfoloxía, fonética, etc.) e, ademais, o léxico é preciso, abundando así o emprego de tecnicismos. Cando se emprega este nivel non se admiten nin vulgarismos nin palabras malsoantes. Finalmente, o nivel vulgar. Esta variedade é a que está máis afastado do estándar. É empregado polas clases socias máis baixas, ben por no dárense conta o ben porque descoñecen o uso correcto (falta de escolarización, carencias no ensino, etc.). Neste nivel, abundan as palabras comodín como consecuencia da pobreza léxica (escaseza de vocabulario), así como vulgarismos, castelanismos e palabras malsoantes. Así pois, tras repasar todos os niveis, podemos asegurar que no ámbito familiar emprégase o nivel coloquial, cargado de expresións (non me digas?, meu Deus, etc.), de diminutivos (homiño) e aumentativos (torpón) e frases feitas (non sexa o demo) que axudan a mostrar de xeito máis expresivo as emocións e o que se quere transmitir. Pola contra, no ámbito profesional, botaremos man do nivel culto, empregando a sintaxe composta unindo as oracións con nexos (aínda que, xa que logo, etc.) e facendo uso dun léxico máis técnico e específico (adecuado a cada contexto). Neste rexistro non se empregan as palabras comodín dada a amplitude léxica da que dispón a lingua e non se admiten vulgarismos. A continuación tes un cadro no que se establecen as diferenzas entre a lingua familiar e a profesional ao centrarmos nas súas características: Ámbito familiar Ámbito profesional Inclúe apócopes ou acurtamentos de palabras. Fixo un ramo pra súa nai. Empréganse palabras relacionadas co campo profesional e que serán comprendidas polos demais profesionais do ámbito.
 9. 9. Competencia Clave - Gallego N2 13 Emprego de termos imprecisos. Recolleu o lixo co couso ese, ten un chisme para facer iso. Cada elemento ó que se hai referencia é nomeado adecuadamente, xa sexan aparellos, órganos, etc. Emprego de onomatopeias. Non oh! Eu xa o sabía! E choraba ai! Que dor! No discurso non se fai uso de palabras comodín ou onomatopeas. Emprego de muletiñas. Enfadouse en plan de verdade. Eu non dixen iso, sabes? É unha linguaxe cargada de tecnicismos e palabras que non se empregan de xeito cotián. Pódense atopar os seus significados en dicionarios especializados. Emprego de artigos antes dos nomes propios. A Xulia contoume todo o que pasou. Considérase tamén unha linguaxe espontánea, xa que os profesionais que a empregan están acostumados ó léxico, termos, etc. Emprego de exaxeracións. Choveu tanto que case morro afogado. O obxectivo final supón a transmisión dunha información relevante. Desorden nas construcións das oracións. E entón díxenlle, porque xa falara con el miña nai o día que foran xuntos a praia, e díxenlle que non podía ir. A pesares de ser espontánea, a linguaxe profesional encádrase dentro do rexistro formal. Na pronuncia, o ton e a pronunciación son relaxadas e varían constantemente. As oracións son completas e a comunicación é obxectiva. 1.2. IDENTIFICACIÓN DALGUNHAS CARACTERÍSTICAS DOS CÓDIGOS ORAL E ESCRITO Os seres humanos, e tamén outras especies animais, empregamos un código para comunicarnos. Este non é máis que a linguaxe que utilizamos para poder transmitir unha mensaxe. O código pode ser lingüístico (oral ou escrito) ou non lingüístico (como por exemplo os sinais de tráfico). Así pois, o código lingüístico pódese dividir en dous grupos e cada un ten as súas características e propiedades. A saber:
