Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

New pm of cambodia

566 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

New pm of cambodia

 1. 1. ើ ា ី មីត នរណានឹងក្លយជានាយករដ្ឋមន្រនតថ្របស់ប្បតេសកមពជាតៅតេលឆាប់ៗខាងមុខតនេះ? ុក្នុងចំណោមទាហនខ្មែរខ្មែរក្ក្ហមណៅភូមិភាគបូព ៊ា ៌ា ខ្ែលបានរត់ណៅក្បណេសយួនណៅឆាំំ១៩៧៨ណ ន ោះ គឺសុេធខ្តែឹងទាំងអស់ថាហ៊ាុន-ោល់ណៅហ៊ាុន-ខ្សន មានក្បពនធរចណហើយណ្ោះអនក្ស្សីជិន-ចំោន ួ ែ និងមានក្ូនក្បុសមួយណ្ោះហ៊ាុន-តូ។ តាមសមតីណោក្េីក្បឹក្ាមាក្់របស់ហ៊ាុន-ខ្សន ែ ន(សុំមិនបណចញណ្ោះ) អតីតជាអងគរក្ស េ ែ និងជានិរសាររបស់ហ៊ាុន-ខ្សនបានបញ្ជក្់ថាក្នុងណពលខ្ែលរត់ណៅយួនណ ា ោះគឺរបគាត់ជាអនក្ជួយហ៊ាន-ខ្សនបី ូ ុណោក្ហ៊ាុន-តូ រត់កាត់េឹក្ណែើមបីរត់ចូលក្បណេសយួន និងណគចណចញពីការក្បមាញ់របស់ទាហនខ្មែរក្ក្ហមខ្ែលមាននិ ន ការណៅរក្ណោក្បុល-ពត។ ៊ា ណៅណពលមលោះ ហ៊ាន-ខ្សន ុ រត់មិនរួចណ ោះ រូបគាត់ក្៍បានជួយណអៀវហ៊ាុន-ខ្សន រត់ ខ្ែមណេៀត។ ណោក្េីក្បឹក្ាបានបញ្ជក្់ េ ណេៀតថា៖‹‹រូបគាត់មិនខ្ែលសាល់សមមិតត គ ប៊ាុន-រនី និងណោក្ហ៊ាុន-មាខ្ែត ណសាោះ ណ ើយ ណេើបខ្តណៅចុងឆាំំ១៩៧៨ស្សាប់ខ្ត ែ 1
 2. 2. ហ៊ាុន-ខ្សន បានក្បាប់គាត់ណោយណៅសមមិតណងវៀង-េីណេើឬសាមណហៀងថា ត ៊ាជាសមមិតប៊ាុន-រនី ត និងណៅក្ូនក្បុសរបស់ប៊ាុន-រនីថាជាហ៊ាុន-មាខ្ែត។ណោក្េីក្បឹក្ាមានការស្សឡំងកាំងជាខ្ំង ល ណក្ពោះរូបគាត់មិនខ្ែលសាល់ គណក្ែងក្បុសណ្ោះហ៊ាន-មាខ្ែតណសាោះក្នុងណពលខ្ែលណោក្ណ្វើជាអងគរក្ស ែ ុ និងនិរសាររបស់ហ៊ាុនខ្សនណ ោះ (កាលណ ោះហ៊ាុន-ខ្សន ជាណមបញ្ជការជាន់មពស់ ាមាក្់របស់ខ្មែរក្ក្ហមណៅភូមិភាគបូពណក្កាមការែឹក្ ន ៌ា ំរបស់ណោក្ណសា-ភឹម)ស្សាប់ខ្តហ៊ាុន-ខ្សន តំរវណោយរូបណោក្ណៅហ៊ាុន-មាខ្ែត ូ ជាក្ូនក្បុសរបស់គាត់(ហ៊ាុន-ខ្សន) ណហើយណោក្េីក្បឹក្ាក្៏សួរហ៊ាុន-ខ្សនវ ិញថា៖ ចុោះណោយគាត់ណៅហ៊ាន-តូយងណមច? ុ ហ៊ាន-ខ្សនបានណ្លើយថាក្តូវណៅហ៊ាុន-តូ ុថាជាក្ែួយ(ហ៊ាុន-ខ្សនវ ិញ)។ ចំខ្ែក្ណោក្ខ្បន-សុវែណ អតីតជា យក្រែឋមន្រនតីខ្មែរ របបសាធារែរែឋក្បជាមានិតក្មពជាពីឆាំំ១៩៧៩ ែល់ថ្ែៃេី៥ ខ្ម្នូ ឆាំំ១៩៨១ណៅ ុ ន នក្នុងជំ ន់យួន្នពនស្សុក្ខ្មែរ,ខ្ែលសម័យណ ល ោះណោក្ខ្បនសុវែណក្តូវបានណៅថា‹‹អគគណលខ្្ិការបក្សក្បជាជនបែិវតតន៏ក្មពុជាសអីណគណ ោះ!››។ ណោក្ខ្បន-សុវែណ បានបញ្ជក្់ថាណោក្ ា ជាអនក្ជួយែូរណ្ោះសមមិតសាម-ហង ែ ត ៊ា ៊ា មក្ជាសមមិតប៊ាុន-រនី ត និងបានែូរណ្ោះ ែ ក្ូនក្បុសរបស់សមមិតប៊ាុន-រនី ត ជាមួយ សមមិតណ ត -ែឹក្ែ(Lê Đức Thọ)មក្ ជាហ៊ាុន-មាខ្ែត។សូមបញ្ចក់ថាមុនពេលដែលរដ្ឋភិបាលក្កុងហាណយពលើកកងទ័ េយួនជាង ា ា ូ២០០.០០០នាក់ វាយលុកចូលឈ្លនពានក្បពទសកមពុជាពៅថ្ងៃទី២៥ដែធ្នូឆាំ្ ា ន១៩៧៨ពនាោះ, ពោកពេ-ែឹកងូ (Lê Đức Thọ)បានមានពសនហាលួច 2
 3. 3. ោក់ជាមួយសមមិត្ពងវៀង-ទីពទើ(សាម-ហាង)រហូត្ែល់បានកូនមួយដែលមាន ត ៊ាក្ត្ូវបានពៅថាពោកហ៊ាុន-មា៉ា ដណត្នាពេលបចាុបបននពនោះ ពហើយក្ត្ូវបានថាក់ពលើត្្រវពោយពងវៀង-ទីពទើ ពធ្វើជាក្បេនធហ៊ាុនដសន។ ន ូ សមមិត្តពងវៀងទីពទើពៅសាម-ហាង ៊ា អត្ីត្ជាក្បធានចារនារ ីយួនក្បចា្ពៅក្បពទសដែែរ និងជាស្សីក្ណាន់របស់ពោក ពេ-ែឹកង(Lê Đức Thọ)។ពោកពេែឹកងូបានបង្កត្់េូជ ា ហ៊ាុនមា៉ា ដណត្គឺជាកូន សាម-ហាងជាស្សីក្ណាន់ ៊ាជាមួយស្សីក្ណាន់របស់គាត្់ ោេូ ជចថ្ក្ងពេែឹកងូ របស់ពោកពេែឹកងូ,ក្ត្ូវពឈ្លោះសាមហាងបានកូនក្បុស ែ ៊ា ជាមួយនឹងសាមហាង ៊ា បានក្បគល់ពៅពោយោសត្វមាក់ពឈ្លោះហ៊ាុនមា៉ា ដណត្។ ន ែ ពៅប៊ាុនរ៉ា នី។ នរកហ៊ាុនដសនពធ្វើជាក្បេនធ។ពោកពេែឹកងូបានក្បគល់ស្សីក្ណាន់ពឈ្លោះ សាម-ហាង ពៅប៊ាុនរ៉ា នី ែ ៊ា ពៅពោយហ៊ាុនដសនពធ្វើជាក្បេនធស្សបចាប់និងក្បគល់កូលរបស់ពោកពៅពោយហ៊ាុនដសនចិញ្ឹា មពធ្វើជាកូនខាន់ខាស្សបចាប់របស់ហ៊ាុនដសន និងដ្ឋក់ពឈ្លោះងែីជា ហ៊ាុន-មា៉ា ដណត្។ ា ែពោកពេ-ែឹកង ក្ត្ូវបានក្កុងហាណយដត្ងត្ងជាក្បធានទីក្បឹកាថ្នរណ ូសិរសសាមគគីសពគង្កោះជាត្ិកមពុជា គ ពហើយពក្ោយេីកងទ័េពវៀត្ណាមឈ្លនពានលុកលុយ ា និងោន់ោប់ក្កុងភន្ពេញពៅថ្ងៃទី៧ ដែមករ ឆាំ្ ន១៩៧៩ពនាោះ ពោក ពេ-ែឹកង បានក្ត្ូវក្កុងហាណយចាត្់ត្ងពោក ូពោយទទួលបនទុកពមើលោរែុសក្ត្ូវក្ត្ួត្ក្ត និងក្គប់ក្គងក្បពទសដែែរចាប់េីឆាំ្១៩៧៩-១៩៨៩។ ន 3