 10. 10. Competencia Clave - Gallego N214 Código Características Oral • Percíbese a través do oído e transmítese a través de sons. • Non podemos modificar o texto transmitido, pero si se pode rectificar. • A mensaxe non permanece no tempo. • É máis natural e espontánea. • Presta menos atención á gramática ou ó léxico. Escrito • Transmítese a través dun código escrito (a escritura) e percíbese a través da vista (lectura). • O texto pode modificarse tantas veces como se queira antes de ser exposto. • A mensaxe permanece no tempo, xa que a plataforma pola que se transmite é física. • Ten unha preparación previa, o que fai que a mensaxe poida ser máis traballada. • Emprega unha sintaxe complexa e un vocabulario máis elaborado. Polo tanto, non é o mesmo a transmisión nin a recepción dunha mensaxe pola vía oral que pola vía escrita. 1.3. TOMA DE NOTAS DURANTE A EXPOSICIÓN ORAL DUN TEMA Cando se asiste a una exposición oral (coloquio, conferencia, etc.) poderás ter a necesidade de tomar apuntamentos ou notas para consultalos noutro momento. Ao seres unha exposición oral, esta tarefa pode parecerche complicada. Sen embargo, aquí imos deixarte unha serie de consellos para que sexa máis sinxelo: • Non trates de apuntar todo o que se di. Se o intentas, verás que é tarefa imposible, xa que a fala transcorre moito máis rápida que a escrita. Así pois, anota as ideas principais do que se está a dicir, facendo énfase no que te pareza máis importante. Os detalles non son necesarios. • Fai uso das abreviaturas. Estas poden ser coñecidas por todos (escribir «q» en lugar de que) o podes inventalas ti. Ten en conta que, de seres necesario, despois poderás pasar a limpo eses apuntamentos e escribires todo correctamente. Sen embargo, no momento, empregar estas abreviaturas pódete axudar a non perderes tanto tempo.
 11. 11. Competencia Clave - Gallego N2 15 • Separa as ideas en parágrafos. Procura prestares atención mentres a persoa fala por se hai algún cambio de tema. De seres así, cambia de parágrafo para saber que comeza un concepto ou idea novos. • Se nalgún momento perdes o hilo porque te distraes, non te preocupes. Retoma os apuntamentos en canto podas e segue escribindo. • Se o consideras necesario, podes subliñar as ideas importantes para saber no que tes que prestar máis atención. • Pon números nas follas para saber a orde que levan os apuntamentos. Isto non é necesario se empregas un caderno. • Se na charla hai unha presentación que complementa o que a persoa está contando, trata de copiar os encabezados ou títulos, así o terás todo ordenado e seguindo a estrutura do propio conferenciante. • Cando se dan casos concretos ou exemplos podes copialos ou non. Sen embargo, poden resultar útiles para despois, xa que ó mellor axúdante na comprensión da teoría. Non é necesario que apuntes todo o caso, pero si algo que che axude a recordar (por exemplo, podes anotar na marxe: «caso do home que chegou a casa e estaba todo revolto». Con esta pequena referencia xa lémbraste do caso ó completo e non é necesario copialo enteiro). • Cando algún concepto ou idea non te quede claro, faille unha marca. Deste xeito, no apartado de preguntas, poderás volver rapidamente sobre el sen perder o tempo buscando entre os apuntamentos. • No caso de que haxa descansos ou pausas, aproveita para revisar as túas notas. Así, poderás ver se falta algunha cousa, poderás pedir axuda a algún compañeiro para completar ocos que deixaches en branco, etc. • Haberá casos que será máis sinxelo facer un diagrama ou esquema. Non dubides en empregalos cando así sexa. Son máis rápidos, concisos e ocupan menos espazo. Se queres practicar na toma de apuntamentos, o meu consello é que escollas en YouTube (u calquera outra plataforma de vídeos ou podcasts) unha conferencia de calquera tema, a reproduzas, e tomes notas sen pausala. Verás que ó principio é un pouco complicado, xa que da a sensación de que non da tempo a copiar nada. Pero xa verás como practicando, cada vez van saíndo mellor. Ten paciencia e que os nervios non te gañen.