 4. 4. ពោកដប៉ាន-សុវណណ បានបញ្ចក់ថាកនុងពេលដែលហ៊ាុន-ដសនពធ្វើជា ានិរសាររបស់គាត្់ពនាោះ ហ៊ាុន-ដសន ដត្ងដត្លូនវាពជើងបួន ពេលចូលមកពកៀកគាត្់ និងពេលក្ត្ឡាប់ ពៅវ ិញ ហ៊ាុន-ដសនដត្ងដត្លូនវាងយពក្ោយ។ពោកដប៉ាន-សុវណណដត្ងដត្មានចិត្តសពណាសក្បណោណត្ោសូរច្ពពាោះ ត ី ិហ៊ាុន-ដសន ពហើយពៅពេលែាោះ កនុងពេលដែលហ៊ាុន-ដសន ជួបគាត្់ពែើមបីរយោរណពនាោះ ៍ ហ៊ាុន-ដសន វារពជើងបួនមករកគាត្់ ក៏ក្ជុោះក្គាប់ដភនកផ្លសទិកធាក់ែល់ែី ា ា ក៏ហន-ដសនមិនហានពរ ើសពេើយ ៊ាុ ៊ា ទាល់ដត្ពោកដប៉ានសុវណណក្បាប់ហន-ដសនថា‹‹ពរ ើសក្គាប់ដភនកដហែងដ្ឋក់ចូលកនុងដភនកសិនពៅ! ៊ាុចា្រយោរណក្បាប់អញ!›› ៏ ពទើបហ៊ាន-ដសនហានវារងយពក្ោយក្ត្េប់មក ុ ៊ាពរ ើសក្គាប់ដភនកផ្លសទិកដ្ឋក់ចូលដភនកខាក់របស់វា។ ភាេលុត្ក្ោបលូនែូចដកា ា វពជើងបួនរបស់ហ៊ាុន-ដសន ពធ្វើពោយពោកដប៉ាន-សុវណណ ពភាចែាួន ទីប្ផុត្ោកបត្់ហ៊ាុន-ដសន បានរយោរណពៅយួនចាប់ពោកដប៉ាន-សុវណណដ្ឋក់គុក ៍ជាង១០ឆាំ្ពៅស្សុកយួន។ ន ក្ុំថាណ ើយឆាំំ១៩៨១ ខ្ែលហ៊ាុន-ខ្សន ន ក្បត់ជាតិខ្មែរណៅណគារពយួនណែើមបីអំោចណ ោះ សូមបីខ្តណៅណពលបចេុបបននណនោះក្៏ោក្ូនខ្្ែហ៊ាុន-ខ្សនណោនណគារពយួនែូចជាណគារពក្ពោះអចឹេ ង។ សូមណមើលរូបភាព៖ រូបភាពោក្ូនខ្្ែ ហ៊ាុន-ខ្សន ណោន ណគារពេង់ជាតិយូន ណនោះមានន័យថាោ ក្ូនខ្្ែហ៊ាុន-ខ្សន សច្ចក្បនិធានថា េ នឹងសំោប់រ ំោយ ជាតិខ្មែរណោយផុត 4
 5. 5. ពូជណែើមបីយួន។http://ki-media.blogspot.com/2013/01/hun-xen-kiss-his-parents-axxes-in-hcmc.htmlសូមណមើលអតតចរ ិតមាយេរបស់ ោក្ូនខ្្ែហ៊ាុន-ខ្សនបណចញក្បតិក្មែជាមួយ េក្បជាជាតិខ្មែរគឺ អុងោត់យូគងបាតផារ ចងអុលមុមខ្សអក្គំរមណក្បើពក្យអសុរស អសីល្ម៌ា ែូចណក្ែងហិតកាវណញៀនថាំតាមចិណចើេ មែនល់។ ន ោក្ូនខ្្ែហ៊ាុនខ្សនណោន ណគារពមន្រនតីជាន់មស់យួនគឺ ព ជាការបញ្ជក្់ណៅភាពក្តត ា ចញូ តា្ម៌ាែឹងគុែយួន ណោយរ ីក្រយនឹងក្បគល់ បូរែភាពេឹក្ែីខ្មែរណោយ យួនណៅតាមតំរវការរបស់ ូ យួនខ្ែលជាណៅហយវា។ វ 5