 12. 12. Competencia Clave - Gallego N216 1.4. IDENTIFICACIÓN EN PRODUCIÓNS ORAIS SINXELAS DOS FEITOS EXPOSTOS E DAS OPINIÓNS Un feito refírese a unha situación real, obxectiva e que todos apreciamos da mesma maneira (por exemplo, é un feito que a Terra é redonda, que estás lendo un manual de lingua galega e que estás respirando). Ademais, ten en conta que un feito pode comprobarse empiricamente, xa que é unha realidade. Debes ter en conta tamén que poden existir feitos reais (Madrid é a capital de España) ou feitos falsos (Barcelona é a capital de España). Isto pode ocorrer porque non se coñece a realidade ou porque non se comprobou a veracidade dos feitos. Sen embargo, dicir que Barcelona é a capital de España, non pode considerarse unha opinión, xa que é unha realidade que podemos comprobar (e constatar que é falsa). Pola contra, unha opinión é algo subxectivo que se pensa a partires dunha situación, de xeito que cada persoa poderá ter percepcións diferentes (por exemplo, é unha opinión dicir que a calor é moi molesta ou que a cor vermella é a máis bonita de todas). De feito, as opinións poden ser moi diferentes dunha persoa a outra, polo que pode dar lugar a debates e/ou discusións. Neste caso, e ó contrario do que ocorre cos feitos, non hai opción de comprobación, xa que o factor subxectividade (é dicir, a percepción persoal) non pode comprobarse de ningún xeito. Ademais, tampouco existen opinións reais ou falsas, xa que cada quen terá a súa propia. O que si pode ocorrer é que esteas de acordo o non ca sentencia (por exemplo, se digo que París é unha cidade acolledora, poderás dicir que si estás de acordo ou, pola contra, dicir que a ti non cho parece). Tamén pode ocorrer que feitos e opinións conflúan nunha mesma frase. Por exemplo: cando estudei secundaria, tiña unha profesora de 60 anos chamada Dorinda que explicaba de marabilla as matemáticas. Así pois, ter unha profesora de 60 anos chamada Dorinda é un feito (pódese comprobar e aporta unha información obxectiva), mentres que explicaba de marabilla as matemáticas é unha opinión (aporta información subxectiva e, ademais, pode que outra persoa non estea de acordo). Así pois, á hora de valorar se nun texto oral estase facendo referencia a un feito ou a unha opinión, deberás ter en conta o factor obxectividade ou subxectividade, e analizar o que se di para poder identificalo dun xeito ou doutro. Lembra que poden ir mesturados nunha mesma oración, polo que deberás permanecer atento para non confundirte. Ademais, durante unha exposición oral trátanse diversidade de aspectos dun tema, xa que o normal é que cada exposición preste atención a un núcleo o común (o tema) analizado desde diferentes aspectos. Por exemplo, imaxina que asistes a unha conferencia sobre o cambio climático. A pesares de que este é o tema central, a exposición podería dividirse nas seguintes partes:
 13. 13. Competencia Clave - Gallego N2 17 • Introdución: presentación do conferenciante e do tema. É a parte inicial. A persoa que está a falar vai contar algún dato relevante sobre a súa vida e aportará a información que considere relevante sobre o que vai tratar. Ademais, presentará o tema de xeito que podamos facernos unha idea dos conceptos que vai tratar. • Causas do cambio climático. Nesta parte ocuparase de comentar os motivos que provocan o cambio climático, pondo exemplos se o considerase oportuno. • Consecuencias do cambio climático. Aquí fará o mesmo que na parte anterior pero falando sobre as consecuencias. • Posibles solucións. Neste apartado, o conferenciante aportará as que el considera as solucións para dito problema. • Preguntas e respostas. Finalmente, os asistentes poderán preguntar o que consideren necesario e o conferenciante dará as respostas oportunas. Como podes comprobar, a conferencia ten unha orde lóxica para que a exposición sexa clara e ordenada e para que, ademais, os asistentes poidan seguila sen perderse. Deste xeito, non alternará os apartados entre si nin introducirá cousas que non teñan relación co tema. Ás veces poderás asistir a charlas nas que haberá como apoio unha presentación ou algún tipo de axuda dixital á que o conferenciante irá facendo referencia e na que aparecen os apartados e os puntos máis importantes da exposición. Deste xeito, é máis sinxelo ter un control do que están a contar e, ademais, axuda a centrarte se por calquera cousa perdiches o fío. Sen embargo, tamén pode ocorrer que non haxa tal presentación e que precises coñecer os diferentes apartados dunha presentación. Para iso, podes ter en conta os seguintes aspectos: • Cando haxa un cambio de tema, a persoa que está a falar modifica o ton da súa voz, indicando así que finalizou unha parte e que vai iniciar outra. • Tamén fanse comentarios con respecto ós cambios de temática. Por exemplo: «e agora imos falar das causas que provocan este cambio climático». • Empréganse conectores que axudan a estruturar a charla: como consecuencia, por un lado, en conclusión, etc.