 6. 6. កាយវ ិការចរ ិតមាយេោក្ូនខ្្ែហន-ខ្សន និងសក្មែភាពរបស់ោណមក្បត់ ៊ាុជាតិហន-ខ្សនោយងយួន ៊ាុ គឺបានសំោប់ក្បជាជាតិខ្មែររប់មិនអស់ណែើមបីគាប់ចិតតណៅហយយួនខ្ែលបានណលើក្ោក្ូនខ្្ែហ៊ាុន-ខ្សនពីជីវ ិតណច្ចរលួច វខ្ក្់ខ្ភនក្ វ ណោយកាយណៅជា ល យក្រែឋមន្រនតីមជាុរជផ្តច់ជីវ ិតសង្ខរក្បជាជន ត ាខ្មែរណក្ចើនរប់មិនអស់ច្ចប់ពីយួន្នពនខ្មែររហូតមក្ែល់បចេុបបនន ល ណហើយបានបចលជនជាតិយួនណោយកាយជាសមុក្េយួនលុបណលើជនជាតិខ្មែរ ូា ល និង បានកាត់េឹក្ែីក្ពំខ្ែន បូរែភាពខ្ែនែីខ្មែរណោយ យួនរប់មិនអស់ សមែូច ណោក្រងឈន់មានក្បសាសន៏ ុ ថា‹‹បងែលក្ពំខ្ែនណចោះណែើរ!››ខ្ត ូ តាមពិតណៅ បងែូលក្ពំខ្ែន របស់យួនមិនក្តឹមខ្តណចោះណែើ រ ណេគឺបានរត់ចូលេឹក្ែីខ្មែរែល់េីក្ក្ុងភនំណពញច្ចប់តាំងពីយួនណលើក្េ័ពជាង២០០.០០០ ក្់្នពន លក្បណេសក្មពុជាណៅថ្ែៃេី២៥្នូឆាំំ១៩៧៨ ន និងកាន់កាប់ក្ក្ុងភនំណពញណៅថ្ែៃេី៧ខ្មមក្រឆាំំ១៩៧៩ណមលោះ ន មានន័យថា៖‹‹រោភិបាលោយងយួនគឺជា ឋបងែូលក្ពំខ្ែនយួន!!!›› ចំខ្ែក្បណង្ខលែែក្គាន់ខ្តជាថ្ប ែ ុក្ថ្ប ណក្ែងណលងខ្តបុណោោះវាគានន័យអវីណេ!!! ណ ែ ក្ំណេចរោភិបាលោយងយួនបាន ឋណេើបបងែូលក្ពំខ្ែនយួនរត់ណៅវ ិញបាន!!!_ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃខ្ែលបងែូលក្ពំខ្ែនយួនណបាោះណៅចំក្ែលណបោះែូងក្ក្ុងខ្មែរ! ត_ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃខ្ែលជាតិខ្មែរបាត់ឯក្រជយ និងបូរែភាពេឹក្ែី !_ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃខ្ែលយួនរ ំោយពូជសាសន៏ខ្មែរណលើក្េី ២! 6
 7. 7. _ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃមរែៈរបស់ជាតិខ្មែរ!_ថ្ែៃ៧មក្រ ជាថ្ែៃមហរុងណរឿងរបស់ក្បជាជាតិយួនខ្ែលណលបេឹក្ែីខ្មែរបាន! ណទាោះបីជាណោក្ខ្បន-សុវែណបានរងណក្គាោះេេួលទារុែក្មែយងថ្ក្ពថ្ផសពីយួនក្ុមុយនីស៏យងោក្៏ណោយ ក្៏ណៅខ្តជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនមិនេេួល ែ តសាល់ណោក្ជាអនក្ណសនហជាតិខ្មែរ គ និងជាវ ីរៈជនខ្មែរខ្ែរ ទាំងណនោះគឺណោយសារខ្តយួន និងរោភិបាលោយងយួនបានបំបិេក្បវតតិសាស្រសតខ្មែរ ឋ និងបំបិេសិេិណសរ ីភាពក្គប់យងរបស់ខ្មែរ ធ េុក្ជនជាតិខ្មែរណោយសថិតក្នុងភពអនធការ សាល់ខ្ត្ម គ និងេឹក្ខ្ភនក្។ ពទាោះបីជាសមមិត្ប៊ាុន-រ៉ា នី មានពឈ្លោះជាក្បេនធហ៊ាុន-ដសន ត ែ ក៏េិត្ដមន ក៍ប៉ាុដនតសមមិត្ប៊ាុន-រ៉ា នី ត ដត្ងដត្ពៅពែកក្ែរត្ណារពោកពេ-ែឹកង ាកនុងពេលដែលពោកពេ-ែឹកង(Lê Đức Thọ)ក្ត្ូវោរពនាោះ ច្ដណកហ៊ាុន-ដសន មានឱោសពែកជាមួយប៊ាុន-រ៉ា នីបាន កនុងករណដែលប៊ាុន-រ៉ា នី ីពស្សកឃ្លនខា្ងពៅច្ពេលដែលពោកពេ-ែឹកងជាប់រវល់ពរឿងកិចោររ ្ោយ ា ា ា 7
 8. 8. េូជសាសន៏ដែែរ។ សូមបញ្ចក់ថាពោកពេ-ែឹកង (Lê ា Đức Thọ) ជាត្្ណាងពោយក្បពទសពវៀត្ណាមក្ត្ួត្ក្តពមើលោរែុសក្ត្ូវក្បពទសកមពុជាចាប់េីឆាំ្១៩៧៩-១៩៨៩។ ន ពដ្ឋយសារពហត្ុពនោះពហើយ ពទើបហ៊ាន-ដសន ុវាស្សឡាញ់កូនក្បុសវាពឈ្លោះហ៊ាុន-ត្ូយ៉ាងផ្លប់មុែប្ផុត្ ែ ា ពក្ពាោះថាកូនែថ្ទៗពទៀត្ជាមួយប៊ាុន-រ៉ា នី មិនែឹងថាជាកូនអនកណាពេើយ មិនែឹងថាជា កូនពេែឹកងូ ឬជាកូន របស់វា។ ពទាោះបីជាហ៊ាុន-ត្ូ ស្ោប់មនុសសពស្សចចិត្ត និងចាប់រ ្ពោភកូនក្កមុ្ពគ រប់មិនអស់មិនពហើយ ក្េមទា្ងជួយែូរមនុសស និងជួយថា្ពញៀនពេើង ន កពក្កើកពមឃរញ្យែីយ៉ាង ួា ណាក៏ពដ្ឋយ ក៍ពៅដត្ ហ៊ាន-ដសនពចញមុែោង កូនក្បុសស្ណប់ចិត្វាជា ត និច។ ា ែូចជាករណហ៊ាុនត្ូ ី ជួញែូរថា្ពញៀនពហរអុីន ន ូ ៉ា ពៅោន់ក្បពទសអូស្សាលី ត ដែលមានទឹកក្បាក់ច្នួន១០០០.០០០.០០០ែុោកនុងមួយឆាំ្ ា ន ពហើយពៅពេលដែលប៉ាូលីសអូស្រ្សាលី តក្បោសចាប់ោពមសៀហ៊ាុន-ត្ូ។ ហ៊ាន-ដសន ែុត្ថ្ែែុត្ពជើងជួយកូនក្បុសរបស់ ុវាពេើងសាក់ដភនក។ ពបើមិនដមនកូនក្បុសបពងាើត្ពនាោះ ពត្ើហ៊ាុន-ដសនមានទឹកមុែដបបយ៉ា ងពនោះឬពៅពេលប៉ាូលីសអូស្រ្សាលីក្បោសចាប់ ពមសៀរហ៊ាុន-ត្ូពនាោះ? តhttp://www.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html 8