 14. 14. Competencia Clave - Gallego N218 Non esquezas que se é necesario, podes preguntar as túas dúbidas no momento indicado para así poder resolver calquera cuestión que consideres necesaria. O mesmo ocorre cas opinións. A persoa que está a falar incluirá certas estruturas para deixar claro cal é a súa achega persoal e subxectiva. Por exemplo: «eu penso que o cambio climático podería evitarse se...», «na miña opinión este non é un problema demasiado grave xa que...», etc. 1.5. BUSCA DE PALABRAS EN DICIONARIOS UTILIZANDO A ORDE ALFABÉTICA En primeiro lugar, imos ver cal é o alfabeto galego: Esas son as letras que conforman o galego. E esa é a súa orde. Isto é, cando queiras buscar unha palabra nun dicionario, deberás telo en conta para poder atopala. Así pois, a orde alfabética será sempre a mesma, polo que á hora de buscar unha palabra deberás empregar sempre esa orde. Imos explicar isto cun exemplo. Imaxina que tes que buscar a palabra «esquema». Comezarás buscando o «e» no dicionario e, de seguido e dentro do propio apartado desa letra, buscarás o «s», o cal atópase entre o «r» e o «t». Unha vez que xa tes localizado o grupo «es», levarás a cabo o mesmo proceso de antes para buscar a seguinte letra. Neste caso, hai que buscar o «q», que atópase entre o «p» e o «r». Deste xeito, xa tes o grupo «esqu». Repite o proceso ata o final da palabra para poder localizala. Ó principio seguro que te resulta unha tarefa complicada e moi enrevesada, xa que tes que ir movendo follas e buscando con atención. Sen embargo, cá práctica, verás que é moi sinxelo. O mellor consello que podo darte é que teñas moi claro o alfabeto, pois se tes dúbidas nel, terás moitos máis problemas para atopar a palabra e tardarás moito máis.
 15. 15. Competencia Clave - Gallego N2 19 Ó longo desta unidade estudamos a lingua oral en diferentes ámbitos, aprendendo as diferentes variedades nas que podemos centrarnos á hora de estudala, e centrándonos nas variedades sociais. Ademais, tamén vimos a mellor maneira de tratar un texto oral en canto a anotacións refírese, así como a identificación das partes dunha exposición oral. Finalmente, e apartado un pouco do tema oral, aprendemos como buscar palabras nun dicionario tendo en conta a orde alfabética das letras. Resumo
 16. 16. Competencia Clave - Gallego N2 21 1. Identifica o nivel ó que pertence cada unha destas oracións: - No conflito armado non faleceu ningún civil. - Menos mal que non morreu ninguén na guerra. - Non hai que lamentar ningunha morte na guerra. - Oes, seica non morreu ninguién na guerra esa. 2. Busca as seguintes palabras no dicionario: brétema, foliada, meigallo, néboa, lembranza, morriña, saudade, cóxegas, agarimo. 3. Comenta se as seguintes sentencias son feitos ou opinións: a. Se non chegamos a tempo, perderemos o bus. b. Ese bar resérvase o dereito de admisión. c. As entradas custaron 7 euros. d. As entradas foron moi baratas. Actividades

×