 9. 9. មិនែឹងថាហ៊ាន-ដសនបានច្ណាយលុយប៉ាុនានពោយប៉ាូលីស ុ ែអូស្រ្សាលីពទ ពហើយក៏មិនែឹងថាហ៊ានដសនផតល់ក្បពយជន៏អីពោយរដ្ឋភិបាល ត ុ វ ាអូស្រ្សាលីពទ ពទើបពធ្វើពោយពរឿងជួញែូរថា្ពញៀនពហរអុី៊ី៎នរបស់ោពមសៀរហ៊ាុន-ត្ូ ត ន ូ ៉ាបានសៃប់សាត្់ពៅវ ិញ? ៃ ពទាោះបីជាោពមសៀរហ៊ាុន-ត្ូ ោក្កក់ប៉ាុណាណ និងសាហាវពឃ្លពៅ ៊ាប៉ាុណាក៏ពដ្ឋយ ណ ក៍ហ៊ាុន-ត្ូ គឺជាកូនក្បុសដត្មាក់គត្់របស់ហ៊ាុន-ដសន នជាមួយអនកស្សីជិន-ច្ណាន ពក្ៅេីពនាោះមិនជាកូនរបស់អកណា ពក្ពាោះថា នពមស្ផឹងពៅថ្ជប៊ាុន-រ៉ា នី ពែើរពែកជាមួយក្បុសដត្េីសដត្ពាសតមត្ណារ ាពស្សកឃ្លន ា ែល់ពេលពផើមពៅ ដ្ឋក់ពឈ្លោះកូនសុទធដត្ក្ត្កូលហ៊ាុន!! ែ គុណសមបត្តិរបស់ហន-ត្ូ សថិត្ពៅក្ត្ង់ថាហ៊ាន-ត្ូ បានជួយែូររក ៊ាុ ុលុយពោយហ៊ាុន-ដសនរប់មិនអស់ែូចជាជួញែូរមនុសស ជួញែូរថា្ នពញៀនក្គប់ក្បពភទ ជួញែូរោវុធ្ ពបើកបនស្សី ពបើកបនដលបងរត្់េនធទ្និញែុសចាប់ ឃ្លត្ករសុីឈ្ួនល បាន់ជ្រ ិត្ រត្់ោរលិែិត្សាមពផសង ន ចូលហ៊ាុនរកសុីពសទើរក្គប់ក្កុមហ៊ាុន និងពក្បើលបិចពលបក្ត្បាក់ក្កុមហ៊ាុនជាពក្ចើនពៅកនុងក្បពទសកមពុជា.............។ល។ និង។ល។ ជាេិពសសពនាោះគឺជួយស្ ោប់ជនជាត្ិដែែរពោយ ហ៊ាុន-ដសនរប់មិនអស់ មិនពហើយ ពហើយពៅ កនុងក្បពទសដែែរនរណាក៏ ខាចដែរ ា ពោយដត្លឺ ពឈ្លោះហ៊ាុន-ត្ូសីពគពនាោះ!! ែ ែ ចំខ្ែក្ោក្ូនណក្ៅណខ្របស់ហ៊ាុន-ខ្សន ណ្ោះហ៊ាុន-មាខ្ែត ែ គឺវាអត់បានជួយអវីហន-ខ្សនណេ ៊ាុ ែឹងខ្តចំោយលុយយងសនធឹក្ស ធ ប់ 9
 10. 10. ណរៀនណៅសហរែឋោណមរ ិក្ ទាំងបែតសភាណយធា ិឌ និងណសែឋក្ិចេ គឺចំោយលុយអស់រប់ោនែុោសហរែឋោណមរ ិក្ ល ចំខ្ែក្ក្ូនបណងែើតរបស់ហ៊ាុន-ខ្សនណ្ោះហ៊ាុន-តូ មិនបានណរៀនសូក្តណក្ៅក្ជោះណេ ណោយសារខ្ត ែយួនខ្ចហ៊ាុន-តូ ល ក្បខ្ជងតំខ្ែង យក្រែឋមន្រនតីជាមួយក្ូនក្បុសណ -ែឹក្ែណ្ោះហ៊ាុនមាខ្ែត។ ែ ណពលហ៊ាុន-មាខ្ែត ក្ត ប់មក្ពីសហរែឋោណមរ ិក្កាលោគឺបុែយសក្ែិណ ើងតាមណជើងណខ្ ណហើយណទាោះបីជាហ៊ាុន-ខ្សនមានក្ងេ័ព, បូលីស និងក្ងរជោវុ្ហតថ ក្ពមទាំងក្ក្ុមឃាតក្ររប់មិនអស់មិនណហើយែូចជាក្ក្ុម S.O.Y និងក្ក្ុមក្ងអតតឃាតពិណសស(ក្ក្ុមោវណម)..... ែយងោក្៍ណោយ មានប៊ាុន-រនីណៅណក្ៀក្ហ៊ាុន-ខ្សន និងមានក្ក្ុមអងគរក្សយួនជាណក្ចើនណៅជាប់មួយហ៊ាុន-ខ្សនយងោក្៍ណោយ ក្៍យួនណៅខ្តមិនេុក្ចិតហន-ខ្សនែខ្ែល ណក្ពោះណ ត ៊ាុ ើញសក្មែភាពហ៊ាន-ខ្សនលួច ុោក្់លុយណក្ចើនសណមបើមោស់េុក្សំរប់ក្ូនក្បុសរបស់មួនណ្ោះហ៊ាុន-តូ ល ែ(ក្ូនក្បុសរបស់ហ៊ាុន-ខ្សន ជាមួយអនក្ស្សីជិន-ចំោន)និងក្ូនស្សីរបស់មួលនណ្ោះហ៊ាុន-មាលី(ក្ូនស្សីរបស់ហ៊ាុន-ខ្សនជាមួយអនក្ស្សីហមសុវន)។ ែ ុឹ ិណហតុណនោះណហើយ ណេើបយួនបានបញ្ជណោយក្ូន ាក្បុសណោក្ណ -ែឹក្ែ(Lê Đức Thọ))ណ្ោះ ែហ៊ាុន-មាខ្ែត បណងែើតក្ងេ័ពបខ្នថមណេៀតក្គប់ក្គងណោយមលួនឯង ណក្ពោះខ្តមិនេុក្ចិតតហ៊ាុន-ខ្សន។ តាមក្បភពណោក្ឱម-យិនទាង (ជាេីក្បឹក្ារបស់ហ៊ាុន-ខ្សន)បានមានក្បសាសន៏ណៅណភាជនីយោនណហង-ឡយ ឋ ណោយបានបណងហើបណោយែឹងថា៖ ‹‹ហ៊ាុន-មាខ្ែត នឹ ងកាន់ ក្ិចេការ្ំ ក្ុនងណពលឆាំប់ ណនោះណហើយ!!!››។ ណោយសារណហតុែូណចនោះណហើយ បានជាហ៊ាុន-ខ្សន មានការក្ពួយបារមភនឹងវាស ក្ូនក្បុសរបស់មួនណ្ោះហ៊ាុន-តូ នឹងមានវាស ល ែ យងែូច 10
 11. 11. ណមតច ណក្ពោះថាចរ ិតរបស់ក្ូនក្បុសណ -ែឹក្ែ ណ្ោះហ៊ាុន-មាខ្ែត ែ គឺសាហវណឃារណៅ ក្ំពុងខ្តបណចញសក្មែភាពណកាបកាប់ក្ងេ័ព ៊ា េ ត ត ណហើយណៅណពលោមួយ ណពលណវោនឹងមក្ែល់ណ ោះ ក្ូនក្បុសណោក្ណ -ែឹក្ែណ្ោះហ៊ាុន-មាខ្ែត ែ នឹងរួមថ្ែជាមួយមាយរបស់វាណ្ោះណងវៀង-េីណេើ ណៅ ត ែប៊ាុន-រនី នឹងសំោប់ហ៊ាុន-ខ្សន ក្ពមទាំងក្ូនក្បុស និងក្ូនស្សីរបស់ហ៊ាុនខ្សនជាមិនខ្ន!!! ណែើមបីការពរជីវ ិតក្ូនសំែប់ចិតតរបស់មួលនណ្ោះហ៊ាុន-តូ ែ ណោយរួចផុតពីការសំោប់ផ្តច់ពូជណៅថ្ែៃមុមណ ត ោះ (ណក្ពោះេំោប់យួនកាប់ខ្្ែសុី មិនេុក្ណោយខ្្ែច្ចស់ង្ខប់ណេ ែូណចនោះហ៊ាន-ខ្សន ុ គង់ខ្តមានថ្ែៃចូលឆាំំងណេ! នក្គាន់ខ្តមិនែឹងថាហ៊ាន-ខ្សននឹងកាយជាការ ីខ្្ែ ុ ល ឬស៊ាុបខ្្ែខ្តបុណោោះ!)ណេើប ណហ៊ាុន-ខ្សន ក្តូវខ្តបងាំចិតតណោយក្ូនក្បុសរបស់មួនណ្ោះហ៊ាុន-តូចូលសញ្ជតិ ល ែ ា អូស្រសាលី និងណក្តៀមលក្ាែៈរស់ ត ណៅក្បណេសអូស្រសាលី ត ក្បសិនណបើ សភាពការែណក្គាោះថាក្់មក្ែល់ ៍ ន ណ ោះ ណែើមបីណគចពីការសំោប់ ផ្តច់ពូជរបស់ក្ូនក្បុសណោក្ ត ណ -ែឹក្ែ ណ្ោះហ៊ាុន-មាខ្ែត។ ែក្ូនក្បុសហ៊ាុន-ខ្សនណ្ោះហ៊ាុន-តូ ែ ហ៊ាុន-ខ្សន បានណរៀបចំក្ូនស្សី របស់វា(ជាមួយហុឹម-សុវន)ណ្ោះ ី ែ ហ៊ាុន-មាលី ណរៀបការជាមួយក្ូន ក្បុសសុម-ោនណ្ោះសុម-វុេីវ្ ែ ធុ ណោយសងឃឹមថាយួននឹងណយគ យល់ែល់សម-ោន, ុ និងមិន សំោប់ក្ូនស្សីរបស់វាណៅណពល សភាពការែណក្គាោះថាក្់មក្ែល់ ៏ នហ៊ាុន-មាលី និងសុម-វុេីវ្ ធុ ណៅណពលខ្ងមុមណ ោះ!!! 11
 12. 12. ណតើោខ្វក្ហ៊ាុនខ្សន នឹងក្តូវង្ខប់ណោយសារសាថ្ែប៊ាុន-រនី ន ឬនឹងក្តូវង្ខប់ណោយសារក្ូនក្បុសណោក្ណ -ែឹក្ែូណ្ោះហ៊ាន-មាខ្ែត? ែ ុ ណតើោក្ូនខ្្ែហន-ខ្សន ៊ាុ នឹងង្ខប់ណោយរណបៀបោ? ង្ខប់ណោយសារយួនច្ចក្់ថាំសំោប់ែូចណោក្ច្ចន់-សុ? ន ី ង្ខប់ណោយសារពុលថាំ ន ឬង្ខប់ណោយសារខ្តផ្ុោះយនតណហោះែូចណោក្ហុក្- ង់ឌី? ឬង្ខប់ណោយសារប៊ាុន-រនីបាញ់សំោប់? ឬក្៏ោក្ូនខ្្ែហន-ខ្សន នឹងក្តូវង្ខប់ ៊ាុណោយសារខ្តហ៊ាុន-មាខ្ែត ណ្វើឃាត? ណតើោណមឃាតក្រក្បត់ជាតិហន-ខ្សន នឹងក្តូវអស់លក្ាែណោយសារ ៊ាុ ៍ខ្តក្បជាជនខ្មែរបោះណបារក្ំណេចវា ឬណោយសារខ្តក្ូនក្បុសណ ែឹក្ែណ្ោះ ែហ៊ាន-មាខ្ែត ុ បាញ់សំោប់ណច្ចល ណែើមបីណ្វើ យក្រែឋមន្រនតីជំនួសហ៊ាន-ខ្សន? ុ ណចៀសវាងយប់យូរសុបិនតណក្ចើន? ណៅណពលខ្ែលណោក្ក្បុសណោក្ណ -ែឹក្ែណ្ោះហ៊ាន-មាខ្ែត ណ្វើ ែ ុជា យក្រែឋមន្រនតីខ្មែរណ ោះ ណតើវាេុក្ណោយក្ូនោពូជចថ្ក្ងខ្្ែខ្ក្់ហន-ខ្សន វ ៊ាុណ្ោះហ៊ាន-តូ ែ ុ និងហ៊ាន-មាលី ុ ណៅរស់ខ្ែរឬណេ? ណបើេុក្ក្ូនក្បុសហ៊ាន-ខ្សន ណ្ោះហ៊ាន-តូ ុ ែ ុ ណោយណៅរស់ណ ោះណតើក្ូនក្បុសណោក្ែឹក្ែណ្ោះហ៊ាន-មាខ្ែត នឹងខ្តបង់លុយអស់បុ ែ នណៅ? ែ ុណក្ពោះថាោក្ូនខ្្ែហន-ខ្សន ៊ាុ លួចលឹបោក្់លុយណក្ចើនោស់េុក្សំរប់ក្ូនក្បុសវាណ្ោះហ៊ាន-តូ! ន ុ ណ្វើណៅសហរែឋោណមរ ិក្,ថ្ែៃេី១០ ខ្មមក្រ ឆាំំ២០១៣ ន ណោយ ណេព-មរក្ត 12

×